Momskompensasjon - regnskapsføring på ett ansvarsområde

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

Deres ref

Vår ref

Dato

03/00326-1

03/1310-90 EVV

22.04.2005

Momskompensasjon - regnskapsføring på ett ansvarsområde

Vi viser til brev av 30. mars 2005 vedrørende den regnskapsmessige håndteringen av betalt merverdiavgift i investeringsregnskapet.

Innføringen av den generelle ordningen var forutsatt ikke å skulle påvirke kommunesektorens økonomiske rammer. Kommunenes frie inntekter ble derfor redusert med det en forventet de ville få i ekstra momskompensasjon som følge av at ordningen ble utvidet, noe som også omfattet momskompensasjon på anskaffelser i investeringsregnskapet. En tenkt løsning hvor merverdiavgiften på investeringer utgiftsføres i driftsregnskapet, ville ha ført til at kommunesektorens driftsbalanse hadde blitt svekket og derfor vært i strid med de forutsetningene som ligger til grunn for finansieringen av ordningen.

Merverdiavgift på varer og tjenester i investeringsregnskapet skal derfor utgiftsføres på kontoklasse 0 (investeringsregnskapet), jf. vårt brev av 21. november 2003. Dersom kommunen ønsker å inntektsføre momskompensasjon fra investeringer på et sentralt ansvarsområde i driftsregnskapet, forutsetter dette at merverdiavgiften også har blitt utgiftsført sentralt i investeringsregnskapet og ikke blitt belastet det enkelte ansvarsområde som har foretatt investeringen.

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør

Even Vaboen
førstekonsulent