1 Formidling, publisering m.v.

1.1 Rådet

I tillegg til forskergruppen ble det oppnevnt et råd bestående av 23 medlemmer som representerer ulike sektorer i samfunnet.

Rådets mandat:

«Rådets oppgave er å gi forskergruppen råd og veiledning på grunnlag av det materiale forskergruppen legger fram for Rådet: Dette materialet omfatter forskergruppens program, framdriftsrapporter, arbeidsnotater etc. Rådet står ikke ansvarlig for forskergruppens arbeid og resultater. Rådet møtes minst to ganger årlig. Innkalling skjer på forskergruppens initiativ. Rådets leder er ordstyrer på rådsmøtene og har et ansvar for å forberede rådets drøftinger i samråd med forskergruppens leder. Referat fra rådsmøtene er et ansvar for forskergruppen. Rådet har ikke eget sekretariat. Rådet kan ved behov bistå forskergruppen når det gjelder å formidle forskningsresultater og å stimulere til en opplyst offentlig debatt underveis i utredningen.»

Rådet har hatt følgende sammensetning:

Maiken ImsKommunikasjons­direktør i Oljeindu­striens Landsforening (leder)
Geir Kjell AnderslandAdvokat (V)
Anne-Lise BakkenSkribent, Hamar
Grethe BjørloKommunepolitiker, ­Ålesund (A)
Marie Rein BorePolitisk redaktør, ­Stavanger Aftenblad
Arnhild DanielsenRegionalsjef, Buskerud Fylkeskommune
Jan DavidsenLeder, Norsk ­Kommuneforbund
Marie FørelandSkolesjef, ­Kristiansand
Trine Skei GrandeParlamentarisk leder, Venstre
Jon HellesnesProfessor, Universi­tetet i Tromsø
Ottar HenriksenAdministrerende direktør, Raufoss ASA
Jon P. KnudsenTidligere politisk redaktør, Fædrelandsvennen
Per Olaf LundteigenTidligere generalsek­retær, Senterpartiet
Eilef A. MelandHøgskolelektor, ­Stavanger (SV)
Geir MoGeneralsekretær, Fremskrittspartiet
Ingvild MyhreAdministrerende direktør, Telenor Mobil
Aage Müller-NilssenTidligere generalsek­retær, Kirkens ­Bymisjon
Fakhra SalimiLeder, MIRA Ressurssenter for innvandrerkvinner
Mona SkaretTidligere forskningssjef, ­SINTEF
Widar SkoganBonde, Balsfjord (KrF)
Silje Schei TveitdalTidligere leder av Natur og Ungdom
Liv ØstmoDekan, Samisk ­Høgskole, Kautokeino
Trond R. ReinertsenKonsernsjef, E. A. Smith, Trondheim (H) (fram til mars 2001)
Maren Hersleth HolsenTidligere leder av Ungdommens demokratiforum (fra mars 2001)

Rådet har hatt 11 møter i løpet av utredningsperioden. Møtene har vært holdt i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Sentrale temaer som har vært behandlet på rådets møter er:

 • Lokaldemokrati, sentrum-periferi-spørsmål og eiendomsrett til naturressurser

 • Medier og ny teknologi

 • Symboler, makt og identitet

 • Ny teknologi, produksjon og marked

 • Internasjonalisering, olje og makt

 • Etnisitet og nye kulturer

 • Liberalisering og globalisering – trender og framtidsutsikter

 • Lokaldemokrati i endring: Hvor går makten?

 • Likestilling og kjønnsmakt

 • Maktens samvittighet

 • Velferdsstatens kjønnsdimensjoner

 • Medienes nye rolle i samfunnet

 • Et demokrati for konflikter?

I tillegg har rådet ved gitt innspill til utredningens informasjons- og formidlingsarbeid. Rådet tok initia­tiv til konferansen «Demokratiet i endring; Gamle idealer, nye utfordringer», 23. april 2002, Oslo.

1.2 Økonomi

Utredningen har hatt et samlet budsjett for hele perioden på kr. 49.630.000. 49 millioner kroner ble bevilget av Stortinget, mens kr. 630.000 var inntekter fra andre kilder.

Bevilgninger pr. år har vært som følger:

1998: kr.3.000.000
1999: kr.8.300.000
2000: kr.12.200.000
2001: kr.13.700.000
2002: kr.11.600.000
2003: kr.830.000

1.3 Formidling

1.3.1 Konferanser og seminarer

Makt- og demokratiutredningen har i perioden 1998-2003 avholdt en rekke konferanser og andre arrangementer.

Startkonferansen for Makt- og demokratiutredningen, Oslo, 29. september 1998

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen.

Makt, normalitet, identitet, Bergen 15.-17. oktober 1998

Arrangør: Makt- og demokratiutredingen i samarbeid med NFR-prosjektet «Det Nye» ved Senter for europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen.

Møte om eliteundersøkelsen, Bergen, 15. desember 1998

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, LOS-senteret og universitetene i Bergen, Oslo og Uppsala.

Møte om medborgerundersøkelsen, Bergen, desember 1998

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, Norsk Lærerakademi, Institutt for samfunnsforskning, LOS- senteret, universitetene i Bergen, Trondheim, Uppsala og Oslo.

«Usynlige grenser – kjønn og makt», Oslo, 11.-12. oktober 1999

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med programstyret for «Kjønn i endring» i Norges forskningsråd.

«Eierskap og makt», Oslo, 30. november 1999

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med programstyret for «Næring, finans, marked» i Norges forskningsråd og Næringslivets Hovedorganisasjon.

«Svekket kvinnemakt?», høst 1999 – vår 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med LOS-senteret (Rokkansenteret), Universitetet i Bergen

«Makt og velstand», Oslo 27.-28. januar 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med ECON Senter for økonomisk analyse.

«Multikulturalisme», Oslo og Bergen, 20.-21. mars 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med «IMER-programmet» i Norges forskningsråd, Canadas ambassade i Norge, Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og regionaldepartementet og Nordic Association for Canadian Studies (NACS).

«Investigating Social Capital, Solstrand, Bergen, mai 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen og LOS-senteret (Rokkansenteret), Universitetet i Bergen.

«Ungdom og makt», Oslo, 25. oktober 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

«Estetikk og makt», Bergen, 8.-10. desember 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med prosjektet «Kulturell uorden».

«Maktens tekster», Oslo, 8.-9. juni 2001

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med prosjektet «Sakprosa 2000-2003» ved Universitetet i Oslo (støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening).

Felles konferanse mellom den norske og den danske maktutredningen, Danmark, Vedbæk, 23.-24. august 2001

Arrangører: forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen og forskningsledelsen ved den danske maktutredningen.

«Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)», Oslo, 19.-20. oktober 2001

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med SKIKT-programmet i Norges forskningsråd.

«Demokratiet i endring: Gamle idealer, nye utfordringer», Oslo, 23. april 2002

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen.

«Regionalmakt på Sørlandet», Kristiansand, august 2002

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med avisen fædrelandsvennen og Sørlandet i 100.

«Risikosoner», Oslo, 29.-30. august 2002.

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Norsk Kulturråd.

«Nasjonale regimer for lønnsforhandlinger i endring: Nordiske tendenser i et komparativt perspektiv», Oslo, 5.-6. september 2002

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med forskningsstiftelsen Fafo.

«Olje og makt», Oslo, 12. september 2002

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening og «Petropol-programmet» i Norges forskningsråd.

«Indigenous politics: Aspects of Power and Democracy», Tromsø, 3.-5. oktober 2002

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.

«Kjønnsmakt i Norden», Oslo, 12.-13. juni 2003

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Forening for kvinne- og kjønnsforskning (FOKK), Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), KILDEN Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge.

Sluttkonferanse: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo, 26. august 2003

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen.

1.3.2 Kulturdialoger

Ibsentablåer under Forskningsdagene, Oslo 23.-24. september 1999

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd

Ibsentablåer i Universitetsbiblioteket, Oslo, oktober 1999

Arrangør: Universitetets informasjonsavdeling («Lunsj med kultur») og Apollon i samarbeid med Makt- og demokratiutredningen og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

Samtaler med sceniske tablåer: «Makten går til scenen», Oslo, 9. september 2000

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Nationaltheatret.

Ibsentablåer i det nye Universitetsbiblioteket, Oslo 11. november 2000

Arrangør: Universitetet («Oslo by 1000 år, Kjenn ditt universitet») i samarbeid med Makt- og demokratiutredningen og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling

Samtale: «Maktens pris», Tromsø, 1. april 2001

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Nordnorsk forfattersentrum.

Samtale: «Maktens pris», Lillehammer 23. mai 2001

Arrangør: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Litteraturfestivalen i Lillehammer.

Utstilling: «Midlertidige utopier», Oslo, 11. januar – 9. mars 2003

Arrangører: Makt- og demokratiutredningen i samarbeid med Museet for samtidskunst

1.3.3 Forskersamlinger

Makt- og demokratiutredningen har i perioden 1998-2003 avholdt 11 forskersamlinger for forskere med prosjekter i utredningen:

 • «Globalisering», 2000

 • «Avmakt», 2000

 • « Varene tar makten», 2000

 • «Digital makt», 2000

 • «Kjønnsmakt», høst 2000 og høst 2001

 • «Likestilling og kjønnsmakt», 2001

 • «Den fragmenterte staten», 2001

 • «Den samiske offentligheten – nye premisser for makt og demokrati i det norske sam­funnet», 2001

 • «Kunnskapsmakt», 2001

 • «Velferdsstatens kjønnsdimensjoner», 2001

 • «Kjønnsrettferdighet», 2001

 • «Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv», 2001

 • «Ressursmakt», 2002

I tillegg har forskere fra Makt- og demokratiutredningen deltatt ved en workshop om «makt og kjønn i offentlig omsorgsarbeid» arrangert av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

1.3.4 Kontakt med forskningsinstitusjoner og programmer i Norges forskningsråd

Makt- og demokratiutredningen har gjennom hele perioden hatt nær kontakt og et godt samarbeid med Norges forskningsråd, Område for Kultur og Samfunn. Forskningsrådet har ivaretatt sentrale økonomifunksjoner for utredningen og har hatt en viktig rolle som rådgiver og formidler av kontakt til andre forskningsprogrammer.

Makt- og demokratiutredningen har samarbeidet med en rekke programmer og enkeltprosjekter i Forskningsrådet: Offentlig Sektor i Endring (OSIE), IMER-programmet, Kjønn i endring , Program om kommuneloven, Program om regional utvikling, Velferdsprogrammet, ARENA-programmet, Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (SKIKT), Næring, finans og marked, Program for kulturstudier, idrett, samfunn og frivillig organisering og Petropol.

Makt- og demokratiutredningen har samarbeidet med forskningsmiljøer ved alle fire universiteter samt en rekke høgskoler og frittstående institutter. Det har også vært utstrakt kontakt med samiske forskningsmiljøer.

