NetCom GSM AS får konsesjon

Finansdepartementet gir NetCom GSM AS konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet

Simonsen Føyen Advokatifrma DA
Elisabeth Vesseler
Postboks 6641
0129 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3825 FM CBe

22.03.2002

NetCom GSM AS – søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser

Det vises til Deres søknad i brev 19. september 2001 til Finansdepartementet på vegne av NetCom GSM AS, supplerende opplysninger i brev 15. januar 2002 til Kredittilsynet samt Kredittilsynets endelige tilråding til Finansdepartementet i brev postlagt 22. januar 2002 (datert 12. desember 2001). Det vises videre til tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser knyttet til tjenestene "salgsautomat" og "elektronisk parkeringsløsning", gitt i Finansdepartementets brev 26. juni 2000. Det vises også til utvidelse av tillatelsen til også å gjelde "fakturering av digitale tjenester/innhold ytet over Internett, begrenset til småkjøp", gitt i Finansdepartementets brev 20. august 2001.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 3-3 første ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 gis NetCom GSM AS tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon (jf. finansvl. § 1-2 første ledd nr. 1), samt den kredittyting som måtte foregå i forbindelse med de kjøp som belastes kundens mobiltelefonregning, i tilknytning til tjenesten for betalingsformidling/ oppgjørstjenesten "Mwallet" slik denne er beskrevet i brev til Finansdepartementet 19. september 2001 og brev til Kredittilsynet 15. januar 2002.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457, med unntak av § 3-7 om tilbakekall av konsesjon og § 3-14 om taushetsplikt.

Tillatelsen gis for en periode på tre år fra dette brevets dato.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn NOK 1000,-.
  2. En kundes samlede kreditt skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn NOK 1000,-.
  3. I løpet av dispensasjonsperioden kan departementet vurdere saken på nytt, herunder tilbakekalle tillatelsen og dispensasjonen helt eller delvis, eller stille nye vilkår, dersom omfanget av kredittytingen i forbindelse med betalingsløsningen "MWallet" eller andre forhold tilsier det.
  4. Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for NetCom GSM AS til å disponere beløpet til betaling av varer eller tjenester som kunden kjøper over SMS, WEB, WAP og UMTS, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  5. NetCom GSM AS skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene holdes adskilt fra NetCom GSM AS` egne midler, og et kontrollsystem for at dette faktisk skjer.
  6. Det skal fremgå klart av kontrakten med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.

For øvrig nevnes at NetCom GSM AS på vanlig måte må innrette seg etter eventuell ny lovgivning i den utstrekning den vil regulere selskapets virksomhet.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457 bestemmes det at Kredittilsynet skal ha den innsynsrett m.m. som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG