NOU 1997: 2

Pasienten først!— Ledelse og organisering i sykehus

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Hagen, Helge (1992): Pasienter i psykiatriske institusjoner, NIS-rapport 6/92, Trondheim: SINTEF Norsk institutt for sykehusforskning

Innst. S. nr. 165 (1994-95)

Innst. S. nr. 276 (1995-96)

Jørgensen, Stig og Eldøen, Guttorm (1996): Ventelistepasienter – garantert rett plass i køen?, NIS-rapport 2/96, Trondheim: SINTEF Norsk institutt for sykehusforskning

Kindseth, Ola og Solstad, Kjell (red.) (1996): SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 1995, NIS-rapport 5/96, Trondheim: SINTEF Norsk institutt for sykehusforskning

NOU 1987: 25: Sykehustjenester i Norge. Organisering og finansiering

NOU 1991: 7: Spesialisthelsetjenesten m.m.Utkast til lov med motiver

NOU 1993: 33: Helsepersonells rettigheter og plikter. Utkast til lov med motiver

NOU 1996: 5: Hvem skal eie sykehusene

Norske Kommunenes Sentralforbund (1981): Organisasjonsstruktur i sykehussektoren

Rønningen, Lars og Magnussen, Jon (1996): Utvikling av produktivitet i perioden 1990-1994 i Kindseth, Ola og Solstad, Kjell (red.): SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 1995, NIS-rapport 5/96, Trondheim: SINTEF Norsk institutt for sykehusforskning

Solstad, Kjell og Petersen, Stein Ø. (red.) (1995): SAMDATA SYKEHUS. Sammenligningsdata for somatisk fylkeshelsetjeneste 1994, NIS-rapport 3/95, Trondheim: SINTEF Norsk institutt for sykehusforskning

Sosialdepartementet (1990): Ledelse i sykehus

Statens helsetilsyns utredningsserie 4-1993: Forholdet mellom pasientvolum og behandlingskvalitet

Statens helsetilsyns utredningsserie 9-1994: Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi (del 1). Organisering av oppgavefordeling, undersøkelser, behandling og etterbehandling

Statens helsetilsyns utredningsserie 1-1996: Spesialisthelsetjenester i indremedisin og kirurgi (del 2). Spesialistutdanning og etterutdanning

Stortingsmelding nr. 9 (1974-75): Sykehusutbygging m.v. i et regionalisert helsevesen

Stortingsmelding nr. 41 (1987-88): Helsepolitikken mot år 2000. Nasjonal helseplan

Stortingsmelding nr. 50 (1993-94): Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste

Stortingsproposisjon nr. 1 (1996-97): Sosial- og helsedepartementet

Stortingsproposisjon nr. 65 (1995-96): Sosial- og helsedepartementet

Til forsiden