NOU 2000:8 Arveavgift - høring

Resultat : Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/4917 SA HJ/GHL

20.6.2000

NOU 2000:8 Arveavgift – høring

Vedlagt følger NOU 2000:8 Arveavgift. I utredningen foreslås nye regler om arveavgift.

Departementet ber om at merknader til utredningen er departementet i hende senest fem måneder etter utsendelsen. Det kan ikke påregnes forlengelse av høringsfristen.

Høringsinstanser som er offentlige organer forutsettes i nødvendig utstrekning å forelegge utredningen for underliggende instanser.

Det bes om at høringsuttalelser på over to sider hvis mulig også leveres på diskett, eventuelt på e-post til helge.johannessen@finans.dep.no (Departementet bruker Microsoft Word 97).

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.

ekspedisjonssjef

Vibeke Parr

lovrådgiver