NOU 2017: 1

Markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Til innholdsfortegnelse

13 Lovforslag

Forslag til lov om endringer i verdipapirhandelloven

Gjeldende kapittel 1 og 2 oppheves.

Nytt kapittel 1 (og ny deloverskrift) skal lyde:

Del 1 Formål, virkeområde og sentrale definisjoner

Kapittel 1 Formål og virkeområde

§ 1-1 Lovens formål

Lovens formål er å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter.

§ 1-2 Lovens stedlige virkeområde

Loven gjelder for virksomhet i Norge, med mindre noe annet er bestemt. Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kontinentalsokkelen og kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

Kapittel 2 Definisjoner

§ 2-1 Investeringstjenester og investeringsvirksomhet

(1) Med investeringstjenester og investeringsvirksomhet menes:

 • 1. mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter,

 • 2. utførelse av ordre på vegne av kunde,

 • 3. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning,

 • 4. aktiv forvaltning,

 • 5. investeringsrådgivning,

 • 6. fulltegningsgaranti for finansielle instrumenter eller plassering av finansielle instrumenter med fulltegningsgaranti,

 • 7. plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti,

 • 8. drift av multilateral handelsfasilitet (MHF),

 • 9. drift av organisert handelsfasilitet (OHF).

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-2 Finansielle instrumenter

(1) Med finansielle instrumenter menes:

 • 1. omsettelige verdipapirer,

 • 2. pengemarkedsinstrumenter,

 • 3. andeler i innretning for kollektive investeringer,

 • 4. opsjoner, terminer, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder verdipapirer, valutaer, renter, avkastning eller utslippskvoter, eller andre derivater, finansindekser eller finansielle mål som kan gjøres opp fysisk eller kontant,

 • 5. opsjoner, terminer, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og som må gjøres opp kontant, eller som kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller annen hendelse som fører til heving av kontrakten,

 • 6. opsjoner, terminer, bytteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og som kan gjøres opp fysisk, forutsatt at de omsettes på et regulert marked, MHF eller OHF, unntatt engroshandlede energiprodukter som handles på OHF og må gjøres opp fysisk,

 • 7. opsjoner, terminer, bytteavtaler, forwardkontrakter og alle andre derivatkontrakter som gjelder varer og har egenskaper som andre finansielle derivater, som kan gjøres opp fysisk dersom ikke annet er nevnt i nr. 6, og som ikke har et kommersielt formål,

 • 8. derivater for overføring av kredittrisiko,

 • 9. finansielle differansekontrakter,

 • 10. opsjoner, terminer, bytteavtaler, framtidige renteavtaler og alle andre derivatkontrakter som gjelder klimavariasjoner, fraktrater eller inflasjonsrate eller andre offisielle økonomiske statistikker, som må gjøres opp kontant eller kan gjøres opp kontant dersom en av partene ønsker det av en annen grunn enn mislighold eller en annen hendelse som fører til heving av kontrakten, samt alle andre derivatkontrakter som gjelder eiendeler, rettigheter, forpliktelser, indekser og mål som ikke ellers er nevnt i bestemmelsen her, og som har egenskaper som andre finansielle derivater, idet det blant annet tas hensyn til om de omsettes på et regulert marked, på MHF eller OHF,

 • 11. utslippskvoter bestående av enheter som tilfredsstiller kravene i klimakvoteloven om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-3 Definisjoner knyttet til investeringstjenester og investeringsvirksomhet

(1) Med utførelse av ordre på vegne av kunde menes inngåelse av avtaler om kjøp eller salg av finansielle instrumenter på vegne av kunder, herunder avtaler om salg av finansielle instrumenter på tidspunktet for utstedelsen når utsteder er verdipapirforetaket eller kredittinstitusjonen selv.

(2) Med omsetning av finansielle instrumenter for egen regning menes handel mot foretakets egen beholdning.

(3) Med aktiv forvaltning menes diskresjonær forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt.

(4) Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner knyttet til bestemte finansielle instrumenter.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-4 Definisjoner knyttet til finansielle instrumenter

(1) Med omsettelige verdipapirer menes de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder:

 • 1. aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike,

 • 2. obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike,

 • 3. alle andre verdipapirer som gir rett til å erverve eller selge slike omsettelige verdipapirer, eller som gir rett til kontant oppgjør avregnet mot omsettelige verdipapirer, valutaer, rentesatser eller renteavkastning (yield), varer eller andre indekser eller andre referanser.

(2) Med depotbevis menes verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, som representerer eierskap til verdipapirer utstedt av en utenlandsk utsteder, og som kan tas opp til handel på regulert marked og kan handles på selvstendig grunnlag.

(3) Med pengemarkedsinstrumenter menes de klasser av instrumenter som normalt omsettes i pengemarkedet, slik som sertifikater og innskuddsbevis, med unntak av betalingsmidler.

(4) Med børshandlede fond menes fond der minst én andels- eller aksjeklasse handles hele dagen på minst én handelsplass og med minst én prisstiller som treffer tiltak for å sikre at prisen på fondets andeler eller aksjer på handelsplassen ikke avviker betydelig fra deres netto andelsverdi og eventuelt fra deres veiledende netto andelsverdi.

(5) Med etterprioriterte obligasjoner menes finansielle instrumenter som nevnt i MiFIR artikkel 2 nr. 1 punkt (27) som gjennomført i § 8-1.

(6) Med strukturerte finansielle produkter menes finansielle instrumenter som nevnt i MiFIR artikkel 2 nr. 1 punkt (28) som gjennomført i § 8-1.

(7) Med derivater menes finansielle instrumenter som nevnt i MiFIR artikkel 2 nr. 1 punkt (29) som gjennomført i § 8-1.

(8) Med varederivater menes finansielle instrumenter som nevnt i MiFIR artikkel 2 nr. 1 punkt (30) som gjennomført i § 8-1.

(9) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-5 Nærstående

Som noens nærstående menes:

 • 1. ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

 • 2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med,

 • 3. selskap innen samme konsern som vedkommende,

 • 4. selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd,

 • 5. noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument, herunder samarbeid der et tilbud vanskeliggjøres eller hindres.

§ 2-6 Tilknyttede tjenester

(1) Med tilknyttede tjenester menes:

 • 1. oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetstillelse, samt andre forvaltningstjenester. Dette omfatter ikke virksomhet som består i levering og vedlikehold av verdipapirkontoer som fastsatt i nasjonale regler som gjennomfører del A punkt 2 av vedlegg til forordning (EU) nr. 909/2014,

 • 2. yting av kreditt til en investor som foretar transaksjoner i finansielle instrumenter, når foretaket som yter kreditten er involvert i transaksjonen,

 • 3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak,

 • 4. tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester,

 • 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter,

 • 6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti,

 • 7. tjenester i tilknytning til underliggende til derivater og varederivater som definert i § 2-4 nr. 7 og 8, når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-7 Datarapporteringstjenester

(1) Med datarapporteringstjenester menes:

 • 1. drift av en godkjent offentliggjøringsordning (APA),

 • 2. drift av konsolidert offentliggjøringssystem (CTP),

 • 3. drift av godkjent rapporteringsordning (ARM).

(2) Datarapporteringsforetak er et foretak som yter datarapporteringstjenester på forretningsmessig basis.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-8 Definisjoner knyttet til foretak og handelsplasser

(1) Med verdipapirforetak menes foretak som yter en eller flere investeringstjenester overfor tredjemann eller driver investeringsvirksomhet på forretningsmessig basis.

(2) Med kredittinstitusjon menes foretak som nevnt i finansforetaksloven § 1-5 fjerde ledd.

(3) Med markedsoperatør menes den som organiserer eller driver et regulert marked og kan være det regulerte markedet selv.

(4) Med regulert marked menes et multilateralt system som regelmessig legger til rette for kobling i systemet av flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på markedet, i samsvar med objektive handelsregler fastsatt av markedet selv og kravene fastsatt i denne lov med forskrifter, slik at det kan inngås bindende handel.

(5) Med multilateral handelsfasilitet (MHF) menes et multilateralt system som legger til rette for kobling i systemet av flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i finansielle instrumenter i samsvar med objektive handelsregler, slik at det kan inngås bindende handel.

(6) Med organisert handelsfasilitet (OHF) menes et multilateralt system som ikke er et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet, der flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter eller derivater kan samvirke slik at det kan inngås bindende handel.

(7) Med børs menes regulert marked med tillatelse etter § 13-1.

(8) Med handelsplass menes et regulert marked, MHF eller OHF.

(9) Med multilateralt system menes et system der flere tredjeparters kjøps- og salgsinteresser i finansielle instrumenter kan samvirke i systemet.

(10) Med systematisk internaliserer (SI) menes et verdipapirforetak som på organisert, regelmessig og systematisk måte og i et betydelig omfang, handler for egen regning ved utførelse av kundeordre utenfor handelsplass uten å drive et multilateralt system. Regelmessig og systematisk vurderes ut fra antall handler verdipapirforetaket utfører for egen regning utenfor handelsplass. Betydelig omfang vurderes ut fra enten størrelsen på handelen verdipapirforetaket utfører utenfor handelsplass sammenlignet med verdipapirforetakets totale handel i det enkelte finansielle instrumentet, eller ut fra størrelsen på handelen utført av verdipapirforetaket utenfor handelsplass sammenlignet med den totale handelen i EØS i det enkelte finansielle instrumentet. Verdipapirforetaket kan velge å registrere seg som SI selv om det ikke tilfredsstiller kriteriene i denne bestemmelsen.

(11) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 2-9 Andre definisjoner

(1) Med strukturerte innskudd menes innskudd hvor hovedstolen skal tilbakebetales i sin helhet ved forfall og hvor avkastningen kan avhenge av:

 • 1. en indeks eller en kombinasjon av indekser som ikke i sin helhet er knyttet til en renteindeks,

 • 2. et finansielt instrument eller en kombinasjon av finansielle instrumenter,

 • 3. en råvare eller en kombinasjon av varer eller andre fysiske eller ikke-fysiske eiendeler, eller

 • 4. en valuta eller en kombinasjon av valutaer.

(2) Med prisstiller menes verdipapirforetak som på kontinuerlig grunnlag tilbyr kjøp eller salg av finansielle instrumenter for egen regning, til priser som foretaket selv fastsetter.

(3) Med tilknyttet agent menes fysisk eller juridisk person som på kun ett verdipapirforetaks ansvar og regning, markedsfører investeringstjenester og tilknyttede tjenester, skaffer oppdrag, mottar og formidler ordre i finansielle instrumenter, plasserer finansielle instrumenter eller gir råd om slike finansielle instrumenter eller tjenester, jf. § 10-22.

(4) Med kvalifisert eierandel menes en eierandel som representerer 10 prosent eller mer av kapitalen eller stemmene i verdipapirforetaket, eller som for øvrig gjør det mulig å utøve en vesentlig innflytelse i ledelsen av foretaket og dets virksomhet. Like med vedkommende aksjeeiers egne aksjer, regnes i denne sammenheng aksjer som eies av aksjeeierens nærstående i henhold til § 2-5.

(5) Med prinsipalmatchingshandel menes en transaksjon der den som legger til rette for transaksjonen går imellom kjøper og selger og utfører begge sidene av transaksjonen simultant uten å eksponere seg for markedsrisiko, og hvor transaksjonen er priset slik at vedkommende verken har tap eller fortjeneste ut over avtalt provisjon, gebyr eller avgift for transaksjonen.

(6) Med likvid marked menes et marked for et finansielt instrument eller en klasse av finansielle instrumenter som det til enhver tid finnes beredte og villige kjøpere og selgere til, og som vurderes i samsvar med følgende kriterier, idet det tas hensyn til de særlige markedsstrukturene for det særskilte finansielle instrumentet eller den særskilte klassen av finansielle instrumenter:

 • 1. den gjennomsnittlige transaksjonshyppigheten og -størrelsen under ulike markedsvilkår, idet det tas hensyn til produktenes art og livssyklus i den berørte klassen av finansielle instrumenter,

 • 2. antallet og typen markedsdeltakere, herunder forholdet mellom antallet markedsdeltakere og antallet instrumenter som handles når det gjelder et visst produkt,

 • 3. gjennomsnittlig kjøpskurs-salgskurs-differanse, dersom slike opplysninger er tilgjengelige,

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

Del 2 Generelle bestemmelser

Kapittel 8 skal lyde:

Kapittel 8 Gjennomføring av MiFIR

§ 8-1 Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 600/2014

(1) EØS-avtalen vedlegg IX…..( forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter) (MiFIR) gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

(3) Departementet kan i forskrift gjøre endringer i, herunder fastsette unntak fra, bestemmelsene gjennomført i første ledd til gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Del 3 Verdipapirforetak

Gjeldende kapittel 9 og 10 oppheves. Nye kapittel 9 og 10 skal lyde:

Kapittel 9 Søknad og vilkår for tillatelse

I. Søknad, saksbehandlingsregler og tilbakekall

§ 9-1 Tillatelse til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet samt tilknyttede tjenester

(1) Investeringstjenester som ytes overfor tredjemann og investeringsvirksomhet som drives på forretningsmessig basis kan bare utøves av verdipapirforetak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet og kredittinstitusjoner som har tillatelse til å yte slike tjenester etter finansforetaksloven. I tillatelsen skal det angis hvilke investeringstjenester og tilknyttede tjenester foretaket kan yte. Verdipapirforetaket skal søke Finanstilsynet om godkjenning før det tilbyr tilknyttede tjenester ut over det som fremgår av tillatelsen.

(2) Tillatelse etter første ledd skal bare gis der konsesjonsmyndigheten anser vilkårene for å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet i §§ 9-9 til 9-37 oppfylt, og der organiseringen av foretaket og forholdet til nære forbindelser er av en slik art at det kan gjennomføres et effektivt og betryggende tilsyn med verdipapirforetaket. Med «nære forbindelser» menes en situasjon som definert i finanstilsynsloven § 3a annet ledd med tilhørende forskriftsbestemmelser.

(3) Tjenester som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1 til 7 som ytes på forretningsmessig basis i forbindelse med andeler i selskap som definert i selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav a, b, c og e og andeler i tilsvarende utenlandske selskaper, kan bare ytes av foretak som har tillatelse til å yte tilsvarende investeringstjenester etter første ledd.

(4) Bestemmelsene i kapittel 9 og 10 og forskrifter gitt i medhold av disse, med unntak av §§ 9-44 og 9-45, gjelder tilsvarende ved yting av tjenester som nevnt i tredje ledd.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-2 Systematisk internalisering

(1) Verdipapirforetak skal gi melding til Finanstilsynet ved oppstart eller opphør av systematisk internalisering.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-3 Unntak fra krav om tillatelse

(1) Unntatt fra kravet om tillatelse i § 9-1 og de øvrige bestemmelsene i lovens kapittel 9 og 10 er den virksomhet som utøves av:

 • 1. Norges Bank,

 • 2. Folketrygdfondet,

 • 3. offentlige myndigheter som forvalter offentlig gjeld, samt institusjoner som er opprettet av to eller flere EØS-stater for å yte finansiell bistand til medlemmer med betydelige økonomiske problemer,

 • 4. forvaltningsselskaper for verdipapirfond,

 • 5. forsikringsselskaper,

 • 6. pensjonskasser,

 • 7. depotmottakere for verdipapirfond, pensjonskasser og alternative investeringsfond,

 • 8. foretak med tillatelse til å drive virksomhet som opsjonssentral, oppgjørssentral eller verdipapirregister,

 • 9. forvaltere av alternative investeringsfond.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for den som:

 • 1. yter investeringstjenester ved enkelte anledninger som ledd i annen lovregulert eller selvregulert yrkesvirksomhet,

 • 2. bare yter investeringstjenester overfor selskap innen samme konsern,

 • 3. bare yter investeringstjenester som ledd i forvaltning av en ordning for arbeidstakeres eierandeler,

 • 4. bare yter investeringstjenester som nevnt i nr. 2 og 3,

 • 5. bare driver investeringsrådgivning under utøvelsen av annen yrkesvirksomhet, forutsatt at det ikke ytes særskilt vederlag for investeringsrådgivningen,

 • 6. ikke yter andre investeringstjenester eller utøver annen investeringsvirksomhet enn handel for egen regning i finansielle instrumenter som ikke er varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike, unntatt foretak som:

  • a) er prisstiller,

  • b) er medlem eller deltaker på et regulert marked eller en MTF, eller har direkte elektronisk tilgang til en handelsplattform,

  • c) driver med høyfrekvent algoritmehandel,

  • d) handler for egen regning ved utførelse av kundeordre,

 • 7. handler for egen regning, herunder prisstillere, med varederivater eller utslippskvoter eller derivater av slike, unntatt personer som handler for egen regning når de utfører kundeordrer forutsatt:

  • a) at dette for hvert av disse tilfellene, på individuelt nivå og på samlet nivå, er en tilleggstjeneste til deres hovedvirksomhet på konsernplan, og at hovedvirksomheten ikke er yting av investeringstjenester i henhold til dette direktiv eller bankvirksomhet i henhold til direktiv 2013/36/EU, eller å opptre som prisstiller i forbindelse med råvarederivater,

  • b) at disse personene ikke utfører høyfrekvent algoritmehandel, og

  • c) at disse personene hvert år underretter Finanstilsynet om at de benytter dette unntaket, og på anmodning opplyser tilsynet om grunnlaget for at de anser at deres virksomhet i henhold til bokstav a) og b) er en tilleggstjeneste til deres hovedvirksomhet,

 • 8. yter investeringstjenester, unntatt handel for egen regning, med varederivater eller utslippskvoter eller derivater av slike, til kundene eller leverandørene i sin hovedvirksomhet, forutsatt:

  • a) at dette for hvert av disse tilfellene, på individuelt nivå og på samlet nivå, er en tilleggstjeneste til deres hovedvirksomhet på konsernplan, og at hovedvirksomheten ikke er yting av investeringstjenester i henhold til dette direktiv eller bankvirksomhet i henhold til direktiv 2013/36/EU, eller å opptre som prisstiller i forbindelse med råvarederivater,

  • b) at disse personene ikke utfører høyfrekvent algoritmehandel, og

  • c) at disse personene hvert år underretter Finanstilsynet om at de benytter dette unntaket, og på anmodning opplyser tilsynet om grunnlaget for at de anser at deres virksomhet i henhold til bokstav a) og b) er en tilleggstjeneste til deres hovedvirksomhet,

 • 9. er operatører av overføringsnett som definert i artikkel 2 nr. 4 i direktiv 2009/72/EF eller artikkel 2 nr. 4 i direktiv 2009/73/EF og enhver person som opptrer som tjenesteyter på deres vegne med sikte på å utføre deres oppgaver når de utfører sine oppgaver etter disse direktivene eller etter forordning (EF) nr. 714/2009 eller forordning (EF) nr. 715/2009, eller etter regler eller retningslinjer vedtatt i henhold til disse forordningene, i henhold til disse regelverksaktene eller i henhold til nettregler eller retningslinjer vedtatt i henhold til disse forordningene, og enhver operatør eller forvalter av et energibalanseringssystem, et rørledningsnett eller et system for å opprettholde balansen mellom tilbudet av og etterspørselen etter energi, når de utfører slike oppgaver. Dette unntaket får bare anvendelse på personer når de utøver investeringsvirksomhet eller yter investeringstjenester i forbindelse med varederivater for å utøve virksomhet som nevnt i første punktum. Dette unntaket får ikke anvendelse med hensyn til drift av et annenhåndsmarked, herunder en plattform for handel med finansielle overføringsrettigheter på annenhåndsmarkeder,

 • 10. er kvotepliktig etter lov 17. desember 2004 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser, som ikke yter andre investeringstjenester eller utøver annen investeringsvirksomhet enn handel for egen regning i utslippskvoter, med mindre den kvotepliktige utfører kundeordre eller driver med høyfrekvent algoritmehandel,

 • 11. kun yter tjenester som nevnt i § 9-1 tredje ledd overfor kunder som påtar seg et samlet forpliktet investeringsbeløp som minst svarer til 5 000 000 norske kroner, eller overfor profesjonelle kunder som nevnt i § 10-6.

  Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-4 Lovens anvendelse for kredittinstitusjoner

(1) Følgende bestemmelser gjelder ikke for kredittinstitusjoner som har tillatelse til å yte en eller flere investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet:

 • 1. § 9-12 til § 9-15,

 • 2. § 9-18 annet ledd annet punktum,

 • 3. § 9-23,

 • 4. § 9-25 annet ledd,

 • 5. § 9-44 første og annet ledd og § 9-45 første ledd, og

 • 6. § 20-2.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-5 Lovens anvendelse ved salg og rådgivning knyttet til strukturerte innskudd

(1) Følgende bestemmelser skal gjelde for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som har tillatelse til å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet når de selger eller gir råd til kunder om strukturerte innskudd:

 • 1. § 9-11, § 9-16 første ledd nr. 1, 2, 6 og 8, § 9-19 og § 9-22,

 • 2. §§ 10-2 til 10-18 og §§ 10-21 til 10-23,

 • 3. Kapittel 19 til 21

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-6 Søknad om tillatelse

(1) I søknad om tillatelse skal det opplyses om hvilke av tjenestene som nevnt i § 2-1 foretaket skal yte, og andre opplysninger av betydning for vurderingen av om tillatelse skal gis. Søknaden skal inneholde opplysninger som viser at de lovbestemte kravene i kapittel 9 og 10 er oppfylt. Konsesjonsmyndighetene kan be om ytterligere opplysninger.

(2) Foretakets vedtekter, driftsplan og interne rutiner for organisering som nevnt i § 9-16 til § 9-19 skal være vedlagt.

(3) Tillatelse kan bare gis etter samråd med myndighetene i annen EØS-stat dersom søkeren er

 • 1. datterforetak av et verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen EØS-stat,

 • 2. datterforetak av et hovedforetak for et annet verdipapirforetak eller en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen EØS-stat, eller

 • 3. kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer som kontrollerer et verdipapirforetak med tillatelse i en annen medlemsstat.

(4) Vedtak om tillatelse skal meddeles søker snarest mulig og senest seks måneder etter at søknaden ble mottatt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt slike opplysninger ble mottatt.

(5) Verdipapirforetaket kan starte sin virksomhet umiddelbart etter at tillatelse er gitt.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-7 Endring og tilbakekall av tillatelse

(1) Finanstilsynet kan helt eller delvis endre, herunder sette nye vilkår, eller tilbakekalle tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet dersom verdipapirforetaket

 • 1. ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet i mer enn seks måneder,

 • 2. har fått tillatelsen ved bruk av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter,

 • 3. ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen, herunder kravene til ansvarlig kapital,

 • 4. foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, slik at det er grunn til å frykte for at fortsettelse av virksomheten kan skade foretakets kunder, tilliten til verdipapirmarkedet eller institusjonene som virker i markedet,

 • 5. gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, eller

 • 6. ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 19-7.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for tillatelse gitt i medhold av § 9-8.

(3) Dersom tillatelsen til et foretak som driver virksomhet i en annen EØS-stat tilbakekalles, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten underrettes.

§ 9-8 Markedsoperatørers adgang til å drive multilateral handelsfasilitet eller organisert handelsfasilitet

Departementet kan gi markedsoperatør tillatelse til å drive MHF eller OHF dersom operatøren oppfyller kravene i loven her.

II. Vilkår for tillatelse

§ 9-9 Organisasjonsform

(1) Tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet kan gis til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

(2) Selskapet skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge.

(3) Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet til foretaksform i første ledd, og kan i tilfelle fastsette nærmere regler om organisering av virksomheten mv.

§ 9-10 Krav til ledelsen av foretaket

(1) Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av verdipapirforetak, skal til enhver tid ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring, ha ført en hederlig vandel og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig atferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte. Styrets skal samlet sett ha bred erfaring. Personer som nevnt i første punktum skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

(2) Personer som nevnt i første ledd skal sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i verdipapirforetaket. Ved vurderingen av hvor mange verv og stillinger en person kan ha i tillegg til vervet eller stillingen i verdipapirforetaket, skal det tas hensyn til individuelle forhold og arten, omfanget og kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhet.

(3) Med mindre vedkommende representerer den norske stat, kan personer som nevnt i første ledd i et verdipapirforetak som er vesentlig i kraft av sin størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, kun inneha én av følgende kombinasjoner av stillinger og verv samtidig:

 • 1. én stilling som daglig leder kombinert med to styreverv,

 • 2. fire styreverv.

(4) Stilling eller verv i organisasjoner som ikke hovedsakelig har kommersielle formål, regnes ikke med etter tredje ledd.

(5) Finanstilsynet kan gi tillatelse til at personer som nevnt i tredje ledd kan inneha ytterligere ett styreverv.

(6) Følgende regnes som en stilling som daglig leder eller ett styreverv etter tredje ledd:

 • 1. stillinger som daglig leder eller styreverv innen samme konsern,

 • 2. stillinger som daglig leder eller styreverv i foretak som er medlemmer av samme sikringsordning, forutsatt at vilkårene i artikkel 113 nr. 7 i EØS-regler som svarer til CRR (forordning 575/2013) er oppfylt, eller foretak hvor verdipapirforetaket eier en kvalifisert eierandel.

(7) Foretakets styre skal inneha tilstrekkelig kollektiv kunnskap, ferdigheter og erfaring til å kunne forstå foretakets virksomhet, herunder de største risikofaktorene som er forbudet med virksomheten.

(8) Styremedlemmer skal utvise hederlighet, integritet og uavhengighet for effektivt å kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med de beslutningene som treffes av foretakets daglige ledelse.

(9) Verdipapirforetak skal sette av tilstrekkelig menneskelige og økonomiske ressurser til opplæring av personer som nevnt i første ledd.

(10) Verdipapirforetak skal sikre en tilstrekkelig bredde av kvalifikasjoner og kompetanse ved rekruttering av personer som nevnt i første ledd, og skal fastsette retningslinjer for å fremme mangfold i foretakets styre og ledelse ved slik rekruttering.

(11) Tillatelse skal nektes dersom foretakets styre ikke oppfyller kravene i denne bestemmelsen eller det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at foretakets styre eller ledelse kan være til skade for en effektiv, sunn og fornuftig ledelse av foretaket eller hindre at det tas tilstrekkelig hensyn til kundenes interesser og markedets integritet.

(12) Verdipapirforetak skal opplyse Finanstilsynet om skifte av personer som nevnt i første ledd, herunder gi de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om verdipapirforetaket oppfyller kravene i første til åttende ledd og § 9-11.

(13) Den faktiske ledelsen av verdipapirforetak skal forestås av minst to personer som oppfyller kravene i første og annet ledd. Finanstilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra kravet i første punktum.

(14) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-11 Styrets oppgaver og ansvar

(1) Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av verdipapirforetaket og skal føre tilsyn med foretakets virksomhet. Styret skal sørge for at forvaltningen er effektiv og fornuftig, og utføres på en måte som forhindrer interessekonflikter og fremmer markedets integritet og kundenes interesser.

(2) Følgende prinsipper skal legges til grunn for styrets forvaltning og tilsyn med verdipapirforetaket:

 • 1. Styret skal fastlegge og føre tilsyn med gjennomføringen av foretakets strategiske mål, risikostrategi og overordnede styrings- og kontrollordninger.

 • 2. Styret skal sikre at systemene for regnskapsføring og finansiell rapportering er robuste, innbyr til tillit og er i samsvar med lov, forskrift og relevante standarder.

 • 3. Styret skal føre tilsyn med offentliggjørings- og kommunikasjonsprosesser.

 • 4. Styret skal føre effektivt tilsyn med foretakets øverste ledelse.

 • 5. Styreleder kan ikke være daglig leder i foretaket, med mindre dette er tilfredsstillende begrunnet av foretaket og godkjent av Finanstilsynet.

 • 6. Styret skal fastlegge og føre tilsyn med organiseringen av foretakets virksomhet, herunder ressursene, prosedyrene og systemene for foretakets virksomhetsutøvelse og tjenesteyting, samt kompetansekrav for ansatte, sett hen til arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets virksomhet og de krav som stilles til foretaket.

 • 7. Styret skal fastlegge og føre tilsyn med strategier for foretakets virksomhetsutøvelse og tjenesteyting, sett hen til foretakets risikotoleranse samt kundene og deres behov, og herunder gjennomføre stresstester ved behov.

 • 8. Styret skal fastlegge og føre tilsyn med en godtgjøringsstrategi for ansatte som deltar i tjenesteyting til kunder for å fremme ansvarlig forretningsførsel og rettferdig behandling av kunder, samt å unngå interessekonflikter.

(3) Styret skal overvåke og regelmessig vurdere om forvaltningen og tilsynet er effektivt, samt vurdere egnetheten og gjennomføringen av foretakets strategiske mål og strategier for utøvelsen av foretakets virksomhet, herunder de tjenestene som ytes til foretakets kunder. Styret skal treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler.

(4) Styremedlemmene skal ha tilstrekkelig tilgang til opplysninger og dokumenter som de trenger for å føre tilsyn med de beslutninger som treffes av foretakets daglige ledelse.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

(6) Departementet kan fastsette forskrift om nominasjonskomité.

§ 9-12 Eierforhold mv.

(1) Eier av kvalifisert eierandel i verdipapirforetak skal være egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Med kvalifisert eierandel menes en eierandel som angitt i § 2-9 fjerde ledd, jf. § 9-13 femte ledd.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-13 Melding om erverv av eiendeler i verdipapirforetak mv.

(1) Den som har besluttet å direkte eller indirekte erverve kvalifisert eierandel i et verdipapirforetak, må sende skriftlig melding om dette til Finanstilsynet. Det samme gjelder direkte eller indirekte erverv som vil medføre at en kvalifisert eierandel økes slik at den vil utgjøre eller overstige henholdsvis 20, 30 eller 50 prosent av kapitalen eller stemmene i verdipapirforetaket, eller slik at eierandelen gir bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 i verdipapirforetaket. Erverv som foretas av to eller flere erververe som opptrer i samråd, regnes som ett erverv.

(2) Erverv som omfattes av første ledd, kan bare gjennomføres etter at tillatelse er gitt av Finanstilsynet.

(3) Melding etter første ledd skal angi størrelsen på den eierandelen det tas sikte på å erverve, og informasjon som er nødvendig for å gjennomføre egnethetsvurdering etter § 9-15.

(4) Enhver som har besluttet å avhende en kvalifisert eierandel, eller redusere den slik at eierandelen blir mindre enn en av grensene som nevnt i første ledd, skal gi skriftlig melding om dette til Finanstilsynet.

(5) Ved beregning av kvalifisert eierandel i § 9-12 og i denne paragraf, omfattes ikke eierandeler eller stemmeretter som er overtatt av en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak som følge av at foretaket yter investeringstjenester eller investeringsvirksomhet som angitt i § 2-1 første ledd nr. 6, forutsatt at disse ikke brukes til å utøve innflytelse i foretaket og blir avhendet innen ett år etter overtagelsen.

(6) Verdipapirforetak skal uten ugrunnet opphold gi Finanstilsynet melding dersom det blir kjent med erverv som innebærer at noen er eller blir eier av kvalifiserte eierandeler i foretaket. Det samme gjelder erverv som innebærer at en eierandel vil utgjøre eller overstige de grensene som er angitt i første ledd. Meldeplikten gjelder også ved avhendelse av kvalifiserte eierandeler eller avhendelse som innebærer at grensene som angitt i første ledd nåes eller passeres.

(7) Verdipapirforetak skal minst en gang i året oversende til Finanstilsynet oversikt over eiere av kvalifiserte eierandeler i foretaket.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-14 Saksbehandlingsfrister mv.

(1) Finanstilsynet skal umiddelbart, og senest innen to virkedager etter å ha mottatt melding i henhold til § 9-13 første ledd skriftlig bekrefte mottaket overfor erverver. Det samme gjelder etter mottak av opplysninger som angitt i tredje ledd.

(2) Finanstilsynet skal vurdere meldingen innen 60 arbeidsdager, regnet fra det tidspunkt Finanstilsynet har bekreftet mottak av meldingen og opplysninger som angitt i § 9-13 tredje ledd. Ved bekreftelse av mottak etter første ledd, skal Finanstilsynet underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden utløper.

(3) Har Finanstilsynet fremsatt skriftlig krav om ytterligere opplysninger før det er gått 50 virkedager, avbrytes fristen som angitt i annet ledd inntil svaret fra erververen er mottatt. Et slikt avbrudd skal ikke overstige 20 virkedager. Finanstilsynet kan be om ytterligere opplysninger, men dette kan ikke føre til at vurderingsperioden som angitt i annet ledd avbrytes.

(4) Finanstilsynet kan forlenge avbruddet som angitt i tredje ledd i inntil 30 virkedager dersom erververen er hjemmehørende eller underlagt lovgivning i en stat utenfor EØS eller dersom erververen verken er underlagt tilsyn i medhold av verdipapirfondloven, finansforetaksloven eller denne lov.

(5) Dersom Finanstilsynet ikke skriftlig motsetter seg det planlagte ervervet innen utløpet av fristen etter annet ledd, jf. tredje og fjerde ledd, skal tillatelse anses gitt til erverv av den eierandelen som er angitt i meldingen til Finanstilsynet etter § 9-13 første ledd.

(6) Finanstilsynet kan sette tidsfrist for gjennomføring av ervervet.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-15 Egnethetsvurdering mv.

(1) Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis etter § 9-13 annet ledd, skal Finanstilsynet ut fra behovet for å sikre forsvarlig og betryggende ledelse av verdipapirforetaket og dets virksomhet, og i betraktning av den grad av innflytelse som erververen som eier vil kunne utøve i foretaket etter ervervet, vurdere erververens egnethet og om ervervet av eierandelen er finansielt betryggende.

(2) Ved vurdering etter første ledd skal Finanstilsynet særlig ta i betraktning:

 • 1. erververens omdømme,

 • 2. omdømme og erfaring hos personer som etter ervervet vil inngå i styret eller ledelsen av verdipapirforetakets virksomhet,

 • 3. erververens økonomiske soliditet, særlig i relasjon til de former for virksomhet som foretaket driver eller må antas å engasjere seg i etter ervervet,

 • 4. om verdipapirforetaket er og fortsatt vil være i stand til å oppfylle tilsynskrav som følger av finanslovgivningen, særlig om den gruppe foretaket vil inngå i etter ervervet, er organisert på en slik måte at det muliggjør effektivt tilsyn, effektiv utveksling av informasjon og fordeling av tilsynsoppgaver mellom berørte tilsynsmyndigheter,

 • 5. om det er grunn til å anta at det i forbindelse med ervervet foregår eller blir gjort forsøk på hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, eller at ervervet vil øke risikoen for dette.

(3) Finanstilsynet gir tillatelse etter § 9-13 annet ledd i den utstrekning Finanstilsynet finner at erververen tilfredsstiller kriteriene som nevnt i annet ledd.

(4) Tillatelse etter § 9-13 annet ledd kan nektes dersom Finanstilsynet finner at det er rimelig grunnlag for tvil om erververens egnethet eller om de finansielle forhold etter ervervet vil være betryggende. Tillatelse kan også nektes dersom plikten til å gi melding ikke er oppfylt, eller dersom opplysninger fremlagt av erververen er ufullstendige eller uriktige.

(5) Det kan ikke settes som vilkår for tillatelse etter § 9-13 annet ledd at en eierandel av en fastsatt minstestørrelse må være ervervet før fristens utløp.

(6) Har to eller flere erververe gitt melding etter § 9-13 første ledd om erverv av eierandeler i samme verdipapirforetak, skal det ikke skje ugrunnet forskjellsbehandling.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-16 Generelle krav til organisering av virksomheten

(1) Verdipapirforetak skal innrette sin virksomhet slik at foretaket

 • 1. har tilstrekkelige og betryggende retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder som skal sikre at foretaket, herunder dets ledere, ansatte og tilknyttede agenter, etterlever sine forpliktelser etter lov og forskrifter,

 • 2. er oppbygd og organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder eller foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum, jf. § 10-2,

 • 3. treffer rimelige tiltak som skal sikre kontinuitet og regelmessighet i investeringstjenestevirksomheten, herunder ha nødvendige systemer, ressurser og prosedyrer,

 • 4. treffer betryggende tiltak slik at operasjonell risiko begrenses til et minimum når det benytter seg av en tredjepart til utføring av operasjonelle funksjoner, jf. annet ledd,

 • 5. har effektive informasjonsbehandlingssystemer, gode administrasjons- og regnskapsrutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger, samt stillingsinstrukser som særskilt regulerer ansvarsfordelingen mellom daglig leder og andre ledere av virksomheten,

 • 6. har tilfredsstillende interne retningslinjer, rutiner og kontrollmetoder for personlige transaksjoner som foretas av foretakets ledere, ansatte og tilknyttede agenter,

 • 7. har pålitelige sikkerhetssystemer som gir sikker og korrekt informasjonsoverføring, og som sikrer at opplysningene til enhver tid behandles fortrolig, samt reduserer risikoen for dataforfalskning, informasjonslekkasje og annen ulovlig tilgang til informasjonen,

 • 8. sørger for dokumentasjon av alle investeringstjenester og all investeringsvirksomhet, herunder alle utførte transaksjoner, som skal være minst så fyllestgjørende at Finanstilsynet kan kontrollere om de regler Finanstilsynet har ansvar for, er overholdt. Slik dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år, eller lengre tid dersom Finanstilsynet bestemmer det.

 • 9. har interne instrukser for de ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller foretaksforsamling eller ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd i selskaper. Slike instrukser skal også omfatte styremedlemmer som har slik innflytelse i verdipapirforetaket som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd. Tilsvarende instrukser skal utarbeides for tilfeller der det er gitt unntak etter § 10-4 annet ledd,

 • 10. har retningslinjer og rutiner for beregning og utbetaling av resultatavhengig godtgjørelse. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere regler om godtgjørelsesordninger i verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon. Bestemmelsene i finansforetaksloven §§ 15-1 til 15-5 gjelder tilsvarende.

(2) Verdipapirforetak som utkontrakterer funksjoner, kan ikke overlate viktige operasjonelle funksjoner til tredjepart dersom dette fører til at

 • 1. foretakets internkontroll og evne til å påse etterlevelsen av dets forpliktelser blir merkbart forringet, eller

 • 2. Finanstilsynets mulighet for å føre tilsyn med virksomheten merkbart forringes eller vanskeliggjøres.

(3) Styret og daglig leder skal utarbeide interne retningslinjer og instrukser i samsvar med første ledd.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-17 Telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon

(1) Dokumentasjon etter § 9-16 første ledd nr. 8 skal omfatte opptak av alle telefonsamtaler og lagring av all elektronisk kommunikasjon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester og utførelse av investeringsvirksomhet som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1 til 7. Dokumentasjon som angitt i første punktum skal også omfatte samtaler og kommunikasjon som er ment å føre til at det ytes investeringstjenester eller utøves investeringsvirksomhet, selv om disse ikke fører til slik ytelse av tjenester eller utøvelse av virksomhet.

(2) For å oppfylle kravene i første ledd, skal verdipapirforetak treffe alle rimelige tiltak for å

 • 1. ta opp og lagre relevante telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon som foretas med, sendes fra eller mottas av utstyr som verdipapirforetaket gjør tilgjengelig for en ansatt eller underleverandør, eller som verdipapirforetaket godtar eller tillater at en ansatt eller underleverandør bruker, og

 • 2. hindre at en ansatt eller en underleverandør foretar, sender eller mottar relevante telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon på privateid utstyr som verdipapirforetaket ikke kan dokumentere eller kopiere.

(3) Verdipapirforetak skal informere sine kunder om at telefonsamtaler eller elektronisk kommunikasjon mellom verdipapirforetaket og dets kunder vil bli tatt opp og lagret. Verdipapirforetaket kan ikke per telefon eller elektronisk kommunikasjon yte investeringstjenester til eller drive investeringsvirksomhet overfor kunder som ikke har fått informasjon etter første punktum. Slik informasjon kan gis én gang før investeringstjenester ytes eller investeringsvirksomhet utøves.

(4) Samtaler eller kommunikasjon som nevnt i første ledd, som ikke tas via telefon eller elektronisk, skal dokumenteres i et varig medium. Slike samtaler fra personlige møter skal registreres i skriftlige protokoller eller notater.

(5) Dokumentasjonen etter denne bestemmelsen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for den berørte kunden og oppbevares i minst fem år, eller lengre tid dersom Finanstilsynet bestemmer det.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-18 Kundemidler og sikkerhetsstillelse mv.

(1) Verdipapirforetak skal treffe betryggende tiltak slik at kundens finansielle instrumenter holdes atskilt fra foretakets finansielle instrumenter. Verdipapirforetak kan bare benytte kundens finansielle instrumenter for egen regning dersom kunden uttrykkelig har gitt samtykke til dette.

(2) Verdipapirforetak skal treffe betryggende tiltak slik at kundemidler holdes atskilt fra foretakets midler. Verdipapirforetak kan ikke benytte kundemidler for egen regning.

(3) Et verdipapirforetak skal ikke inngå avtaler med ikke-profesjonelle kunder om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett med sikte på å sikre eller dekke kundens nåværende eller fremtidige, faktiske, eventuelle eller potensielle forpliktelser.

(4) Departementet kan fastsette ytterligere krav til sikring av kundens finansielle instrumenter og kundemidler samt fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-19 Produkthåndtering

(1) Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter for salg til kunder, skal ha en prosess for å sikre at

 • 1. det enkelte instrument er utformet for å oppfylle behovene hos en på forhånd identifisert målgruppe,

 • 2. strategien for å distribuere produktene er forenelig med denne målgruppen, og

 • 3. det gjøres rimelige tiltak for å sikre at instrumentene distribueres til denne målgruppen.

(2) Verdipapirforetak skal også regelmessig gjennomgå de finansielle instrumentene som foretaket tilbyr eller markedsfører. Ved slik gjennomgang skal verdipapirforetaket ta i betraktning hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den potensielle risikoen for den identifiserte målgruppen, og vurdere om det finansielle instrumentet fortsatt er forenelig med målgruppens behov, og om foretakets distribusjonsstrategi fortsatt er hensiktsmessig.

(3) Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter skal gi eventuelle distributører tilgang til alle relevante opplysninger om det finansielle instrumentet og produktgodkjenningsprosessen, herunder opplysninger om den identifiserte målgruppen.

(4) Dersom et verdipapirforetak tilbyr eller anbefaler finansielle instrumenter som det ikke selv har produsert, skal verdipapirforetaket ha egnede rutiner og systemer for å innhente opplysninger som nevnt i tredje ledd og sikre at relevante ansatte forstår egenskapene ved det enkelte finansielle instrument og den identifiserte målgruppen for instrumentet.

(5) Rutiner, prosesser og tiltak som angitt i denne bestemmelsen, skal ta tilbørlig hensyn til andre krav som følger av denne lov og av MiFIR som gjennomført i § 8-1, herunder krav som gjelder offentliggjøring, egnethet, hensiktsmessighet, identifisering og håndtering av interessekonflikter og vederlag fra andre enn kunden.

(6) Departementet kan gi utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-20 Klagebehandling

Departementet kan i forskrift gi regler om klagebehandling, herunder at verdipapirforetak skal være tilsluttet utenrettslig tvisteløsningsordning godkjent i medhold av lov.

§ 9-21 Filial

(1) Verdipapirforetak skal gi melding til Finanstilsynet før det oppretter filial i Norge. Filialen skal ha en leder som oppfyller kravene i § 9-10 første ledd.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-22 Verdipapirforetakenes sikringsfond mv.

(1) Verdipapirforetak skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.

(2) Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter.

(3) Fondets forpliktelser finansieres av medlemmene slik at deres ansvar er prinsipalt proratarisk, subsidiært solidarisk.

(4) Fondet kan ikke gjøre gjeldende andre innsigelser overfor skadelidte enn de innsigelser verdipapirforetaket selv har i forhold til skadelidte.

(5) Forpliktelsen fastsatt i første ledd skal anses oppfylt for strukturerte innskudd dersom det strukturerte innskuddet utstedes av en kredittinstitusjon som er medlem i en innskuddsgarantiordning anerkjent i henhold til direktiv 2014/49/EU.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om fondet, herunder om fondets virksomhet og finansiering, hvem som plikter å være medlem av fondet, ansvarets omfang, og om rettigheter og plikter for medlemmene og mulige skadelidte.

(7) Departementet kan bestemme i hvilken grad reglene om Verdipapirforetakenes sikringsfond skal gjelde for kredittinstitusjoner og utenlandske foretak som yter investeringstjenester i Norge. Departementet kan bestemme at enkelte grupper av investorer eller enkelte typer krav ikke behøver å være dekket av fondet.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-23 Startkapital

(1) Verdipapirforetak skal ha en startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 730 000 euro. For foretak som i henhold til tillatelsen bare skal yte enkelte investeringstjenester, kan Finanstilsynet gi tillatelse til en lavere startkapital, men ikke lavere enn et beløp i norske kroner som svarer til 125 000 euro.

(2) Departementet kan ved forskrift gjøre unntak fra første ledd og fastsette nærmere regler om startkapital.

§ 9-24 Krav til kapital i forhold til virksomheten

(1) Et verdipapirforetak skal til enhver tid oppfylle de krav til kapital som følger av §§ 9-25 og 9-28, samt forskrift og enkeltvedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene.

(2) Verdipapirforetaket skal organiseres og drives på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at foretaket skal ha:

 • 1. klar organisasjonsstruktur,

 • 2. klar ansvarsfordeling,

 • 3. klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger,

 • 4. hensiktsmessige retningslinjer for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko institusjonen er, eller kan bli, eksponert for.

(3) Verdipapirforetakets styrings- og kontrollordninger samt retningslinjer og rutiner skal stå i forhold til risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-25 Beregnet kapitalkrav

(1) Et verdipapirforetak skal til enhver tid ha ren kjernekapital som utgjør minst fire og en halv prosent av et beregningsgrunnlag etter regler fastsatt i forskrift. Et verdipapirforetaks kjernekapital skal til enhver tid utgjøre minst seks prosent av det samme beregningsgrunnlaget. Et verdipapirforetaks ansvarlige kapital skal til enhver tid utgjøre minst åtte prosent av det samme beregningsgrunnlaget.

(2) For et verdipapirforetak kan ikke den ansvarlige kapitalen i noe tilfelle være mindre enn de beløp som følger av § 9-23 første ledd.

(3) Beregningsgrunnlaget for kravet til ansvarlig kapital skal tilsvare summen av beregningsgrunnlagene for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.

(4) Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko skal fastsettes med utgangspunkt i risikovekter fastsatt i forskrift (standard metode) eller med utgangspunkt i risikoparametere helt eller delvis fastsatt av institusjonen selv på bakgrunn av interne målemetoder for klassifisering og kvantifisering av kredittrisiko (internbasert rating metode – IRB).

(5) Beregningsgrunnlaget for markedsrisiko skal fastsettes med utgangspunkt i regler fastsatt i forskrift, eller med utgangspunkt i interne målemetoder.

(6) Beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko skal fastsettes som: en andel av gjennomsnittlig inntekt (basis metode), en andel av inntekten innenfor de ulike forretningsområder multiplisert med en indikator på tapserfaring fastsatt av departementet (sjablongmetode) eller på bakgrunn av interne målemetoder for operasjonell risiko (avanserte metoder).

(7) Finanstilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak frita verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenestene som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 4 og 5, og forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å drive aktiv forvaltning, fra krav til ansvarlig kapital for operasjonell risiko.

(8) Interne risikostyringsmetoder for blant annet kredittrisiko og markedsrisiko, samt avanserte metoder for operasjonell risiko, kan kun benyttes for beregning av kravet til ansvarlig kapital etter tillatelse gitt av tilsynsmyndigheten.

(9) Finanstilsynet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at et verdipapirforetak kan ha lavere kapitaldekning enn det som følger av denne paragraf.

(10) Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om:

 • 1. hva som skal anses som ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital, samt sammensetningen av ansvarlig kapital,

 • 2. beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, hva som skal anses som ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital, samt sammensetningen av ansvarlig kapital,

 • 3. bruk av interne målemetoder,

 • 4. hvilke sikkerheter det kan tas hensyn til ved beregningen av minstekrav til kapital, og

 • 5. at ren kjernekapital eller kjernekapital i verdipapirforetak minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel).

§ 9-26 Krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige foretak og motsyklisk kapitalbuffer

(1) Et verdipapirforetak skal ha en bevaringsbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre to og et halvt prosentpoeng i tillegg til minstekravet til kapital etter § 9-25 første ledd.

(2) Et verdipapirforetak skal ha en systemrisikobuffer bestående av ren kjernekapital i tillegg til minstekravet til kapital etter § 9-25 første ledd og bevaringsbuffer etter foregående ledd. Departementet fastsetter kravet til systemrisikobufferen. Kravet kan i særlige tilfeller settes høyere eller lavere enn tre prosent.

(3) Et verdipapirforetak som er systemviktig, skal ha en buffer bestående av ren kjernekapital i tillegg til minstekravet til kapital etter § 9-25 første ledd, bevaringsbuffer og systemrisikobuffer etter de to foregående leddene. Departementet fastsetter kravet til slik buffer. Departementet kan i forskrift fastsette kriterier for hvilke foretak som skal regnes som systemviktige og fastsette særlige virksomhetsregler og soliditetskrav for slike foretak.

(4) Et verdipapirforetak skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre mellom 0 og 2,5 prosentpoeng i tillegg til minstekravet til kapital etter § 9-25 første ledd og bevaringsbuffer, systemrisikobuffer og buffer for systemviktige foretak etter de foregående leddene. Departementet fastsetter kravet til den motsykliske kapitalbufferen. Kravet kan i særlige tilfeller settes høyere enn to og et halvt prosentpoeng.

(5) Hvis et verdipapirforetak ikke oppfyller de fire nevnte bufferkravene, skal foretaket utarbeide en plan for økning av ren kjernekapitaldekning, og det kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet utbetale utbytte til aksjonærer og bonus til ansatte.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige foretak og motsyklisk kapitalbuffer, om beregningen av bufferkravene og om konsekvenser dersom kravene ikke er oppfylt.

(7) Departementet kan i forskrift unnta verdipapirforetak fra bestemmelsene i paragrafen her.

§ 9-27 Likviditet og stabil finansiering

(1) Et verdipapirforetak skal sørge for at det til enhver tid har tilstrekkelige likvider til at det kan dekke sine forpliktelser ved forfall.

(2) Et verdipapirforetak skal ha en dokumentert likviditetsstrategi og sørge for forsvarlig likviditetsstyring etter retningslinjer fastsatt av styret. Verdipapirforetakets system for styring og kontroll skal være tilpasset arten, kompleksiteten og omfanget av virksomheten og etablere metoder for å måle likviditetsrisikoen.

(3) Finner Finanstilsynet at likviditetsrisikoen knyttet til virksomheten ikke er forsvarlig, kan Finanstilsynet gi pålegg om å iverksette tiltak for å rette på forholdet.

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av bestemmelsene i paragrafen her.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette minstekrav til verdipapirforetakets beholdning av likvide eiendeler (likviditetsreserve).

(6) Departementet kan i forskrift fastsette minstekrav til verdipapirforetakets sammensetning av finansieringskilder for å sikre stabil finansiering av virksomheten og motvirke risiko knyttet til inndekning av fremtidig innlånsbehov (stabil finansiering).

(7) Departementet kan i forskrift unnta verdipapirforetak fra bestemmelsene i paragrafen her.

§ 9-28 Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging

(1) Et verdipapirforetak skal til enhver tid ha oversikt over, og med jevne mellomrom vurdere, hvilke enkelte risikoer og samlet risiko, herunder systemrisiko, som er knyttet til virksomheten. Et verdipapirforetak skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet foretaket driver.

(2) Ved vurderingen av risiko knyttet til virksomheten og samlet risikoeksponering skal det tas hensyn til kredittrisiko, likviditetsrisiko, finansieringsrisiko, markeds- og valutarisiko, operasjonell risiko, systemrisiko, og annen risiko knyttet til de enkelte virksomhetsområdene. Vurderingen skal omfatte risikoeksponering som følge av at foretakets eiendeler blir overdratt til eller stilt som sikkerhet overfor andre foretak.

(3) Et verdipapirforetak skal vurdere kapitalbehovet på kort og lengre sikt og hvordan dette kapitalbehovet kan tilfredsstilles. Vurderingen av kapitalbehov skal omfatte størrelsen på, og sammensetningen og fordelingen av, kapitalen sett i forhold til arten og omfanget av den risiko som til enhver tid er knyttet til virksomheten og til den risiko som vil kunne oppstå.

(4) Styret skal overvåke og styre verdipapirforetakets samlede risiko og jevnlig vurdere om foretakets styrings- og kontrollordninger er tilpasset risikonivå og omfang av virksomheten. Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om overvåking, vurdering, styring og kontroll av risiko og kapitalbehov. Departementet kan fastsette høyere kapitalkrav eller virksomhetsbegrensninger for å sikre at ansvarlig kapital er i samsvar med foretakets risikoeksponering.

(5) Finanstilsynet skal se til at de verdipapirforetak1 det har tilsyn med har hensiktsmessige og klare retningslinjer og rutiner, i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov, for vurdering, styring og kontroll av risiko og kapitalbehov. Finanstilsynet skal vurdere de risikoer som verdipapirforetaket er, og kan bli, eksponert for og den risiko som verdipapirforetaket representerer for det finansielle system.

(6) Finanstilsynet kan pålegge foretakene å ha en høyere ansvarlig kapital enn de lovbestemte minstekrav, jf. finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 4.

(7) Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om interne retningslinjer og rutiner for vurdering, styring og kontroll av risiko og kapitalbehov.

§ 9-29 Opplysningskrav

(1) Et verdipapirforetak skal offentliggjøre informasjon om virksomheten, risikoen knyttet til foretaket og ansvarlig kapital etter bestemmelser fastsatt i forskrift.

(2) Departementet kan i forskrift fastsette bestemmelser om:

 • 1. foretakenes offentliggjøring av informasjon,

 • 2. krav til dokumentasjon, herunder bestemmelser som gjør unntak fra lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.

§ 9-30 Retting og pålegg

(1) Verdipapirforetak1 som ikke oppfyller krav i henhold til §§ 9-24, 9-25, 9-26, 9-27, 9-28 og 9-29 eller forskrifter fastsatt i medhold av lovbestemmelsene, skal straks iverksette nødvendige tiltak for å rette opp dette. Ved manglende etterlevelse av kravene kan Finanstilsynet pålegge foretaket:

 • 1. å endre organiseringen, styringen og kontrollen av virksomheten og de strategier, prosesser, retningslinjer og rutiner som virksomheten drives etter,

 • 2. et høyere kapitalkrav enn summen av minstekrav som angitt i § 9-25 og bufferkrav i § 9-26,

 • 3. å endre eller begrense virksomheten,

 • 4. å redusere risikoen knyttet til virksomheten, herunder produkter og systemer.

 • 5. å redusere forskjellen i løpetid mellom foretakets forpliktelser og eiendeler,

 • 6. å begrense omfanget av prestasjonsbetinget godtgjørelse,

 • 7. å benytte årets resultat til å øke kjernekapitaldekningen og ikke å utbetale utbytte og rente på kjernekapital.

(2) Finanstilsynet gi pålegg etter første ledd som felles pålegg for en gruppe av foretak som er utsatt for samme type risiko, eller medfører samme type risiko for det finansielle system.

§ 9-31 Unntak fra allmennaksjeloven § 8-1 og aksjeloven § 8-1

Allmennaksjeloven § 8-1 annet ledd og aksjeloven § 8-1 annet ledd gjelder ikke for verdipapirforetak.

§ 9-32 Høyeste engasjement med en enkelt motpart

(1) Et verdipapirforetak kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt motpart enn det som til enhver tid er forsvarlig.

(2) Departementet kan fastsette forskrift om høyeste samlede engasjement med en enkelt motpart, herunder om beregningsmåte for engasjement i og utenfor balansen.

(3) Departementet kan gi bestemmelser om anvendelsen av grense for høyeste engasjement med en enkelt motpart også på engasjementer med to eller flere motparter, når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse er slik at økonomiske problemer hos den ene kan medføre betalingsvanskeligheter for den andre.

§ 9-33 Konsolidering

(1) Kravene i §§ 9-24 og 9-32 skal anvendes på konsolidert grunnlag dersom verdipapirforetaket:

 • 1. har en direkte eller indirekte eierandel på 20 prosent eller mer av stemmene eller kapitalen i et annet foretak,

 • 2. har felles ledelse med et annet foretak, eller

 • 3. har morselskap, med mindre halvparten eller mer av virksomheten i konsernet er virksomhet som ikke er konsesjonspliktig og underlagt kapitalkrav som i kapittelet her eller tilsvarende kapitalkrav.

(2) Finanstilsynet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd nr. 2.

(3) Ved konsolidering av datterselskaper skal konsernregnskap basert på prinsippet om fullkonsolidering legges til grunn. Ved konsolidering av annet enn datterselskaper skal prinsippet om forholdsmessig konsolidering legges til grunn.

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om konsolidering, herunder om hva som skal regnes som datterforetak eller morselskap etter første ledd.

§ 9-34 Definisjoner av algoritmehandel og direkte elektronisk tilgang

(1) Med algoritmehandel menes handel med finansielle instrumenter der en dataalgoritme automatisk bestemmer individuelle parametere for en ordre, herunder hvorvidt ordren skal legges inn, tidspunktet, prisen eller størrelsen på ordren, eller hvordan ordren skal håndteres etter at den er lagt inn, med begrenset eller ingen menneskelig medvirkning. Begrepet omfatter ikke systemer som kun anvendes for å videresende ordre til en eller flere handelsplasser, for å behandle ordre uten fastsettelse av handelsparametere, til å bekrefte ordre eller behandle utførte transaksjoner etter at handelen er gjennomført

(2) Med høyfrekvent algoritmehandel menes algoritmehandel som kjennetegnes av

 • 1. en infrastruktur som skal redusere latenstiden, herunder minst ett av følgende systemer for algoritmebasert registrering av ordrer: samlokalisering, nærhetsbaserte vertstjenester (proximity hosting) og direkte elektronisk høyhastighetstilgang,

 • 2. at systemet uten menneskelig medvirkning til den enkelte handel eller ordre tar beslutninger om hvorvidt ordren skal legges inn, generering, videresending eller utførelse av ordre, og

 • 3. store mengder ordre, kvoteringer eller kanselleringer den enkelte handelsdag.

(3) Med direkte elektronisk tilgang menes en ordning der et medlem på en handelsplass gir en person tillatelse til å bruke sin medlemsidentitet slik at personen kan sende elektroniske ordre knyttet til et finansielt instrument direkte til handelsplassen, herunder ordninger som innebærer at en person bruker medlemmets infrastruktur for å overføre ordrene (direkte markedsadgang), og andre ordninger der en slik infrastruktur ikke brukes (sponset tilgang).

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-35 Algoritmehandel

(1) Verdipapirforetak som utfører algoritmehandel skal ha egnede og effektive systemer og risikokontroller som sikrer at dets handelssystemer er robuste, har tilstrekkelig kapasitet, er underlagt hensiktsmessige terskler og grenser for handler, og hindrer at det sendes uriktige ordre eller at systemene skaper eller bidrar til uro i markedet. Verdipapirforetak skal også ha effektive systemer og risikokontroller som sikrer at handelssystemene ikke kan brukes til formål som er i strid med reglene i kapittel 3 eller med reglene til en handelsplass som foretaket er tilknyttet. Verdipapirforetaket skal ha effektive beredskapsplaner og- systemer for å håndtere en eventuell svikt i dets handelssystemer og påse at systemet er fullt testet og tilfredsstillende overvåket slik at det oppfyller kravene i bestemmelsen her.

(2) Verdipapirforetak som utfører algoritmehandel, skal gi melding om dette til Finanstilsynet og den nasjonale tilsynsmyndigheten til handelsplassen der verdipapirforetaket er medlem og utfører algoritmehandel.

(3) Verdipapirforetaket skal dokumentere sine strategier for algoritmehandel, parametere og begrensninger for handelen, de viktigste kontrollmekanismene for regeletterlevelse og risikokontroll som er innført for å sikre at vilkårene i første ledd er oppfylt, samt informasjon om testingen av systemene. Dokumentasjonen skal skje på en slik måte at Finanstilsynet kan kontrollere at kravene i loven er oppfylt. Finanstilsynet kan til enhver tid be om at foretaket fremlegger denne dokumentasjonen og ytterligere opplysninger om foretakets algoritmehandel og systemene som anvendes for denne handelen.

(4) Verdipapirforetak som utfører høyfrekvent algoritmehandel skal oppbevare nøyaktige og kronologiske opplysninger om alle plasserte ordre, herunder kansellerte ordre, utførte ordre og priser stilt på handelsplasser i et godkjent format, og skal på anmodning gjøre opplysningene tilgjengelige for Finanstilsynet.

(5) Verdipapirforetak som utfører algoritmehandel som del av en prisstillerstrategi skal, sett hen til det spesifikke markedets likviditet, omfang og art, samt egenskapene til instrumentet som det handles med,

 • 1. utføre denne prisstillingen kontinuerlig i en bestemt andel av handelsplassens åpningstid, unntatt under særlige omstendigheter, slik at handelsplassen tilføres likviditet på en regelmessig og forutsigbar måte,

 • 2. inngå en skriftlig avtale med handelsplassen, som minst fastsetter verdipapirforetakets forpliktelser i henhold til nr. 1, og

 • 3. innføre effektive systemer og kontroller for å sikre at foretaket til enhver tid overholder sine forpliktelser etter avtalen nevnt i nr. 2.

(6) Verdipapirforetak anses å følge en prisstillersstrategi etter femte ledd dersom foretaket handler for egen regning, som medlem på en eller flere handelsplasser, og har en strategi som omfatter å stille bindende og samtidige kjøps- og salgskurser av sammenlignbar størrelse og til konkurransedyktige priser som relaterer seg til et eller flere finansielle instrumenter på en enkelt handelsplass eller på tvers av flere handelsplasser, slik at det samlede markedet regelmessig og hyppig tilføres likviditet.

(7) Bestemmelsene her gjelder også for medlemmer på regulert marked og MHF som er omfattet av unntakene i § 9-3 første ledd nr. 4, 5 eller 6, eller § 9-3 annet ledd nr. 7, 8 eller 10.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-36 Direkte elektronisk tilgang

(1) Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang til en handelsplass skal ha effektive systemer og kontroller som sikrer

 • 1. at egnetheten til kunder som gis tilgang, vurderes og kontrolleres på hensiktsmessig måte

 • 2. at kunder som gis tilgang hindres i å overskride egnede forhåndsbestemte handels- og kredittgrenser,

 • 3. at handel utført av kunder som anvender tjenesten overvåkes på en hensiktsmessig måte, og

 • 4. at egnede risikokontroller hindrer handel som kan skape risiko for verdipapirforetaket, skape eller bidra til uro i markedet eller være i strid med reglene kapittel 3 eller handelsplassens regler.

(2) Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang har ansvar for å sikre at kunder som gis tilgang oppfyller kravene i loven her og handelsplassens regler. Verdipapirforetaket skal overvåke transaksjonene for å kunne identifisere overtredelse av disse reglene, uordnede handelsforhold eller atferd som kan innebære markedsmisbruk, og som skal rapporteres til Finanstilsynet. Verdipapirforetaket skal sikre at det foreligger en skriftlig avtale med kunder som gis direkte elektronisk tilgang om de viktigste rettigheter og forpliktelser som følger av tjenesteytelsen. Det skal fremkomme av avtalen at verdipapirforetaket er ansvarlig for slike personers handel i henhold til denne lov.

(3) Et verdipapirforetak som tilbyr direkte elektronisk tilgang til en handelsplass skal gi melding om dette til Finanstilsynet og tilsynsmyndigheten til den handelsplassen der foretaket tilbyr direkte elektronisk tilgang.

(4) Verdipapirforetaket skal dokumentere systemene og kontrollene som beskrevet i denne bestemmelsen og at disse er anvendt på en slik måte at Finanstilsynet kan kontrollere om kravene i loven er oppfylt. Finanstilsynet kan til enhver tid be om at foretaket fremlegger denne dokumentasjonen.

(5) Bestemmelsene her gjelder også for medlemmer på regulert marked og MHF som er omfattet av unntakene i § 9-3 første ledd nr. 4, 5 eller 6, eller § 9-3 annet ledd nr. 7, 8 eller 10.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-37 Alminnelig clearingmedlem

(1) Verdipapirforetak som opptrer som et alminnelig clearingmedlem for kunde, skal ha effektive systemer og kontroller for å sikre at clearingtjenester kun tilbys til kunder som er egnede og oppfyller klart fastlagte kriterier, og at kundene pålegges hensiktsmessige krav for å redusere risikoen for verdipapirforetaket og markedet. Verdipapirforetaket skal sikre at det foreligger en skriftlig avtale med kunden om de viktigste rettighetene og forpliktelsene som gjelder clearingtjenesten.

(2) Bestemmelsene her gjelder også for medlemmer på regulert marked og MHF som er omfattet av unntakene i § 9-3 første ledd nr. 4, 5 eller 6, eller § 9-3 annet ledd nr. 7, 8 eller 10.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

III. Særlige krav til MHF og OHF

§ 9-38 Handelsprosessen og gjennomføring av transaksjoner på MHF og OHF

(1) En operatør av MHF eller OHF skal:

 • 1. i tillegg til å tilfredsstille kravene i § 9-16 ha klare regler og rutiner for rettferdig og ordnet handel, og fastlegge objektive kriterier for effektiv utførelse av ordre og ordninger for forsvarlig styring av den tekniske driften av fasiliteten, herunder beredskapsplaner og systemer for å håndtere risiko for systemforstyrrelser,

 • 2. ha klare og offentliggjorte regler for hvilke finansielle instrumenter som skal kunne handles i systemet, og skal påse at det finnes tilstrekkelig offentlig informasjon til at en bruker kan foreta en velfundert investeringsbeslutning, sett hen til type bruker og type finansielt instrument,

 • 3. ha klare og ikke-diskriminerende regler basert på objektive kriterier om tilgang til fasiliteten,

 • 4. ha ordninger for å kunne identifisere og håndtere potensielle negative virkninger for driften av MHFen eller OHFen, eller for dens medlemmer eller brukere, av eventuelle interessekonflikter mellom på den ene side MHFen eller OHFen, operatøren eller dens eiere, og på den annen side en velfungerende MHF eller OHF,

 • 5. tilfredsstille kravene i §§ 11-19 til 11-24 og § 11-26, og ha alle nødvendige systemer, prosedyrer og ordninger for å gjøre dette,

 • 6. tydelig informere sine brukere om deres ansvar for oppgjør og sørge for at det legges til rette for effektiv og rettidig gjennomføring av oppgjør av transaksjoner som er utført i handelssystemet på fasiliteten,

 • 7. ha minst tre aktive brukere som kan delta i prisdannelsen,

 • 8. umiddelbart etterkomme pålegg fra Finanstilsynet om å suspendere eller stryke et finansielt instrument fra handel, jf. § 9-42.

(2) Hvis et omsettelig verdipapir som er opptatt til handel på et regulert marked, omsettes på en MHF eller OHF uten utsteders samtykke, skal utstederen ikke underlegges informasjonsforpliktelser som følge av omsetningen på MHFen eller OHFen.

(3) MHF og OHF skal ved søknad om tillatelse gi Finanstilsynet en detaljert beskrivelse av hvordan fasiliteten fungerer, herunder enhver tilknytning til eller deltakelse fra et regulert marked, annen MHF eller OHF eller en systematisk internaliserer som operatøren eier, og en liste over deres medlemmer og brukere.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-39 Særlige krav til multilaterale handelsfasiliteter (MHF)

(1) I tillegg til å tilfredsstille kravene i § 9-38, skal operatøren av en MHF ha ikke-diskresjonære handelsregler for utførelse av ordre i fasilitetens systemer.

(2) Reglene i § 9-38 første ledd nr. 3 om tilgang til fasiliteten skal være i samsvar med § 12-4 tredje ledd.

(3) Operatøren av en MHF skal:

 • 1. treffe nødvendige tiltak for å håndtere de risikoer som MHFen er utsatt for, etablere hensiktsmessige ordninger og systemer for å identifisere alle vesentlige risikoer for driften og ha effektive tiltak for å redusere risikoene,

 • 2. sørge for at det legges til rette for effektiv og rettidig gjennomføring av transaksjoner som er utført på MHFens systemer, og

 • 3. til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelige finansielle ressurser for å legge til rette for en velfungerende MHF, sett hen til type og omfang av transaksjoner som utføres på fasiliteten og type og omfang av risikoer fasiliteten er utsatt for.

(4) Kravene i §§ 10-9 til 10-18 og § 10-19 tiende ledd, § 10-20 første ledd § 10-21 gjelder ikke for transaksjoner som inngås mellom medlemmene av MFHen, eller mellom MFHen og dens medlemmer, i henhold til MHFens regler og under anvendelse av MHFens systemer. Kravene i §§ 10-9 til 10-21 får imidlertid anvendelse på transaksjoner som medlemmene utfører på vegne av deres kunder via MHFen.

(5) Operatøren av en MHF kan ikke utføre ordre mot egen beholdning eller ved prinsipalmatchingshandel.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-40 Særlige krav til organiserte handelsfasiliteter (OHF)

(1) I tillegg til å tilfredsstille kravene i § 9-38, skal operatør av en OHF treffe nødvendige tiltak for å forhindre at ordre som plasseres på OHFen utføres mot operatørens egen beholdning eller mot beholdningen til et selskap i samme konsern eller samme juridiske person som operatøren.

(2) Operatør av en OHF kan utføre ordre ved prinsipalmatchingshandel i obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater som ikke er underlagt clearingplikt etter EMIR artikkel 5 som gjennomført i § 17-1 dersom kunden samtykker i dette.

(3) Operatøren skal etablere ordninger som sikrer at foretaket etterlever definisjonen av prinsipalmatchingshandel.

(4) Operatør av en OHF kan kun drive egenhandel som ikke er prinsipalmatchingshandel i statsobligasjoner som det ikke er et likvid marked for.

(5) OHF og SI kan ikke drives i samme juridiske enhet. OHF kan ikke ha en tilknytning til en SI som gjør det mulig å matche ordre på OHFen og ordre eller prisstillelse i SIen. OHF kan ikke ha slik tilknytning til en annen OHF at det muliggjør matching mellom ordre i de to OHFene.

(6) Utførelse av ordre på en OHF skal skje på diskresjonært grunnlag ved at operatøren kan velge om ordre skal utføres på en eller begge følgende måter:

 • 1. ved beslutning om å plassere eller å trekke ordre på OHFen,

 • 2. ved beslutning om ikke å matche en konkret kundeordre med andre ordre som er tilgjengelig i OHFens systemer på et gitt tidspunkt, forutsatt at dette er i henhold til instruksjon mottatt fra kunden og i samsvar med forpliktelsene etter § 10-19 og § 10-20.

(7) Operatøren av en OHF kan beslutte om, når og hvor stor del av to eller flere ordre som skal matches i systemet. Operatøren kan legge til rette for forhandlinger mellom to kunder med sikte på å få i stand en transaksjon.

(8) Finanstilsynet kan kreve at operatøren av OHF, enten i forbindelse med søknad om tillatelse eller ved behov, gir en detaljert begrunnelse for hvorfor handelssystemet til OHFen ikke anses som et regulert marked, en MHF eller en systematisk internaliserer, samt en detaljert beskrivelse av hvordan skjønnet vil bli utøvet, herunder når en ordre vil bli trukket og når og hvordan to eller flere ordre vil bli matchet på fasiliteten. Det skal også gis opplysninger om bruken av prinsipalmatchingshandler.

(9) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-41 Markedsovervåkning på MHF og OHF

(1) Operatør av MHF eller OHF, skal etablere effektive ordninger og prosedyrer som sikrer en regelmessig overvåkning av brukeres etterlevelse av fasilitetens egne regler. Operatør av MHF eller OHF skal overvåke innsendte ordre, kanselleringer av ordre og transaksjoner i fasiliteten med sikte på å avdekke brudd på relevante lover og regler, herunder reglene om markedsmisbruk i kapittel 3, egne regler og rettsstridige handelsforhold, samt forstyrrelser i handelssystemet knyttet til et finansielt instrument, og skal anvende nødvendige ressurser for å sørge for at overvåkningen er effektiv.

(2) Operatør av MHF eller OHF skal umiddelbart gi melding til Finanstilsynet ved mistanke om vesentlige brudd på relevante lover og regler, herunder reglene om markedsmisbruk i kapittel 3, fasilitetens egne regler og rettsstridige handelsforhold, samt ved forstyrrelser i handelssystemet knyttet til et finansielt instrument.

(3) Operatør av MHF eller OHF skal bistå Finanstilsynet ved mistanker om markedsmisbruk, jf. kapittel 3. Bistanden skal gis uten kostnad for Finanstilsynet.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-42 Suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel

(1) Operatør av MHF eller OHF kan suspendere eller stryke et finansielt instrument fra handel på fasiliteten hvis det ikke lenger tilfredsstiller fasilitetens vilkår eller regler. Operatøren kan likevel ikke suspendere eller stryke et finansielt instrument på fasiliteten hvis dette kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller fasilitetens oppgaver og funksjon.

(2) Ved suspensjon eller strykning av et finansielt instrument skal operatøren for MHF og OHF også suspendere eller stryke eventuelle derivatinstrumenter som har det aktuelle finansielle instrumentet som underliggende der dette er nødvendig for å fremme hensikten med suspensjonen eller strykningen av det underliggende finansielle instrumentet.

(3) Den som suspenderer eller stryker et finansielt instrument fra handel, skal umiddelbart offentliggjøre beslutningen og gi Finanstilsynet opplysninger om dette.

(4) Finanstilsynet skal kreve at andre markedsplasser og systematiske internaliserere som handler det aktuelle finansielle instrumentet suspenderer eller stryker instrumentet fra handel dersom beslutningen om suspensjon eller strykning er begrunnet i mistanke om markedsmisbruk, overtakelsestilbud eller ikke-offentliggjøring av innsideinformasjon om utsteder eller det finansielle instrumentet i strid med § 3-2 og § 5-2, med mindre dette kan medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller fasilitetens funksjon. Finanstilsynet skal umiddelbart offentliggjøre beslutningen og gi ESMA og relevante tilsynsmyndigheter i andre EØS-stater opplysninger om dette.

(5) Finanstilsynet kan beslutte at operatør av MHF eller OHF skal suspendere eller stryke et finansielt instrument på fasiliteten i medhold av første og annet ledd hvis det ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for opptak til handel.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

IV. Vekstmarked for små og mellomstore bedrifter

§ 9-43 Vekstmarked for små og mellomstore bedrifter

(1) Finanstilsynet kan etter søknad fra verdipapirforetak eller operatør av en MHF registrere MHFen som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter.

(2) Med små og mellomstore bedrifter (SMBer) menes i denne lov bedrifter som har en gjennomsnittlig markedsverdi på mindre enn et beløp i norske kroner som svarer til 200 millioner euro beregnet på grunnlag av sluttkursen for de tre foregående kalenderårene.

(3) Registrering som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter kan bare skje dersom

 • 1. minst 50 % av utstederne av de finansielle instrumentene som er opptatt til handel på en MHF, er SMBer på det tidspunkt MHFen registreres som et vekstmarked for SMBer, og i hvert kalenderår deretter,

 • 2. det er fastsatt egnede kriterier for opptak til handel av finansielle instrumenter fra utstedere på markedet og deres løpende forpliktelser,

 • 3. det før opptak til handel er offentliggjort tilstrekkelige opplysninger til at investorer kan ta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt de skal investere i de finansielle instrumentene, enten et egnet opptaksdokument eller et prospekt dersom kravene i kapittel 7 får anvendelse på et tilbud til offentligheten,

 • 4. en utsteder på markedet framlegger, eller det framlegges på vegne av denne, regelmessige og egnede periodiske finansielle rapporter,

 • 5. følgende personer oppfyller relevante krav etter forordning 596/2016/EU:

  • a. utstedere på markedet som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 2,

  • b. personer med overordnet ansvar som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 25, og

  • c. personer med nær forbindelse til slike, som definert i artikkel 3 nr. 1 punkt 26,

 • 6. påkrevde opplysninger om utstederne på markedet oppbevares og offentliggjøres,

 • 7. det er innført effektive systemer og kontroller for å hindre og avdekke markedsmisbruk på vedkommende marked, i samsvar med kravene i kapittel 3.

(4) Finanstilsynet kan avregistrere en MHF som et vekstmarked for SMB-er dersom:

 • a) verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver MHFen søker om avregistrering,

 • b) MHFen ikke lenger oppfyller kravene i tredje ledd.

(5) Et finansielt instrument som opptas til handel på et vekstmarked for SMB-er, skal bare kunne handles på et annet vekstmarked for SMB-er dersom utstederen har blitt underrettet om dette og ikke har gjort innsigelse. Utstederen skal ikke underlegges forpliktelser med hensyn til foretaksstyring eller offentliggjøring av informasjon som følge av handelen på det andre vekstmarkedet.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

V. Grensekryssende virksomhet og filialetablering i annen EØS-stat

§ 9-44 Melding om utøvelse av virksomhet i annen EØS-stat

(1) Verdipapirforetak som ønsker å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet samt tilknyttede tjenester direkte fra forretningssted i Norge til annen EØS-stat, skal gi Finanstilsynet melding om dette.

(2) Meldingen skal inneholde

 • 1. opplysninger om i hvilken EØS-stat foretaket har til hensikt å utøve virksomhet, og

 • 2. en virksomhetsplan som beskriver hvilke investeringstjenester, investeringsvirksomhet og tilknyttede tjenester som foretaket har til hensikt å utøve. Dersom verdipapirforetaket har til hensikt å benytte tilknyttede agenter etablert i Norge, skal det gis opplysninger om dette, og om hvilke tilknyttede agenter dette gjelder.

(3) Finanstilsynet skal videresende meldingen til tilsynsmyndighetene i foretakets vertsstat innen én måned etter at fullstendig melding som nevnt i første ledd er mottatt, herunder om bruk av tilknyttede agenter og identiteten på disse. Finanstilsynet skal umiddelbart underrette verdipapirforetaket om oversendelsen. Verdipapirforetaket kan starte utøvelsen av sin virksomhet fra det tidspunktet slik underretning er mottatt.

(4) Verdipapirforetak eller markedsoperatør som driver en MHF eller en OHF, og som ønsker å utøve slik virksomhet i annen EØS-stat, skal gi Finanstilsynet melding om dette. Meldingen skal inneholde opplysninger om hvor foretaket har til hensikt å utøve virksomhet. Finanstilsynet skal oversende meldingen til tilsynsmyndigheten i vertsstaten innen én måned etter å ha mottatt den. Finanstilsynet skal på forespørsel og innen rimelig tid oversende til tilsynsmyndigheten i vertsstaten opplysninger om identiteten til MHFens fjernmedlemmer som er etablert i vertsstaten.

(5) Kredittinstitusjoner som ønsker å yte tjenester som nevnt i første ledd gjennom tilknyttet agent skal gi Finanstilsynet melding om dette. Meldingen skal inneholde navnene på de tilknyttede agentene. Finanstilsynet skal oversende meldingen til tilsynsmyndigheten i vertsstaten innen én måned etter å ha mottatt den.

(6) Foretaket skal skriftlig informere Finanstilsynet om endringer i opplysningene som nevnt i annet, fjerde og femte ledd minst én måned før gjennomføring av endringen. Finanstilsynet skal informere foretakets vertsstat om endringen.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-45 Melding om etablering av filial i annen EØS-stat

(1) Verdipapirforetak som ønsker å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet samt tilknyttede tjenester i en annen EØS-stat gjennom etablering av en filial eller ved å benytte en tilknyttet agent etablert i en annen EØS-stat, skal gi Finanstilsynet melding om dette.

(2) Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 • 1. i hvilken EØS-stat foretaket har til hensikt å etablere filial, eller EØS-stat der foretaket ikke etablerer filial men har til hensikt å benytte tilknyttet agent som er etablert der,

 • 2. virksomhetsplan som beskriver hvilke tjenester eller hvilken investeringsvirksomhet som skal ytes,

 • 3. bekrivelse av filialens organisering, herunder om filialen har til hensikt å benytte tilknyttede agenter etablert i den aktuelle EØS-staten og eventuelt hvilke tilknyttede agenter dette gjelder,

 • 4. en beskrivelse av den planlagte bruken av tilknyttede agenter og en organisasjonsstruktur som viser hvordan agentene inngår i verdipapirforetakets foretaksstruktur, herunder rapporteringslinjer, dersom tilknyttede agenter skal benyttes i en EØS-stat der foretaket ikke har opprettet en filial,

 • 5. adresse i vertsstaten der dokumenter kan innhentes, og

 • 6. navnene på de personene som utgjør filialens eller den tilknyttede agentens ledelse.

(3) Finanstilsynet skal oversende meldingen til tilsynsmyndigheten i vertsstaten innen 3 måneder etter å ha mottatt den og underrette verdipapirforetaket om dette. Finanstilsynet skal også oversende opplysninger om eventuelle erstatningsordninger som har til formål å verne filialens kunder. Så snart det er mottatt melding fra vertsstatens myndighet, kan filialen etableres og starte sin virksomhet. Tilsvarende gjelder dersom det ikke er mottatt noen opplysninger fra vertsstatens myndighet innen to måneder etter at den har mottatt melding fra Finanstilsynet.

(4) Kredittinstitusjoner som ønsker å yte tjenester som nevnt i første ledd gjennom tilknyttet agent etablert i annen EØS-stat skal gi Finanstilsynet melding om dette. Meldingen skal inneholde opplysninger som nevnt i annet ledd.

(5) Oversendelse til vertsstatens myndighet etter tredje og fjerde ledd skal ikke foretas dersom Finanstilsynet har grunn til å betvile at verdipapirforetakets administrative organisering eller økonomiske stilling er god nok, tatt i betraktning den virksomhet som er planlagt. Finanstilsynets beslutning skal i tilfelle begrunnes overfor verdipapirforetaket innen tre måneder etter at Finanstilsynet har mottatt alle opplysninger i saken.

(6) Foretaket skal skriftlig informere Finanstilsynet om endringer i opplysningene som nevnt i annet og fjerde ledd minst én måned før gjennomføring av endringen. Finanstilsynet skal informere foretakets vertsstat om endringen.

(7) Finanstilsynet skal underrette vertsstatens myndighet dersom det foretas endringer i opplysninger som er gitt om eventuelle erstatningsordninger som har til formål å verne filialens kunder.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 9-46 Verdipapirforetak med hovedsete i annen EØS-stat

(1) Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner med hovedsete i annen EØS-stat kan yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i Norge direkte fra forretningssted i annen EØS-stat, gjennom filial eller gjennom tilknyttet agent dersom foretaket har tillatelse til å yte slike investeringstjenester og er underlagt tilsyn i hjemstaten.

(2) Foretaket kan yte de aktuelle investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet i Norge direkte fra forretningssted etter første ledd fra det tidspunkt Finanstilsynet har mottatt melding fra myndighetene i annen EØS-stat.

(3) Innen to måneder etter at Finanstilsynet har mottatt melding fra myndighetene i annen EØS-stat om etablering av filial etter første ledd, skal Finanstilsynet bekrefte at meldingen er mottatt. Filialen kan etableres så snart Finanstilsynet har gitt slik bekreftelse, eller senest to måneder etter at Finanstilsynet har mottatt meldingen.

(4) Dersom verdipapirforetak med hovedsete i annen EØS-stat benytter en tilknyttet agent etablert i Norge ansees agenten tilknyttet filialen dersom det er etablert filial. Den tilknyttede agenten er under alle omstendigheter underlagt tilsvarende regler som gjelder for filialer etter loven her.

§ 9-47 Verdipapirhandellovens anvendelse for verdipapirforetak med hovedsete i annen EØS-stat

(1) For foretak med hovedsete i annen EØS-stat som yter investeringstjenester eller utøver investeringsvirksomhet i Norge gjennom filial etter § 9-46, gjelder §§ 10-9 til 10-21, artikkel 14 til 26 i MiFIR som gjennomført i § 8-1 og forskrifter fastsatt i medhold av disse, samt kapittel 20 og 21.

(2) Departementet kan gjøre unntak fra denne paragraf der virksomheten er begrenset eller der foretakets virksomhet er regulert av tilsvarende bestemmelser fastsatt av myndighetene i foretakets hjemstat.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

VI. Foretak med hovedsete utenfor EØS

§ 9-48 Foretak med hovedsete utenfor EØS

(1) Foretak med hovedsete utenfor EØS kan gis tillatelse av departementet til å yte investeringstjenester og utøve investeringsvirksomhet overfor ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder i henhold til § 10-7 i Norge gjennom filial.

(2) Tillatelse etter første ledd kan gis dersom:

 • 1. foretaket er underlagt betryggende tilsyn i hjemstaten og oppfyller de krav som gjelder for å drive virksomheten i hjemstaten,

 • 2. foretakets hjemstat tar behørig hensyn til anbefalingene fra Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) om bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme,

 • 3. det er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat og Norge,

 • 4. filialen kan disponere en tilstrekkelig startkapital,

 • 5. de personer som utgjør filialens ledelse tilfredsstiller kravene i § 9-10,

 • 6. foretakets hjemstat og Norge har undertegnet en avtale som tilfredsstiller standardene fastsatt i artikkel 26 i OECDs mønsteravtale om beskatning av inntekter og kapital, og sikrer effektiv utveksling av opplysninger i skattesaker, herunder eventuelle multilaterale skatteavtaler, og

 • 7. foretaket er medlem i en erstatningsordning for investorer som er godkjent eller anerkjent i samsvar med direktiv 97/9/EF.

(3) Søknad om tillatelse etter første ledd skal inneholde følgende opplysninger:

 • 1. navnet på myndigheten som er ansvarlig for tilsynet med foretaket i hjemstaten. Dersom flere myndigheter er ansvarlige for tilsynet, skal det gis opplysninger om deres respektive ansvarsområder,

 • 2. alle relevante opplysninger om foretaket, herunder navn, organisasjonsform, forretningskontor og adresse, medlemmer av styre og ledelse og relevante aksjeeiere,

 • 3. en virksomhetsplan som angir hvilke investeringstjenester som skal ytes eller hvilken investeringsvirksomhet som skal utøves, samt filialens organisasjonsstruktur, herunder en beskrivelse av en eventuell utkontraktering av vesentlige driftsfunksjoner,

 • 4. navnene på personene som utgjør filialens ledelse, og relevante dokumenter som viser at kravene i artikkel 9 nr. 1 er oppfylt,

 • 5. opplysninger om den startkapitalen som er fritt disponibelt for filialen.

(4) For filialer med tillatelse etter første ledd gjelder følgende av lovens bestemmelser og forskrifter fastsatt i medhold av disse:

 • 1. §§ 9-16 til 9-19, § 9-22 og §§ 9-34 til 9-40,

 • 2. § 10-2, §§ 10-9 til 10-17 og § 10-19, § 10-20 og § 10-21 første ledd,

 • 3. § 9-41, § 9-42 og § 10-23 og § 20-5

 • 4. kapittel 17 dersom dette er bestemt av Finanstilsynet på bakgrunn av tilsynsavtale med hjemstatsmyndigheten, og

 • 5. artikkel 3 til 26 i MiFIR som gjennomført i § 8-1.

(5) Tillatelse etter første ledd skal bare gis der konsesjonsmyndigheten anser at vilkårene for tillatelse etter annet til fjerde ledd er oppfylt. Vedtak om tillatelse skal meddeles søker senest seks måneder etter at søknaden ble mottatt. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt slike opplysninger ble mottatt.

(6) Krav om tillatelse etter første ledd gjelder ikke dersom det ytes tjenester direkte fra forretningssted utenfor EØS utelukkende på kundens eget initiativ. Et slikt initiativ fra en kunde gir ikke rett til å markedsføre nye kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjenester overfor den berørte kunden uten tillatelse etter første ledd.

(7) Finanstilsynet kan tilbakekalle tillatelse gitt etter første ledd dersom foretaket:

 • 1. ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å yte investeringstjenester eller utøve investeringsvirksomhet i mer enn seks måneder,

 • 2. har fått tillatelsen ved bruk av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter,

 • 3. ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen,

 • 4. foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser som nevnt i fjerde ledd, slik at det er grunn til å frykte for at fortsettelse av virksomheten kan skade foretakets kunder, tilliten til verdipapirmarkedet eller institusjonene som virker i markedet,

 • 5. gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, eller

 • 6. ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 19-7.

(8) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i denne paragrafen.

Kapittel 10 Verdipapirforetakets virksomhet mv.

Gjeldende kapittel 10 oppheves. Nytt kapittel 10 skal lyde:

I. Generelle bestemmelser

§ 10-1 Løpende overensstemmelse med vilkår for tillatelse

(1) Verdipapirforetak plikter å innrette sin virksomhet slik at den til enhver tid er i overensstemmelse med reglene i kapittel 9 og de vilkår som er satt for tillatelsen, samt å opplyse Finanstilsynet om vesentlige endringer i forutsetningene som lå til grunn for tillatelsen.

(2) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i denne paragrafen.

§ 10-2 Interessekonflikter

(1) Verdipapirforetak plikter å treffe alle egnede tiltak for å identifisere og hindre eller håndtere interessekonflikter mellom foretaket og kundene og kundene imellom, herunder konflikter som følge av vederlag fra andre enn kunden eller av verdipapirforetakets godtgjørelses- eller insentivordninger.

(2) Dersom tiltakene etter § 9-16 første ledd nr. 2 ikke med rimelig sikkerhet hindrer risikoen for at kundens interesser blir skadelidende, skal foretaket tydelig opplyse kunden om mulige interessekonflikter, og om de tiltakene som er truffet for å redusere denne risikoen. Verdipapirforetaket kan ikke yte investeringstjenester eller tilleggstjenester overfor kunden før kunden har fått slike opplysninger.

(3) Opplysningene nevnt i annet ledd skal

 • 1. gis på et varig medium, og

 • 2. være tilstrekkelig detaljerte, tatt i betraktning type kunde, til at kunden kan ta en velbegrunnet beslutning i tilknytning til den tjenesten interessekonflikten gjelder.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-3 Verdipapirforetaks adgang til å drive annen næringsvirksomhet

(1) Verdipapirforetak kan utover det som følger av § 9-1 ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten.

(2) Finanstilsynet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra første ledd.

(3) Dersom dette svekker verdipapirforetakets uavhengige stilling, kan verdipapirforetaket ikke:

 • 1. ha ubegrenset ansvar i annet foretak,

 • 2. ha eiendeler i og delta i driften av annen næringsvirksomhet, eller

 • 3. ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd.

§ 10-4 Ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet mv.

(1) Ansatte i verdipapirforetak som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets investeringstjenester, må ikke være medlem av styre, bedriftsforsamling eller foretaksforsamling i foretak med finansielle instrumenter som er gjenstand for organisert omsetning eller forvaltningsselskap for verdipapirfond. Vedkommende må heller ikke ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd eller allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd i slikt selskap.

(2) Daglig leder kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd. Styret skal orienteres om beslutningen. Styret kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd for daglig leder.

§ 10-5 Taushetsplikt for verdipapirforetak og dets ansatte

(1) Ansatte, tillitsmenn og personer med bestemmende innflytelse i verdipapirforetak har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for enhver som utfører arbeid for verdipapirforetaket, selv om vedkommende ikke er ansatt i foretaket.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

II. Klassifisering av kunder

§ 10-6 Profesjonelle kunder

(1) Følgende kunder anses som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester og finansielle instrumenter:

 • 1. foretak som har fått tillatelse til eller er lovregulert for å utøve virksomhet på finansmarkedene og er å anse som:

  • a) kredittinstitusjoner,

  • b) verdipapirforetak,

  • c) andre godkjente eller lovregulerte finansinstitusjoner,

  • d) forsikringsselskaper,

  • e) innrettinger for kollektiv investeringer og forvaltningsselskaper for slike innretninger,

  • f) pensjonsfond og forvaltningsselskaper for slike fond,

  • g) vare- og varederivatforhandlere,

  • h) lokale foretak, eller

  • i) andre institusjonelle investorer,

 • 2. store foretak som oppfyller to av følgende krav til størrelse på foretaksnivå:

  • a) regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20 000 000 euro,

  • b) årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40 000 000 euro,

  • c) egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2 000 000 euro,

 • 3. nasjonale og regionale myndigheter, herunder offentlige organer som forvalter offentlig gjeld på nasjonalt eller regionalt plan, sentralbanker og internasjonale og overnasjonale institusjoner, og

 • 4. andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder enheter som driver med verdipapirisering av eiendeler eller andre finansielle transaksjoner.

(2) Verdipapirforetak skal informere kunde som nevnt i første ledd skriftlig om at den anses for å være profesjonell, om at den har adgang til å be om en annen kategorisering og om hvilken betydning kategoriseringen har for graden av investorbeskyttelse.

(3) Dersom profesjonell kunde ber om behandling som ikke-profesjonell kunde, og verdipapirforetaket samtykker til det, skal verdipapirforetaket og kunden inngå skriftlig avtale om dette. Avtalen skal spesifisere om den gjelder generelt eller i forbindelse med en eller flere angitte transaksjoner, investeringstjenester eller produkttyper.

(4) Verdipapirforetak skal ha skriftlige interne retningslinjer og rutiner for kategorisering av kunder. Profesjonelle kunder er ansvarlige for at verdipapirforetaket holdes løpende underrettet om enhver endring som vil kunne påvirke deres klassifisering. Blir verdipapirforetaket kjent med at kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli kategorisert som profesjonell kunde, skal verdipapirforetaket treffe passende forholdsregler.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-7 Ikke-profesjonelle kunder

(1) Som ikke-profesjonell kunde regnes enhver kunde som verken anses som profesjonell etter § 10-6 eller er omklassifisert til profesjonell etter § 10-8.

(2) En ikke-profesjonell kunde kan be om å bli behandlet som en profesjonell kunde dersom minst to av følgende tre kriterier er oppfylt:

 • 1. kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler,

 • 2. størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500 000 euro,

 • 3. kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-8 Krav til prosedyre ved avkall på beskyttelse som ikke-profesjonell

(1) Ved anmodning som nevnt i § 10-7 annet ledd skal:

 • 1. kunden skriftlig meddele verdipapirforetaket at vedkommende ønsker å bli behandlet som profesjonell, og om dette gjelder generelt eller kun i tilknytning til en bestemt investeringstjeneste eller transaksjon eller en bestemt transaksjons- eller produkttype,

 • 2. verdipapirforetaket gi kunden en tydelig skriftlig advarsel om den investorbeskyttelsen og de rettigheter kunden gir avkall på, og

 • 3. kunden, i et annet dokument enn kundeavtalen, erklærer skriftlig at den forstår følgene av å gi avkall på denne investorbeskyttelsen.

(2) Verdipapirforetaket skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kunde som anmoder om å bli behandlet som profesjonell kunde, oppfyller kravene i § 10-7 annet ledd før det beslutter å imøtekomme anmodningen.

(3) Verdipapirforetaket kan bare etterkomme anmodning som nevnt i § 10-7 annet ledd om foretaket med rimelig sikkerhet kan fastslå at kunden har den nødvendige erfaring, kunnskap og ekspertise til å fatte investeringsbeslutninger vedrørende relevante investeringstjenester, finansielle instrumenter eller transaksjoner, og forstår risikoen forbundet med disse.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

III. Investorbeskyttelse

§ 10-9 God forretningsskikk

(1) Verdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Foretaket skal opptre ærlig, redelig og profesjonelt i tråd med kundenes interesser og påse at markedets integritet ivaretas på beste måte, og ellers oppfylle de krav som følger av denne bestemmelsen og §§ 10-10 til 10-17, eller av forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene.

(2) Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter for salg til kunder, skal sikre at disse er utformet slik at de oppfyller behovene i en identifisert målgruppe av sluttkunder, jf. § 9-19 første ledd, og at strategien for distribusjon av de finansielle instrumentene er tilpasset den identifiserte målgruppen. Foretaket skal gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at det finansielle instrumentet kun distribueres til den identifiserte målgruppen.

(3) Verdipapirforetak skal forstå de finansielle instrumentene som verdipapirforetaket tilbyr eller anbefaler. Foretaket skal vurdere om de finansielle instrumentene møter behovene hos de kundene som verdipapirforetaket yter investeringstjenester til, blant annet tatt i betraktning den identifiserte målgruppen av sluttkunder, jf. § 9-19 første ledd. Verdipapirforetaket skal sikre at det kun tilbyr eller anbefaler finansielle instrumenter når dette er i kundens interesse.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-10 Informasjon til kunden

(1) Verdipapirforetak skal påse at all informasjon til kunder eller potensielle kunder er korrekt, klar og ikke villedende. Markedsføringsinformasjon skal tydelig angis som sådan.

(2) Verdipapirforetak skal i god tid gi kunder og potensielle kunder relevant informasjon om verdipapirforetaket og de tjenester det yter, finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier, utførelsesplasser og alle kostnader og gebyrer, herunder skal:

 • 1. verdipapirforetaket i god tid før det ytes investeringsrådgivning gi informasjon om følgende:

  • a. om det ytes uavhengig investeringsrådgivning eller ikke-uavhengig investeringsrådgivning,

  • b. om rådgivningen som ytes er basert på en bred eller mer begrenset analyse av finansielle instrumenter, og særlig om utvalget er begrenset til finansielle instrumenter som utstedes eller leveres av foretak som verdipapirforetaket har nære forbindelser til etter § 9-1 annet ledd, eller andre juridiske eller økonomiske forbindelser som er så nære at det kan utgjøre en risiko for det uavhengige grunnlaget for investeringsrådgivningen, og

  • c. om verdipapirforetaket vil gi kunden en periodisk egnethetsvurdering,

 • 2. informasjonen om finansielle instrumenter og foreslåtte investeringsstrategier inkludere hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko forbundet med investeringer i de aktuelle instrumenter, eller de foreslåtte investeringsstrategier, og informasjon om det finansielle instrumentet er tiltenkt ikke-profesjonelle eller profesjonelle kunder, tatt i betraktning den identifiserte målgruppen av sluttkunder som nevnt i § 10-9 annet ledd,

 • 3. informasjonen om kostnader og gebyrer inkludere opplysninger om både investeringstjenester og tilknyttede tjenester, inkludert eventuell kostnad for investeringsrådgivning, og kostnader i forbindelse med de anbefalte eller markedsførte finansielle instrumenter. Foretaket skal opplyse om hvordan kunden skal betale kostnadene, herunder eventuelle kostnader til tredjeparter.

(3) Informasjonen om alle kostnader og gebyrer som ikke skyldes underliggende markedsrisiko skal sammenstilles på en slik måte at kunden kan forstå den samlede effekten på investeringens avkastning. Opplysningene skal gis regelmessig og minimum årlig gjennom investeringens løpetid. Foretaket skal på kundens forespørsel spesifisere hver enkelt kostnad.

(4) Opplysningene som skal gis kunden i medhold av denne paragrafen, skal gis i forståelig form og på en slik måte at kunder og potensielle kunder har en rimelig mulighet til å forstå arten av og risiko forbundet med investeringstjenesten og de finansielle instrumentene som tilbys, og på denne bakgrunn være i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning. Opplysningene kan gis i et standardisert format.

(5) Når en investeringstjeneste tilbys sammen med en annen tjeneste eller et annet produkt som en del av en pakke eller som et vilkår for den samme avtalen eller pakken, skal foretaket informere kunden om det er mulig å kjøpe de ulike tjenestene og produktene separat. Foretaket skal fremlegge en oversikt over de samlede kostnadene ved hver enkelt tjeneste og produkt. Dersom det er sannsynlig at risikoen forbundet med en slik avtale eller pakke som tilbys til en ikke-profesjonell kunde er forskjellig fra risikoen forbundet med tjenestene eller produktene enkeltvis, skal foretaket fremlegge en tilstrekkelig beskrivelse av de enkelte tjenestene eller produktene i avtalen eller pakken, samt hvordan samspillet endrer risikoene.

(6) Denne bestemmelsen gjelder ikke når en investeringstjeneste tilbys som en del av et finansielt produkt som er underlagt informasjonskrav i henhold til finansavtaleloven.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-11 Særskilte krav for uavhengig investeringsrådgivning

(1) Verdipapirforetak som informerer kunden om at de yter uavhengig investeringsrådgivning som nevnt i § 10-10 annet ledd nr. 1, skal vurdere et tilstrekkelig utvalg av tilgjengelige finansielle instrumenter. Utvalget må være tilstrekkelig diversifisert utfra type og utsteder eller produkttilbyder til å sikre at kundens investeringsmål kan oppfylles på egnet måte, og kan ikke være begrenset til produkter og finansielle instrumenter som utstedes eller tilbys av:

 • 1. foretaket selv eller enheter med nære forbindelser til foretaket etter § 9-1 annet ledd, eller

 • 2. andre enheter som foretaket har så nære juridiske eller økonomiske forbindelser med at det kan innebære en risiko for at det uavhengige grunnlaget for investeringsrådgivningen svekkes.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-12 Vederlag fra andre enn kunden

(1) Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ikke motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden med mindre vederlaget:

 • 1. er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden, og

 • 2. ikke vil svekke foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens interesser.

(2) Som vederlag etter første ledd omfattes alle former for penge- og naturalytelser. Første ledd gjelder ikke reelle utgifter som muliggjør eller er nødvendige for å gjennomføre investeringstjenesten, herunder kostnader til depotbank, markedsplasser, verdipapirregistre, oppgjørssentraler og juridisk bistand. Slike utgifter må etter sin art ikke gi opphav til konflikt med foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens interesser.

(3) Kunden skal før tjenesten ytes motta nøyaktig og forståelig informasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes. Dersom vederlaget skal overføres til kunden, skal det gis informasjon om fremgangsmåten for slik overføring. Informasjonen skal gis skriftlig.

(4) Verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning, kan ikke motta og beholde vederlag fra andre enn kunden. Dette gjelder ikke mindre naturalytelser som er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og er av slik art og omfang at foretakets evne til å ivareta kundens interesser ikke svekkes. Kunden skal gis skriftlig informasjon om mindre naturalytelser foretaket mottar og beholder.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-13 Avlønning av ansatte

(1) Verdipapirforetak skal ikke avlønne ansatte eller evaluere ansattes prestasjoner på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på beste måte svekkes. Foretaket skal herunder ikke benytte avlønningsordninger, salgsmål eller andre insentiver som kan påvirke ansatte til å anbefale et bestemt finansielt instrument til en ikke-profesjonell kunde fremfor et annet finansielt instrument som er bedre egnet for kunden.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-14 Kompetansekrav for ansatte

(1) Verdipapirforetak skal sikre at personer som yter investeringsrådgivning eller gir informasjon om finansielle instrumenter har den kunnskap og kompetanse som kreves for å sikre etterlevelse av foretakets forpliktelser til å utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk og øvrige krav som følger av §§ 10-10 til 10-17.

(2) Departementet kan gi utfyllende forskrifter om de krav som stilles i denne bestemmelsen, herunder hvilke kriterier som skal anvendes for å vurdere kravene til kunnskap og kompetanse.

§ 10-15 Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet

(1) Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller driver aktiv forvaltning skal innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområde, samt kundens finansielle situasjon og investeringsmål, herunder kundens evne til å bære tap og risikotoleranse. Undersøkelsene skal sette foretaket i stand til å anbefale den investeringstjeneste og de finansielle instrumenter som egner seg for vedkommende og spesielt at de er i samsvar med kundens risikotoleranse og evne til å bære tap. Dersom foretaket anbefaler en pakke av tjenester eller produkter sammensatt i henhold til § 10-10 femte ledd, skal den samlede pakken være egnet.

(2) Verdipapirforetak skal ved ytelse av andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, søke å innhente opplysninger om kundens kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområde. Foretakets undersøkelser skal sette det i stand til å vurdere om den påtenkte investeringstjenesten eller det påtenkte investeringsproduktet er hensiktsmessig for vedkommende. Dersom en pakke av tjenester eller produkter sammensatt i henhold til § 10-10 femte ledd er aktuell, skal foretaket vurdere om den samlede pakken er hensiktsmessig.

(3) Hvis verdipapirforetaket vurderer at investeringstjenesten eller investeringsproduktet ikke er hensiktsmessig etter annet ledd, skal kunden advares om dette. Dersom kunden velger å ikke gi de opplysninger som verdipapirforetaket plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, skal foretaket advare kunden om at dette gjør at foretaket ikke kan vurdere hva som er hensiktsmessig for kunden.

(4) Annet og tredje ledd gjelder ikke for verdipapirforetak som yter investeringstjenester overfor kunde som utelukkende består av mottak, formidling og utførelse av ordre, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

 • 1. tjenestene gjelder ikke-komplekse finansielle instrumenter,

 • 2. tjenestene ytes på kundens initiativ,

 • 3. kunden klart underrettes om at verdipapirforetaket ved ytelsen av tjenesten ikke har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller tilbudte instrument eller tjenesteytelse, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke er til stede, og

 • 4. verdipapirforetaket etterlever kravene til håndtering av interessekonflikter, jf. § 10-2.

(5) Fjerde ledd gjelder uavhengig av om verdipapirforetaket yter tilknyttede tjenester til kunden, unntatt dersom det ytes kreditt i tilknytning til ordren som overstiger tidligere innvilget kredittramme.

(6) Advarsler i henhold til tredje ledd kan gis i et standardisert format.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-16 Ikke-komplekse finansielle instrumenter

(1) Følgende finansielle instrumenter anses som ikke-komplekse etter § 10-15 fjerde ledd nr. 1:

 • 1. aksjer opptatt til handel på et regulert marked eller et tilsvarende marked i annet land eller på en MHF, med unntak av aksjer med derivatelement og aksjer i alternative investeringsfond,

 • 2. obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter opptatt til handel på et regulert marked eller et tilsvarende marked i et tredjeland eller på en MHF, og som ikke inneholder et derivatelement eller har en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå risikoen,

 • 3. pengemarkedsinstrumenter som ikke inneholder et derivatelement eller har en struktur som gjør det vanskelig for kunden å forstå risikoen,

 • 4. aksjer eller andeler i UCITS, unntatt strukturerte UCITS som omhandlet i forordning (EU) nr. 583/2010 artikkel 36 nr. 1 annet avsnitt gjennomført i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 § 8-1 annet ledd,

 • 5. strukturerte innskudd som ikke har en oppbygning som gjør det vanskelig for kunden å forstå avkastningsrisikoen eller kostnadene ved førtidig oppsigelse av produktet, og

 • 6. andre ikke-komplekse finansielle instrumenter.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-17 Rapportering til kunder mv.

(1) Verdipapirforetak skal ha kunderegister som omfatter de dokumenter som gir uttrykk for avtaleforholdet mellom partene, herunder dokumenter som viser de betingelser som gjelder for foretakets tjenesteyting overfor kunden. Partenes avtalte rettigheter og plikter kan fremgå i registeret ved henvisning til andre dokumenter eller til offentligrettslig regulering.

(2) Verdipapirforetak skal gi kunden tilfredsstillende rapporter om de tjenester det har utført. Rapportene skal omfatte periodisk informasjon til kunden hvor det tas hensyn til de involverte finansielle instrumenters art og kompleksitet og de tjenestene som er ytt til kunden. I den grad det er relevant skal rapporten omfatte omkostninger i forbindelse med de transaksjoner og tjenesteytelser som er gjennomført for kundens regning.

(3) Verdipapirforetak skal ved ytelse av investeringsrådgiving til ikke-profesjonelle kunder gi kunden en erklæring om egnethet før transaksjonen som følger av rådgivningen gjennomføres. Egnethetserklæringen skal spesifisere foretakets råd og begrunne hvordan rådet svarer til kundens preferanse, mål og andre egenskaper (egnethetsvurdering).

(4) Erklæring nevnt i tredje ledd kan gis umiddelbart etter at det er inngått avtale dersom:

 • 1. avtalen ble inngått ved bruk av fjernkommunikasjon som forhindret foretaket i å gi informasjonen tidligere,

 • 2. kunden har samtykket til å motta egnethetserklæringen umiddelbart etter transaksjonen er utført, og

 • 3. verdipapirforetaket har gitt kunden anledning til å utsette transaksjonen for å motta egnethetserklæringen på forhånd.

(5) Dersom verdipapirforetaket yter aktiv forvaltning eller har informert kunden om at foretaket vil gi kunden en periodisk egnethetsvurdering, skal den periodiske informasjonen til kunden omfatte en oppdatert erklæring om hvordan investeringen svarer til kundens preferanse, mål og andre egenskaper (egnethetsvurderingen).

(6) Dokumentasjon etter annet til femte ledd skal gis på et varig medium.

(7) Kravene i denne bestemmelsen og i §§ 10-14 til 10-16 gjelder ikke kredittavtaler knyttet til boligeiendom som er underlagt reglene om vurdering av forbrukers kredittverdighet i henhold til finansavtaleloven kapittel 3, dersom det utstedes en pantobligasjon som sikkerhet for kredittavtalen, og det i den forbindelse ytes en investeringstjeneste til forbrukeren.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-18 Tjenesteyting via annet verdipapirforetak

(1) Verdipapirforetak som gjennom formidling fra et annet verdipapirforetak mottar instruksjon om å utføre investeringstjenester eller tilknyttede tjenester på vegne av en kunde gjennom et annet verdipapirforetak, kan legge til grunn informasjonen om kunden, og eventuelle anbefalinger i forbindelse med tjenesten eller transaksjonen som kunden har fått, fra det andre verdipapirforetaket.

(2) Verdipapirforetaket som formidler instruksjonene forblir i slike tilfeller ansvarlig for at informasjonen er fullstendig og korrekt, og at eventuelle anbefalinger eller råd er egnet for kunden.

(3) Verdipapirforetaket som mottar instruksjonene, plikter å utføre de aktuelle tjenester basert på informasjon og råd som nevnt i annet ledd i samsvar med alle relevante bestemmelser i kapittel 10.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-19 Beste resultat ved utførelse av ordre

(1) Verdipapirforetaket skal ved utførelse av kundeordre gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden. Pris, kostnader, tid, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør av ordren, ordrens størrelse og særtrekk, og andre relevante forhold for å utføre kundeordren skal hensyntas. Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordre utføres i samsvar med disse.

(2) Ved utførelse av ordre på vegne av ikke-profesjonell kunde bestemmes det best mulige resultat ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. Ved beregningen av det samlede vederlag skal det tas hensyn til prisen på det finansielle instrumentet og kostnader ved ordreutførelsen. Kostnadene skal inkludere samtlige direkte kostnader for kunden i forbindelse med utførelsen, herunder avgifter for bruk av utførelsesplass, sentrale motparter og verdipapirregistre, samt andre kostnader og avgifter til tredjepart som er involvert i utførelsen av ordren.

(3) For å sikre det beste resultatet for kunden når ordren kan utføres i flere utførelsesplasser og for å sammenligne resultatene som kan oppnås for kunden i de ulike utførelsesplassene nevnt i verdipapirforetakets retningslinjer for ordreutførelse, skal verdipapirforetaket ta hensyn til egne provisjoner og omkostninger ved å utføre ordren i de ulike utførelsesplasser.

(4) Verdipapirforetaket skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger for å sikre etterlevelse av bestemmelsen i første ledd. Verdipapirforetaket skal blant annet utarbeide og benytte retningslinjer for utførelse av kundeordre.

(5) Verdipapirforetakets retningslinjer skal for hver type finansielt instrument foretaket handler med, inneholde informasjon om de ulike utførelsesplasser som benyttes og hvilke faktorer som bestemmer valget av utførelsesplass. Retningslinjene skal minst omfatte de utførelsesplassene som vanligvis gir det beste resultat ved utførelse av kundeordre.

(6) Før utførelse av kundeordre skal verdipapirforetaket opplyse om foretakets retningslinjer for ordreutførelse og innhente kundens samtykke til disse. Verdipapirforetaket skal på en lettfattelig og tydelig måte gi kunden informasjon om hvordan ordre blir utført av foretaket.

(7) Dersom retningslinjene tillater at kundeordre utføres utenfor en handelsplass, skal kundene gis informasjon om dette. Verdipapirforetaket skal innhente uttrykkelig samtykke fra kunden før foretaket utfører kundens ordre utenfor en handelsplass. Slikt samtykke kan innhentes gjennom en generell avtale eller i forbindelse med den enkelte transaksjon.

(8) Verdipapirforetak skal kontrollere sine systemer og retningslinjer for ordreutførelse for å avdekke og utbedre eventuelle svakheter. Blant annet skal verdipapirforetaket jevnlig evaluere hvorvidt bruk av utførelsesplassene som nevnt i retningslinjene er egnet til å oppnå det beste resultatet for deres kunder, eller om det er behov for endringer. I vurderingen skal verdipapirforetaket legge vekt på informasjon som er offentliggjort i henhold til § 10-20. Kundene skal opplyses om alle vesentlige endringer i foretakets systemer og retningslinjer for ordreutførelse.

(9) På kundens forespørsel skal verdipapirforetaket kunne påvise at kundeordrene er utført i tråd med foretakets retningslinjer.

(10) Etter at verdipapirforetaket har utført en kundeordre, skal foretaket informere kunden om hvor ordren ble utført.

(11) Verdipapirforetak skal ikke motta pengevederlag eller naturalytelse for å utføre ordre ved en bestemt handelsplass eller utførelsesplass dersom dette er i strid med bestemmelsene i § 9-16 første ledd nr. 2, § 10-2 eller § 10-12.

(12) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-20 Offentliggjøring av informasjon om ordreutførelse

(1) Handelsplasser og systematiske internaliserere skal minst årlig offentligjøre opplysninger om kvaliteten på ordreutførelsen for finansielle instrumenter som er omfattet av handelsplikten i artikkel 23 og 28 i MiFIR som gjennomført i § 8-1. Tilsvarende skal utførelsesplasser minst årlig offentligjøre opplysninger om kvaliteten på ordreutførelsen for finansielle instrumenter som ikke er underlagt denne handelsplikten. Slike rapporter skal offentliggjøres vederlagsfritt og inneholde opplysninger om pris, kostnader, tid og sannsynlighet for gjennomføring av ordren for hvert enkelt finansielt instrument.

(2) Verdipapirforetak som utfører ordre skal årlig offentligjøre informasjon om de fem handelsplassene der foretaket har hatt høyest handelsvolum det foregående år innenfor hver kategori av finansielle instrumenter. Offentliggjøringen skal inneholde informasjon om kvaliteten på ordreutførelsen.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-21 Håndtering av kundeordre

(1) Verdipapirforetak skal etablere prosedyrer og ordninger som sikrer hurtig, rettferdig og effektiv utførelse av kundeordre, vurdert i forhold til verdipapirforetakets øvrige kundeordre og foretakets handel for egen regning. Prosedyrene og ordningene skal legge til rette for utførelse av sammenlignbare kundeordre i den rekkefølge som de er kommet inn.

(2) Dersom en kundeordre som angir pris og antall (limitordre) i aksjer notert på regulert marked eller handlet på en handelsplass ikke kan utføres umiddelbart på grunn av markedsforholdene, og verdipapirforetaket ikke har mottatt annen instruks fra kunden, skal foretaket straks treffe tiltak for raskest mulig utførelse ved å offentliggjøre ordren på en måte som er tilgjengelig for markedsaktørene. Plikten til offentliggjøring anses oppfylt dersom ordren gjøres tilgjengelig på en handelsplass.

(3) Finanstilsynet kan frita verdipapirforetak fra plikten til å offentliggjøre ordren etter annet ledd dersom ordren er stor i forhold til den normale markedsstørrelsen som fastsatt i artikkel 4 i MiFIR som gjennomført i § 8-1.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-22 Tilknyttede agenter

(1) Verdipapirforetak kan benytte tilknyttede agenter for å markedsføre sine tjenester, skaffe oppdrag, motta og formidle ordre, plassere finansielle instrumenter og gi råd om de finansielle instrumenter og investeringstjenester som verdipapirforetaket tilbyr, forutsatt at verdipapirforetaket selv har tillatelse til å yte slike tjenester. Virksomhet som tilknyttet agent krever ikke tillatelse etter § 9-1. Agenten kan bare være tilknyttet ett verdipapirforetak.

(2) Verdipapirforetaket er ansvarlig for all virksomhet som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne, og skal ved bruk av agent påse at verdipapirforetaket fortsatt overholder sine plikter etter denne loven. Verdipapirforetaket plikter å påse at tilknyttede agenter alltid opplyser om agentforholdet ved kontakt med kunder eller potensielle kunder. Opplysningene må minst omfatte verdipapirforetakets identitet, de tjenester som tilbys i agentforholdet, samt at verdipapirforetaket fullt ut er ansvarlig for agentens virksomhet. Opplysningene skal gis skriftlig, eller over telefon med lydopptak.

(3) Tilknyttede agenter skal registreres i et offentlig tilgjengelig register. Registeret skal føres av Finanstilsynet. Registeret skal inneholde opplysninger om tilknyttede agenter etablert i Norge, og om norske verdipapirforetaks tilknyttede agenter etablert i annen EØS-stat. Verdipapirforetak kan bare benytte tilknyttede agenter som er registrert i Norge eller i tilsvarende register i annen EØS-stat. Verdipapirforetak skal melde fra til Finanstilsynet dersom tilknytningen til en agent opphører.

(4) Tilknyttede agenter skal ha tilstrekkelig godt omdømme og besitte den nødvendige kunnskap og kompetanse til å yte de tilbudte tjenester og å gi relevante opplysninger til kunder. Registrering i Norge kan bare skje dersom verdipapirforetaket bekrefter at foretakets tilknyttede agent er egnet. Finanstilsynet kan nekte registering av tilknyttet agent dersom agenten ikke anses egnet.

(5) Verdipapirforetak skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å unngå at eventuell virksomhet som agenten driver som ikke er omfattet av virkeområdet for denne loven, får negative virkninger for den virksomheten agenten driver på vegne av verdipapirforetaket.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 10-23 Tjenesteyting overfor kvalifiserte motparter

(1) Verdipapirforetak med tillatelse til å yte tjenester som nevnt i § 2-1 første ledd nr. 1 til 3, kan bringe i stand eller inngå transaksjoner med kvalifiserte motparter uten å overholde de krav som stilles i § 10-9, § 10-10 første, femte og sjette ledd, §§ 10-11 til 10-16, § 10-17 første og syvende ledd, § 10-19, § 10-20 og § 10-21 første ledd i forbindelse med disse transaksjonene eller tilknyttede tjenester som er direkte knyttet til disse transaksjonene.

(2) Følgende skal regnes som kvalifiserte motparter:

 • 1. verdipapirforetak,

 • 2. kredittinstitusjoner

 • 3. forsikringsselskap,

 • 4. verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond,

 • 5. pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser,

 • 6. andre finansinstitusjoner,

 • 7. offentlige myndigheter på nasjonalt nivå, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner.

(3) Kravene i §§ 10-9 til 10-21 skal likevel gjelde dersom en kvalifisert motpart anmoder om dette overfor verdipapirforetaket.

(4) Verdipapirforetak skal opptre ærlig, redelig og profesjonelt overfor kvalifisert motpart, og kommunisere på en måte som er pålitelig, klar og ikke villedende, tatt i betraktning den kvalifiserte motpartens art og virksomhet.

(5) Verdipapirforetak som inngår i transaksjoner med kvalifiserte motparter som nevnt i første ledd, skal innhente uttrykkelig bekreftelse fra den kvalifiserte motparten om at den samtykker til å bli behandlet som kvalifisert motpart. Bekreftelsen kan innhentes gjennom en generell avtale eller i forbindelse med den enkelte transaksjon.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen, herunder utvide kretsen av kvalifiserte motparter, samt fastsette særlige regler i forbindelse med utvidelsen.

§ 10-24 Nemndsbehandling av tvister

Finansforetaksloven § 16-3 gjelder tilsvarende for verdipapirforetak.

§ 10-25 Lenke til nettbasert prisportal

Departementet kan gi forskrift om plikt for verdipapirforetak til å lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler.

Gjeldende kapittel 11 Drift av multilateral handelsfasilitet oppheves.

Ny del 4 Regulerte markeder skal lyde:

Del 4 Regulerte markeder

Kapittel 11 Søknad og vilkår for tillatelse

I. Tillatelse, søknad og tilbakekall

§ 11-1 Tillatelse til å drive et regulert marked

(1) Virksomhet som regulert marked kan bare drives av markedsoperatør som har tillatelse fra departementet.

(2) Tillatelse etter første ledd skal bare gis der departementet anser at vilkårene for regulert marked i loven her er oppfylt.

(3) Foretak som ikke har tillatelse som regulert marked etter denne lov kan ikke benytte betegnelsen regulert marked i eller som tillegg til sitt navn, eller ved omtale av sin virksomhet, dersom bruken er egnet til å gi inntrykk av at foretaket har tillatelse etter denne loven.

§ 11-2 Søknad om tillatelse

(1) I søknad om tillatelse skal markedsoperatøren fremlegge alle opplysninger som departementet trenger for å sikre at alle de lovbestemte krav for regulert marked er oppfylt, herunder en virksomhetsplan der det blant annet gis opplysninger om arten av virksomheten og organiseringen av denne. Utkast til regler og forretningsvilkår skal vedlegges søknaden. Konsesjonsmyndigheten kan be om ytterligere opplysninger.

(2) Vedtak om tillatelse skal meddeles søker snarest mulig og senest seks måneder etter at søknaden ble mottatt. Dersom søknaden ikke inneholder opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt slike opplysninger ble mottatt.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-3 Endring og tilbakekall av tillatelse

(1) En markedsoperatørs tillatelse etter § 11-1 bortfaller dersom markedsoperatøren kommer under konkursbehandling eller tvangsakkord.

(2) Departementet kan helt eller delvis endre, herunder sette nye vilkår, eller tilbakekalle tillatelse til markedsoperatør for regulert marked dersom:

 • 1. markedsoperatøren ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å drive virksomhet som regulert marked i mer enn seks måneder,

 • 2. markedsoperatøren har fått tillatelsen ved bruk av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter,

 • 3. markedsoperatøren ikke lenger oppfyller de vilkår som kreves for tillatelsen, eller

 • 4. markedsoperatøren alvorlig og systematisk overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av lov,

 • 5. mislige forhold hos markedsoperatøren gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, foretakets kunder, tilliten til verdipapirmarkedet eller institusjonene som virker i markedet,

 • 6. markedsoperatøren ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 19-7 eller finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 7.

§ 11-4 Sammenslåing og deling av regulert marked mv.

Vedtak om sammenslåing og deling av markedsoperatør eller regulert marked skal meddeles departementet minst tre måneder før vedtaket gjennomføres. Tilsvarende gjelder ved avhendelse av en vesentlig del av konsesjonspliktige virksomhet. Departementet avgjør i tvilstilfelle om en avhendelse omfatter en vesentlig del av den konsesjonspliktige virksomheten. Departementet kan innen tre måneder fra melding er mottatt nekte sammenslåing, deling eller avhendelse, sette vilkår for gjennomføring av transaksjonen eller endre konsesjonen.

§ 11-5 Virksomhet i utlandet

Markedsoperatør for norsk regulert marked som skal utøve virksomhet i utlandet gjennom datterselskap eller filial, skal ha tillatelse fra departementet.

II. Vilkår for tillatelse

§ 11-6 Organisasjonsform

Markedsoperatør for regulert marked skal være organisert som allmennaksjeselskap.

§ 11-7 Krav til ledelsen av markedsoperatøren

(1) Markedsoperatøren skal ha et styre med minst fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

(2) Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av regulert marked skal ha tilstrekkelig kvalifikasjoner og erfaring, ha ført en hederlig vandel og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig atferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte. Styrets skal samlet sett ha bred erfaring. Personer som omfattes av leddet her skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

(3) Personer som nevnt i annet ledd skal sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i markedsoperatøren. Ved vurderingen av hvor mange verv og stillinger en person kan ha i tillegg til vervet eller stillingen i markedsoperatøren, skal det tas hensyn til omstendighetene i det enkelte tilfelle og arten, omfanget og kompleksiteten av markedsoperatørens virksomhet.

(4) Med mindre vedkommende representerer den norske stat, kan personer som nevnt i annet ledd i en markedsoperatør som er vesentlig i kraft av sin størrelse og interne organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet, kun inneha én av følgende kombinasjoner av stillinger og verv samtidig:

 • 1. en stilling som daglig leder kombinert med to styreverv

 • 2. fire styreverv.

(5) Stilling eller verv i organisasjoner som ikke hovedsakelig har kommersielle formål, regnes ikke med. Stilling som daglig leder eller styreverv i foretak innenfor samme konsern eller i foretak som markedsoperatøren har en kvalifisert eierandel i, regnes som en stilling eller et verv. Finanstilsynet kan gi tillatelse til at personer som nevnt i dette ledd kan inneha ytterligere ett styreverv.

(6) Foretakets styre skal inneha tilstrekkelig kollektiv kunnskap, ferdigheter og erfaring til å kunne forstå foretakets virksomhet, herunder de største risikofaktorene som er forbundet med virksomheten.

(7) Styremedlemmer skal utvise hederlighet, integritet og uavhengighet for effektivt å kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med de beslutningene som treffes av foretakets daglige ledelse.

(8) Markedsoperatøren skal sette av tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til å lære opp personer som nevnt i første ledd.

(9) Personer som faktisk leder forretningsvirksomheten og driften til et allerede godkjent regulert marked i samsvar med loven her, anses for å oppfylle kravene fastsatt i første ledd.

(10) Tillatelse skal nektes dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at markedsoperatørens ledelsesorgan kan være til skade for en effektiv, sunn og fornuftig ledelse og hindre at det tas tilstrekkelig hensyn til markedets integritet.

(11) Markedsoperatøren skal gi Finanstilsynet melding ved endring av styrets sammensetning og ved skifte av daglig leder eller andre som faktisk deltar i ledelsen av virksomheten. Markedsoperatøren skal framlegge alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om markedsoperatøren overholder kravene i første til syvende ledd og § 11-8.

(12) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-8 Styrets ansvar og forpliktelser

(1) Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av markedsoperatøren og skal føre tilsyn med foretakets virksomhet. Styret skal blant annet sørge for at foretaket organiseres og ledes på en effektiv og fornuftig måte, og på en måte som fremmer markedets integritet.

(2) Styret skal overvåke og regelmessig vurdere hvor effektive markedsoperatørens organisering og ledelse er og treffe egnede tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler.

(3) Styremedlemmene skal ha tilstrekkelig tilgang til opplysninger og dokumenter som de trenger for å føre tilsyn med de beslutninger som treffes av markedsoperatørens daglige ledelse.

§ 11-9 Nominasjonskomité

Departementet kan i forskrift fastsette regler om krav om nominasjonskomité for regulert marked.

§ 11-10 Eierkontroll i regulert marked som ikke er børs

(1) Eier av betydelige eierandeler skal være egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket.

(2) Med betydelig eierandel menes direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i en markedsoperatør for regulert marked som ikke er børs eller i det regulerte markedet selv, eller som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av foretaket. Likestilt med eie av aksjer etter første og annet punktum regnes erverv av rett til å bli eier av aksjer når dette må anses som reelt aksjeeie.

(3) Erverv som fører til at erververen blir eier av en betydelig eierandel, kan bare gjennomføres etter at melding om dette på forhånd er sendt Finanstilsynet. Det samme gjelder erverv som øker eiendelen slik at denne direkte eller indirekte overstiger 20, 30 eller 50 prosent av aksjekapitalen eller stemmene. Annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(4) Likt med aksjeeierens egne aksjer etter første til tredje ledd regnes aksjer som eies eller erverves av aksjeeierens nærstående som definert i § 2-5. Departementet avgjør i tvilstilfelle om aksjer som aksjeeieren ikke eier skal likestilles med egne aksjer.

(5) Melding om erverv etter tredje ledd skal inneholde opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre eierkontroll etter denne bestemmelsen. Den som erverver betydelig eierandel, skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40 dersom Finanstilsynet ber om det. Regulert marked skal offentliggjøre opplysninger om sine eiere og deres eierandel.

(6) Finanstilsynet skal innen tre måneder fra den dag melding som nevnt i annet og tredje ledd er komplett, nekte slikt erverv dersom vedkommende aksjeeier ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket.

(7) Ved avhendelse av eierandel som medfører at eierandelens størrelse kommer under grensene som nevnt i første eller annet ledd, skal det gis melding til Finanstilsynet.

(8) Departementet kan gi forskrift om innholdet i melding som nevnt i tredje ledd, om når denne anses som komplett, og om den nærmere behandlingen av meldingen.

§ 11-11 Internkontroll

(1) Styret skal fastsette retningslinjer for internkontroll, og skal forvisse seg om at internkontrollen etableres, gjennomføres og dokumenteres på en forsvarlig måte i samsvar med styrets retningslinjer og pålegg. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av internkontroll.

(2) Daglig leder skal sørge for at internkontroll etableres og gjennomføres i henhold til lov og forskrifter samt styrets retningslinjer og pålegg.

§ 11-12 Revisor

Finanstilsynet kan gi nærmere regler om revisors arbeidsoppgaver i regulert marked.

§ 11-13 Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, ansatte og revisor ved regulert marked plikter å hindre at noen får adgang eller kjennskap til det som de i sitt arbeid får vite om andres forretningsmessige eller personlige forhold med mindre annet følger av denne eller annen lov. Vedkommende må heller ikke gjøre bruk av slike opplysninger ved ervervsvirksomhet eller ved kjøp og salg av finansielle instrumenter. Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13a til 13e får tilsvarende anvendelse.

(2) Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i tjenesten eller vervet.

(3) Taushetsplikt etter første og annet ledd i denne bestemmelse er ikke til hinder for at opplysninger gis tilsynsmyndighetene.

(4) Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra taushetsplikten overfor annet regulert marked, verdipapirregister, oppgjørssentral, og utenlandske tilsynsmyndigheter.

§ 11-14 Habilitetskrav

(1) Tillitsvalgte og ansatte ved regulert marked må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Vedkommende må heller ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har fremtredende økonomisk særinteresse for selskap, forening eller annen offentlig eller privat institusjon som vedkommende er knyttet til.

(2) Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i ansattes og tillitsvalgtes adgang til å ha styreverv eller bierverv i selskap hvis finansielle instrumenter er opptatt til notering og handel på vedkommende regulerte marked. Departementet kan fastsette tilsvarende begrensning for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i samme konsern som regulert marked.

§ 11-15 Adgangen til å eie finansielle instrumenter m.m.

(1) Regulert marked kan ikke eie finansielle instrumenter som er opptatt til notering og handel på vedkommende marked, eller rettigheter til slike, med unntak av obligasjoner og sertifikater utstedt av en EØS-stat.

(2) Ansatte i regulert marked kan bare erverve eller avhende finansielle instrumenter i den utstrekning det følger av forskrift fastsatt av departementet. Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i tillitsvalgtes adgang til å foreta slike transaksjoner. Departementet kan fastsette forskrift om at ansatte og tillitsvalgte skal melde egne handler og handler foretatt av nærstående til det regulerte markedet eller Finanstilsynet. Reglene i annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for ansatte og tillitsvalgte i foretak som inngår i samme konsern som regulert marked.

§ 11-16 Krav til ansvarlig kapital

(1) Regulert marked skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket.

(2) Ved vurderingen av foretakets risiko skal det blant annet tas hensyn til virksomhetsrisiko, kontraktsrisiko, operasjonell risiko og annen særlig risiko som foretakets virksomhet er eksponert for.

(3) Departementet kan gi nærmere regler om hva som skal regnes som foretakets ansvarlige kapital, samt om minstekrav til ansvarlig kapital.

§ 11-17 Likviditetskrav

Regulert marked skal ha en beholdning av likvide midler, eller tilgang på slike, som anses betryggende ut fra foretakets virksomhet og situasjon. Departementet kan gi nærmere regler om beregning av likvide midler og om hva som kan anses som betryggende beholdning.

§ 11-18 Organisatoriske krav

(1) Regulert marked skal fastsette interne regler og treffe nødvendige tiltak som til enhver tid sikrer:

 • 1. identifisering og håndtering av interessekonflikter mellom det regulerte markedet, dets eiere eller markedsoperatør på den ene siden, og markedets oppgaver og funksjoner på den annen,

 • 2. identifisering og håndtering av vesentlige risikoer som virksomheten utsettes for, at markedet har systemer for en forsvarlig drift av det tekniske systemet, herunder effektive ordninger i tilfelle av teknisk avbrudd (reserveløsninger),

 • 3. transparente og ikke-diskresjonære handelsregler og prosedyrer i henhold til § 12-2, herunder etablering av objektive kriterier for effektiv gjennomføring av ordre,

 • 4. at det legges til rette for effektiv og rettidig gjennomføring av transaksjoner i systemet.

(2) Markedsoperatøren kan ikke utføre kundeordre mot egen beholdning eller ved prinsipalmatchingshandel på regulerte markeder de er operatør for.

§ 11-19 Robuste systemer og automatiske handelssperrer på regulert marked

(1) Regulert marked skal ha effektive systemer, prosedyrer og ordninger som til enhver tid sikrer at handelssystemet

 • 1. er robust og har tilstrekkelig kapasitet for å kunne håndtere høye ordre- og meldingsvolum,

 • 2. sikrer velordnet handel ved alvorlig markedsuro og

 • 3. er fullt gjennomtestet.

(2) Regulert marked skal ha beredskapsplaner og systemer som sikrer kontinuerlig drift ved svikt i handelssystemet.

(3) Regulert marked skal ha effektive systemer og prosedyrer og treffe nødvendige tiltak for å avvise ordre som overstiger nærmere bestemte volum- og pristerskler eller som er åpenbart feilaktige.

(4) Regulert marked kan midlertidig stanse eller begrense handelen for en kort periode ved betydelige prissvingninger for et finansielt instrument på det regulerte markedet eller et annet relatert marked. Regulert marked kan i særlige tilfeller kansellere, endre eller korrigere enhver transaksjon.

(5) Det regulerte markedets parametere for stans av handelen skal være hensiktsmessige og ta hensyn til likviditeten innen forskjellige aktivaklasser og underkategorier, markedsmodellens art og type aktører, og være tilstrekkelig til å unngå betydelige forstyrrelser i handelen.

(6) Regulert marked skal underrette Finanstilsynet om parameterne for stans av handel og vesentlige endringer av disse. Regulert marked som anses vesentlig ut fra likviditeten i det finansielle instrumentet skal notifisere stans av handelen i et finansielt instrument til tilsynsmyndigheten. Regulert marked skal ha hensiktsmessige systemer og rutiner som sikrer at notifisering skjer.

(7) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-20 Avtaler med prisstillere

(1) Regulert marked skal ha

 • 1. skriftlige avtaler med alle verdipapirforetak som opptrer som prisstillere og

 • 2. ordninger som sikrer at et tilstrekkelig antall verdipapirforetak inngår avtale med det regulerte markedet om å stille bindende priser slik at markedet tilføres likviditet på en regelmessig og forutsigbar basis, dersom dette er hensiktsmessig ut fra arten og omfanget av handelen på det regulerte markedet.

(2) Avtalene som nevnt i første ledd skal spesifisere:

 • 1. hvilke forpliktelser prisstiller har til å tilføre likviditet og eventuelle andre forpliktelser som pålegges prisstilleren ved deltakelse i ordningen som nevnt i første ledd nr. 2, og

 • 2. hvilke insentiver i form av rabatter eller annet som tilbys verdipapirforetaket for å tilføre likviditet på regelmessig og forutsigbar basis og eventuelle andre rettigheter som tilbys ved deltakelse i ordningen som nevnt i første ledd nr. 2.

(3) Regulert marked skal overvåke og håndheve prisstillerenes etterlevelse av avtalene. Regulert marked skal underrette Finanstilsynet om innholdet i avtalene og ved forespørsel fremskaffe alle nødvendige opplysninger.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-21 Algoritmehandel

(1) Regulert marked skal ha

 • 1. effektive systemer og prosedyrer og treffe nødvendige tiltak som sikrer at algoritmebaserte handelssystemer ikke kan skape eller bidra til uordnede markedsforhold og som kan håndtere uordnede markedsforhold som oppstår som følge av bruk av slike algoritmebaserte handelssystemer,

 • 2. systemer som begrenser andelen ikke-utførte ordre i forhold til transaksjonene som kan gjennomføres i systemet av et medlem, slik at det er mulig å bremse ordrestrømmen dersom det er risiko for at kapasiteten i systemet overstiges og for å begrense og håndheve den minste kursendringen som kan anvendes på markedet.

(2) Regulert marked skal kreve at medlemmene gjør hensiktsmessige tester av sine algoritmer, og skal stille testmiljøer tilgjengelig for slik testing.

(3) Regulert marked skal ved hjelp av melding fra medlemmene kunne identifisere hvilke ordre som er generert gjennom algoritmehandel, hvilke algoritmer som er benyttet for ulike ordre og hvilke personer som har initiert disse.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-22 Direkte elektronisk tilgang

(1) Regulert marked som tillater direkte elektronisk tilgang skal ha

 • 1. effektive systemer og prosedyrer og treffe nødvendige tiltak som sikrer at kun medlemmer som har tillatelse som verdipapirforetak eller kredittinstitusjon tilbyr slik tilgang, at medlemmet har fastsatt hensiktsmessige kriterier om egnethet for brukere av tilgangen og at medlemmene har ansvaret for ordre og handler som utføres ved anvendelse av tjenesten i samsvar med kravene etter denne lov og forskrifter.

 • 2. hensiktsmessige regler for risikokontroll og terskler for handel gjennom direkte elektronisk tilgang, og skal kunne skille, og ved behov stanse, ordre og handler utført gjennom slik tilgang uten å stoppe andre ordre fra samme medlem.

 • 3. ordninger for suspensjon eller opphør av direkte elektronisk tilgang fra et medlem dersom bestemmelsene i dette ledd ikke overholdes.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-23 Samlokaliseringstjenester og avgiftsstruktur

(1) Regulert marked skal ha gjennomsiktige, rettferdige og ikke-diskriminerende regler om samlokaliseringstjenester.

(2) Regulert marked skal ha en avgiftsstruktur, herunder for avgifter for utførelse og andre avgifter og rabatter, som er gjennomsiktig, rettferdig og ikke-diskriminerende. Avgiftsstrukturen skal ikke motivere til å legge inn, endre eller kansellere ordre eller utføre transaksjoner på en måte som bidrar til uordnede markedsforhold eller markedsmisbruk.

(3) Regulert marked skal stille krav om prisstillelse i enkeltaksjer eller en kurv av aksjer i bytte mot eventuelle rabatter som gis.

(4) Avgifter kan fastsettes for hvert finansielt instrument. Avgift for kansellerte ordre kan fastsettes ut fra hvor lenge ordren ligger inne før kansellering. Det kan fastsettes høyere avgifter for ordre som i ettertid kanselleres, og for medlemmer som kansellerer en høy andel av ordrene de legger inn, og for medlemmer som benytter høyfrekvente algoritmer i den utstrekning de høyere avgiftene gjenspeiler den ekstra belastningen slik handel er for kapasiteten i handelssystemet.

(5) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-24 Minste kursendring

(1) Regulert marked skal ha regler for minste kursendring for aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter.

(2) Kursendringene skal reflektere det aktuelle finansielle instrumentets risikoprofil og gjennomsnittlige forskjell mellom kjøps- og salgskurs og ta i betraktning behovet for stabile kurser uten unødvendig å begrense minste kursendring for det enkelte finansielle instrument.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-25 Synkronisering av klokker

(1) Et regulert marked og dets medlemmer skal synkronisere klokker som anvendes for å registrere dato og tid for hendelser på regulert marked som omfattes av rapporteringsplikt.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 11-26 Transaksjonsrapportering på vegne av verdipapirforetak

(1) Regulert marked som rapporterer transaksjoner i henhold til artikkel 26 i MiFIR som gjennomført i § 8-1 på vegne av verdipapirforetak skal ha pålitelige sikkerhetssystemer som garanterer sikkerhet og autentisering ved informasjonsoverføringen, reduserer risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang og forebygger informasjonslekkasje og sikrer at opplysningene til enhver tid behandles fortrolig. Regulert marked skal opprettholde tilstrekkelige ressurser og har reservesystemer på plass, slik at disse tjenestene kan tilbys og opprettholdes til enhver tid.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

Kapittel 12 Virksomhetskrav til regulert marked

§ 12-1 Virksomhetsbegrensninger

(1) Markedsoperatør for regulert marked kan i tillegg til virksomhet som regulert marked bare drive virksomhet som har naturlig sammenheng med virksomhet som regulert marked og som ikke svekker tilliten til det regulerte markedets integritet og uavhengighet. Departementet avgjør i tvilstilfelle om vilkårene i første punktum er oppfylt.

(2) Dersom et regulert marked driver oppgjørsvirksomhet etter kapittel 17, må virksomheten drives i eget foretak. Departementet kan i forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsen i første punktum.

(3) Finanstilsynet kan pålegge markedsoperatør som driver annen virksomhet, å drive denne i et eget foretak.

§ 12-2 Opptak til handel av finansielle instrumenter mv.

(1) Regulert marked skal ha klare og oversiktlige regler om opptak av finansielle instrumenter til handel. Reglene skal sørge for at finansielle instrumenter kan handles på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, samt at omsettelige verdipapirer etter § 2-4 første ledd er fritt omsettelige.

(2) Ved opptak av derivater til handel skal reglene sørge for at derivatkontraktene er utformet på en slik måte at de legger til rette for en velordnet prisdannelse og effektive oppgjørsbetingelser.

(3) Regulert marked skal være innrettet på en slik måte at det påser at utstedere av omsettelige verdipapirer som er tatt opp til handel, oppfyller sine forpliktelser etter kapittel 5 og 7.

(4) Regulert marked skal være innrettet på en slik måte at det letter medlemmenes tilgang til opplysninger som offentliggjøres i medhold av verdipapirhandelloven kapittel 5 og 7.

(5) Regulert marked skal være innrettet slik at det regelmessig påser at vilkårene for opptak til handel av finansielle instrumenter oppfylles.

(6) Regulert marked kan uten utsteders samtykke ta opp til handel omsettelige verdipapirer som allerede er tatt opp til handel på et annet regulert marked, forutsatt at reglene i kapittel 7 oppfylles. Regulert marked skal gi utstederen melding om at opptak til handel finner sted. Utstederen skal ikke underlegges informasjonsforpliktelser som følge av opptaket.

(7) Regulert marked kan kreve at utsteder av finansielle instrumenter som er eller søkes tatt opp til handel, utstederes tillitsvalgte og ansatte uten hinder av taushetsplikt gir regulert marked de opplysninger som er nødvendig for at markedet skal kunne oppfylle sine lovbestemte plikter. Første punktum gjelder tilsvarende for andre som regelmessig utfører ledelsesfunksjoner for utstederen. Første punktum gjelder videre tilsvarende for annen person som har søkt om opptak til handel av finansielle instrumenter.

(8) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om opptak av finansielle instrumenter til handel, herunder om utstederes rettigheter og plikter som følge av opptaket.

§ 12-3 Suspensjon og strykning av finansielle instrumenter

(1) Markedsoperatøren kan suspendere eller stryke et finansielt instrument fra handel på det regulerte markedet hvis det ikke lenger tilfredsstiller det regulerte markedets vilkår. Markedsoperatøren kan likevel ikke suspendere eller stryke et finansielt instrument på regulert marked hvis dette kan ventes å medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller markedets oppgaver og funksjon.

(2) Ved suspensjon eller strykning av et finansielt instrument skal markedsoperatøren for regulert marked også suspendere eller stryke eventuelle derivatinstrumenter som har det aktuelle finansielle instrumentet som underliggende der dette er nødvendig for å fremme hensikten med suspensjonen eller strykningen av det underliggende finansielle instrumentet.

(3) Den som suspenderer eller stryker et finansielt instrument fra handel på regulert marked, skal umiddelbart offentliggjøre beslutningen og gi Finanstilsynet opplysninger om dette.

(4) Finanstilsynet skal kreve at andre markedsplasser og systematiske internaliserere som handler det aktuelle finansielle instrumentet suspenderer eller stryker instrumentet fra handel dersom beslutningen om suspensjon eller strykning er begrunnet i mistanke om markedsmisbruk, overtakelsestilbud eller manglende offentliggjøring av innsideinformasjon om utsteder eller det finansielle instrumentet i strid med § 3-2 og § 5-2, med mindre dette kan medføre vesentlig ulempe for eierne av instrumentet eller markedets funksjon. Finanstilsynet skal umiddelbart offentliggjøre beslutningen og gi ESMA og relevante tilsynsmyndigheter i andre EØS-stater opplysninger om dette.

(5) Finanstilsynet kan beslutte at markedsoperatøren skal suspendere eller stryke et finansielt instrument på regulert marked i medhold av første og annet ledd hvis det ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for opptak til handel.

(6) Departementet kan gi nærmere regler om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter i forskrift.

§ 12-4 Medlemskap i regulert marked

(1) Regulert marked skal ha oversiktlige og ikke-diskriminerende regler basert på objektive kriterier om medlemskap og tilgang til markedet.

(2) Reglene som nevnt i første ledd, skal beskrive et medlems forpliktelser som følger av:

 • 1. reguleringen av og virksomheten til det regulerte markedet,

 • 2. handelsreglene til markedet,

 • 3. profesjonelle standarder for ansatte i verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner som deltar på markedet,

 • 4. vilkårene som gjelder for medlemmer som ikke er verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner etter tredje ledd, og

 • 5. regler og prosedyrer for oppgjør og clearing av transaksjoner som gjelder på markedet.

(3) Regulert marked kan oppta verdipapirforetak og kredittinstitusjoner som medlem. Regulert marked kan også oppta andre juridiske og fysiske personer som medlem, såfremt disse:

 • 1. har tilstrekkelig godt omdømme,

 • 2. har tilstrekkelig evne, kompetanse og erfaring knyttet til handel og transaksjoner,

 • 3. har, der hvor det er relevant, tilstrekkelige organisatoriske foranstaltninger, og

 • 4. har nødvendige finansielle ressurser i forhold til den stilling personen legger opp til å ha i markedet, herunder skal det tas hensyn til de ulike finansieringsordninger som det regulerte markedet har innført for å garantere riktig oppgjør av transaksjoner.

(4) Kravene i verdipapirhandelloven §§ 10-9 til 10-21 gjelder ikke for transaksjoner som sluttes mellom medlemmer i et regulert marked. Kravene i verdipapirhandelloven §§ 10-9 til 10-21 gjelder imidlertid overfor medlemmers kunder når de på vegne av kundene utfører deres ordre på et regulert marked.

(5) Markedsoperatøren skal gi foretak med hovedkontor i annen EØS-stat og som har tillatelse til å yte investeringstjenester, adgang til medlemskap på regulert marked på like vilkår som andre medlemmer.

(6) Markedsoperatøren skal gi Finanstilsynet melding hvis det har til hensikt å etablere ordninger i annen EØS-stat som kan lette fjernmedlemmers adgang til og mulighet for å handle på markedet. Finanstilsynet skal innen én måned gi opplysningene til tilsynsmyndigheten i den andre EØS-staten.

(7) Markedsoperatøren for regulert marked skal regelmessig oversende en liste over det regulerte markeds medlemmer til Finanstilsynet.

(8) Medlem på regulert marked samt tillitsvalgte og ansatte hos medlem er uten hinder av taushetsplikt forpliktet til å gi vedkommende regulerte marked de opplysninger som er nødvendig for at markedet skal kunne oppfylle sine plikter etter denne lov og annen lovgivning.

(9) Departementet kan fastsette nærmere regler om vilkår for medlemskap og medlemmers forpliktelser.

§ 12-5 Markedsovervåkning

(1) Regulert marked skal etablere effektive ordninger og prosedyrer, herunder ha nødvendige ressurser, som sikrer en regelmessig overvåking av medlemmers etterlevelse av markedets egne regler. Regulerte markeder skal overvåke innsendte ordre, kanselleringer av ordre og transaksjoner på markedet med sikte på å avdekke brudd på relevante lover og regler, herunder reglene om markedsmisbruk i kapittel 3, egne regler og rettsstridige handelsforhold, samt forstyrrelser i handelssystemet knyttet til et finansielt instrument.

(2) Markedsoperatøren for regulert marked skal umiddelbart gi melding til Finanstilsynet ved mistanke om vesentlige brudd på relevante lover og regler, markedets egne regler og rettsstridige handelsforhold, samt ved forstyrrelser i handelssystemet knyttet til et finansielt instrument.

(3) Markedsoperatøren kan kreve at verdipapirregister og sentral motpart uten hinder av taushetsplikt gir slike opplysninger som er nødvendige for at markedet skal kunne oppfylle sine plikter etter første og annet ledd. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål.

(4) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om markedsovervåkingen. Departementet kan videre fastsette nærmere regler om opplysningsplikten etter tredje ledd, herunder om innskrenkninger i opplysningsplikten og om det formål opplysningene kan benyttes til, samt om og i hvilken utstrekning det skal kunne kreves betaling for kostnader ved utlevering av opplysninger.

§ 12-6 Valg av oppgjørssystem

(1) Medlemmer på regulert marked skal ha rett til å velge oppgjørssystem for transaksjoner med finansielle instrumenter som er inngått på markedet, dersom følgende vilkår er oppfylt:

 • 1. det foreligger forbindelser og avtaler mellom det valgte oppgjørssystemet og ethvert annet system eller enhver annen ordning som er nødvendig for å sikre et effektivt og økonomisk oppgjør av den aktuelle transaksjonen,

 • 2. Finanstilsynet samtykker i at anvendelse av et annet oppgjørssystem enn det som er utpekt av det regulerte markedet gir tekniske betingelser som er egnet til å sikre at finansmarkedene virker på en smidig og ordnet måte.

§ 12-7 Opptak til handel av finansielle instrumenter utstedt av regulert marked

(1) Regulert marked kan ikke oppta til handel omsettelige verdipapirer utstedt av det regulerte markedet, eller finansielle instrumenter knyttet til slike.

(2) Departementet kan gi samtykke til at et regulert marked opptar til handel omsettelige verdipapirer som er utstedt av et foretak som inngår i konsernforhold med vedkommende marked eller finansielle instrumenter knyttet til slike. Det kan stilles vilkår for slikt samtykke, herunder at slikt foretak skal underlegges særlig tilsyn fra Finanstilsynet, samt at foretaket skal ha opplysningsplikt overfor Finanstilsynet.

(3) Departementet kan gi nærmere regler om prosedyrer, beslutning og kontroll vedrørende slikt opptak, om løpende handel og om tilsyn med utsteder og det regulerte markedet.

§ 12-8 Løpende mulkt

Regulert marked kan pålegge et foretak eller en person som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter § 12-2 syvende ledd og § 12-4 åttende ledd eller forskrift gitt i medhold av disse, en daglig løpende mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan gi nærmere regler om ileggelse av løpende mulkt.

§ 12-9 Overtredelsesgebyr

Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av denne lov eller ved vesentlige brudd på regulert markeds regler og forretningsvilkår, kan regulert marked pålegge utsteder av finansielle instrumenter notert på vedkommende regulerte marked eller medlemmer i vedkommende regulerte marked å betale et overtredelsesgebyr. Departementet kan gi nærmere regler om ileggelse av overtredelsesgebyr.

§ 12-10 Forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser truffet av regulert marked

Når regulert marked treffer avgjørelser etter denne lov §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-8, 12-9, samt kapittel 6 og 7 og § 21-3 tredje ledd, skal forvaltningslovens kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse. Departementet kan fastsette nærmere regler om saksbehandlingen.

§ 12-11 Oppnevning av klagenemnd og kompetanse mv.

(1) Departementet kan oppnevne en egen klagenemnd for å avgjøre klager på slike vedtak som nevnt i § 12-10 og § 13-7. Klagenemnden skal ha en leder og en nestleder som begge skal ha juridisk embetseksamen. Departementet kan i forskrift fastsette at også andre vedtak fattet av børs enn de som er nevnt i § 13-7 skal kunne påklages, og fastsette unntak fra klageadgangen. Departementet kan i forskrift fastsette i hvilken utstrekning avgjørelser truffet av annet regulert marked kan bringes inn for klagenemnden.

(2) Klagenemnden kan i tvister mellom private parter opptre som voldgiftsrett etter nærmere regler fastsatt av departementet.

(3) Forvaltningsloven kommer til anvendelse for klagenemndens virksomhet. Departementet kan fastsette nærmere regler om frister, innholdet av klage, tilsvar og muntlig forhandling og om klagenemndens sammensetning og virksomhet. Slike regler kan utfylle, supplere eller avvike fra regler gitt i eller i medhold av denne lov.

§ 12-12 Dekning av klagenemndens utgifter

(1) Klagenemndens utgifter dekkes av børser og andre regulerte markeder på bakgrunn av fordeling fastsatt av departementet etter forslag fra klagenemnden. Departementet fastsetter medlemmenes godtgjørelse.

(2) Det kan kreves gebyr for behandling av klage som angitt i § 12-11 første ledd. Departementet kan gi nærmere regler om når gebyr skal kreves, om gebyrenes størrelse og om innkrevingen.

(3) Departementet kan gi nærmere regler om når en part kan bli tilkjent saksomkostninger fra det offentlige og om en parts rett til dekning av saksomkostninger fra andre parter.

§ 12-13 Søksmålsadgang

(1) Søksmål mot vedtak som omhandlet i § 12-10 og § 13-7 kan ikke reises før klageadgangen er utnyttet. Klagenemnden kan i særlige tilfeller gjøre vedtak om at det likevel kan reises søksmål mot avgjørelsen. Frist for søksmål er 6 måneder fra det tidspunkt klagen er avgjort eller tillatelse til søksmål er gitt.

(2) Søksmål mot vedtak truffet av en børs eller annet regulert marked reises mot vedkommende foretak. Staten kan på ethvert trinn tre inn i saken som hjelpeintervenient og kan etter avtale med børsen eller det regulerte markedet overta saken.

Kapittel 13 Tillatelse som børs

§ 13-1 Tillatelse til å drive virksomhet som børs mv.

(1) Virksomhet som børs kan bare drives av foretak som har tillatelse til dette fra departementet. Foretak som ikke har tillatelse som børs etter denne lov, kan ikke benytte betegnelsen børs i eller som tillegg til sitt navn, eller ved omtale av sin virksomhet, dersom bruken er egnet til å gi inntrykk av at foretaket har tillatelse etter denne loven.

(2) Vedtektene og endringer i disse skal forelegges departementet til godkjennelse. Departementet kan gi forskrift om innhold og godkjenning av børsers vedtekter.

(3) Vedtak om avhendelse av en vesentlig del av den konsesjonspliktige virksomheten skal treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

§ 13-2 Opptak til handel av finansielle instrumenter på børs

(1) Finansielle instrumenter kan opptas til handel på børs etter reglene i § 12-2 og forskrift gitt i medhold av denne, og børsens egne regler dersom vedkommende børs finner at de finansielle instrumentene er egnet for dette og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning.

(2) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om børsnotering av finansielle instrumenter.

§ 13-3 Eierkontroll i børs

(1) Erverv som fører til at erververen blir eier av en betydelig eierandel i en børs krever tillatelse fra departementet. Med betydelig eierandel menes direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene, eller som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Likt med erververens egne aksjer regnes aksjer som eies eller erverves av aksjeeiere som nevnt i § 2-5. Likestilt med eie av aksjer etter første til tredje punktum regnes erverv av rett til å bli eier av aksjer når dette må anses som reelt aksjeeie.

(2) Ethvert erverv som øker eierandelen slik at denne direkte eller indirekte overstiger 20, 30 eller 50 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i en børs, krever tillatelse fra departementet. Første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(3) Søknad om tillatelse etter første og annet ledd sendes særskilt for hver aksjeeier som ved ervervet direkte eller indirekte får en eierandel i en børs som utgjør eller overstiger 10, 20, 30 eller 50 prosent.

(4) Tillatelse etter første og annet ledd kan bare gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på:

 • 1. erververens tidligere handlemåte,

 • 2. erververens tilgjengelige økonomiske ressurser og hensynet til forsvarlig virksomhet,

 • 3. om eierskapet vil kunne føre til uønskede virkninger for finansmarkedenes virkemåte, eller børsens evne til å betjene det norske kapitalmarkedet,

 • 4. muligheten for å utøve et effektivt tilsyn, herunder om det er etablert samarbeid med tilsynsmyndighetene i erververens hjemland,

 • 5. om eierskapet vil kunne påvirke rettigheter og plikter for aktørene på vedkommende børs,

 • 6. om den bakenforliggende eierstrukturen hos erververen er i samsvar med de hensyn som ivaretas i denne bestemmelse,

 • 7. om det er grunn til å anta at det i forbindelse med ervervet foregår eller blir gjort forsøk på hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, eller at ervervet vil øke risikoen for dette.

(5) Søknad om tillatelse etter første og annet ledd skal sendes Finanstilsynet med kopi til departementet.

(6) Ved avhendelse av aksjer slik at eierandelen kommer under grensene etter første og annet ledd, skal det gis melding til Finanstilsynet.

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i søknaden som nevnt i femte ledd, regler for behandling av søknaden, samt regler om plikt for børs til å gi melding om eiere av betydelige eierandeler i foretaket, og om plikt for juridiske personer som har betydelige eierandeler i børs, til å gi melding om hvem som inngår i styret og ledelsen.

§ 13-4 Erverv uten tillatelse

(1) Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer uten nødvendig tillatelse etter § 13-3, kan departementet fastsette en frist for å redusere eierandelen eller søke nødvendig tillatelse. Dersom denne fristen overskrides, kan departementet selge aksjene. Reglene om tvangssalg av omsettelige verdipapirer gjelder så langt de passer. Tvangsfullbyrdelsesloven § 10-6, jf. § 8-16, kommer ikke til anvendelse. Aksjeeieren skal varsles om at tvangssalg vil bli foretatt senest to uker før salget gjennomføres.

(2) Inntil nedsalg eller tvangssalg har funnet sted kan aksjeeieren for den del av aksjene som overstiger tillatt nivå, ikke utøve andre rettigheter i selskapet enn retten til å heve utbytte og til å utøve fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse.

§ 13-5 Kontrollkomité

Departementet kan i forskrift fastsette regler om at børs skal ha kontrollkomité, herunder om kontrollkomiteens sammensetning, oppgaver, instruks og melding til Finanstilsynet.

§ 13-6 Stans i handel

Departementet kan i ekstraordinære situasjoner vedta at all notering og handel ved børs1 skal stanses. Så vidt mulig skal børsens og Finanstilsynets uttalelse innhentes før beslutning fattes. Dersom departementets vedtak ikke kan avventes, kan Finanstilsynet treffe slik avgjørelse. Dersom Finanstilsynets vedtak ikke kan avventes, kan børs treffe slik avgjørelse.

§ 13-7 Forvaltningslovens anvendelse på avgjørelser truffet av børs

(1) Når børs treffer avgjørelser etter denne lov §§ 12-3, 12-4, 12-8, 12-9, 13-2, samt kapittel 6 og 7 og § 21-3 tredje ledd, skal forvaltningslovens kapittel III, IV, V, VI og VIII, med unntak av § 13, få anvendelse. Departementet kan fastsette nærmere regler om saksbehandlingen.

(2) Bestemmelsene i §§ 12-11 til 12-13 gjelder tilsvarende.

Del 5 Datarapporteringstjenester

Kapittel 14 Tillatelse og vilkår for datarapporteringstjenester

§ 14-1 Tillatelse til å yte datarapporteringstjenester

(1) Datarapporteringstjenester som ytes på forretningsmessig basis kan bare ytes av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet. I tillatelsen skal det angis hvilke datarapporteringstjenester foretaket kan yte.

(2) Verdipapirforetak og markedsoperatør av en handelsplass kan yte datarapporteringstjenester dersom det verifiseres at de oppfyller kravene i dette kapittel. Hvilke tjenester foretaket kan yte skal fremgå av foretakets tillatelse.

(3) Tillatelse og godkjenning etter første og annet ledd kan bare gis dersom konsesjonsmyndigheten anser vilkårene for å yte datarapporteringstjenester etter dette kapittel oppfylt.

§ 14-2 Søknad om tillatelse

(1) I søknad om tillatelse skal alle opplysninger som er nødvendig for å vise at foretaket tilfredsstiller kravene i dette kapittel fremlegges, herunder en driftsplan som viser hvilke tjenester som er planlagt og foretakets organisering.

(2) Vedtak om tillatelse skal meddeles søker snarest mulig og senest seks måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert.

(3) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 14-3 Endring og tilbakekall av tillatelser

Finanstilsynet kan helt eller delvis endre, herunder sette nye vilkår, eller tilbakekalle tillatelsen til å yte datarapporteringstjenester dersom datarapporteringsforetaket:

 • 1. ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på den eller ikke har ytt noen datarapporteringstjenester i de foregående seks månedene,

 • 2. har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter,

 • 3. ikke lenger oppfyller vilkårene som gjaldt for tillatelsen,

 • 4. har gjort seg skyldig i alvorlige og systematiske overtredelser av bestemmelsene i denne lov eller i MiFIR som gjennomført i § 8-1,

 • 5. mislige forhold hos markedsoperatøren gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, foretakets kunder, tilliten til verdipapirmarkedet eller institusjonene som virker i markedet,

 • 6. markedsoperatøren ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av § 19-7 eller finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 7.

§ 14-4 Krav til styre og ledelse i datarapporteringsforetak

(1) Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av datarapporteringsforetak skal ha tilstrekkelig kvalifikasjoner og erfaring, ha ført en hederlig vandel og for øvrig ikke ha utvist utilbørlig atferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte. Styret skal samlet sett ha bred erfaring. Personer som omfattet av leddet her skal fremlegge ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40.

(2) Personer som nevnt i første ledd skal sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i datarapporteringsforetaket.

(3) Foretakets styre skal inneha tilstrekkelig kollektiv kompetanse og erfaring til å kunne forstå foretakets virksomhet.

(4) Styremedlemmer skal utvise hederlighet, integritet og uavhengighet for effektivt å kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med de beslutningene som treffes av foretakets daglige ledelse.

(5) Personer som faktisk leder forretningsvirksomheten og driften til et allerede godkjent regulert marked i samsvar med loven her, anses for å oppfylle kravene fastsatt i første ledd.

(6) Tillatelse skal nektes dersom det foreligger objektive og påviselige grunner til å tro at datarapporteringsforetakets styre eller ledelse kan være til skade for en effektiv, sunn og fornuftig ledelse og hindre at det tas tilstrekkelig hensyn til markedets integritet og kundenes interesser.

(7) Foretaket skal gi Finanstilsynet melding ved endring av styrets sammensetning og ved skifte av daglig leder eller andre som faktisk deltar i ledelsen av virksomheten. Foretaket skal framlegge alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om foretaket overholder kravene i første til fjerde ledd.

(8) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 14-5 Styrets ansvar og forpliktelser

(1) Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av datarapporteringsforetaket og skal føre tilsyn med foretakets virksomhet. Styret skal blant annet sørge for at foretaket organiseres og ledes på en effektiv og fornuftig måte, herunder at de ulike delene av virksomheten holdes atskilt og at interessekonflikter forebygges, på en måte som fremmer markedets integritet og kundenes interesser.

(2) Styret skal overvåke og regelmessig vurdere hvor effektive markedsoperatørens organisering og ledelse er og treffe egnede tiltak for å avhjelpe eventuelle mangler.

(3) Styremedlemmene skal ha tilstrekkelig tilgang til opplysninger og dokumenter som de trenger for å føre tilsyn med de beslutninger som treffes av markedsoperatørens daglige ledelse

§ 14-6 Organisatoriske krav til godkjente offentliggjøringsordninger (APA)

(1) Godkjent offentliggjøringsordning skal ha egnede retningslinjer og ordninger for å offentliggjøre opplysningene som kreves i henhold til artikkel 20 og 21 i MiFIR som gjennomført i § 8-1 så nær sanntid som mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår. Opplysningene skal gjøres offentlig tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter at den godkjente offentliggjøringsordningen har offentliggjort dem. Offentliggjøringen skal skje effektivt og kontinuerlig og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysningene. Offentliggjøringen skal være ikke-diskriminerende og i et format som letter konsolideringen av opplysningene med tilsvarende opplysninger fra andre kilder.

(2) Opplysningene som offentliggjøres etter første ledd skal minst omfatte følgende:

 • 1. det finansielle instrumentets identifikasjon,

 • 2. prisen for den gjennomførte transaksjonen,

 • 3. transaksjonsvolumet,

 • 4. transaksjonstidspunktet,

 • 5. tidspunktet da transaksjonen ble rapportert,

 • 6. prisnoteringen for transaksjonen,

 • 7. koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom en systematisk internaliserer, koden «SI» eller eventuelt «OTC»,

 • 8. angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår dersom det er relevant.

(3) Godkjent offentliggjøringsordning skal ha effektive administrative ordninger for å hindre interessekonflikter med kundene. En godkjent offentliggjøringsordning som også er en markedsoperatør eller et verdipapirforetak, skal behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskriminerende måte og ha egnede ordninger for å skille forskjellige forretningsfunksjoner.

(4) Godkjent offentliggjøringsordning skal ha pålitelige sikkerhetssystemer som er utformet for å garantere sikkerhet ved informasjonsoverføringen, redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang og for å forebygge informasjonslekkasje før offentliggjøringen. Den godkjente offentliggjøringsordningen skal ha tilstrekkelige ressurser og reservesystemer på plass, slik at disse tjenestene kan tilbys og opprettholdes til enhver tid.

(5) Godkjent offentliggjøringsordning skal ha systemer som effektivt kan kontrollere om handelsrapportene er fullstendige, identifisere utelatelser og åpenbare feil og anmode om at eventuelle feilaktige rapporter overføres på nytt.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 14-7 Organisatoriske krav til konsoliderte offentliggjøringssystem (CTP)

(1) Konsolidert offentliggjøringssystem skal ha egnede retningslinjer og ordninger for å samle inn opplysningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 6 og 20 i MiFIR som gjennomført i § 8-1, konsolidere dem i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten så nær sanntid som teknisk mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår.

(2) Opplysningene som offentliggjøres etter første ledd skal minst omfatte følgende:

 • 1. det finansielle instrumentets identifikasjon,

 • 2. prisen for den gjennomførte transaksjonen,

 • 3. transaksjonsvolumet,

 • 4. transaksjonstidspunktet,

 • 5. tidspunktet da transaksjonen ble rapportert,

 • 6. prisnoteringen for transaksjonen,

 • 7. koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom et foretak som systematisk trer inn i kundens ordre, koden «SI» eller eventuelt «OTC»,

 • 8. dersom det er relevant, at en dataalgoritme i verdipapirforetaket var ansvarlig for investeringsbeslutningen og utførelsen av transaksjonen,

 • 9. angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår dersom det er relevant,

 • 10. dersom det ble gjort unntak fra forpliktelsen til å offentliggjøre opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 1 MiFIR som gjennomført i § 8-1 i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) eller b) i nevnte forordning, angivelse av hvilket av disse unntakene transaksjonen var omfattet av.

(3) Opplysningene som nevnt i første ledd skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter at det konsoliderte offentliggjøringssystemet har offentliggjort dem. Konsolidert offentliggjøringssystem skal gjøre nevnte opplysninger tilgjengelig effektivt og konsekvent og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysninger. Opplysningene skal gjøres tilgjengelig på et ikke-diskriminerende grunnlag og i formater som markedsdeltakerne lett kan få tilgang til og bruke.

(4) Konsolidert offentliggjøringssystem skal ha egnede retningslinjer og ordninger for å samle inn opplysningene som offentliggjøres i samsvar med artikkel 10 og 21 i MiFIR som gjennomført i § 8-1, konsolidere dem i en kontinuerlig elektronisk datastrøm og gjøre minst følgende opplysninger tilgjengelige for offentligheten så nær sanntid som teknisk mulig, og på rimelige forretningsmessige vilkår.

(5) Opplysningene som offentliggjøres etter fjerde ledd skal minst omfatte følgende:

 • 1. det finansielle instrumentets identifikasjon eller kjennetegn,

 • 2. prisen for den gjennomførte transaksjonen,

 • 3. transaksjonsvolumet,

 • 4. transaksjonstidspunktet,

 • 5. tidspunktet da transaksjonen ble rapportert,

 • 6. prisnoteringen for transaksjonen,

 • 7. koden for handelsplassen der transaksjonen ble gjennomført, eller dersom transaksjonen ble gjennomført gjennom et foretak som systematisk trer inn i kundens ordre, koden «SI» eller eventuelt «OTC»,

 • 8. angivelse av at transaksjonen var omfattet av særlige vilkår dersom det er relevant.

(6) Opplysningene som nevnt i fjerde ledd skal gjøres tilgjengelige vederlagsfritt 15 minutter etter at leverandøren av et konsolidert offentliggjøringssystem har offentliggjort dem. Konsolidert offentliggjøringssystem skal gjøre nevnte opplysninger tilgjengelig effektivt og konsekvent og på en måte som sikrer rask tilgang til opplysninger. Opplysningene skal gjøres tilgjengelig på ikke-diskriminerende grunnlag og i allment anerkjente og samvirkende formater som markedsdeltakerne lett kan få tilgang til og bruke.

(7) Konsolidert offentliggjøringssystem skal sikre at dataene som leveres, er konsolidert fra alle regulerte markeder, MHF-er, OHF-er og godkjente offentliggjøringsordninger og for nærmere bestemte finansielle instrumenter.

(8) Konsolidert offentliggjøringssystem skal drive og opprettholde effektive administrative ordninger for å hindre interessekonflikter. Særlig skal en markedsoperatør eller en godkjent offentliggjøringsordning som også driver et konsolidert offentliggjøringssystem, behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskriminerende måte og drive og opprettholde egnede ordninger for å skille mellom forskjellige forretningsfunksjoner.

(9) Konsolidert offentliggjøringssystem skal ha pålitelige sikkerhetssystemer som er utformet for å garantere sikkerhet ved informasjonsoverføringen og for å redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang. Konsolidert offentliggjøringssystem skal opprettholde tilstrekkelige ressurser og ha reservesystemer på plass, slik at disse tjenestene kan tilbys og opprettholdes til enhver tid.

(10) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 14-8 Organisatoriske krav til godkjente rapporteringsordninger (ARM)

(1) Godkjent rapporteringsordning skal ha egnede retningslinjer og ordninger for å rapportere opplysningene som kreves i henhold til artikkel 26 i MiFIR som gjennomført i § 8-1, snarest mulig og senest ved utgangen av første virkedag etter den dagen transaksjonen fant sted. Slike opplysninger skal rapporteres i samsvar med kravene i artikkel 26 i MiFIR.

(2) Godkjent rapporteringsordning skal drive og opprettholde effektive administrative ordninger for å hindre interessekonflikter med kundene. Godkjent rapporteringsordning som også er en markedsoperatør eller et verdipapirforetak, skal behandle alle innsamlede opplysninger på en ikke-diskriminerende måte og drive og opprettholde egnede ordninger for å skille forskjellige forretningsfunksjoner.

(3) Godkjent rapporteringsordning skal ha pålitelige sikkerhetssystemer som er utformet for å garantere sikkerhet og autentisering ved informasjonsoverføringen, for å redusere risikoen for dataforfalskning og ulovlig tilgang og for å forebygge informasjonslekkasje og sikre at opplysningene til enhver tid behandles fortrolig. Godkjent rapporteringsordning skal opprettholde tilstrekkelige ressurser og ha reservesystemer på plass, slik at disse tjenestene kan tilbys og opprettholdes til enhver tid.

(4) Godkjent rapporteringsordning skal ha systemer som effektivt kan kontrollere om transaksjonsrapportene er fullstendige, identifisere utelatelser og åpenbare feil som er forårsaket av verdipapirforetaket. Dersom slike feil eller utelatelser forekommer, skal rapporteringsordningen opplyse verdipapirforetaket om dem og anmode om at eventuelle feilaktige rapporter overføres på nytt.

(5) Godkjent rapporteringsordning skal ha systemer som gjør det mulig for den godkjente rapporteringsordningen å oppdage feil eller utelatelser som den selv har forårsaket, og å rette og overføre, eller eventuelt overføre på nytt, korrekte og fullstendige transaksjonsrapporter til Finanstilsynet.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

Del 6 Markedet for varederivater, utslippskvoter mv.

Kapittel 15 Fastsettelse, rapportering og håndheving av posisjonsgrenser

§ 15-1 Fastsettelse av posisjonsgrenser

(1) Finanstilsynet skal etablere og anvende grenser for hvor stor nettoposisjon en fysisk eller juridisk person til enhver tid kan inneha i varederivater som handles på handelsplasser og økonomisk likeverdige OTC-kontrakter (posisjonsgrenser).

(2) Ingen skal inneha posisjoner i varederivatkontrakter som overstiger posisjonsgrenser etablert av tilsynsmyndigheten, med mindre annet særskilt fremgår.

(3) Posisjonsgrensene skal etableres og anvendes for å

 • 1. motvirke markedsmisbruk og

 • 2. opprettholde ordnede prisdannelses- og oppgjørsvilkår, herunder hindre markedsvridende posisjoner og sikre konvergens mellom derivatpriser i leveringsmåneden og spotprisene for den underliggende varen, uten skade for prisdannelsen på markedet for den underliggende varen.

(4) Finanstilsynet skal etablere posisjonsgrenser på grunnlag av alle posisjoner som innehas av en fysisk eller juridisk person, eller på dennes vegne, på konsernnivå. Ved etableringen skal det tas utgangspunkt i en særskilt beregningsmetode som anvendes for hver enkelt varederivatkontrakt som handles på handelsplass og økonomisk likeverdige OTC-kontrakter, for fastsettelse av posisjonsgrenser for spotmåneden og for andre måneder basert på egenskaper ved derivatet og markedet for den underliggende varen.

(5) Posisjonsgrensene skal angi klare kvantitative grenser for hvor store posisjoner i et varederivat som kan innehas.

(6) Tilsynsmyndigheten skal vurdere, og eventuelt endre, posisjonsgrenser ved

 • 1. vesentlige endringer i den tilgjengelige mengden underliggende vare eller antallet åpne posisjoner, eller

 • 2. ved annen vesentlig endring i markedet.

(7) Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller fastsette strengere posisjonsgrenser enn det som følger av beregningsmetoden etter fjerde ledd med utfyllende forskrifter, dersom dette er objektivt begrunnet og forholdsmessig. Tilsynsmyndigheten skal ved fastsettelse av strengere posisjonsgrenser ta hensyn det konkrete markedets likviditet og hvor velfungerende det er. Den strengere posisjonsgrensen kan fornyes for perioder på inntil seks måneder av gangen. Dersom den strengere posisjonsgrensen ikke blir fornyet etter utløpet av seksmånedersperioden, utløper den automatisk.

(8) Etter søknad skal ikke posisjonsgrenser anvendes på posisjoner som innehas av eller på vegne av et ikke-finansielt foretak, og som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene som er direkte knyttet til innehaverens forretningsvirksomhet.

(9) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 15-2 Kontroll av posisjonshåndtering

(1) Verdipapirforetak eller markedsoperatør som driver en handelsplass der det handles varederivater skal foreta kontroll av posisjonshåndteringen på handelsplassen. Som ledd i denne kontrollen skal handelsplassen sørge for å ha myndighet til å

 • 1. overvåke enhver persons åpne posisjoner,

 • 2. få tilgang til opplysninger, herunder all relevant dokumentasjon, fra enhver person om

  • a) størrelsen på og formålet med en inngått posisjon eller eksponering

  • b) om reelle eller underliggende eiere,

  • c) eventuelle avtalte ordninger om samhandling, og

  • d) eventuelle tilknyttede eiendeler eller forpliktelser i det underliggende markedet,

 • 3. kreve at enhver person midlertidig eller varig avslutter eller reduserer en posisjon og ensidig kunne treffe egnede tiltak for å sikre at posisjonen avsluttes eller reduseres dersom personen ikke etterkommer kravet, og

 • 4. kreve at en person midlertidig tilbakefører likviditet til markedet til avtalt pris og i avtalt omfang for å redusere virkningen av en stor og dominerende posisjon.

(2) Verdipapirforetakets eller markedsoperatørens virksomhet etter første ledd skal være transparent og ikke-diskriminerende, angi hvordan den anvendes og ta hensyn til markedsdeltakernes art og sammensetning og deres bruk av varederivatkontrakter som er tatt opp til handel på handelsplassen.

(3) Verdipapirforetaket eller markedsoperatøren skal gi Finanstilsynet informasjon om posisjonshåndteringskontrollen for den enkelte handelsplass den driver.

(4) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 15-3 Rapportering av posisjoner

(1) Verdipapirforetak eller markedsoperatør som driver en handelsplass der det handles varederivater, utslippskvoter eller derivater med utslippskvoter som underliggende, skal

 • 1. dersom antall personer og deres åpne posisjoner overskrider en minstegrense, offentliggjøre en ukentlig rapport om de samlede posisjonene som innehas av de forskjellige kategoriene av personer som nevnt i fjerde ledd, for de forskjellige varederivatene eller utslippskvotene eller derivater av slike som handles på deres handelsplasser, med angivelse av

  • a) antallet lange og korte posisjoner per kategori,

  • b) endringer av disse siden forrige rapport,

  • c) prosentandelen av det samlede antallet åpne posisjoner for hver kategori, og

  • d) antallet personer som innehar en posisjon i hver kategori.

 • 2. sende den ukentlige rapporten etter nr. 1 til tilsynsmyndigheten og ESMA, og

 • 3. minst daglig gi tilsynsmyndigheten en fullstendig oversikt over posisjoner som innehas av alle personer på den berørte handelsplassen, herunder medlemmene og deres kunder.

(2) Verdipapirforetak som handler med varederivater eller utslippskvoter eller derivater med utslippskvoter som underliggende utenfor en handelsplass, skal minst daglig gi tilsynsmyndigheten en fullstendig oversikt over sine posisjoner, herunder posisjoner som innehas av deres kunder og deres kunder igjen ned til sluttkundenivå, i

 • 1. nevnte instrumenter som handles på en handelsplass og

 • 2. i økonomisk likeverdige OTC-kontrakter.

(3) Medlemmer på regulerte markeder og MHF og kunder av OHF skal minst daglig rapportere til verdipapirforetaket eller markedsoperatøren som driver handelsplassen

 • 1. opplysninger om sine egne posisjoner som innehas gjennom kontrakter som handles på denne handelsplassen, og

 • 2. om posisjonene som innehas av deres kunder og deres kunders kunder, ned til sluttkundenivå.

(4) Verdipapirforetak eller markedsoperatør som driver handelsplass, skal klassifisere personer som innehar posisjoner i et varederivat eller utslippskvoter eller derivater med utslippskvoter som underliggende ut fra arten av deres hovedvirksomhet, som enten

 • 1. verdipapirforetak eller kredittinstitusjon,

 • 2. investeringsfond, enten et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer som definert i nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) eller en forvalter av et alternativ investeringsfond som definert i nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2011/61/EF (AIFM-direktivet),

 • 3. andre finansinstitusjoner, herunder forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak som definert i nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2009/138/EF og tjenestepensjonsforetak som definert i nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2003/41/EF,

 • 4. kommersiell aktør,

 • 5. operatører med kvoteplikt etter nasjonale regler som gjennomfører direktiv 2003/87 (kvotedirektivet).

(5) I rapportene nevnt i første ledd nr. 1 og oversiktene nevnt i annet ledd skal det skilles mellom

 • 1. posisjoner som på en objektivt målbar måte reduserer risikoene tilknyttet forretningsvirksomheten, og

 • 2. andre posisjoner.

(6) Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter til bestemmelsen her.

§ 15-4 Opplysningsplikt og pålegg

(1) Finanstilsynet kan kreve opplysninger, herunder all relevant dokumentasjon, om størrelse og formål med posisjoner og eksponeringer som innehas gjennom varederivater, og om eventuelle eiendeler eller forpliktelser i det underliggende markedet.

(2) Finanstilsynet kan kreve at størrelsen på en posisjon eller eksponering reduseres til en størrelse lik eller under posisjonsgrense etablert etter § 15-1 og utfyllende forskrifter dersom

 • 1. vedkommende opptrer i strid med reglene i dette kapittel med tilhørende forskrifter, eller

 • 2. det anses nødvendig av hensyn til å

  • a. motvirke markedsmisbruk, eller

  • b. opprettholde ordnede prisdannelses- og oppgjørsvilkår.

(3) Finanstilsynet kan fatte vedtak om pålegg om å avstå fra å inngå nye varederivatkontrakter, dersom

 • 1. vedkommende opptrer i strid med reglene i dette kapittel med tilhørende forskrifter, eller

 • 2. det anses nødvendig av hensyn til å

  • a. motvirke markedsmisbruk, eller

  • b. opprettholde ordnede prisdannelses- og oppgjørsvilkår.

Del 7 Verdipapiroppgjøret

Gjeldende kapittel 12 til 14 blir nye kapittel 16 til 18.

Del 5. oppheves og erstattes av ny del 8.

Del 8 Tilsyn, sanksjoner mv.

Kapittel 19 Tilsyn

§ 19-1 Tilsyn med verdipapirmarkedet

(1) Tilsyn med virksomheten til verdipapirforetak, regulerte markeder og markedsoperatører, datarapporteringsforetak og sentrale motparter, samt med overholdelse av denne lovs bestemmelser, skal føres av Finanstilsynet. Departementet kan delegere Finanstilsynets tilsyn med overholdelse av §§ 5-2 og 5-3, samt forskrifter gitt for å utfylle disse bestemmelsene, til markedsoperatør.

(2) Finanstilsynet fører kontroll med at årsregnskap, årsberetning, halvårsregnskap og annen finansiell rapportering fra utstedere av omsettelige verdipapirer som er eller søkes notert på regulert marked i EØS, er i samsvar med lov eller forskrifter. Departementet kan fastsette forskrifter om slik kontroll og tiltak for å sikre at det blir gitt korrekt informasjon i tilfeller der den finansielle rapporteringen ikke er i samsvar med lov eller forskrifter. Departementet kan også delegere Finanstilsynets myndighet etter dette ledd eller bestemmelser fastsatt i medhold av dette ledd til markedsoperatør. Kontroll etter dette ledd føres med den finansielle rapporteringen til utstedere som har Norge som hjemstat.

§ 19-2 Opplysningsplikt

(1) Verdipapirforetak, sentrale motparter, datarapporteringsforetak, samt markedsoperatører og selskap i samme konsern, har plikt til å gi de opplysninger som Finanstilsynet krever, om forhold som angår foretaket og dets virksomhet. Tilsvarende gjelder for verdipapirforetaks tilknyttede agenter. Foretaket plikter å fremvise og i tilfelle utlevere til kontroll opptak av oppgaver og lydopptak i henhold til § 9-16 første ledd nr. 8 og § 9-17 og øvrige dokumenter som angår virksomheten.

(2) Dersom det inntreffer forhold som medfører risiko for at foretak som nevnt i første ledd ikke vil kunne oppfylle de fastsatte krav til kapital og likviditet, eller det oppstår andre forhold som kan innebære stor risiko knyttet til driften av foretaket, skal foretaket straks gi melding til Finanstilsynet om dette. Sentral motpart skal i tillegg straks varsle Finanstilsynet dersom det skjer andre vesentlige endringer av betydning for tillatelsen.

(3) Ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven kapittel 3 eller ureglementerte markedsforhold, forstyrrelser i handelssystemet eller ved vesentlige brudd på reglene til regulert marked, plikter markedsoperatøren og selskap i samme konsern straks å melde fra til og bistå Finanstilsynet. Opplysningene og bistanden skal gis uten kostnad for Finanstilsynet.

(4) Dersom en markedsoperatør har grunn til å anta at det er benyttet urimelige forretningsmetoder, opptrådt i strid med god forretningsskikk eller for øvrig handlet i strid med bestemmelsene i denne lov, skal dette meddeles Finanstilsynet.

(5) Et verdipapirforetak skal i det omfang og på den måten Finanstilsynet bestemmer, melde fra om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på et regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grensekryssende virksomhet i en annen EØS-stat.

(6) