NOU 2006: 10

Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon 2. juli 2004 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede styrking av fornærmedes straffeprosessuelle stilling. Utvalget legger med dette frem sin utredning "Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter". Utvalget mener tiden er inne til å se fornærmedes stilling i et videre perspektiv og til å gi fornærmede økte straffeprosessuelle rettigheter. Utvalget foreslår en rekke lov- og forskriftsendringer for å styrke fornærmedes straffeprosessuelle stilling. Også etterlatte etter personer som har omkommet som følge av en straffbar handling, har behov for økte rettigheter, og utvalget foreslår regelendringer for å ivareta dette.Utredningen er i det vesentlige enstemmig.Utvalgets opprinnelige leder, lagdommer Regine Ramm Bjerke måtte dessverre trekke seg fra utvalget i desember 2005 på grunn av sykdom i hennes nærmeste familie. Hun la ned et betydelig arbeid for utvalget i sin periode som leder, og utvalgets utredning er på viktige punkter preget av hennes rike erfaringsbakgrunn og av hennes synspunkter. Utvalgets gjenværende medlemmer er takknemlige for hennes innsats og lederskap.

Oslo, den 8. mai 2006

Knut H. Kallerud

Ada Sofie Austegard

Anne Kristine Bohinen

Harald Stabell

Ingrid Stigum

Kjell Vignes

Aina Mee Ertzeid

Til dokumentets forside