NAVs tilbud til veteraner

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet kartlagt Arbeids- og velferdsetatens tjenester til veteraner og vurdert behovet for at etaten har en egen veterankontakt i enkelte fylker i tillegg til et landsdekkende kompetansemiljø for veteransaker.

Veteraner som har deltatt i utenlandsoperasjonen for Forsvaret skal i hovedsak få bistand i det sivile hjelpeapparatet. I tillegg har Arbeids- og velferdsetaten i dag to spesialenheter som yter tjenester til veteraner: et landsdekkende kompetansemiljø for veteransaker i Elverum (KMV) og en prøveordning med veterankontakt i Oslo og Viken. Flere instanser utenfor Arbeids- og velferdsetaten har også en rolle i oppfølgingen av veteraner.