Norsk støtte til Det palestinske området

Norge støtter målet om en to-stats løsning der en levedyktig palestinsk stat kan leve side om side i fred med Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og kapasitetsutvikling som et ledd i utviklingen av en palestinsk demokratisk stat. Samlet norsk økonomisk støtte til Det palestinske området var i 2006 på vel 650 millioner kroner. Dette er det høyeste bistandsvolum noensinne. 

Norske bidrag utbetales til FN-organisasjoner og NGOer, til palestinske institusjoner, og til internasjonale fondsmekanismer drevet av Verdensbanken og Europa-kommisjonen. Norsk støtte til den palestinske befolkning gjennom FN og frivillige og uavhengige organisasjoner utgjør ca. 2/3 av vår samlede bistand. 

Norge er solidarisk med de krav som det internasjonale samfunn legger til grunn for et direkte samarbeid med Hamas-regjeringen. Samtidig opprettholder Norge en dialog med Hamas på embedsnivå. Kontakter har ikke funnet sted på norsk politisk nivå.

Det har vært et mål for regjeringen å videreføre støtten til det palestinske folk mest mulig uendret i 2006. Våre bilaterale avtaleforpliktelser er overholdt, og midlene utbetales til institusjoner som ikke er direkte underlagt regjeringens kontroll.  

Norge har signalisert vilje til å gå i bresjen for å gjenoppta et direkte bistandssamarbeid med den palestinske regjering når forholdene tilsier det. Norge har aktivt støttet president Abbas’ bestrebelser på å etablere en palestinsk samlingsregjering som grunnlag for å normalisere forbindelsene med giverlandene og med Israel. 

Den palestinske regjeringens finansielle situasjon er kritisk som følge av israelsk tilbakeholdelse av palestinske inntekter fra innkrevde skatter og avgifte, og et betydelig gjeldsetterslep. Offentlig ansatte har ikke mottatt full lønn siden februar 2006. Regjeringen er meget bekymret over utsiktene til at de palestinske institusjoner som er bygget opp med giverlandenes støtte er i ferd med å forvitre. På denne bakgrunn har regjeringen i 2006 bevilget i alt NOK 161 millioner som bidrag til dekning av lønnskostnader og driftsutgifter for å opprettholde bl.a. grunnleggende offentlige tjenester som helse og undervisning.  

Den humanitære situasjon for den palestinske befolkning er sterkt forverret. Det er utbetalt i alt NOK 273 millioner i humanitær bistand til Det palestinske området i 2006. Dette gjør området til den største mottager av norsk humanitær bistand etter Sudan. NOK 150 millioner ble ekstraordinært bevilget i løpet av sommeren som direkte svar på den økende humanitære krisen i Gaza. Etter norsk initiativ ble det holdt et internasjonalt møte i Genève 14. juli for å styrke oppslutningen om FNs reviderte nødhjelpsappell for Det palestinske området. Norge var også del av vertskapet for den internasjonale giverkonferansen for Det palestinske området i Stockholm 1. september 2006.  

Norge har i sin kontakt med de øvrige giverland og EU gått inn for at den midlertidige finansieringsmekanisme (TIM) som er opprettet for å dempe skadevirkningene av manglende lønnsutbetalinger skal omfatte flest mulig ansatte i offentlig sektor, inkludert sivilt politi. Norge er det eneste ikke-EU medlemsland som har bidratt til TIM.

Norge har sammen med en rekke land påpekt nødvendigheten av at Israel utbetaler de tilbakeholdte skatteinntektene, som er den palestinske regjerings viktigste inntektskilde.

Regjeringen har ved en rekke anledninger, senest under statsminister Stoltenbergs møte med statsminister Olmert i Israel i desember 2006, tatt til orde for at Israel må stanse annektering av palestinsk land, stoppe ulovlig bosettingsvirksomhet og bygging av den folkerettsstridige separasjonsmuren. Regjeringen vil fortsette å ta opp disse kravene med israelske myndigheter. 

Som leder av giverlandsgruppen (AHLC) holder regjeringen løpende kontakt med partene og de ledende giverlandene for å medvirke til samlede løsninger. I lys av utviklingen siden Hamas-regjeringen tiltrådte i mars 2006 har det i løpet av året som gikk ikke vært mulig å sammenkalle til et møte i AHLC.