Nordic Electricity Clearing House ASA får konsesjon

Tillatelse til å drive oppgjørvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft etter verdipapirhandelloven kapittel 6

Finansdepartementet har gitt Nordic Electricity Clearing House ASA tillatelse til å drive oppgjørsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft. (05.03.2002)

Nord Pool ASA
Postboks 373
1324 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

02/257 FMA JOE

05.03.2002

Søknad om konsesjon for Nordic Electricity Clearing House ASA m.m.

Det vises til Deres søknad av 28. september 2001 og senere korrespondanse med Kredittilsynet om utfyllende opplysninger i saken. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken i brev til Finansdepartementet av 17. januar 2002.

1.
Med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 6-1 første ledd, jf § 1-7 første ledd gir Finansdepartementet Nordic Electricity Clearing House ASA konsesjon til å drive oppgjørsvirksomhet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6. Tillatelsen begrenses til å omfatte oppgjørsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft som underliggende.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Nordic Electricity Clearing House ASA skal før konsesjonen tas i bruk være etablert i overensstemmelse med de krav som stilles i verdipapirhandelloven og i lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper. Original firmaattest skal innen samme tid være oversendt Kredittilsynet.
  • Virksomheten skal være organisert slik som beskrevet i søknaden før konsesjonen tas i bruk. Dette innebærer at vedtekter, avtaleverk, instrukser og lignende som er beskrevet i søknaden er vedtatt av de kompetente organer.
  • Selskapets ansvarlige kapital skal før konsesjonen tas i bruk være bekreftet av revisor overfor Kredittilsynet.
  • Instruks for kontrollkomiteen skal endres i samsvar med punkt 6 i Kredittilsynets tilråding til departementet av 17. januar 2001. Instruksen skal forelegges Kredittilsynet før konsesjonen tas i bruk, jf. verdipapirhandelloven § 6-1 femte ledd.
  • Selskapets ansvar overfor Nord Pool Spot AS, Statnett SF og EL EX Oy skal være regulert i avtaler med disse selskapene før konsesjonen tas i bruk. Avtalene skal forelegges Kredittilsynet.
  • Det tilsettes en daglig leder for selskapet som ikke har lederoppgaver i et annet foretak.

2.
Nord Pool ASA gis i henhold til verdipapirhandelloven § 6-1 syvende ledd dispensasjon til å eie alle aksjene i Nordic Electricity Clearing House ASA. Denne tillatelsen begrenses til en periode på tre år fra konsesjonen gis, og er betinget av at det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningene for dispensasjonen, herunder at ikke den aktuelle eierstrukturen endres. Eventuell søknad om forlenget dispensasjon må fremsettes senest seks måneder før utløpet av dispensasjonen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG