Norsk næringsvirksomhet - 4) Informasjon og kommunikasjon

Antall sysselsatte 1735804
Antall bedrifter6522
Omsetning i mrd.kr28,2

Informasjon og kommunikasjonsteknologi (IT) er en stor og raskt voksende næring som blir en stadig viktigere del av all næringsvirksomhet i Norge. IT-næringen spenner vidt fra forskningsintensive virksomheter med fokus på egenutviklede produkter, til salg av konsulenttjenester. Næringens betydning for økonomisk vekst antas å øke i årene som kommer, både gjennom vekst i bransjen selv, og ved at IT-produkter tas i bruk i stadig flere sektorer og samfunnsområder. Næringen kan deles i følgende grupper:

  • Datadrift/IT-service
  • Konsulentvirksomhet
  • Programvareprodusenter
  • Produsenter/leverandører av data-, radio,- og fjernsynsutstyr
  • Telekommunikasjon, multimedia og Internett
  • Systemintegratorer

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en drivkraft for produktutvikling og innovasjoner på svært mange områder. Den digitale revolusjon har åpnet for sammensmelting av telekommunikasjon, kringkasting og data/elektronikk, som tidligere var teknisk adskilte kommunikasjonsformer. Dette har resultert i nye produkter og tjenester, og framveksten av det som kan kalles den "utvidede" IT-næringen.

IT-næringen har en bred geografisk spredning, og Norge har en rekke etablerte IT-miljøer. IT-bedriftene er generelt kunnskapsintensive, og hovedtyngden av foretakene er små og mellomstore. I tillegg finner vi en rekke større aktører innen bl.a. tele- og satellittkommunikasjon. Utover det relativt begrensede utvalget av IT-bedrifter vi har presentert her, finnes det en rekke bedrifter som driver virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, men som naturlig faller inn under annen type næringsvirksomhet. I følge foreløpige tall fra SSB hadde den totale IT-næringen en omsetning på 159 mrd.kr. i 1998.

Telekommunikasjonsindustrien utgjør den største delen av den vareproduserende norske IT-industrien. Det norske tele-faglige miljøet holder et høyt internasjonalt nivå. Telenor, landets desidert største IT-bedrift, er dominerende på tele-operatørsiden med nesten 80 pst. markedsandel på fastnett-telefoni (målt i antall trafikkminutter). I tillegg til Telenor finner vi en rekke mer spesialiserte telekommunikasjonsbedrifter som Kongsberg Ericsson og Nera. Nera har spesialisert seg på utvikling og salg av telekommunikasjonsutstyr og systemer, og er verdensledende innen sine nisjer. Nera har vært aktivt involvert i utviklingen av maritim kommunikasjon fra tidlig på 1970-tallet, og har siden da hatt en ledende posisjon innen satellittkommunikasjon.

Maritim IT er koblet mot skipsutstyrsleverandører, skipsverft og andre deler av maritim teknologibasert virksomhet. I flere tilfeller har bedriftene skapt et næringsgrunnlag ved å satse mot maritim sektor, for senere å utvide virksomheten også mot andre bransjer. Sentrale teknologianvendelser i norske bedrifter er metoder og systemer for blant annet fartøystyring, navigasjon, kartsystemer og overvåkning- og sikkerhetssystemer.

Medievirksomheten er preget av omfattende teknologiske endringer. Dette påvirker medieområdet generelt, men kanskje særlig kringkastingen. Digitalisering av kringkastingen vil føre til at grensene mellom tele-, IT- og kringkastingssektorene blir mindre tydelige. Digitaliseringen medfører at ulike distribusjonsnett i prinsippet kan benyttes til kringkasting og kringkastings-tilbudet vil bli mangedoblet. Videre vil utviklingen endre de økonomiske rammevilkårene til eksisterende medievirksomheter, samt øke konkurransen. I tillegg til digitalisering har medieutviklingen lenge vært preget av ytterligere to tendenser: internasjonalisering og kommersialisering.

Norkring er Norges største distribusjonsselskap av radio- og fjernsynssignaler. Selskapet eier senderne for NRK, TV2, P4 og de fleste lokalkringkasterne i Norge. Norkring er et heleid selskap i Telenor AS under forretningsområdet Telenor Bredtbåndtjenester.

IT-industri og –kompetansemiljøer i Norge
Kompetansemiljøer innen IT i Norge er i stor grad bygget opp rundt universitets-, høyskole- og forskningsmiljøene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Østfold og Kjeller, samt i en rekke enkeltbedrifter og miljøer .

AktørProdukt
TelenorTelekom
Agresso Programvare
EricssonTelekom
EvercomUtstyr
IBM Utstyr/konsulent/programvare
Merkantildata Systemintegrasjon/programvare
Tandberg Data Datalagring/backup
Kongsberg Gruppen Forsvarsstystemer, navigasjon, skipskontroll, kartlegging, prosessautomatisering og satelittovervåking
NeraTelekom, satelittkommunikasjon
NetcomTelekom
Q-free Bompengesystemer m.m.
SchibstedMedia
Visma Programvare.

Antall mobiltelefoner pr. 100 innbyggere (1999)

I Norge har ca. hver tredje innbygger mobiltelefon. De nordiske landene har en klart høyere mobiltelefontetthet enn f.eks. Japan, USA og EU. Kilde: OECD Communications Outlook 2001

Andel av befolkningen som bruker internett (inkludert epost og WAP)

Norge er blant de fremste i verden, bak Finland og Island, når det gjelder internett-tilkoblinger per innbygger. Kilde: Eurobarometer februar 2001

17> Tallene refererer seg til et utvalg av virksomheter (NACE-indeksen). 30: Produksjon av kontor og datamaskiner, 32 Produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr (unntatt produksjon av elektronrør), 64.2 Telekommunikasjoner, 71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner, 72 Databehandlingsvirksomhet, 92.11 Film- og videoproduksjon, 92.12 Distribusjon av film og video, 92.20. Radio og fjernsyn.

4) Informasjon og kommunikasjon

Forrige | Innhold