Meld. St. 30 (2014–2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet foreslår justeringer av tilskuddssystemet med det formål å legge til rette for plattformnøytrale og fleksible tilskuddsordninger. I utarbeiding av nytt regelverk skal det legges vekt på å gjøre tilskuddsordningene færre og enklere.

Departementet vil arbeide videre med spørsmålet om en refusjonsbasert insentivordning for nasjonale og internasjonale film- og serieproduksjoner med virkning f.o.m. 2016. Norsk filminstitutt (NFI) tildeles ansvaret med å administrere og forvalte en mulig ordning.

De statlige avgiftsmidlene i Norsk Kino- og filmfond flyttes til statsbudsjettet under Kulturdepartementet. Det nasjonale filmformidlingsansvaret samles i NFI. Lov om film- og videogram med tilhørende forskrifter endres i tråd med dette. Cinemateket i Oslo, som i dag er en del av NFI, vurderes skilt ut fra NFI. Departementet anser ikke drift av filmmuseet som en nasjonal filmformidlingsoppgave og foreslår at museet overføres fra NFI til en egnet virksomhet som har erfaring med museumsdrift. De nasjonale filmkommisjonsoppgavene i NFI avvikles.

Departementet ønsker å styrke de regionale filmfondene. Departementet foreslår at det f.o.m. 2016 innføres en tilskuddsordning som gir tilskudd til 2–3 konsoliderte regionale filmfond. Denne erstatter dagens prøveordning med tilskudd til regionale filmfond. NFIs midler til regionale tiltak for barn og unge fordeles på de regionale filmsentrene. Departementet vil sikre videre finansiering av den kulturelle skolesekken (DKS) og vurdere om de regionale filmsentrene bør få en styrket og formalisert rolle i utførelsen av DKS-oppgavene.

For tiltak som får budsjettmessige konsekvenser vil oppfølgingen skje i de ordinære budsjettproposisjonene. Dette gjelder i hovedsak forslaget om å arbeide videre med en insentivordning for film- og serieproduksjoner, flytting av avgiftsmidlene til Norsk kino- og filmfond til statsbudsjettet og overføring av midler fra NFI til regionene. De økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i oppgavene til NFI vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2016.

Til forsiden