Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning

Rapport fra et interdepartementalt utvalg, mars 2005

Utvalget presenterer i sin rapport en handlingsplan for en bedre og mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning.

Høgskolen i Nord-Trøndelag på Røstad i Levanger, Foto: StatsbyggFlere departementer har de senere årene arbeidet med spørsmål om en bedre eiendomsforvaltning på sine ansvarsområder i tråd med prinsippene i Regjeringens moderniseringsprogram om et klarere skille mellom ulike roller, styrket konkurranse og økt delegering av myndighet.

For å vurdere mer helhetlige løsninger besluttet Regjeringen i juni 2004 å nedsette et interdepartementalt utvalg under ledelse av Moderniseringsdepartementet. Utvalget presenterer i sin rapport en handlingsplan for en bedre og mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning.

Handlingsplanen har disse hovedpunktene:

  • Effektiviteten i statens bygge- og eiendomsvirksomhet økes gjennom bruk av andre styringsmekanismer enn i dag og klarere rolledeling.
  • Kostnader for bygge- og eiendomsforvaltningen synliggjøres bedre enn i dag for å sikre en bedre avveining mellom ulike innsatsfaktorer og skape insentiver til en nøktern arealetterspørsel og bruk.
  • Det gjennomføres en særskilt satsing for å redusere vedlikeholdsetterslepet.
  • Produksjonen i statens bygge- og eiendomsvirksomhet søkes konkurranseutsatt ytterligere for å oppnå økt effektivitet.
  • Tilbudssiden utsettes for konkurranse der det ikke er slik konkurranse i dag.
  • Bedre forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer.

Mer effektiv statlig bygge- og eiendomsforvaltning (pdf-fil, 539Kb)
Rapport fra interdepartementalt utvalg mars 2005