NOU 2015: 15

Sett pris på miljøet — Rapport fra grønn skattekommisjon

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteratur

Kapittel 4

Bakke, T., Oen, A., Kibsgaard, A., Breedveld, G., Eek, E., Helland, A., Källqvist, T., Ruus, A. & Hylland, K. (2011). Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA 2803/2011). Oslo: Klima- og forurensningsdirektoratet.

Blanco G., R. Gerlagh, S. Suh, J. Barrett, H.C. de Coninck, C.F. Diaz Morejon, R. Mathur, N. Nakicenovic, A. Ofosu Ahenkora, J. Pan, H. Pathak, J. Rice, R. Richels, S.J. Smith, D.I. Stern, F.L. Toth, and P. Zhou, (2014). Drivers, Trends and Mitigation.I Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y. Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T. & Minx, J.C. (Red.). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge og New York: Cambridge University Press.

Clarke L., Jiang, K., Akimoto, K., Babiker, M., Blanford, G., Fisher-Vanden, K., Hourcade, J.-C., Krey, V., Kriegler, E., Löschel, A., McCollum, D., Paltsev, S., Rose, S., Shukla, P.R., Tavoni, M., van der Zwaan, B. & van Vuuren, D. P. (2014). Assessing Transformation Pathways. I Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y. Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T. & Minx, J.C. (Red.). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge og New York: Cambridge University Press.

Dellink, R., Lanzi1, E., Château, J., Bosello, F., Parrado, R. & de Bruin, K. (2014). Consequences of Climate Change Damages for Economic Growth: A Dynamic Quantitative Assessment (OECD Economics Department Working Papers No. 1135), Paris: OECD Publishing.

Follestad, A. (2012). Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler: Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene (NINA Rapport 851). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning. Hentet fra: http://www.nina.no/archive/nina/ PppBasePdf/rapport%5C2012%5C851.pdf

Gederaas, L., Moen, T. L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (Red.). (2012). Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Trondheim: Artsdatabanken.

Hagman, R., Gjerstad, K.-I. & Amundsen, A. H. (2011). NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer (TØI rapport 1168/2011). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid= 22618

Hanssen-Bauer, I., Førland, E.J., Haddeland, I., Hisdal, H., Mayer, S., Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Sandven, S., Sandø, A.B., Sorteberg A. & Ådlandsvik B. Klima i Norge 2011. Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015 (rapport nr. 2/2015). Norsk klimaservicesenter.

IEA (2014). World Energy Outlook 2014. Paris: IEA. doi: http://dx.doi.org/10.1787/ weo-2014-en

IEA (2015). World Energy Outlook 2015. Paris: OECD Publishing. doi: http://dx.doi.org/ 10.1787/weo-2015-en

Innst. 390 S (2011–2012). (2012). Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk. Energi- og miljøkomiteen, Stortinget.

Innst. 211 S (2014–2015). (2015). Innstilling fra miljø- og energikomiteen om ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. Energi- og miljøkomiteen, Stortinget.

IPCC (2013). Summary for Policymakers. IStocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K.,. Tignor, M, Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V. & Midgley, P.M. (Red..). Climate Change 2013: The physical science basis: Working group I contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (s. 1–30). Cambridge og New York: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.004

IPCC (2014a). Summary for Policymakers. I Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y. Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T. & Minx, J.C. (Red.). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge og New York: Cambridge University Press.

IPCC (2014b). Summary for policymakers. IField, C.B., Barros, V.R., Dokken, D.J., Mach, K.J., Mastrandrea, M.D., Bilir, T.E., Chatterjee, M., Ebi, K.L., Estrada, Y.O., Genova, R.C., Girma, B., Kissel, E.S., Levy, A.N., MacCracken, S., Mastrandrea, P.R. & White L.L. (Red.). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (s. 1–32).Cambridge og New York: Cambridge University Press.

Klima- og miljødepartementet (2014). Handlingsplan mot støy 2007–2011, oppdatering ut 2015. Oslo: Klima- og miljødepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/ contentassets/4c1249d13d394ddbaaa316c8410f39e6/handlingsplan_ mot_stoy_2007_2015.pdf

Kålås, J. A, Henriksen, S., Skjelseth, S. & Viken, Å. (2010). Miljøforhold og påvirkning for rødlistearter. Trondheim: Artsdatabanken.

Meld. St. 21 (2011–2012). (2012). Norsk klimapolitikk. Oslo: Miljøverndepartementet.

Meld. St. 13 (2014–2015). (2015). Ny utslippsforpliktelse for 2013 – en felles løsning med EU. Oslo: Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet (2013a). Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere (Rapport M89/2013). Oslo: Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet (2013b). Godt vannmiljø kan bli bedre. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/no/ Nyheter/Nyheter/2013/August-2013/ Godt-vannmiljo-kan-bli-bedre/

Miljødirektoratet (2014). FNs Klimapanel konkluderer (Faktaark M254/2014). Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M254/M254.pdf

Miljøstatus i Norge (2012). Vannforvaltning. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Ferskvann/Vannforskriften/

Miljøstatus i Norge (2014a). Bakkenær ozon. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Luftforurensning/Bakkenar-ozon/

Miljøstatus i Norge (2015a, 16.09). Avfall. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/Avfall/

Miljøstatus i Norge (2015b, 29.05). Kjemikalieregelverket REACH. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/reach

Miljøstatus i Norge (2015c, 21.08). Lokal luftforurensning. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Luftforurensning/Lokal-luftforurensning/

Miljøstatus i Norge (2015d, 17.08). Luftforurensning. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/ tema/Luftforurensning/

Miljøstatus i Norge (2015e, 16.09). Luftforurensning og helseeffekter. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Luftforurensning/Lokal-luftforurensning/ Effekter/

Miljøstatus i Norge (2015f, 16.09). Ozonlaget. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Klima/Ozonlaget/

Miljøstatus i Norge (2015g, 12.06). Radioaktiv forurensning. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/Straling/ Radioaktiv-forurensning/

Miljøstatus i Norge (2015h, 16.06). Støy. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/Stoy/

Miljøverndepartementet (2012). Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen(T-1520). Oslo: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet (2013). Fra avfall til ressurs. Avfallsstrategi (T-1531 / 2013). Oslo: Miljøverndepartementet.

