Nordisk energisamarbeid under Nordisk Ministerråd. Norsk formannskap i 2006

Nordisk energisamarbeid under Nordisk Ministerråd. Norsk formannskap i 2006

Nordisk Ministerråd er samarbeidsorganet til de nordiske regjeringene. Det nordiske samarbeidet omfatter de fleste områder, også energipolitikken. Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006. Det er lagt fram en egen handlingsplan i Nordisk Ministerråd i 2006.

Hovedsatsningene for arbeidsplanen på energiområdet i 2006 følger de politikkområder som er skissert i den vedtatte handlingsplan. Utgangspunktet for alle aktiviteter i arbeidsplanen er at de skal munne ut i resultater av politisk relevans. I arbeidsplanen er følgende områder prioritert:

Energimarkeder
-
elmarkedet
-
gassmarkedet

Bærekraftige energisystem
-
fornybar energi
-
energieffektiviseringspolitikk
-
Norden som region for demonstrasjon av nye energiteknologier
-
klimapolitikk og energi

Norden i det internasjonale energisamarbeidet
- Norden i EU/EØS
- Energisamarbeidet Norden-Baltikum (NB-8)
- Norden-Russland samarbeidet
- Østersjøsamarbeidet for energi. BASREC (Baltic Sea Regional Energy Co-operation)
- Norden i det globale samarbeidet

Tynt befolkede områder (TBO)
-
Vest-Norden samarbeidet på energiområdet

Se fullstendig versjon av arbeidsprogrammet for det nordiske energisamarbeidet i 2006 samt handligsplanen for perioden 2006-2009 i vedlagte pdf-filer.

Se også link til Nordisk Ministerråds hjemmesider.

Det nordiske energisamarbeidet skal være en sterk og aktiv del av energipolitikken i Norden og Europa. I det norske formannskapet vil vi legge vekt på at en får drøftet saker som står på en felles dagsorden i EU/EØS. Grønnboken om EUs energipolitikk har allerede vært drøftet på nordisk nivå. Videreutviklingen av det nordiske elektrisitetssamarbeidet er en annen viktig sak som står på dagsorden også i 2006.

Det ble avholdt energiministermøte i Bodø 7.- 8. september 2006.

Les kommunikeen fra møte i pdf format
Ministererklæring for energi
Kommuniké av de nordiske nærings-, energi- og regionalministre