NOU 2011: 8

Ny finanslovgivning— Utredning nr. 24 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 24, NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning, med utkast til samlet lov om finansforetak og finanskonsern mv. Det nye begrepet «finansforetak», som erstatter «finansinstitusjon» som fellesbetegnelse, omfatter bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak samt betalingsforetak og e-pengeforetak. Lovutkastet er utformet med sikte på modernisering, samordning og lovfesting av hovedlinjene i regelverket for finansforetakenes institusjonelle forhold i vid forstand, blant annet konsesjonskrav og markedsadgang, konsesjonssystemet og konsesjonsbehandlingen, soliditetskrav, organisatoriske forhold og struktur- og foretaksendringer.

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990 for å foreta en fullstendig modernisering, samordning og revisjon av finanslovgivningen. De første deler av arbeidet ble fremlagt i Banklovkommisjonens Utredning nr. 2, NOU 1995: 25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner og først og fremst i Utredning nr. 4, NOU 1998: 14 Finansforetak m.v. som inneholdt et utkast til konsolidert lov om finansforetak. I årene deretter mottok Banklovkommisjonen en rekke prioriterte oppdrag fra departementet, særlig vedrørende forsikrings- og pensjonslovgivningen. Arbeidet med ny finanslovgivning stoppet opp, og kom for alvor først i gang igjen i form av to delprosjekter. I 2008 sluttførte kommisjonen utredninger knyttet til reglene om eierkontroll i finansforetak (Banklovkommisjonens Utredning nr. 19, NOU 2008: 13) og til kapital- og organisasjonsformer og strukturendringer innenfor sparebanksektoren (Banklovkommisjonens Utredning nr. 22, NOU 2009: 2). Lovutkastene i disse utredningene ble utformet slik at de enkelt kunne innpasses i det utkast til ny finanslovgivning som fremlegges i utredningen her.

I 2009 og 2010 har Banklovkommisjonen sluttført arbeidet med en ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Basert på en gjennomgang av gjeldende lov- og forskriftsverk med konsesjonspraksis, samt av ny EU/EØS lovgivning for kredittinstitusjoner og et nytt forsikringsdirektiv, fremstår lovutkastet som en modernisert og samordnet lovgivning for finansforetak og finanskonsern. Hovedelementene i lovutkastet er konsesjonssystemet, utbygging av et foretaksrettslig regelverk for finansforetak, og utbygging og lovfesting av de alminnelige krav til god virksomhetsstyring og kapital- og soliditetsforhold i finansforetakene, samt til virksomheten i finanskonsern. Lovutkastet skal etablere et strukturert, oversiktlig og robust rammeverk for finansområdet. Utkastet er utformet med sikte på at store deler av gjeldende finanslovgivning skal kunne oppheves. Dette gjelder begge banklovene fra 1961 og banksikringsloven fra 1996, samt de institusjonelle deler av finansierings- og forsikringsvirksomhetslovene og av lovgivningen om betalingsforetak og e-pengeforetak. Banksikringsloven er, uten endringer av betydning, innarbeidet i lovutkastet Del IV, men vil nå bli gjennomgått i en særskilt utredning.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig, men inneholder enkelte særmerknader.

Oslo, 13. april 2011

Erling Selvig

leder

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Anne Nesheim Egeberg

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Anne-Lise Løfsgaard

Øystein Løining

Per Melsom

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Liv Synnøve Taraldsrud

Hilde J. Vihovde

Bente Øverli

Jørgen Keiserud

(ansvarlig sekretær)

Lise Ljungmann Haugen

(hovedsekretær)

Kari Lærum

Til dokumentets forside