Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

1. Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, med hjemmel i plan og bygningslovens § 6-1. Bestemmelsen pålegger Kongen å utarbeide et dokument med slike forventninger hvert fjerde år.

Forventningsdokumentet er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med berørte departementer.

2. Formål

De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i kommende fireårsperiode.

Forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer, og for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. På denne måten skal forventningene bidra til bedre sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer forutsigbar, effektiv og målrettet. Forventningene er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som kommunene og fylkeskommunene skal ivareta gjennom planleggingen etter plan- og bygningsloven, og de må ses i sammenheng med gjeldende regelverk og veiledning.

3. Innhold

Dokumentet er vesentlig kortere og har færre og mer prioriterte forventninger enn tilsvarende dokument fra 2011.

Forventningene er knyttet til tre hovedtema:

  1. Gode og effektive planprosesser
  2. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
  3. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtas i samsvar med vedlagte forslag.

 

Vedlegg:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging