Merknader til forskrift om endring i forskrift 15.12.2002 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

Merknader til forskrift om endringer i forskrift 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og i forskrift 15.12.2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner

I

Budsjettforskriften § 5 nytt sjette ledd.

Sjette ledd slår fast at ved salg av finansielle anleggsmidler, skal reglene i regnskapsforskriften § 3 fjerde og femte ledd gjelde.

II

Regnskapsforskriften § 3 nytt fjerde og femte ledd.

Fjerde ledd slår fast at dersom kommunen eller fylkeskommunen har bestemmende innflytelse i selskapet, og kommunen eller fylkeskommunen selger eierandeler i et selskap, skal en andel av salgsinntekten regnes som avkastning på innskutt kapital. Det slås fast at denne andelen skal regnes som løpende inntekt. Avkastning på innskutt kapital skal således føres som inntekt i driftsregnskapet. Ved fusjon av selskaper hvor det utbetales vederlag etter aksjeloven § 13-2, skal vederlaget håndteres regnskapsmessig likt, så langt det passer, med regnskapsreglene for salg av finansielle anleggsmidler. Departementet legger til grunn at nærmere regler for håndtering av vederlag etter aksjeloven § 13-2 gis av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Med bestemmende innflytelse skal forstås at kommunen eller fylkeskommunen alene, eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, har flertall i generalforsamlingen, og således har bestemmende innflytelse over utbyttebeslutningen etter aksjeloven § 8-2. Med flertall i generalforsamlingen forstås alminnelig flertall etter aksjeloven § 5-17 første ledd, dvs simpelt flertall. Dersom det i selskapets vedtekter i medhold av aksjeloven § 5-17 tredje ledd er fastsatt andre flertallskrav for beslutningen om utbytte, skal det med flertall i generalforsamlingen forstås disse andre flertallskravene.

Fjerde ledd slår videre fast hvor stor andel av salgsinntekten som skal regnes som avkastning på innskutt kapital. Avkastning på innskutt kapital er gitt av reglene i aksjeloven § 8-1, som med kvantitative begrensninger angir hva som maksimalt kan deles ut som utbytte. Utbytte kan deles ut av årsresultatet, eller av annen egenkapital (normalt tilbakeholdte årsoverskudd). Før utbytte kan deles ut, må det gjøres fradrag for eventuelt udekket underskudd, balanseførte utgifter til forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel, vedtektsbestemte eller lovbestemte avsetninger, og utbyttebegrensninger angitt i selskapets vedtekter. Dessuten skal det gjøres fradrag for lån til aksjonær, styret, daglig leder, samt pålydende for egne aksjer. Det skal også tas hensyn til forsiktig og god forretningsskikk. Det kan som hovedregel ikke deles ut utbytte dersom egenkapitalen er eller blir lavere enn 10% av balansesummen. Beregningen av avkastning på innskutt kapital skal baseres på selskapets regnskap for året forut for salgsåret. Videre slås det fast at dersom det er utbetalt utbytte til kommunen eller fylkeskommunen i året salget er foretatt, skal dette beløpet komme til fratrekk i det beløpet som er beregnet som avkastning på innskutt kapital. Det slås videre fast at dersom kommunen eller fylkeskommunen selger kun en andel av finansielle anleggsmidler i selskapet, skal avkasting på innskutt kapital reduseres forholdsmessig. Eksempelvis dersom kommunen eller fylkeskommunen selger halvparten av sine aksjer i et selskap, skal beløpet som regnes som avkastning på innskutt kapital halveres.

Femte ledd slår fast at denne bestemmelsen gjøres gjeldende for alle udisponerte inntekter som stammer fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt fra og med 1. januar 1997. I henhold til reglene inntil 2000 (gml. kommuneloven § 48 nr. 2) måtte udisponerte kapitalinntekter avsettes til kapitalfond. Etter de siste endringene i økonomibestemmelsene i kommuneloven, som trådte i kraft 1. januar 2001, har det vært antatt lovstridig å regne en andel av udisponerte midler fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt i 2000 eller tidligere som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt. Femte ledd gir anledning til å anvende reglene om avkastning på innskutt kapital også på udisponerte inntekter som stammer fra salg av finansielle anleggsmidler foretatt i 2000 eller tidligere. Videre slås det fast at reglene om regnskapsføring av avkastning på innskutt kapital ikke gjøres gjeldende for salg av finansielle anleggsmidler foretatt tidligere enn 1.1.1997.

III

Ingen merknad.