Midtveisevaluering av departementsstrategien «Gode hver for oss. Best sammen. 2021-2025»

Midtveisevalueringen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Oppdraget er gitt av KDD på vegne av departementsfellesskapet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet å foreta en midtveisevaluering av departementsstrategien 2021-2025.