1.3.5 Foredrag og undervisning

Det har vært holdt et høyt antall foredrag i regi av Makt- og demokratiutredningen gjennom hele perioden.

Tabell 1.1 Antall foredrag holdt av forskergruppen pr. år

  19981999*2000200120022003**
Foredrag507886868944

* Kun annet halvår er registrert

** Registrert fram til 1. juni 2003

Fredrik Engelstad har hvert semester gjennom hele utredningsperioden holdt et hovedfagskurs om teorier om makt ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo, for studenter i sosiologi og statsvitenskap. Øyvind Østerud har hatt ansvaret for en undervisningsmodul om makt og demokrati på mastergradstudiet ved Høgskolen i Agder i 2001 og 2002. Per Selle har sammen med forsker Tommy Tranvik vært ansvarlig for to hovedfagskurs ved Universitetet i Bergen: «Technology and Democracy» i 2000 og «Sovereignty On the Move» i 2001.

Andre medlemmer av forskergruppen har hatt undervisning ved sine undervisningsinstitusjoner med utgangspunkt i temaer de har arbeidet med i Makt- og demokratiutredningen.

1.3.6 Presse og media

Tabell 1.2 viser medienes dekning av Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

Tabell 1.2 Omtale av Makt- og demokratiutredningen i norske medier i perioden 1998-2003

År/Medietype1998*19992000200120022003**TOTALT
Avis99921502273332891.190
Tidsskrift----174764
Internett/byrå----81149230
Radio151010468929199
Tekst-TV11148520
TV13-614-24
TOTALT1161061612835425191.727

* Tallene angir oversikt f.o.m. mars 1998

** Tallene angir oversikt t.o.m. juni 2003

Kilde: Klippliste fra Observer Norge AS med månedsstatistikk

Figur 1.1 Antall presseklipp, 1998–2003 – årlig oversikt

Figur 1.1 Antall presseklipp, 1998–2003 – årlig oversikt

Figur 1.2 Antall presseklipp, 1998–2003 – månedlig oversikt t.o.m. juni 2003

Figur 1.2 Antall presseklipp, 1998–2003 – månedlig oversikt t.o.m. juni 2003

Observer baserer sin klippliste på søk med søkeordene «Makt- og demokratiutredningen», «Maktutredningen», samt navnene til de fem deltakerne i utredningens forskergruppe.

Oversikten omfatter kun norske medier.

Tallene bygger på informasjon fra Info-Media, Norske Avisers Landsforening (NAL), Landslaget for Lokalaviser (LLA) og Observers egne databaser.

1.3.7 Kronikker og egne artikler

Det er totalt publisert 65 kronikker og artikler av Makt- og demokratiutredningen i perioden 1998-2003. Tabell 1.3 viser fordeling per år.

Tabell 1.3 Antall kronikker og artikler publisert av Makt- og demokratiutredningen. 1998-2003

År199819992000200120022003TOTALT
Antall kronikker-101313151465

1.3.8 Nyhetsbrev

Fra 1999 ble det jevnlig utgitt nyhetsbrev for å ivareta informasjonsbehovet. Nyhetsbrevet har blitt utgitt både i trykt og elektronisk form via nettsiden til Makt- og demokratiutredningen. I perioden 1999-2001 ble det produsert 8 trykte nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet har vært 250 institusjoner innen forskning, politikk, forvaltning, media, næringsliv og organisasjonsliv og omkring 800 enkeltpersoner. Nyhetsbrevene har blitt skrevet og produsert i Makt- og demokratiutredningens sekretariat.

I 2002 ble det foretatt en omlegging i retning av elektronisk basert nyhetsinformasjon. Nyheter om publikasjoner, arrangementer osv. ble spredt gjennom e-post meldinger til over 400 faste mot­takere. I tillegg ble informasjonen lagt ut på nett­sidene.

1.3.9 Nettsider

Makt- og demokratiutredningens hjemmeside ble oppdatert jevnlig med informasjon om nye publikasjoner og om konferanser og andre arrangementer. Den inneholdt også fast informasjon om mandat, rammeplan, rådets mandat og sammensetting mm.

Web-adresse: www.maktutredningen.no

I 2002 ble det åpnet en nettutstilling om kjønnsmakt i samarbeid med KILDEN, som er et informasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning i Norge. Dette nettstedet formidler informasjon om publikasjoner med kjønnsperspektiv i Makt- og demokratiutredningen.

Web-adresse: http://www.kilden.forskningsradet.no/

1.4 Internasjonal kontakt

Forskergruppen hadde tre samarbeidsmøter med forskergruppen for den danske maktutredningen. Møtene hadde fokus på informasjonsutveksling. Det ble også avholdt en forskersamling med forskere fra den danske og norske utredningen høsten 2001.

Makt- og demokratiutredningen samarbeidet med amerikanske og tyske forskere om opplegget for Lederskapsundersøkelsen. Medborgerundersøkelsen inngikk i et komparativt europeisk prosjekt med samarbeid mellom en rekke land.

Forskergruppen har også laget en engelskspråklig bok om makt og demokrati, med 11 forskere fra bl.a. Storbritannia, USA, Tyskland og Australia som bidragsytere.

Alle forskergruppens medlemmer deltar i internasjonale forskernettverk og har deltatt med papers på en rekke internasjonale konferanser.

1.5 Publisering

1.5.1 Bøker

1.5.1.1 Titler i Makt- og demokratiutredningens bokserie på Gyldendal Akademisk

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle og Hege Skjeie (1999): Mot en ny maktutredning.

Østerud, Øyvind (1999): Globaliseringen og nasjonalstaten.

Skjeie, Hege (1999): Vanens makt.

Engelstad, Fredrik (1999): Om makt.Meyer, Siri og Thorvald Sirnes, red. (1999): Normalitet og identitetsmakt i Norge.

Meyer, Siri, red. (2000): Avmakt.

Holm, Erling Dokk og Siri Meyer, red. (2001): Varene tar makten.

Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud, red. (2001): Mot et globalisert Norge? Rettslige bindinger, økonomiske føringer og politisk handlingsrom.

Berven, Nina og Per Selle, red. (2001): Svekket kvinnemakt?

Eide, Martin, red. (2001): Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati.

Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud, red. (2001): Den fragmenterte staten. Reformer makt og styring.

Repstad, Pål (2002): Dype, stille, sterke, milde.

Vike, Halvard mfl. (2002): Maktens samvittighet.

Brochmann, Grete, Tordis Borchgrevink, Jon Rogstad (2002): Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge.

Slaatta, Tore, red. (2002): Digital makt.

Holst, Cathrine, red. (2002): Kjønnsrettferdighet.

Meyer, Siri og Sissel Myklebust, red. (2002): Kunnskapsmakt.

Bortne, Øystein, Per Selle og Kristin Strømsnes (2002): Miljøvern uten grenser?

Gulbrandsen, Trygve, Fredrik Engelstad, Trond Beldo Klausen, Hege Skjeie, Mari Teigen og Øyvind Østerud (2002): Norske makteliter.

Heidar, Knut og Jo Saglie (2002): Hva skjer med partiene?

Ellingsæter, Anne Lise og Jorun Solheim, red. (2002): Den usynlige hånd?

Berge, Kjell Lars, Siri Meyer og Tor Are Trippestad, red. (2003): Maktens tekster.

Bjerkli, Bjørn og Per Selle, red. (2003): Samer, makt og demokrati.

Christensen, Sverre A., Harald Espeli, Eirinn Larsen og Knut Sogner (2003): Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år.

Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård, red. (2003): Ungdom, makt og mening.

Tranvik, Tommy og Per Selle (2003): Farvel til folkestyret?

Skjeie, Hege og Mari Teigen (2003): Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk.

Slaatta, Tore (2003): Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier.

Engelstad, Fredrik, Espen Ekberg, Trygve Gulbrandsen og Jon Vatnaland (2003): Næringslivet mellom makt og politikk.

Engelstad, Fredrik, Jørgen Svalund, Inger Marie Hagen og Aagoth Elise Storvik (2003): Makt og demokrati i arbeidslivet.

Isaksen, Lise Widding, red. (2003): Omsorgens pris. Om kjønn, makt og marked i velferdsstaten.

Tvedt, Terje (2003): Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt. Den norske modellen.

Strømsnes, Kristin (2003): Folkets makt.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003): Makten og demokratiet. Sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen.

1.5.1.2 Bøker på andre forlag

Grønli, Tore og Per Selle, red. (1998): Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Oslo: Samlaget.

Thompson, Michael, Gunnar Grendstad og Per Selle (1999): Cultural theory as political science. Routledge.

Wollebæk, Dag, Per Selle og Håkon Lorentzen (2000): Frivillig innsats. Sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Bergen: Fagbokforlaget.

Meyer, Siri, red. (2001): Makt og umoral. Oslo: Aschehoug forlag.

Bortne, Øystein, Gunnar Grendstad, Per Selle og Kristin Strømsnes (2001): Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn. Oslo: Samlaget.

Knudsen, Jon P. og Hege Skjeie, red. (2002): Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter – regional makt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Wollebæk, Dag og Per Selle (2002): Det nye organisasjonssamfunnet. Demokrati i omforming. Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, Tom og Per Lægreid (2002): Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Oslo: Universitetsforlaget.

Sivesind, Karl Henrik, Håkon Lorentzen, Per Selle og Dag Wollebæk (2002). The voluntary sector in Norway. Composition, changes and causes. Oslo: ISF-report 2.

Rommetvedt, Hilmar (2002): Politikkens allmenngjøring og den ny pluralistiske parlamentarismen. Bergen: Fagbokforlaget.

Meyer, Siri, red. (2003): Midlertidige utopier. Bok om utopier i anledning utstillingen på Museet for samtidskunst.

Grønmo, Sigmund og Trond Løyning, red. (2003): Sosiale nettverk og økonomisk makt. Overlappende styremedlemsskap mellom norske bedrifter 1970-2000. Bergen: Fagbokforlaget.

Engelstad, Fredrik og Øyvind Østerud, red. (2003): Power and democracy. Critical interventions. Aldershot: Ashgate.

Prakash, Sanjeev og Per Selle, red. (2003): Investigating social capital. New Dehli: Sage.

Engelstad, Fredrik, red. (2003): Comparative Studies in Culture and Power. Comparative Social Research, vol. 21. Greenwich: JAI Press.

Svein Bjørkås og Siri Meyer, red (2003).: Risikosoner. Kultur, makt og politikk, Skriftserien til Norsk kulturråd.

Nordstoga, Sigrid (2003): ... det er så personavhengig. Om barnevernarbeiderens personlige makt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

1.5.2 Rapportserien

1. Benum, Edgeir, Tove Bull, Marianne Gullestad, Karl-Ove Moene, Eivind Smith: Maktutredningen til debatt – fem kommentarer (1999).

2. Rasch, Bjørn Erik og Hilmar Rommetvedt: Makt og demokrati i norsk parlamentsforskning (1999).

3. Christensen, Tom, Morten Egeberg og Per Lægreid: Regjeringsapparatet (1999).

4. ordby, Trond: Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge (1999).

5. Rømming, Ellen:Desentralisering, regionalisering og lokale maktstrukturer (1999).

6. Slaatta, Tore:Medier, makt og demokrati (1999).

7. Asdal, Kristin og Sissel Myklebust: Teknologi, vitenskap og makt. Eksempler på effektiv «black boxing» og noen åpningsforsøk (1999)

8. Broderstad, Else Grete, Audhild Schanche og Vigdis Stordal: Makt, demokrati og politikk – bilder fra den samiske erfaringen (1999).

9. Tranvik, Tommy, Michael Thompson and Per Selle:Doing technology (and democracy) the pack-donkey’s way: The technomorphic approach to ICP policy (1999).

10. Hovland, Brit Marie: Kongeleg symbolmakt – Skandinaviske jule- og nyttårstalar som nasjonale ritual (2000).

11. Eierskap og makt. Rapport fra konferanse om eierskap og makt, arrangert i Oslo 30. november 1999 (2000).

12. Brox, Ottar: Kunnskap og makt (2000).

13. Rasch, Bjørn Erik: Parlamentariske instrumenter og minoritetsparlamentarisme (2000).

14. Leif Helland: Grenser for segmentering? Modellresonnementer og empiri (2000).

15. Eikås, Magne and Per Selle: A contract culture even in Scandinavia (2000).

16. Høgsnes, Geir: Likelønnsproblemet i norsk lønnsdannelse (2000).

17. Makt og velstand. Rapport fra konferanse om makt og velstand, arrangert i Oslo 27.-28. januar 2000 (2000).

18. Ulfstein, Geir, Hans Chr. Bugge, Ole Kristian Fauchald og Inger-Johanne Sand: Folkerettslige rammer for norsk miljøpolitikk (2000)

19. Arnesen, Finn og Hans Petter Graver: Norges EU-rettede avtaler (2000).

20. Smith, Eivind: Demokratiet i konstitusjonelle bånd? (2000).

21. Andersen, Svein S. og Ole Gunnar Austvik: Nasjonal handlefrihet – nye internasjonale rammebetingelser. Petroleum, makt og demokrati (2000).

22. Veggeland, Frode: Landbruk, makt og internasjonalisering. Politikk og forvaltning i norsk landbruk 1976 – 1999 (2000).

23. Hveem, Helge, Per Heum og Audun Ruud: Globaliseringen og norske selskapers etableringer i utlandet. Virkninger på maktfordeling og demokrati i Norge (2000).

24. Sørgard, Lars: Fusjoner og oppkjøp. Drivkrefter og virkninger (2000).

25. Østbye, Helge: Hvem eier norske massemedier? (2000).

26. Christensen, Tom, Per Lægreid og Hans Robert Zuna: Profesjoner i regjeringsapparatet 1976-1996. Økende heterogenitet – effekter og implikasjoner (2001).

27. Thoresen, Hilde: Opsjoner i arbeidsforhold (2001).

28. Løyning, Trond: Nettverket styrer? En kvalitativ analyse av betydningen av overlappende styreverv (2001).

29. Rasch, Bjørn Erik: Budsjettbehandlingen i Stortinget. Bør alternativ votering benyttes? (2001).

30. Ungdom og makt. Rapport fra konferanse om ungdom og makt, arrangert i Oslo 25. oktober 2000 (2001).

31. Syvertsen, Trine: Kommersialisering, globalisering og konvergens. Utfordringer for mediepolitikk og medieregulering (2001).

32. Didrik Seip: Forhandlinger eller marked. Styring av posten i Norge (2001).

33. Power, Aesthetics, Media. Rapport fra konferansen «Power, Aesthetics, Media», Bergen 8.-9. desember 2000 (2001).

34. Makt og kjønn i offentlig omsorgsarbeid. Rapport fra workshop, Bergen 9.-10. mai 2001 (2001).

35. Elvbakken, Kari Tove: Abortpolitikkens utfordringer (2001).

36. Klausen, Trond Beldo: Etikk eller butikk? – Norske lederes holdning til miljøvern og arbeidsmiljø ved investeringer i utlandet (2001).

37. Skirbekk, Gunnar: Modernitetens makt og avmakt. Vitskapsteoretiske perspektiv på kunnskap og makt (2002).

38. Mundaca, Gabriela og Jon Strand: Globaliseringen og norsk økonomi (2002).

39. Gripsrud, Geir og Peder Inge Furseth: Konsentrasjon og markedsmakt i varehandelen (2002).

40. Jacobsen, Dag Ingvar: Kommunepolitikere og kommunale byråkrater – hånd i hånd eller mann mot mann? (2002).

41. Moen, Eli: Globalisering og industripolitiske strategier. En sammenligning av Finland og Norge (2002).

42. Fæhn, Erik Friis: Makt under ansvar. En analyse av spørsmålet om det kan stillet krav til maktutøvelsens rettmessighet (2002).

43. Søilen, Espen: Mot et samfunnsøkonomisk optimum. Vitenskapelig økonomisk politikk som verktøy i et funksjonalistisk styringsregime (2002).

44. Østerud, Øyvind, red.: Ressursmakt og grunnrente (2002).

45. Nilsen, Ragnar: Makt og motmakt på kysten (2002).

46. Matlary, Janne Haaland: Verdidiplomati – kilde til makt? En strategisk analyse av norsk utenrikspolitikk (2002).

47. Papendorf, Knut: Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet (2002).

48. Roll-Hansen, Nils: Ideological obstacles to scientific advice in politics? The case of «forest death» from «acid rain» (2002).

49. Skogerbø, Eli: Omdanningen av telesektoren – fra offentlig tjenesteyting til markedsstyring (2002).

50. Fimreite, Anne Lise, Yngve Flo og Tommy Tranvik: Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv (2002).

51. Andersen, Magnar, Arild Buanes og Nils Aarsæther: Kommunene ser på staten. En sammenlikning av det kommunale lederskaps holdninger i 1976 og i år 2000 (2002).

52. Ørebech, Peter: «Tvers igjennom lov til seier». Om torskeresolusjonen av 1989. Den skjulte agenda og lukkingen av fiskeallmenningen (2003).

53. Aarseth, Espen: Digitale maktspill. Kontroll og kommunikasjon i digitale rom (2003).

54. Dølvik, Jon Erik and Fredrik Engelstad (eds.): National regimes of collective bargaining in transformation: Nordic trends in a comparative perspective (2003).

55. Aagedal, Olaf: Nasjonal symbolmakt (2003).

56. Ims, Maiken og Fredrik Engelstad (red.): Olje og makt (2003).

57. Fugelli, Per, Grete Stang og Bente Wilmar (red.): Makt og medisin (2003).

58. Mathisen, Werner Christie: Kunnskapsmakt og miljøpolitikk (2003).

59. Martinussen, Willy: Folkestyre? Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen (2003).

60. Predelli, Line Nyhagen: Uformelle veier til makt: Om minoritetskvinners politiske innflytelse (2003).

61. Hellevik, Ottar: Velgere, partier og representanter. Kritisk søkelys på ordningen for personutvalg i den nye valgloven (2003).

62. Hansen, Tore og Trond Tjerbo: Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital (2003).

63. Rogg, Elisabet: Lyst, lidelse og legitimitet. Om kjønnsmakt og likestilling i Akademia (2003).

64. Rømming, Ellen: Redskap eller aktør? Fafos rolle i norsk Midtøsten-politikk (2003).

65. Flo, Yngve: Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og det regionale styringsverket frå 1900 til i dag (2003).

66. Jacobsen, Dag Ingvar: «Vi har det så greit ..» En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i 30 norske kommuner (2003).

67. Bagge, Sverre: Fra knyttneve til scepter. Makt i middelalderens Norge (2003).

68. Rian, Øystein: Maktens historie i dansketiden (2003).

69. Seip, Didrik: Konkurranse på norsk. Norsk konkurransepolitikk 1990-2003 (2003).

70. Gullberg, Ann Therese og Leif Helland: Profesjonell lobbyisme. Norske eliters bruk og holdninger (2003).

71. Hjellbrekke, Johs. og Olav Korsnes: Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og – barrierar i norske elitar (2003).

72. Ekberg, Espen og Jon Vatnaland: Strukturendringer i norsk finanssektor. Fragmentering, makt og styringsavmakt i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk (2003).

73. Nore, Petter: Norsk Hydro´s takeover of Saga Petroleum in 1999. A case study (2003).

74. Daatland, Svein Olav, Frode Berglund, Irene Andreassen og Monica Skjøld Johansen: Eldre og helse først. Alder, makt og ressurser (2003).

75. Andersen, Bjørn: Institusjonelle investorer. Makt og avmakt i aksjemarkedet (2003).

76. Johnstad, Tom, Jan Erling Klausen og Jan Mønnesland. Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk (2003).

1.5.3 Utvalgte fagartikler

Engelstad, Fredrik (1999): «Makt, styring og eierskap», Sosiologi i dag 24:3-32.

Engelstad, Fredrik (2001): «Hjernekraft får gjerne makt. Kunnskap og makt i arbeidslivet», Søkelys på arbeidsmarkedet 1:111-118.

Engelstad, Fredrik (2001): «Expressive forms as generators, transmitters and transformers of social power». In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, vol. 8, pp. 5186-5192.

Engelstad, Fredrik (2001): «Ibsen som maktutreder». I: Nytt norsk tidsskrift, nr. 3/2001.

Engelstad, Fredrik (2002): «Who’s afraid of William Shakespeare? Ekteskap og makt i troll kan temmes». I: Kjærlighetens institusjoner. Festskrift til Irene Iversen. Jon Haarberg og Anne Birgitte Rønning, red. Oslo: Unipax.

Engelstad, Fredrik (2003): «Kunnskap, makt og normer i samfunnsvitenskapene». I: Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Knut W. Ruyter, red. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Engelstad, Fredrik (2003): «Makt i det norske samfunnet». I: Det norske samfunn. Lise Kjølsrød og Ivar Frønes, red. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Engelstad, Fredrik (2003): «Makt, kommunikasjon, retorikk». I: Retorikkens relevans. Sakprosa nr. 9. Øivind Andersen og Kjell Lars Berge, red.

Engelstad, Fredrik (2003): «De andre er visst problemet». Kommentar i Klassekampen, 24. februar 2003.

Engelstad, Fredrik (2003): «Hegemoni – makt, dominans og kultur». I: Mellom mediene. Ove Solum, Bjarne Skov, Gunnar Liestøl, red. Oslo: UniPub.

Engelstad, Fredrik (2003): «Makt, vilje, legitimitet». Kommentar i Klassekampen, 7. februar 2003.

Engelstad, Fredrik (2003): «National literature, collective identity and political power». In: Power and culture. Comparative Social Research no. 21. Fredrik Engelstad, red. Stanford: JAI Press.

