Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkene og kommunene tar opp i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i den kommende perioden for å bidra til gjennomføring av nasjonal politikk. Forventningene vil være retningsgivende for avveininger ved utarbeiding av regionale og kommunale planer.

1. Bakgrunn

Miljøverndepartementet fremmer med dette forslag til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Forslaget er hjemlet i § 6-1, jf. § 34-2 i plan- og bygningsloven. Bestemmelsene pålegger Kongen å utarbeide et dokument med nasjonale forventninger hvert fjerde år, og første gang innen 2 år etter at loven trådte i kraft, det vil si innen 1. juli 2011.

2. Formål

De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkene og kommunene tar opp i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i den kommende perioden for å bidra til gjennomføring av nasjonal politikk. Forventningene vil være retningsgivende for avveininger ved utarbeiding av regionale og kommunale planer.

Forventningene skal følges opp av statlige organer i deres medvirkning i planleggingen og vil gi økt forutsigbarhet for disse organers medvirkning. En klargjøring av regjeringens forventninger er samtidig ment å bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig.

3. Innhold

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er et av flere virkemidler i plan- og bygningsloven med sikte på å formidle og ivareta nasjonale interesser og politikk i planarbeidet, og vil gjelde sammen med de andre virkemidlene. Forventningene er mer generelle enn statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser, som konkretiserer nasjonale hensyn på enkelte områder. Forventningene omfatter utvalgte tema og formidler ikke alle statlige interesser, oppgaver og hensyn som planleggingen skal ivareta, og som er forankret i forskrifter, stortingsmeldinger og rundskriv. Forventningene er avgrenset til planlegging etter plan- og bygningsloven.

Med utgangspunkt i at de nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling, fokuserer de nasjonale forventningene som nå legges fram på følgende tema:

  • Klima og energi
  • By og tettstedsutvikling
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Verdiskaping og næringsutvikling
  • Natur, kulturmiljø og landskap
  • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Miljøverndepartementet

t i l r å r :

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.