Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2016: 1

Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til forenklet lovtekst utarbeidet av Klarspråk

Nedenfor følger et utkast til forenklet lovtekst fra Klarspråk. Teksten er ikke ment som et lovforslag. Den er et forsøk på å omformulere dagens bestemmelser for å gjøre dem klarere og mer leservennlige. Forsøket på å forenkle lovteksten påvirker innholdet, og er ment som et eksempel, ikke som en fullverdig erstatning. Det innebærer at utkastet til forenklet lovtekst på en del punkter ikke nødvendigvis er helt og fullt i tråd med gjeldende rett.

§ 10-1. Definisjoner

 • (1) Med arbeidstid menes den tid en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

 • (2) Med arbeidsfri menes den tid en arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

§ 10-2. Arbeidstidsordninger

 • (1) Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

 • (2) Arbeidstakere som regelmessig arbeider om natten, har rett til fritak fra arbeidstidsordning som gjelder for den gruppen de tilhører. Forutsetningen er at de har behov for det av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner, og at fritaket kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

 • (3) En arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

 • (4) Arbeidstakere har rett til redusert arbeidstid dersom de:

  1. har fylt 62 år, eller

  2. har behov for redusert arbeidstid på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner.

  Dette gjelder dersom reduksjonen i arbeidstiden ikke medfører vesentlig ulempe for virksomheten.

  Hvis avtalen om redusert arbeidstid er tidsbegrenset, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid når avtalen utløper.

  Under ellers like forhold har en arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når det blir en ledig stilling i virksomheten. Forutsetningen er at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. Fortrinnsrett etter §§ 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter bestemmelsen her.

§ 10-3. Arbeidsplan

Hvis arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Hvis ikke annet fremgår av tariffavtalen, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før den trer i kraft. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid

 • (1) Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

 • (2) For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan den alminnelige arbeidstiden forlenges noe. Følgende gjelder:

  1. Arbeidstiden kan forlenges med et antall timer som tilsvarer inntil halvparten av de passive periodene, men

  2. ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager.

  Hvis arbeidet er særlig passivt, kan Arbeidstilsynet gi samtykke til at arbeidstiden forlenges utover dette. Her gjelder imidlertid følgende begrensninger:

  1. Arbeidstiden må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer, og

  2. den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager.

 • (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige ukentlige arbeidstiden. Denne hovedregelen har følgende unntak:

  1. Hvis vaktordningen er mer belastende, skal andelen økes til mer enn 1/7, avhengig av hvor belastende vaktordningen er.

  2. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale som fraviker bestemmelsen her.

  3. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden vil virke urimelig.

 • (4) For arbeidstakere med ubekvem arbeidstid må alminnelig arbeidstid ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager. Dette gjelder:

  1. døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid

  2. arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager

  3. arbeid som innebærer at arbeidstakeren må arbeide minst hver tredje søndag

  4. arbeid som hovedsakelig drives om natten

 • (5) For arbeidstakere med spesielt belastende arbeidstidsordninger må den alminnelige arbeidstiden ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager. Dette gjelder:

  1. helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid

  2. tunneldrift, arbeid under jord i gruver og utsprengning av underjordiske rom

 • (6) For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under (4) eller (5) og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden slik:

  1. Hver time arbeidet på søn- og helgedag regnes lik 1 time og 10 minutter.

  2. Hver time arbeidet om natten regnes lik 1 time og 15 minutter.

  3. Arbeidstiden skal allikevel ikke reduseres lengre ned enn til 36 timer i løpet av sju dager.

  Den alminnelige arbeidstiden må uansett ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager.

§ 10-5.Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden

 • (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om at arbeidstakeren skal arbeide mer i noen perioder og mindre i andre. Følgende regler gjelder:

  1. Over en periode på åtte uker skal arbeidstakeren i gjennomsnitt ikke arbeide mer enn 48 timer i uken.

  2. Arbeidstakeren skal ikke arbeide mer enn 50 timer i én enkelt uke. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om at grensen skal være 54 timer.

  3. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige ti timer i løpet av 24 timer. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om at grensen skal være inntil 12,5 timer. I så fall skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

  4. Over en periode på høyst 52 uker skal arbeidstiden i gjennomsnitt ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager.

  5. En slik avtale kan ikke inngås med arbeidstakere som er midlertidig ansatt med grunnlag i § 14-9 første ledd bokstav f.

 • (2) Arbeidsgiver kan søke arbeidstilsynet om at grensen i punkt c) økes til 13 timer. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

§ 10-6.Overtid

 • (1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

 • (2) Hvis noen arbeidstakere har arbeid som varer ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstiden, regnes det overskytende som overtidsarbeid.

 • (3) Før overtidsarbeid startes, skal arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, dersom det er mulig, drøfte om arbeidet er nødvendig.

 • (4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

 • (5) Overtidsarbeid etter sjette og sjuende ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villige til det.

 • (6) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager dersom samlet overtidsarbeid

  1. ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker, og

  2. ikke overstiger 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

  Hvis partene ikke inngår en skriftlig avtale, kan arbeidsgiver likevel søke Arbeidstilsynet om 20 timers overtid. Arbeidsgiver må da oppgi grunnen til at saken ikke er løst med avtale. Arbeidstilsynet skal da ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

 • (7) Virksomheten kan i særlige tilfeller søke Arbeidstilsynet om samlet overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av 26 uker. Referat fra drøftingene, nevnt i (3) ovenfor, skal vedlegges søknaden.

  Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

 • (8) Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan beregnes i gjennomsnitt over en periode på åtte uker. Den samlede arbeidstiden (etter § 10-5 andre ledd og § 10-6 femte ledd) må imidlertid ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke.

 • (9) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om unntak fra grensen på 13 timer i (8), men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstakeren skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

 • (10) En arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra arbeid utover avtalt arbeidstid når

  1. vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det, eller

  2. når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

 • (11) For overtidsarbeid skal det betales et tillegg. Dette skal være på minst 40 prosent av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden.

 • (12) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.

§ 10-7.Oversikt over arbeidstiden

Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye hver arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.

§ 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri

 • (1) Arbeidstakere skal ha minst 11 timer sammenhengende fri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder.

 • (2) Arbeidstakere skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.

 • (3) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om unntak fra bestemmelsene i (1) og (2). Arbeidstakeren må da sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

  Det kan normalt ikke avtales kortere friperiode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager.

  Grensen på 8 timer gjelder imidlertid ikke når arbeid utover avtalt arbeidstid eller utkalling under beredskapsvakt hjemme, er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser.

 • (4) Arbeidsfri som nevnt i (2), skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstakere som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha fri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstakerne fri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker. Det må imidlertid ikke gå mer enn 3 uker mellom hver gang fridagen faller på en søn- eller helgedag.

 • (5) Departementet kan i forskrift fastsette en fordeling av fridøgnene som avviker fra reglene i (4).

§ 10-9. Pauser

 • (1) Arbeidstakerne skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Hvis den daglige arbeidstiden er minst åtte timer, skal pausene til sammen vare i minst en halv time.

 • (2) Hvis arbeidstakerne ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen, eller det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

 • (3) Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves.

 • (4) Arbeidstakere som arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er avviklet, skal gis en pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter § 10-6. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves.

§ 10-10. Søndagsarbeid

 • (1) Det skal være arbeidsfri fra klokken 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til klokken 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være fri fra klokken 1500 til klokken 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

 • (2) Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

 • (3) Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det arbeidet startes.

 • (4) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

 • (5) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager utenom de tilfeller som er nevnt her, mot tilsvarende fri på andre dager som i henhold til arbeidstakerens religion er helge- eller høytidsdag. En slik avtale kan inngås uten hensyn til bestemmelsene i § 10-8 fjerde ledd.

§ 10-11. Nattarbeid

 • (1) Arbeid mellom klokken 2100 og klokken 0600 er nattarbeid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom klokken 0000 og klokken 0600. Som nattarbeid regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom klokken 0600 og klokken 0000.

 • (2) Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

 • (3) Før nattarbeidet startes, skal arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte drøfte om det er nødvendig.

 • (4) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

 • (5) For arbeidstakere som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten, gjelder følgende:

  1. Arbeidstiden skal ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Dette beregnes i gjennomsnitt over fire uker. Minimumsperioden for ukentlig arbeidsfri i § 10-8 andre ledd skal ikke tas med ved beregning av gjennomsnittet.

  2. Hvis arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, skal arbeidstiden uansett ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Her gjelder altså ikke gjennomsnittsberegningen.

 • (6) Arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.

 • (7) Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte inngå en skriftlig avtale om at bestemmelsene i (5) skal fravikes. Arbeidstakerne skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

§ 10-12. Unntak

 • (1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.

 • (2) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder ikke for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd.

 • (3) Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

 • (4) Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Det er imidlertid følgende begrensninger:

  1. § 10-2 første, andre og fjerde ledd (om arbeidstid) og § 10-11 sjuende ledd (om helsekontroll) kan ikke fravikes.

  2. Fravik fra § 10-8 første og andre ledd (om arbeidsfri) og § 10-11 femte ledd (om nattarbeid) forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern.

  3. Hvis det inngås tariffavtale om bruk av overtid etter dette leddet, gjelder uansett vilkårene i § 10-6 første ledd. Hver enkelt arbeidstaker må i det enkelte tilfelle samtykke til overtidsarbeidet. Kravet til samtykke gjelder også der det inngås avtale om samlet gjennomsnittlig arbeidstid på over 48 timer i løpet av sju dager.

 • (5) Hvis et flertall av arbeidstakerne er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser om arbeidstiden gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter. Dette gjelder avtaler nevnt i

  1. § 10-5 andre ledd (om gjennomsnittsberegning)

  2. § 10-6 (om overtid)

  3. § 10-8 tredje ledd (om unntak fra arbeidsfri)

  4. § 10-10 (om søndagsarbeid)

  5. § 10-11 (om nattarbeid)

  6. fjerde ledd i paragrafen her

 • (6) Når det er lang avstand mellom arbeidsstedet og arbeidstakers bosted, kan Arbeidstilsynet gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker § 10-8 (om arbeidsfri) og § 10-10 andre ledd (om søndagsarbeid). Slikt samtykke kan bare gis dersom det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på arbeidsplassen. Fravik fra § 10-8 første og andre ledd forutsetter at arbeidstakerne sikres kompenserende hvile eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

 • (7) Når det gjelder helse- og omsorgsarbeid samt vakt- og overvåkningsarbeid der arbeidet helt eller delvis er av passiv karakter (§ 10-4 andre ledd), kan arbeidstilsynet gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker § 10-8 første og andre ledd (om sammenhengende arbeidsfri) og grensen på 13 timer i § 10-5 andre ledd. Slikt samtykke kan bare gis dersom arbeidstakerne sikres kompenserende hvile eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

 • (8) Hvis arbeidet er av så særegen art at det vanskelig lar seg tilpasse bestemmelsene i kapitlet her, kan departementet i forskrift gi særlige regler og fastsette unntak fra disse bestemmelsene.

§ 10-13. Tvisteløsning

Tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om anvendelsen av bestemmelsene i § 10-2 andre, tredje og fjerde ledd og § 10-6 tiende ledd avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Til dokumentets forside