Engelstad, Fredrik (2003): «Aristokratisk radikalisme som demokrati? Henrik Ibsen som kritiker av demokratiet.» Sosiologi idag, nr. 3/2003.

Meyer, Siri (2000): Makten går til scenen. Makttablåer på Nationaltheatret 9.september 2000. Et samarbeid med dramaturg Jesper Halle, instruktør Terje Mærli og skuespillere ved Nationaltheatret.

Meyer, Siri (2001): Maktens pris. Samtale med Per Aage Brandt og et jazzorkester ved Litteraturfestivalen på Lillehammer. 23.mai 2001.

Meyer, Siri (2001): Maktens pris. Samtale om makt med Georg Johannesen og Per Aage Brandt. Mackkjelleren i Tromsø. Et samarbeid med Nord-norsk forfattersentrum og Internasjonalt seminar ved Universitetet i Tromsø.

Meyer, Siri (2001): «Det vidunderlig ufullkomne. Samtale med Per Aage Brandt». I: Samtiden nr. 3/2001

Meyer, Siri (2001): «Requiem». I: Something is rotten in the state of Norway. Temanummer av UKS-FORUM for Contemporary Art nr. 1-2/2001.

Meyer, Siri (2001): «Maktens tekster». I Prosa, nr. 1.

Meyer, Siri (2001): «Killer Style – and other Reflections». I Edith Lundebrekke, Harald Solberg og Anne Britt Ylvisåker, red.: Aquisitions 1995-2000. Forlaget Press.

Meyer, Siri (2003): Agenda nå! Performance om kunst, makt og politikk laget av kunstneren Jon Løvøen. Bergen Kunsthall. 26.mars 2003. Deltaker.

Meyer, Siri (2003): Midlertidige utopier ved Museet for samtidskunst, 11. januar – 9. mars 2003. Initiativtaker, kurator for utstillingen og redakør av boken med samme tittel.

Meyer, Siri (2003): «Fluid experiences». In Andrea Krognes og Anne Karin Jortveit (eds.): Devil may care. Nordic Office for Contemporary Art, Oslo.

Meyer, Siri (2003): Imperiet kaller. Essay om maktens anatomi. Spartacus forlag.

Selle, Per (1998): «The transformation of the voluntary sector in Norway». In Paul Whiteley et al. (red.): Social Capital in Western Europe. London: Routledge.

Selle, Per (1998): «The Norwegian Voluntary Sector and Civil Society in Transition: Women as Catalysts for Deep-Seated Change». In Dietrich Rueschemeyer et al. (red.): Participation and Democracy. East and West. New York: M.E. Sharpe.

Selle, Per (1998): «Organised Environmentalists: Democracy as a Key Value?», Voluntas, vol. 9, nr. 4:319-343 (with Kristin Strømsnes).

Selle, Per (1999): «The transformation of the voluntary sector. A decline in social capital?», I Jan van Deth et al. (red.): Social Capital and European Democracy. London: Routledge.

Selle, Per (2000): «Doing Technology (and Democracy) the Pack-Donkey’s Way: The Technomorphic Approach to ICT Policy» (together with Tommy Tranvik and Michael Thompson), in Christoph Engel/Kennet H. Keller (eds): Governance of Global Networks in the Light of Differing Local Values. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Selle, Per (2000): «Cultural Myths of Human and Physical Nature: Integrated or Separated» (sammen med Gunnar Grendstad), Risk Analysis, 20(1), 2000.

Selle, Per (2001): «Membership and Democracy», i Paul Dekker and Erik Uslaner (red.): Social Capital and Politics in Everyday Life (with Kristin Strømsnes). London: Routledge.

Selle, Per (2001): «The unsolved mystery of mega-NGOs», in Development Today, June 2001.

Selle, Per (2002): «A Contract Culture even in Scandinavia», in Ugo Ascoli og Costanzo Ranci (red.): Dilemmas of the Welfare Mix (with Magne Eikås). New York: Kleuwer.

Selle, Per (2002): «Does Partcipation in Voluntary Association Contribute to Social Capital? The impact of Intensity, Scope, and Type» (with Dag Wollebæk), NVSQ, 2002, nr. 1; 32-61.

Selle, Per (2002): «Passive Support – no support at all?» (with Dag Wollebæk), Nonprofit Management Quaterly, nr. 4, 2002.

Selle, Per (2003): «Participation and Social Capital Formation: Norway in Comparative Perspective?» (with Dag Wollebæk), Scandianavian Political Studies, no. 1:67-91.

Selle, Per (2003): «The Importance of Passive Membership for Social Capital Formation» (with Dag Wollebæk), in March Hooghe and Dietling Stolle (eds.): Generating Social Capital. Civil society and Institutions in Comparative Perspective. New York: Palgrave.

Selle, Per (2003): «Generations and Organizational Change» (with Dag Wollebæk), in Paul Dekker and Loak Halman (eds.): The Values of Volunteering: Cross – Cultural Perspectives. New York: Kluwer/Plenum.

Selle, Per (2003): «Why Investigating Social Capital?», in Sanjeev Prakash and Per Selle (eds.): Investigating Social Capital. New Delhi: Sage

Skjeie, Hege (1998): «Agendas of change: gender politics in Norway». In: Women in parliament: beyond numbers. Azza Karam, red. Stockholm: Idea.

Skjeie, Hege (1998): «Kjønn og politikk». I: Kvinneforskning nr. 3-4, 1998.

Skjeie, Hege (1999): «Gruppebilde med dame». I: Kunnskapsregimer. Erik Rudeng, red. Oslo: Pax.

Skjeie, Hege (2000): «Styringsdebatt som grunnlovsdebatt». I: Hvor går demokratiet? Stein Ringen, red. Oslo: Fafo. Nettpublikasjon.

Skjeie, Hege (2001): «Det kritiske kjendiseri». I: Nytt norsk tidsskrift nr. 3, 2001:229-245

Skjeie, Hege (2001): «Inne i beslutningsmaskinen. Regjeringen som kollegium». I: Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Øyvind Østerud og Bent Sofus Tranøy, red. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Skjeie, Hege (2001): «Quotas, parity and the discursive dangers of difference». In: Has liberalism failed women? Assuring equal representation in Europe and the United States. New York: Palgrave.

Skjeie, Hege (2002): «State feminism and the new public duties», Key note speech. Women and gender studies conference: Renegotiating the politics of the public and the private. Shanghai, Kina, November 2002.

Skjeie, Hege (2002): «Likestilling. Forhandlet i kompromiss». NOPSA-paper, Ålborg 2002

Skjeie, Hege (2002): «I all rettferdighet». Kommentar i Fædrelandsvennen, oktober 2002.

Skjeie, Hege, red. (2002): Hvitt stakitt og fiberoptikk. Antologi redigert sammen med Jon P. Knudsen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Eget bidrag: «Ambisjon og illusjon», ss. 11-29.

Skjeie, Hege (2003): «The Scandinavian model of citizenship: feminist debates». I: Lineages of European citizenship: national and historical perspectives. Richard Bellamy, Dario Castiglione og Emilio Santoro, red. I trykken. Revidert versjon av: Hege Skjeie og Birte Siim: «Scandinavian feminist debates on citizenship»: I: International Political Science Review nr. 4, 2000:345-361.

Skjeie, Hege (2003): «Likegyldig likestilling». Kommentar i Dagens næringsliv, februar 2003.

Skjeie, Hege (2003): «Politics of gender balance». In: Women, power and democracy. Luciana Ricciutelli, ed. Toronto: Innananna Publications. I trykken.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Tryggve Gulbrandsen (1999): Elite compromises in stable democracy: The case of Norway. Paper til årsmøte for American Political Science Association. Atlanta, september 1999.

Østerud, Øyvind (1999): «Den postnasjonale utfordringen. Mellom globalisert makt og nasjonalt demokrati». I: Nytt norsk tidsskrift, nr. 16(4).

Østerud, Øyvind (1999): «Le paradoxe nordique. L’ambivalence d’une région d’Europe»: I: Les pays nordiques et le dialogue interculturel, M. Auchet, red. Nancy : Presses universitaires de Nancy.

Østerud, Øyvind (1999): «Vor einen neuen maktutredning».I: NORDEUROPAforum, nr. 1/1999.

Østerud, Øyvind (2000): «Democracy and the transformation of politics». I: CD-rom rapport til 7th Conference of the International Society for the Study of European Ideas. O.B. Fure, red. Bergen, august 2000.

Østerud, Øyvind (2000): «Globalised capital, national democracy, and the postnational crisis of legitimation». Convention of the International Political Science Association. Quebec, august 2000.

Østerud, Øyvind (2000): «Maktfordeling og rettsliggjøring». I: Nytt norsk tidsskrift, nr. 17(2)

Østerud, Øyvind (2000): «Økonomi, makt og demokrati». I: Sosialøkonomen, nr. 54(8).

Østerud, Øyvind (2001): «Judicialization and parliamentary democracy». Nordic-Scottish Seminar on Democracy. Mai 2001.

Østerud, Øyvind (2001): «Makt og velstand». I. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 18(1).

Østerud, Øyvind (2001): «Raymond Aron – ‘det 20-århundrets Thukydid’». I: Internasjonal Politikk nr. 59(2).

Østerud, Øyvind (2002): «Maktutredningen og det intellektuelle hegemoniet». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 1/2002.

Østerud, Øyvind (2003): «Rokkan mot Habermas». Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2/2003.

Østerud, Øyvind (2003): «The Norwegian globalization debate». I: Political leadership in a global age. Harald Baldersheim og Jean-Pascal Daloz, red. Aldershot: Ashgate.

1.5.4 Andre tilknyttede publikasjoner

Thoresen, Hilde (2001): «Opsjoner i arbeidsforhold». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1.

Hagen, Inger-Marie (2002): «Ansattes styrerepresentanter». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1.

Dale-Olsen, Harald (2002): «Topplønninger i det norske arbeidsliv – store kun i norsk målestokk?». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 2.

Høgsnes, Geir (2002): «Organisasjonseliter – makt og avmakt». I: Sosiologisk tidsskrift, nr. 4.

Andreassen, Irene og Monica Skjøld Johansen (2003): «Møtet med arbeidsmarkedsetaten». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1.

Baldersheim, Harald (2003): «Det regionpoplitiske regimet i omforming – retrett frå periferien; landsdelen i sikte!» I: Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1/2003.

Valen, Henry og Hanne Marthe Narud (2003): «Politisk representasjon i flerpartisystemer. En sammenlikning av velgeres og politiske eliters holdninger». I: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2/ 2003.

Dale-Olsen, Harald (2003): «Topplønninger i det norske arbeidsliv: Hvordan er de relatert til prestasjon?». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1.

Svalund, Jørgen (2003): «Organisering, autonomi og arbeidstempo». I: Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1.

Rasch, Bjørn Erik (2003): «Det politiske landskap». I: Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 1.

Repstad, Pål (2003): «Hvordan og hvorfor er kirkeeliten radikal». I: Nytt norsk kirkeblad, nr. 3.

Til forsiden