Norsk næringsvirksomhet - Trelast- og treforedlingsindustrien

Trevare Treforedling
Antall bedrifter105133
Antall sysselsatte155316120
Eksportandel i bransjen4090
Bruttoprodukt i pst.0,60,8

I Norge har vi store skogområder, og tømmer er den viktigste råstoffkilden for de skogbaserte industrinæringene. Om lag halvparten av tømmeret som hogges går til trelastindustrien, som produserer trevarer til husbygging, limtrekonstruksjoner, dører, vinduer og møbler. Tømmer som er mindre egnet for dette selges som massevirke til treforedlingsindustrien.

Trelastindustrien er spredt over store deler av landet, men med hovedvekt på Østlandet og Midt-Norge. Bransjen har i de senere år vært gjennom en strukturrasjonalisering med sammenslåinger og oppkjøp. Moelven er, etter å ha tatt over Norske Skogs trelastvirksomhet, en av de største selskapene innen trelast i Europa.

Treforedlingsindustrien er kraftkrevende, og bedriftene er derfor tradisjonelt blitt lokalisert langs de store vassdragene på Østlandet og i Midt-Norge. Bransjen er svært eksportorientert og utsatt for internasjonal konkurranse. Norske Skog har i de seneste årene kjøpt opp fabrikker i Sentral-Europa og Asia. Norsk treforedlingsindustri har lang industriell erfaring og høy kompetanse i videreforedling av skogressursene. Papir basert på frisk fiber fra nordiske bartrær er ofte av bedre kvalitet enn papir basert på nye, rasktvoksende treslag fra plantasjer eller papir med stor andel returpapir som råstoff. Det nye returpapiranlegget ved Norske Skog Skogn, sikrer avsetningen av norsk returpapir. Utviklingen i prisen på elektrisk kraft vil være av stor betydning for norsk treforedlings-industris konkurransekraft i tiden fremover.

AktørProdukt
Moelven Byggematerialer, sponplater
Norske Skogindustrier ASAAvispapir og annet trykkpapir og lignende

Trelast- og treforedlingsindustrien

Forrige | Innhold | Neste