Meld. St. 30 (2014–2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Til innholdsfortegnelse

10 Internasjonalt Samisk Filminstitutt

10.1 Internasjonalt Samisk Filminstitutts rolle

Internasjonalt Samisk Filmsenter ble etablert i 2007 med Kautokeino kommune som eier. I 2014 skiftet virksomheten navn til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), og Sametinget gikk samme år inn på eiersiden.

ISFIs formål er å opprettholde og utvikle den samiske filmkulturen. Målgruppen er samiske filmarbeidere og produsenter både i Norge, Sverige, Finland og Russland. ISFI skal også arbeide for å fremme urfolksfilm og samarbeid mellom ulike filmmiljøer for urfolk i verden. ISFI har et stort internasjonalt nettverk, og samarbeider bl.a. med Filmfestivalen i Berlin om programmet Indigenous Cinema.

ISFI har mottatt statstilskudd fra departementet siden 2009, tildelt over samme kapittel og post i statsbudsjettet som de regionale filmvirksomhetene. ISFI skiller seg imidlertid fra de regionale filmsentrene ved at virksomheten er rettet mot samisk film og filmkultur, og således ikke er geografisk avgrenset på samme måte som de regionale filmsentrene. Fra og med statsbudsjettet for 2012 har den nasjonale statusen blitt understreket i budsjettproposisjonen. Bevilgningen til ISFI blir fastsatt særskilt og ikke ut fra kriteriemodellen som bevilgningene til de andre filmsentrene beregnes ut fra.

Det har hele tiden vært en forutsetning for tilskuddene til ISFI at disse skal gå til audiovisuelle produksjoner og ikke til drift.

For å tydeliggjøre at ISFI ikke er et regionalt filmsenter, og samtidig gjøre det lettere å sikre driftsmidler fra andre enn eierkommunen, satte virksomheten i 2014 i gang en omorganiseringsprosess og endret navn til Internasjonalt Samisk Filminstitutt. ISFI ønsker også å få mulighet til å gi tilskudd til produksjon av samiske spillefilmer og serier, noe dagens formålsbestemmelser fra departementet ikke gir rom for. Tilskuddsbrevene til ISFI har fastsatt de samme formål og begrensninger for de statlige tilskuddsmidlene som for regionale filmsentre. Dette innebærer at tilskuddene til ISFI fra Kulturdepartementet hittil ikke har kunnet benyttes til produksjon av langfilmer og serier.

ISFI har intensivert arbeidet med å få inn andre eiere eller bidragsytere til virksomheten innenfor sitt nedslagsfelt, som omfatter samer over hele Nordkalotten. Virksomheten er i dialog med blant annet Sametingene i Sverige og Finland samt Nordisk Råd, og den har hatt møter med det svenske kulturdepartementet. Målsettingen er å få på plass avtaler som sikrer framtidig driftsfinansiering av ISFI. Det arbeides også for å sikre bidrag til produksjoner (tilskuddsmidler) fra disse og andre mulige samarbeidspartnere utenfor Norge.

Boks 10.1 Samarbeidsprosjekt ga bred distribusjon av samisk kultur

Figur 10.1 Edith og Aljosja

Figur 10.1 Edith og Aljosja

Foto: Julev Film/Ann Holmgren

Hele sju samiske kortfilmer ble vist under filmfestivalen i Berlin i 2015, i seksjonen «NATIVe – A Journey into Indigenous Cinema». Prosjektet 7 Sámi Stories er resultatet av et initiativ fra Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino høsten 2013. De inviterte en gruppe samiske filmtalenter til workshop for å utvikle hver sine kortfilmideer. Målet var å lage flere kortfilmer som skulle samarbeide om finansiering, produksjon, distribusjon og pressedekning. Prosjektet har fått støtte fra organisasjoner i både Norge og Sverige, og samarbeidspartnere ved siden av Internasjonalt Samisk Filminstitutt er Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord, Innovasjon Norge, Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken 1 Nord-Norge, Sametinget i Norge og Sverige, Norsk filminstitutt, Svenska Filminstitutet, Filmpool Nord og Film i Västerbotten.

Kortfilmene, som er svært forskjellig i både form og tema, hadde premiere under filmfestivalen i Tromsø i januar 2015 der Hilbes biigá av regissør Marja Bål Nango vant Skårungen og Iđitsilba av regissør Elle Márjá Eira fikk hederlig omtale. Filmene er også vist i i New Zealand, Finland og Sverige og skal videre til filmfestivaler verden over, blant annet Canada, Tyskland, Italia, Frankrike, Nepal, Estland, USA og Russland. 7 Sámi Stories handler om alt fra kjærlighet uten dialog, en farlig haiketur for unge jenter, magiske krefter som blir ført videre mellom slekter, en familie i oppløsning, angstfylt liv som reindriftsutøver, en rebelsk komedie om da Sametinget ble opprettet og et drama om hornluen. 7 Sámi Stories representerer en variert og kreativ samling av filmer som gir et dagsaktuelt og nyansert bilde av samisk kultur og identitet.

10.2 Departementets vurderinger

Regjeringen vil legge til rette for samisk film og annen samisk audiovisuell produksjon.

Samtidig er det ønskelig med et sterkt og tett samarbeid med de andre landene som har samisk befolkning og et tilsvarende ansvar for å ivareta urfolks rettigheter og kultur. Departementet støtter derfor det initiativet ISFI selv har tatt for å trekke inn de øvrige nordiske landene i drift og finansiering av instituttet. ISFI er allerede et etablert kompetansesenter for samiske filmarbeidere i Norge, Sverige, Finland og Russland, og departementet stiller seg positivt til ISFIs arbeid for å styrke sin posisjon også i disse landene. Etter departementets vurdering vil det styrke ivaretakelsen av urfolkkultur at landene som har en samisk befolkning sammen søker å finne en bærekraftig økonomisk modell for ISFI.

Departementet er videre av den oppfatning at de samiske institusjonene, spesielt sametingene i Norge og de øvrige landene, har et særlig ansvar når det gjelder sikker finansiering av driften til ISFI.

Departementet vil videreføre tilskuddet til ISFI, men bevilgningen foreslås flyttet til annen tilskuddspost i budsjettet for 2016 for å tydeliggjøre at ISFI ikke er et regionalt filmsenter. Samtidig foreslår departementet at dagens vilkår for bruken av det statlige tilskuddet justeres, bl.a. for å åpne for at ISFI kan gi produksjonstilskudd til spillefilm og serier. Departementet vil samtidig videreføre prinsippet om at de statlige tilskuddsmidlene skal gå til filmfaglige tiltak og prosjekter, og at driften av senteret må dekkes av eiere og samarbeidspartnere.

10.3 Departementets anbefalinger

Boks 10.2 Departementets konklusjoner om ISFI

  • Tilskuddet til Internasjonalt Samisk Filminstitutt videreføres.

  • Vilkår for bruk av det statlige tilskuddet utvides til også å åpne for at ISFI kan gi produksjonstilskudd til spillefilm og serier. Det statlige tilskuddet kan ikke nyttes til drift.

Til forsiden