Nødproviant til Kongo

Nødproviant til Kongo

Fakta om beredskapslager av BP-5 (proteinkjeks)

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har beredskapslager av BP-5. Hver porsjon BP-5 er på 500 g og 2290 kcal. Lagrene er fordelt på to i Nord-Norge og to i Sør-Norge.

Ett lager rulleres av produsenten i henhold til en avtale mellom produsenten og NHD fra 1998. I henhold til denne avtalen har produsenten anledning til å benytte hele eller deler av beredskapslageret som følge av en akutt internasjonal krise når NHD gir tillatelse til dette i samarbeid med Utenriksdepartementet (DU). Det skal stilles bankgaranti for uttaket og gis en frist for gjennoppfylling.

I høst oppsto det en situasjon i Afghanistan hvor produsenten ba om å få låne av beredskapslageret i henhold til avtalen. Tillatelse til dette bli gitt. Det utlånte kvanta er tilbakelevert. Dette har tidligere skjedd i forbindelse ved Kurderkrisen og krisen i Rwanda.

Lørdag 19. januar kom det spørsmål fra produsenten om å få låne fra dette beredskapslageret i forbindelse med krisen i Kongo. Dette ble klarert med UD og ledelsen i NHD. Svar med ok til uttak ble gitt til produsenten etter ca 40 minutter.

Tre av lagrene som inneholder størsteparten av volumene rulleres i samarbeid med UD, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors. Dette skjer årlig. Ett av lagrene ligger i Riaren, og årets rullering skal skje derfra. Denne rulleringen blir satt i gang i disse dager.

Det har ikke kommet formell henvendelse fra hjelpeorganisasjonene om forsering av rulleringen i forbindelse med krisen i Kongo.