NOU 2001: 34

Samiske sedvaner og rettsoppfatninger— – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Forord

Rapportene som presenteres her inngår i et forskningsprosjekt om samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Prosjektet ble til som følge av at Samerettsutvalget ikke hadde kapasitet til å gjennomføre denne delen av sitt mandat i forbindelse med sin utredning om Finnmark fylke. Justisdepartementet, i samråd med Sametinget, så det da som hensiktsmessig å få aktuelle problemstillinger nærmere utredet av frittstående forskere.

Forskningsrapportene er tidligere stilt til disposisjon for Sametinget og Justisdepartementet, og de vil bli benyttet i oppfølgingen av Samerettsutvalgets andre delutredning, NOU 1997: 4 Naturgrunnlaget for samisk kultur . De vil også fungere som bakgrunnsmateriale for det nyoppnevnte Samerettsutvalget i arbeidet med områdene utenfor Finnmark fylke. Det er ønskelig at så mange som mulig av de involverte organer og andre interesserte skal få anledning til å sette seg inn i det materialet som nå foreligger. For å øke tilgjengeligheten fremlegges derfor materialet i en NOU. Dermed får materialet også en presentasjon på linje med det øvrige grunnlagsmateriale som er publisert som ledd i Samerettsutvalgets arbeid: NOU 1993: 34 Rett til og forvaltning av land og vann i Finnmark , NOU 1994: 21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv og NOU 1997: 5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett .

Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe. Styringsgruppen står ansvarlig for det nærmere utvalg av temaer og bidragsytere, og gruppen har også forfattet innledningen i del I. Ansvaret for endelig form og innhold i forskningsrapportene og tilhørende kortversjoner ligger hos den enkelte forfatter.

Forfatternes kortversjoner av rapportene er oversatt til samisk, se del XI. Det vil også bli trykt en egen publikasjon på engelsk som gjengir materialet i kortform.

Oslo, desember 2001

Justis- og politidepartementet Sametinget

Til forsiden