Nasjonalt folkehelseinstitutt (2013a). Luftkvalitetskriterier – Virkninger av luftforurensning på helse (Rapport 2013:9). Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hentet fra: http://www.fhi.no/ dokumenter/5f190bc3fa.pdf

Nasjonalt folkehelseinstitutt (2013b). Nattstøy og søvnforstyrrelser – Utredning av indikator og grunnlag for nasjonalt mål for reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy (Rapport 2013:1). Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Norsk institutt for luftforskning (2015). Bakkenært Ozon. Hentet fra: http://www.nilu.no/ Forskning/Atmosf%C3%A6reogklima/ Langtransportertluftforurensning/ Bakken%C3%A6rtozon/tabid/239/language/ nb-NO/Default.aspx

NOU 2010: 9. (2010). Et Norge uten miljøgifter — Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NOU 2012: 16 (2012). Samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NOU 2013: 10 (2013). Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Oslo: Departementenes servicesenter.

OECD (2012). OECD Environmental Outlook to 2050. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/9789264122246-en

Ot.prp. nr. 52 (2008–2009). (2009). Om lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Oslo: Miljøverndepartementet.

Prop. 1 S (2015–2016). (2015). Oslo: Klima og miljødepartementet.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Sarah E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B. & Sörlin, S. (2015). Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), 1259855.

St.prp. nr. 56 (1992–1993). (1992). Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992. Oslo: Utenriksdepartementet.

Søgaard, G., Astrup, R., Fernández, C. A., Dalsgaard, L. Borgen S. & von Lüpke, N. (2015). Framskrivninger for skog og andre landarealer (lulucf-sektoren) (Rapport fra Skog og landskap 14/2015). Ås: Norsk institutt for skog og landskap.

Sørensen, P. & Bakka L. (2014). Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet) – Statusrapport (M210/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M210/m210.pdf

TEEB (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Hentet fra: http://doc.teebweb.org/wp-content/ uploads/Study%20and%20Reports/Reports/ Synthesis%20report/TEEB% 20Synthesis%20Report%202010.pdf

The Global Commission on the Economy and Climate (2014). Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy, Synthesis Report. Washington: New Climate Economy, World Resources Institute. Hentet fra: http://2014.newclimateeconomy.report/.

The White House (2014). The cost of delaying action to stem climate change. Washington D.C.: Executive Office of the President of the United States.

U.S. Government (2010). Technical Support Document: Social Cost of Carbon for Regulatory Impact Analysis. Under Executive Order 12866. Washington, D.C.: Interagency Working Group on Social Cost of Carbon. Hentet fra: http://www3.epa.gov/otaq/climate/ regulations/scc-tsd.pdf

UN (2013). World Economic and Social Survey 2013. Sustainable Development Challenges (E/2013/50/Rev. 1, ST/ESA/344). New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Hentet fra: https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/2843WESS2013.pdf

UNEP/WMO (2011). Integrated assessment of black carbon and tropospheric ozone, Summary for decision makers. Nairobi: The United Nations Environment Programme og World Meteorological Organization. Hentet fra: http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/ Black_Carbon.pdf

WMO (2014). Assessment for Decision-Makers. Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014 (Report No. 56).Geneva: Global Ozone Research and Monitoring Project, World Meteorological Organization. Hentet fra: https://www.wmo.int/pages/prog/arep/ gaw/ozone_2014/documents/ADM_ 2014OzoneAssessment_Final.pdf

Kapittel 5

Bovenberg, L. (1999). Environmental policy, Distortionary Labour Taxation and Employment: Pollution Taxes and the Double Dividend, i Carraro C. & Siniscalco D. (Red.) New Directions in the Economic Theory of the Environment (s. 69–104). Cambridge: Cambridge University Press.

Bruvoll, A. G. & Dalen D. M. (2008). Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk. Økonomiske analyser, (5)2008. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra; https://www.ssb.no/a/ publikasjoner/pdf/oa_200805/bruvoll.pdf

Bye, B. & Fæhn T. (2009). Hva koster klimatiltak for Norge? Økonomiske analyser, (5)2009. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/ oa_200905/bye.pdf

Bye, B. & Rosendahl K.E. (2012). Karbonlekkasje: Årsaker og virkemidler. Samfunnsøkonomen, (1)2012, 40–49. Hentet fra: http://www.cree.uio.no/publications/ Popular_scientific_articles/SamfOk_ Karbonlekkasje_Bye_Rosendahl_ %20022012.pdf

Christiansen, V. (2015). Kostnader ved skattefinansiering. Samfunnsøkonomen, (1)2015, 46–56.

Diamond, P. A., & Mirrlees, J. A. (1971a). Optimal taxation and public production I: Production efficiency. The American Economic Review, 61(1), 8–27.

Diamond, P. A., & Mirrlees, J. A. (1971b). Optimal taxation and public production II: Tax rules. The American Economic Review, 61(3), 261–278.

Finansdepartementet (2014). Rundskriv R-109/2014.

Førsund, F. & S. Strøm (2000). Miljø-økonomi. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Goulder, L. H. & Parry I. W. (2008). Instrument choice in Environmental Policy, Review of Environmental Economics and Policy, 2(2), 152–174.

Goulder, L. H. (1995). Environmental taxation and the double dividend: A reader’s guide. International Tax and Public Finance, 2(2), 157–183.

Goulder, L. H., Parry, I. W., Williams III, R. C., & Burtraw, D. (1999). The cost-effectiveness of alternative instruments for environmental protection in a second-best setting. Journal of public Economics, 72(3), 329–360.

Hoel, M., Bruvoll A. G. & Vennemo H. (2012). Betydningen av karbonlekkasjer for norsk næringsliv (Rapport nummer 2012/06). Oslo: Vista Analyse AS.

Jaffe, A. B., Newell, R. G., & Stavins, R. N. (2005). A tale of two market failures: Technology and environmental policy. Ecological Economics, 54(2), 164–174.

Kallbekken, S., & Sælen, H. (2011). Public acceptance for environmental taxes: Self-interest, environmental and distributional concerns. Energy Policy, 39(5), 2966–2973.

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. The Journal of Political Economy, 473–491.

NOU 1995: 4 (1995). Virkemidler i miljøpolitikken. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning.

NOU 1996: 9 (1996). Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning.

NOU 2003: 9 (2003). Skatteutvalget – Forslag til endringer i skattesystemet. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning.

NOU 2007: 8 (2007). En vurdering av særavgiftene. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NOU 2009: 16 (2009). Globale miljøutfordringer – norsk politikk — Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NOU 2012: 2. (2012). Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. Oslo: Utenriksdepartementet.

NOU 2012: 16 (2012). Samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NOU 2013: 10 (2013). Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Oslo: Departementenes servicesenter.

NOU 2014: 13. (2014). Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

Nyborg, K. (2009). Hvem er redd for Homo Oeconomicus? Om eksperimenter, hevntrang og krypdyr, Samtiden, 04/09, 52–64.

OECD (2001). Tax and the Economy. A comparative Assessment of OECD Countries (Tax Policy Studies No 6). Paris: OECD Publications. Hentet fra: http://www.upo.es/serv/bib/digidoc/ 6.pdf

OECD (2010). Tax Policy Reform and Economic Growth (Tax Policy Studies No. 20). Paris: OECD Publishing. doi: http://dx.doi.org/ 10.1787/9789264091085-en

OECD (2012). An Inventory of Examples in Behavioral Economics which are Relevant for Environmental Policy Design (ENV/EPOC/WPIEEP(2012)17). Paris: OECD. Hentet fra: http://www.oecd.org/env/consumption- innovation/ENV-EPOC-WPIEEP(2012)17- ENG.pdf

Parry, I. W. H., Williams III, R.C. & Goulder, L.H (1999). When can carbon abatement policies increase welfare? The fundamental role of distorted factor markets, Journal of Environmental Economics and Management,37(1), 52–84.

Sælen, H., & Kallbekken, S. (2011). A choice experiment on fuel taxation and earmarking in Norway. Ecological Economics, 70(11), 2181–2190.

Sandmo, A. (1975). Optimal taxation in the presence of externalities. The Swedish Journal of Economics, 86–98.

Strøm, S. & Vislie, J. (2007). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk. Oslo: Universitetsforlaget

Weitzman, M. L. (1974). Prices vs. quantities. The review of economic studies, 477–491.

Kapittel 6

Andersen, A., Asphjell, T., Birkeli, K., Flugsrud, K., Frigstad, H., Gade, H., Gjerald, E., Haarsaker, V., Haugland, H., Hoem, B. M., Holmengen, N., Jahren, K. E., Kasin, I., Klokkeide, K. M., Kolshus, H., Kvalevåg, M. M., Laird, B., Lindegaard, A., Maass, C., Norgaard, H., Pettersen, T. S., Robertsen, C., Romundstad, R. M., Sandgrind, S., Selboe, O. K., Skogen, S. G., Vestreng, V., Weidemann, F. & Økstad E. (2015): Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030, Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (M386/2015). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M386/M386.pdf

Aune, F.A., Golombek, R. & Le Tissier, H.H. (2015). Phasing out nuclear power in Europe (Working Paper 05/2015).Oslo: Centre for Research on Environmentally friendly Energy.

Böhringer, C., Rosendahl, K.E. & Storrøsten, H.B. (2015). Smart hedging against carbon leakage (Discussion Papers No. 822). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Clarke L., Jiang, K., Akimoto, K., Babiker, M., Blanford, G., Fisher-Vanden, K., Hourcade, J.-C., Krey, V., Kriegler, E., Löschel, A., McCollum, D., Paltsev, S., Rose, S., Shukla, P.R., Tavoni, M., van der Zwaan, B. & van Vuuren, D. P. (2014). Assessing Transformation Pathways. I Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y. Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T. & Minx, J.C. (Red.). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge og New York: Cambridge University Press.

DNV GL (2015). Vurdering av tiltak og virkemidler for mer miljøvennlige drivstoff i skipsfartsnæringen (Report No 2015-0086). Høvik: DNV GL, Maritime Advisory. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/ cffd547b30564dd9a2ae616042c22f26/ vurdering_av_tiltak_og_virkemidler_for_mer_miljovennlige_drivstoff_i_ skipsfartnaringen.pdf

EU Roadmap for moving to a low carbon Economy…. (side 6 i kap 6 – fotnote 5)

Europakommisjonen (2014a). Impact Assessment Accompanying the document proposal for a Decision of the European Parliament an of the Council concerning A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030 (SWD(2014) 15 final). Brüssel: Europakommisjonen. Hentet fra: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014SC0015&from= EN

Europakommisjonen (2014b). Impact Assessment. Accompanying the document proposal for a Decision of the European Parliament an of the Council concerning establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme (SWD(2014) 17 final). Brüssel: Europakommisjonen

Fearnley (2014). Kommunenes inntektsbortfall ved at elbiler har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (TØI Rapport 1340/2014). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/ getfile.php?mmfileid=40465

Finansdepartementet (2014). Høring – Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer. Oslo: Finansdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/ f7fe697883e74bddbd9b29979f36d007/ trafikkforsikring.pdf

Foss, T., Larsen, O., Rekdal, J. & Tretvik, T. (2010). Utredning av vegavgift for tunge kjøretøy (SINTEF A15768). Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/ upload/fin/skatteok-avd/utredning_ veiavgift.pdf?id=2155291

Foss, T. & Tretvik, T. (2012). Vegprising i Norge. Internasjonale erfaringer – tekniske løsninger – personverninteresser (Prosjektnotat nr. 1, versjon 2). Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Foss, T. & Tretvik, T. (2013). Vegprising i Norge. Samfunnsnytte – Ansvarsfordeling – Brukervennlighet (Prosjektnotat nr. 2, versjon 3). Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn

Fæhn, T., Hagem, C., Lindholt, L., Mæland S. & Rosendahl K. E. (2013a). Climate policies in a fossil fuel producing Country – demand versus supply side policies (Discussion Papers No 747). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/en/forskning/ discussion-papers/_attachment/ 123895?_ts=13f51e5e7c8

Fæhn, T., Hagem, C., Lindholt, L., Mæland S. & Rosendahl K. E. (2013b). Oljekutt og klimapolitikk. Samfunnsøkonomen, (9)2013, 21–30.

Fæhn, T., Isaksen E. T. & Rosnes O. (2013). Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 (Rapporter 39/2013). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/ artikler-og-publikasjoner/_attachment/ 138749?_ts=14134c863d0

Gupta, S., Tirpak, D. A. Burger, N. Gupta J., Höhne, N. Boncheva, A. I. Kanoan, G. M. Kolstad, C. Kruger, J. A. Michaelowa, A. Murase, S. Pershing, J. Saijo, T. & Sari, A. (2007). Policies, Instruments and Co-operative Arrangements. I Metz, B., Davidson, O.R., Bosch, P.R., Dave, R. & Meyer L.A. (Red.). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge og New York: Cambridge University Press.

Hagem, C. & Holtsmark, B. (2008). Er det noen fremtid for CDM-ordningen? Samfunnsøkonomen, 62(5), 10–18.

Hagem, C. & Rosendahl, K. E. (2011). Elsertifikater og fornybar kraft: Mål eller middel? Samfunnsøkonomen, (3)2011, 26–29.

Hagem, C., Hoel, M., Holtsmark B. & Sterner T. (2015). Refunding Emissions Payments. Resources for the Future (Discussion Paper 15-05). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Hagem, C., Holtsmark B. & Sterner T. (2012). Mechanism design for refunding emissions payment (Discussion Papers No. 705). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Halvorsen, B. & Larsen, B.M. (2013). Hvem eier varmepumpe og hva gjør det med strømforbruket? Økonomiske Analyser, (2)2013. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

High-Level panel on the CDM Policy Dialogue (2012). Climate change, carbon markets and the CDM: A Call to Action. High-Level panel on the CDM Policy Dialogue.

Hoel, M., Bruvoll A. G. & Vennemo H. (2012). Betydningen av karbonlekkasjer for norsk næringsliv (Rapport nummer 2012/06). Oslo: Vista Analyse AS. Hentet fra: http://vista-analyse.no/site/assets/files/ 6187/va-rapport_2012-06_karbonlekkasje.pdf

Høiskar, B. A. K, Sundvor, I & Strand, A. (2014). Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015–2020 (NILU OR, 49/2014). Kjeller: Norsk institutt for luftforskning.

Ibenholt, K., Magnussen, K., Navrud, S. & Skjelvik J. M. (2015). Marginale eksterne kostnader ved enkelte miljøpåvirkninger (Rapport nummer 2015/19). Oslo: Vista Analyse AS.

Klima- og miljødepartementet (2014). Norway’s sixth National Communication under the Framework Convention on Climate Change. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/ efed292ce1d5456cb1eae2ffc8ebd72d/ t-1543.pdf

Klimakur (2010). Tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020 (TA2590/2010). Oslo: Klima- og forurensningsdirektoratet. Hentet fra: http://miljodirektoratet.no/old/ klif/publikasjoner/2590/ta2590.pdf

Lindegaard, A., Aasrud, A., Andersen, Andresen, S. R., Asphjell, T., Backer, E. B., Birkeli, K., Ekroll, K., Frigstad, H., Gade, H., Gjerald, H., Haugland, H., Hoem, B. M., Holmengen, N., Kasin, I., Kolshus, H., Kvalevåg, M. M., Laird, H. B., Maass, C., Møyland, E., Olbergsveen, H. R., Pettersen, T. S., Ramberg, S. H., Rikheim, B., Rosland, A.; Sandgrind, S., Selboe, O. K., Skogen, S. G, Weidemann, F. & Økstad E. (2014): Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling: (M229/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf

Magnussen, K. & Navrud, S. (2010). Skadekostnader ved utslipp av miljøgifter. Sweco Norge.

Meld. St. 1 (2014–2015). (2014). Nasjonalbudsjettet 2015. Oslo: Finansdepartementet.

Meld. St. 13 (2014–2015). (2015). Ny utslippsforpliktelse for 2013 – en felles løsning med EU. Oslo: Klima- og miljødepartementet.

Meld. St. 2 (2014–2015). (2015). Revidert nasjonalbudsjett 2015. Oslo: Finansdepartementet.

Meterologisk institutt (2010, 25.10). Inversjon. Hentet fra: https://metlex.met.no/wiki/Inversjon

Miljødirektoratet (2013). Foreløpig sektorrapport – underlagsrapport til forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlivede klimadrivere (M90/2013). Trondheim: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M90/M90.pdf

Miljødirektoratet (2014). Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (M229-2014). Trondheim: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M229/M229.pdf

Miljødirektoratet (2015a, 26.05). Norske biler kjører på raps. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/no/ Nyheter/Nyheter/2014/Mai-2014/ Norske-biler-kjorer-pa-raps/

Miljødirektoratet (2015b, 25.06). Få bokser og tomflasker på avveier. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/no/ Nyheter/Nyheter/2015/Juni-2015/ Fa-bokser-og-tomflasker-pa-avveier/

Miljøstatus i Norge (2015a, 30.06). TRI (Trikloreten, Trikloretylen). Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/TRI/

Miljøstatus i Norge (2015b, 17.08). Luftforurensning. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/ tema/Luftforurensning/

Miljøstatus i Norge (2015c, 26.08). Emballasjeavfall. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/ Tema/Avfall/Avfall-og-gjenvinning/ Avfallstyper/Emballasjeavfall/

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (2014, 17.06). Forbud mot jammere. Lillesand: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Hentet fra: http://www.nkom.no/teknisk/ekomutstyr/ annet-ekomutstyr/jammere

Norsk romsenter (2013). Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur (NRS-rapport 2013/3). Oslo: Norsk romsenter. Hentet fra: http://www.romsenter.no/content/ download/10247/73491/version/2/file/ GNSS+sa%CC%8Arbarhetsrapport.2013.pdf

NOU 2004: 8 (2004). Differensiert el-avgift for husholdninger. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning.

NOU 2007: 8 (2007). En vurdering av særavgiftene. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NVE og Energimyndigheten (2015). Et norsk-svensk elsertifikatmarked – Årsrapport for 2014 (NVE Rapport 52-2015). Stockholm og Oslo: Arkitektkopia AB. Hentet fra: http://www.nve.no/Global/Elsertifikater/ %C3%A5rsrapport/ Elcertifikat%202014%20NO_TA.pdf

Næss-Schmidt, H.S., Hansen, M. B. & Kirk, J. S. (2012). Carbon leakage from a Nordic perspective (Tema Nord 2012:502). København: Nordisk Ministerråd. doi: http://dx.doi.org/ 10.6027/TN2012-502

Prestvik, A. S., Netland J. & Hovland I. (2013). Evaluering av avgiftssystemet for plantevernmidler i Norge (Notat 2013-15). Oslo: Norsk institutt for landbruksforskning.

Prop. 1 LS (2011–2012). (2011). Skatter, avgifter og toll. Oslo: Finansdepartementet.

Prop. 1 LS (2015–2016). (2015). Skatter, avgifter og toll 2016. Oslo: Finansdepartementet.

Prop. 1 S (2014–2015). (2014). Finansdepartementet.

Prop. 1 S (2014–2015). (2014). Klima- og miljødepartementet.

Prop. 101 L (2010–2011). (2011). Lov om elsertifikater. Oslo: Olje- og energidepartementet.

Prop. 120 LS (2015–2016). (2015). Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Oslo: Finansdepartementet.

Prop. 98 S (2014–2015). (2015). Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater. Oslo: Utenriksdepartementet.

Rasmussen, I., Ekhaugen T. & Strøm S. (2011). Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler (Rapportnummer 2011/29). Oslo: Vista Analyse AS. Hentet fra: http://www.vista-analyse.no/site/assets/ files/6090/bilavgifters_virkninger.pdf

Rothengatter, W. (1994). Do external benefits compensate for external costs of transport?. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 28(4), 321–328.

Sartor, O., Bart, I., Cochran, I. & Tuerk, A. (2015). Enhanced flexibility in the EU’s 2030 Effort Sharing Agreement: Issues and options. Climate Strategies

SSB (2015, 22.10). Plantevern 2014. Hentet fra: http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/ statistikker/jordmil/hvert-2-aar/ 2015-10-22#content

St.meld. nr. 29 (1998–99). (1999). Om energipolitikken. Oslo: Olje- og energidepartementet.

St.prp. nr. 1 (1993–1994). (1993). Skatter og avgifter til statskassen. Oslo: Finans- og tolldepartementet.

St.prp. nr. 79 (1991–1992). (1992). Om innføring av nytt avgiftssystem til erstatning for kilometeravgiften. Oslo: Finansdepartementet.

Standal E., (Red.), Mathisen, R., Hildonen, H. & Arvnes, M. P. (2014). Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 (M265/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M265/M265.pdf

Strand, A., Aas, H., Christiansen, P., Nenseth V. & Fearnley N. (2010). Bergen vinteren 2010. Evaluering av tiltak mot lokal forurensning (TØI rapport 1091/2010). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/ getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20 rapporter/2010/1091-2010/1091-2010-sam.pdf

Thune-Larsen, H., Veisten, K., Rødseth, K. L. & Klæboe, R. (2014). Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk, (TØI Rapport 1307/2014). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/ getfile.php?mmfileid=38978

Toll Collect GmbH (2015): Maut-Tarife ab 1. Oktober 2015. Hentet fra: https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/ rund_um_die_maut/maut_tarife/maut_ tarife_2015.html

UN FCCC (2015). Synthesis report on the aggregate effect of the intended nationally determined contributions (FCCC/CP/2015/7). United Nations Framework Convention on Climate Change. Hentet fra: http://unfccc.int/resource/docs/ 2015/cop21/eng/07.pdf

UN FCCC (2015). Report of the technical review of the first biennial report of Norway (FCCC/TRR.1/NOR). United Nations Framework Convention on Climate Change. Hentet fra: http://unfccc.int/resource/docs/2015/trr/ nor01.pdf

Kapittel 7

Aasestad, K. (2013). Emissions of Black carbon and Organic carbon in Norway 1990–2011 (Notater 13/2013). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Andersen, A., Asphjell, T., Birkeli, K., Flugsrud, K., Frigstad, H., Gade, H., Gjerald, E., Haarsaker, V., Haugland, H., Hoem, B. M., Holmengen, N., Jahren, K. E., Kasin, I., Klokkeide, K. M., Kolshus, H., Kvalevåg, M. M., Laird, B., Lindegaard, A., Maass, C., Norgaard, H., Pettersen, T. S., Robertsen, C., Romundstad, R. M., Sandgrind, S., Selboe, O. K., Skogen, S. G., Vestreng, V., Weidemann, F. & Økstad E. (2015): Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030, Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling (M386/2015). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M386/M386.pdf

Animalia (2015). Statistikk – slakt. Hentet fra: http://www.animalia.no/Slakt--kjott--og- eggkvalitet/Klassifisering/Statistikk---Slakt/

Avinor (2015). Biodrivstoff. Hentet fra: https://avinor.no/konsern/miljo-og-samfunn/ biodrivstoff/

Axelsson, H., Milford, I., Solberg, S. & Mosslemi, M. (2011): Støyskjermer og støyvoller. Hentet fra: http://www.tiltakskatalog.no/e-1-1.htm

Barton, D. N., Traaholt, N.V, Blumentrath, S. & Reinvang, R.(2015). Naturen i Oslo er verdt milliarder: Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur (NINA Rapport 1113). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning. Hentet fra: http://www.nina.no/archive/nina/ PppBasePdf/rapport%5C2015%5C1113.pdf

Berge, T. (2013). Støysvake bildekk. Hentet fra: http://www.tiltakskatalog.no/ c-3-1.htm#anchor_161261-3

Blandford, D., Gaasland, I., & Vårdal, E. (2015). Greenhouse Gas Abatement in Agriculture – Is there a Conflict with Food Security?. EuroChoices, 14(1), 35–41.

Bragadóttir, H., von Utfall Danielsson, C., Magnusson, R., Seppänen, S., Stefansdotter, A. & Sundén, D. (2014). The use of Economic instruments in Nordic Environmental Policy 2010–2013 (TemaNord, 2014:549). København: Nordisk Ministerråd.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (2015). Hentet fra: http://akvafakta.fhl.no/

Grønlund, A. & Harstad, O. M. (2014). Klimagasser fra jordbruket. Kunnskapsstatus om utslippskilder og tiltak for å redusere utslippene (Bioforsk Rapport 11 (9) 2014). Ås: Bioforsk Jord og Miljø. Hentet fra: http://www.bioforsk.no/ ikbViewer/Content/109160/Bioforsk%20 rapport%20Klimagasser%20fra%20 jordbruket.pdf

Grønlund, A., Bjørkelo, K., Hylen, G. & Tomter, S. (2010). CO2-opptak i jord og vegetasjon i Norge, Lagring, opptak og utslipp av CO2 og andre klimagasser (Bioforsk Rapport vol. 5 nr. 162 2010). Ås: Bioforsk Jord og Miljø. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/ multimedia/48153/BIOFORSK-RAPPORT-- nr-162.pdf

Husa, V., Hansen, P. K., Bannister R. & Kutti T. (2015). Utslipp av partikulære og løste stoffer fra matfiskanlegg. I Svåsand, T., Boxaspen, K. K., Karlsen, Ø., B. O., Kvamme, Stien L. H. & Taranger, G. L. (Red.) Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 (Fisken og havet, særnummer 2 – 2015).

Hodnebrog, Ø., Aamaas, B., Berntsen, T. K., Fuglestvedt, J. S., Myhre, G., Samset, B. H. & Søvde A. (2013). Klimaeffekt av norske utslipp av kortlevde klimadrivere. Oslo: CICERO Senter for klimaforskning.

Ibenholt, K., Magnussen, K., Navrud, S. & Skjelvik J. M. (2015). Marginale eksterne kostnader ved enkelte miljøpåvirkninger (Rapport nummer 2015/19). Oslo: Vista Analyse AS.

Karlsen, Ø., Bjørn, P. A., Johnsen, I. A., Skarðhamar, J., Sandvik, A., Albretsen, J., Nilsen, R., Llinnares, R. M. S., Asplin, L., Skilbrei, O., Finstad, B., Uglem, I., Berg M., & Taranger., G. L. (2015). Risikovurdering lakselus – 2014. I Svåsand, T., Boxaspen, K. K., Karlsen, Ø., B. O., Kvamme, Stien L. H. & Taranger, G. L. (Red.) Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 (Fisken og havet, særnummer 2 – 2015).

IPCC (2000). Climate Change 2001: Working Group III: Mitigation

Lindegaard, A., Aasrud, A., Andersen, Andresen, S. R., Asphjell, T., Backer, E. B., Birkeli, K., Ekroll, K., Frigstad, H., Gade, H., Gjerald, H., Haugland, H., Hoem, B. M., Holmengen, N., Kasin, I., Kolshus, H., Kvalevåg, M. M., Laird, H. B., Maass, C., Møyland, E., Olbergsveen, H. R., Pettersen, T. S., Ramberg, S. H., Rikheim, B., Rosland, A.; Sandgrind, S., Selboe, O. K., Skogen, S. G, Weidemann, F. & Økstad E. (2014): Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling: (M229/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/ Documents/publikasjoner/M229/M229.pdf

Lindhjem, H. & Magnussen, K. (2015). Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift, (Rapport nummer 2015/20). Oslo: Vista Analyse AS

Magnussen, K. & Navrud, S. (2010). Skadekostnader ved utslipp av miljøgifter. Sweco Norge.

Mattilsynet (2015). Mineralgjødselstatistikk 2013–2014. Hentet fra: http://www.mattilsynet.no/ planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_ dyrkingsmedier/mineralgjodselstatistikk_ 2013__2014.17532-1/binary/ Mineralgjødselstatistikk%202013%20-%202014

Meld. St. 2 (2009–2010). (2010). Revidert nasjonalbudsjett 2010. Oslo: Finansdepartementet.

Meld. St. 21 (2011–2012). (2012). Norsk klimapolitikk. Oslo: Miljøverndepartementet.

Miljødirektoratet (2015a, 03.03). Dette er mikroplastverstingene. http://www.miljodirektoratet.no/no/ Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/ Vi-fyller-havet-med-mikroplast/

Miljødirektoratet (2015b). Informative Inventory Report (IIR) 2015 Norway. Air Pollutant Emissions 1990–2013. Rapport M309 2015. Miljødirektoratet.

Miljøstatus i Norge (2014, 27.06). Overgjødsling. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/Tema/ Hav-og-kyst/Overgjodsling/

Miljøstatus i Norge (2015, 16.06). Støy fra flytrafikk.. Hentet fra: http://www.miljostatus.no/ Tema/Stoy/De-viktigste-stoykildene/ Stoy-fra-flytrafikk/

Mittenzwei (2015): Reduserte klimagassutslipp fra produksjon og forbruk av rødt kjøtt: En virkemiddelanalyse med Jordmod. (NIBIO oppdragsrapport Vol. 1 nr. 16 2015). Oslo: Norsk institutt for bioøkonomi.

NOU 1996: 9 (1996). Grønne skatter – en politikk for bedre miljø og høy sysselsetting. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning.

NOU 2013: 10 (2013). Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Oslo: Departementenes servicesenter.

OECD (2014). Green Growth Indicators 2014. OECD Green Growth studies. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264202030-en

OECD (2015). Database on instruments used for environmental policy. Hentet fra: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/

Skjellum, S. F., Vestreng, V., Kvalevåg, M. M., Gaustad, A., Maas, C., Kasin, I., Christensen, B., Sandgrind, S., Bingh, L. P., Asphjell, T., Økstad, E., Leffertstra, H. & Haukaas, H. (2013): Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere (M89/2013). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M89/M89.pdf

Skogesal, O., Sahlin, J., Syversen, F. & Sundberg, J. (2014): Evaluering av bortfall av forbrenningsavgiften på avfall. Mepex Consult.

SOU 2015:30 (2015). Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier. Stockholm: Finansdepartementet.

SSB (2015, 20.01). Utslipp av klimagasser, 1990–2013, endelige tall. Hentet fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/ statistikker/klimagassn/aar-endelige/ 2015-01-20?fane=tabell&sort= nummer&tabell=215036

St.prp. nr. 67 (1998–1999). (1999). Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1999. Oslo: Finansdepartementet.

Standal E., (Red.), Mathisen, R., Hildonen, H. & Arvnes, M. P. (2014). Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 (M265/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M265/M265.pdf

Sørensen, P. & Bakka L. (2014). Utslippsreduksjoner for prioriterte helse- og miljøfarlige kjemikalier (2020-målet) – Statusrapport (M210/2014). Oslo: Miljødirektoratet. Hentet fra: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/ publikasjoner/M210/m210.pdf

Thune-Larsen, H., Veisten, K., Rødseth, K. L. & Klæboe, R. (2014). Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk, (TØI Rapport 1307/2014). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

UNEP/WMO (2011). Integrated assessment of black carbon and tropospheric ozone, Summary for decision makers. Nairobi: The United Nations Environment Programme og World Meteorological Organization. Hentet fra: http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/ Black_Carbon.pdf

Kapittel 9

Blandford, D., Gaasland, I., & Vårdal, E. (2015). Greenhouse Gas Abatement in Agriculture – Is there a Conflict with Food Security?. EuroChoices, 14(1), 35–41.

Halvorsen, B. & Larsen, B.M. (2013). Hvem eier varmepumpe og hva gjør det med strømforbruket? Økonomiske Analyser, (2) 2013. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Homleid, T. & Rasmussen, I. (2011). Utslippskutt i luftfart? (Rapport nummer 2011/05). Oslo: Vista Analyse AS.

Horverak, Ø. (2012): Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning. Hentet fra: http://wpstatic.idium.no/www.sirus.no/2014/ 12/Avgiftsfrittsalgflyplasserogfergeri2010.pdf

Hurtigruten ASA (2014): Årsrapport 2013. Tromsø: Hurtigruten ASA.

Innst. 343 S (2014–2015). (2015). Innstilling fra næringskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift). Næringskomiteen, Stortinget.

Lian, J. I., Eidhammer, O., Rideng, A. og Strand S. (2002). Utredning av transportstandarden for kysten Bergen-Kirkenes (TØI-rapport 609/2002). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Magnussen, K., Lillehammer, L., Habhab, B. F., Dønnum, B.-O. & Mortensen, M. (2008). Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70–89) med miljøskadelige konsekvenser (Rapport 142231-101-A01). Sweco Grøner.

Meld. St. 1 (2015–2016). (2015). Nasjonalbudsjettet 2016. Oslo:Finansdepartementet.

Mittenzwei (2015): Reduserte klimagassutslipp fra produksjon og forbruk av rødt kjøtt: En virkemiddelanalyse med Jordmod. (NIBIO oppdragsrapport Vol. 1 nr. 16 2015). Oslo: Norsk institutt for bioøkonomi.

NOU 2013: 10 (2013). Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester. Oslo: Departementenes servicesenter.

NOU 2014: 13. (2014). Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

Opplysningsrådet for veitrafikken (2015). Eksempler på beregning av kostnader ved bilhold januar 2015. Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Prop. 1 LS (2015–2016). (2015). Skatter, avgifter og toll 2016. Oslo: Finansdepartementet.

Prop. 114 S (2014–2015). (2015). Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten. Oslo: Olje- og energidepartementet.

Prop. 118 S (2014–2015). (2015). Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift). Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (2015). Store Norske – fakta. August 2015. Hentet fra: http://www.snsk.no/faktaark-store-norske. 325493.no.html.

World Bank (2010). Analysis Of The Scope Of Energy Subsidies And Suggestions For The G-20 Initiative (Working Paper 76074). Washington D.C.: The Worldbank. http://documents.worldbank.org/curated/ en/2010/06/17457082/analysis-scope-energy- subsidies-suggestions-g-20-initiative

Kapittel 10

Arthur, W. B. (1989). Competing Technologies, Increasing Returns, and lock-in by Historical Events. The Economical Journal, 116–131.

Dechezleprêtre, A., Martin, R. & Mohnen, M. (2013). Knowledge spillovers from clean and dirty technologies: A patent citation analysis. Unpublished working paper, London School of Economics.

Deloitte (2011). Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Deloitte Business Consulting A/S.

Gerlagh, R. & Lise, W. (2005). Carbon taxes: a drop in the ocean, or a drop that erodes the stone? The effect of carbon taxes on technological change. Ecological Economics, 54(2), 241–260. doi:10.1016/j.ecolecon.2004.12.037

Golombek, R., Greaker, M. & Kverndokk, S. (2015). Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi (Working Paper 13/2015). Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy.

Greaker, M. & Midttømme, K. (2014). Optimal Environmental Policy with Network Effects: Will Pigovian Taxation lead to Excess Inertia? (CESifo Working Paper Series No. 4759). Munich: CESifo Group. Hentet fra: http://www.cesifo-group.de/portal/page/ portal/DocBase_Content/WP/WP-CESifo_ Working_Papers/wp-cesifo-2014/wp-cesifo- 2014-04/cesifo1_wp4759.pdf

Griliches, Z. (1995). R&D and Productivity: Econometric Results and Measurement Issues, i P. Stoneman (Red.), Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change. Oxford: Blackwell.

Jaffe, A. B., Newell, R. G. & Stavins, R. N. (2003). Technological change and the environment. Handbook of Environmental Economics, 1, 461–516.

Jones, C. I. & Williams, J. C. (1998). Measuring the social return to R & D. Quarterly Journal of Economics, 1119–1135.

Klemetsen, M. E., Bye. B. & Raknerud, A. (2013). Can non-market regulation spur innovations in environmental technologies. A study on firm level patenting (Discussion papers No. 754). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths (Vol. 1). London og New york: Anthem Press.

Nordhaus, W.D. (2002). Modeling induced innovation in climate-change policy. Technological change and the environment, 9, 259–290.

NOU 2014: 13. (2014). Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

OECD (2010). Measuring Innovation – A new perspective. Paris: OECD Publishing. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264059474-en

Popp, D. (2004). ENTICE: Endogenous technological change in the DICE model of global warming, Journal of Environmental Economics and Management, 48(1), 742–768.

Popp, D. (2006). ENTICE-BR: The effects of backstop technology R&D on climate policy models, Energy Economics, 28(2), 188–222.

Rennings, K. (2000). Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics. 32(2), 319–332.

Kapittel 11

Fæhn, T. & Jacobsen, K. (2012). Makroanalyser i tilknytning til Klimameldingen 2012 (Rapporter 22/2012). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/ pdf/rapp_201222/rapp_201222.pdf

Fæhn, T., Hagem, C., Lindholt, L., Mæland S. & Rosendahl K. E. (2013). Climate policies in a fossil fuel producing Country – demand versus supply side policies (Discussion Papers No 747). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/en/forskning/ discussion-papers/_attachment/ 123895?_ts=13f51e5e7c8

Fæhn, T., Isaksen E. T. & Rosnes O. (2013). Kostnadseffektive tilpasninger til togradersmålet i Norge og EU fram mot 2050 (Rapporter 39/2013). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/ artikler-og-publikasjoner/_attachment/ 138749?_ts=14134c863d0

Fridstrøm, L. & Steinsland, C. (2014). Drivstoffavgifter. I Fridstrøm L. & Alfsen. K. (red.) Vegen mot klimavennlig transport (TØI rapport 1321/2014, s. 60–69). Oslo: Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/ getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20 rapporter/2014/1321-2014/1321-2014- elektronisk.pdf

Hjorthol, R., Engebretsen, Ø. & Uteng, T.P. (2014). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 – nøkkelrapport. (TØI rapport 1383/2014).

Homleid, T. & Rasmussen, I. (2011). Utslippskutt i luftfart? (Vista-rapport 2011/5). Hentet fra: http://www.vista-analyse.no/site/assets/files/6131/va_-rapport_nr__2011-5_ utslippskutt_i_luftfart_1.pdf

Madslien og Kwong (2015). Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – transportmodellberegninger (TØI-rapport 1427/2015). Oslo: Transportøkonomisk institutt.

Meld. St. 4 (2015–2016). (2015). Bedre skatt – En skattereform for omstilling og vekst. Oslo: Finansdepartementet.

Mittenzwei (2015): Reduserte klimagassutslipp fra produksjon og forbruk av rødt kjøtt: En virkemiddelanalyse med Jordmod. (NIBIO oppdragsrapport Vol. 1 nr. 16 2015). Oslo: Norsk institutt for bioøkonomi.

NOU 2014: 13. (2014). Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

NOU 2015: 1. (2015). Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Informasjonsforvaltning.

Rasmussen, I. & Ekhaugen, T. (2015). Kostnads- og salgsutvikling: Elbiler kontra bensin/dieselbil. (Vista-rapport 2015/11). Hentet fra: http://vista-analyse.no/site/assets/files/ 6939/va-rapport_2015-11_kostnads-_og_ salgsutvikling-elbiler.pdf

Sandmo, A. (2015). The Public Economics of Climate Change (Disenssion Paper SAM 27 2015). Bergen: Norges Handelshøyskole.

Til forsiden