Norsk næringsvirksomhet - Bygge- og anleggsektoren

Antall sysselsatte 14115 200
Antall bedrifter34 090
Bruttoprodukt i pst.6,2

Bygge- og anleggsnæringene omfatter bygging og vedlikehold av boliger og yrkesbygg, utbygging av veier og flyplasser og anlegg knyttet til forsvaret, energi, olje og gass, jernbane og sporveier. Bransjen preges av mange små virksomheter. De store virksomhetene står for en mindre andel av produksjonen i Norge enn i andre land. Det skjer imidlertid en kontinuerlig strukturendring blant entreprenørene, og bl.a. Veidekke og Selmer har stått bak flere oppkjøp. Det offentlige, gjennom kommune- og veivesen, står også for en betydelig andel av virksomheten i bygge- og anleggssektoren.

Bygge- og anleggsnæringen er svært konjunkturfølsom, og er ofte den næringen som registrerer de første tegn på større svingninger i økonomien. Næringen står for en betydelig andel av Norges totale energi- og materialforbruk og genererer en tilsvarende stor andel av det samlede avfall. Økt fokus på livsløpet til bygninger som forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, har gitt nye forretningsområder. Store utbygginger, som det nye Rikshospitalet og utbyggingen på Oslo Lufthavn Gardermoen, har hatt stor betydning for aktivitetsnivået i bransjen.

AktørProdukt
AF-gruppen, NCC Norge AS, Peab AS, Selmer Skanska AS, Veidekke ASA Entreprenørvirksomheter innen bygg og anlegg
Backe-gruppenParaplyselskap for flere selvstendige aksjeselskaper innen bygg
Block Watne AS Boligbygging
Rieber & Sønn ASA, Divisjon Veiområde Asfaltering

14

Nasjonalregnskapstall for 1997.

Bygge- og anleggsektoren

Forrige | Innhold | Neste