Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Makt og demokratiutredningens forskergruppe har samarbeidet om rammeplanen for utredningen og om fordeling og prioritering av prosjektmidler. I arbeidet med enkelte prosjekter har to eller flere av gruppens medlemmer samarbeidet, men det har også vært en arbeidsdeling med individuelt ansvar for ulike emner, delprosjekter og arrangementer.

Oppdragsgiver ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet har vært holdt orientert om arbeidsformen og har også vært innforstått med at sluttrapporteringen ville skje i to versjoner, som bok og en kortere NOU.

Mange prosjekter er sluttført i siste fase av femårsperioden for utredningen. Det er både prinsipielle og praktiske grunner til at forskergruppen ikke har utarbeidet en samstemt sluttrapport. Tre av prosjektgruppens medlemmer (Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad og Per Selle) har gitt en samlet fremstilling i bokform (Makten og demokratiet, Gyldendal 2003). Sekretariatsleder Ellen Rømming har utarbeidet en kortere versjon som NOU parallelt med og i etterkant av arbeidet med boka. Den er basert på hovedlinjene i boka, noe som betyr at ikke alle perspektiver og temaer i boka er dekket her. Noter og referanser er utelatt. To av forskergruppens medlemmer (Siri Meyer og Hege Skjeie) valgte av ulike grunner å ikke delta som medforfattere av en felles sluttbok. De har redegjort for sine perspektiver i egne uttalelser til slutt i denne utredningen.

Denne sluttrapporten har som mål å være et kunnskapsbasert innspill til en videre debatt. Vi takker alle som har deltatt og gitt innspill til arbeidet.

Oslo/Bergen, august 2003

Øyvind Østerud, Leder

Fredrik Engelstad

Siri Meyer

Per Selle

Hege Skjeie

Ellen Rømming

Til forsiden