Norsk næringsvirksomhet - Om norsk næringsvirksomhet

Det norske velferdssamfunnet bygger på et lønnsomt næringsliv i samhandel med andre land. Vi vil her gi et bilde av hvordan vårt næringsliv er bygd opp. Vi vil også komme inn på hvilke drivkrefter og trender som har gitt oss den næringsstrukturen vi har i dag.

Norsk næringsliv kan beskrives på flere måter. Vi har valgt å dele næringsvirksomheten inn i fire grupper etter hvilke rammebetingelser som påvirker virksomheten.

Råvarebaserte næringer
kjennetegnes ved at materiale fra naturen danner grunnlaget for næringsvirksomheten.

Teknologibaserte næringer
kjennetegnes ved produksjon basert på avansert teknologi og spisskompetanse.

Tjenesteytende næringer
omfatter alt fra reiseliv, varehandel og transport til forretningsmessig tjenesteyting.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringen
omfatter alt fra media og multimedia til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

En næring som er omtalt i én del av presentasjonen kan ha likheter med næringer som omtales i en annen del. Oversiktene over virksomheter og produkter utgjør et utvalg og er ikke uttømmende.

Vi omtaler de næringer som tradisjonelt har vært en del av vårt næringsliv. Primærnæringene, samferdselssektoren og finanssektoren er imidlertid ikke gitt særskilt omtale. Privat, sosial, kulturell og offentlig tjenesteyting er heller ikke beskrevet.

Opplysningene er basert på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå, industristatistikk fra 1998, nasjonalregnskapstall samt en del nyere tall fra bransjene selv.

Teksten er utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet og er en videreutvikling og oppdatering av et tilsvarende faktahefte utgitt i 1995.

Om norsk næringsvirksomhet

Forrige | Innhold | Neste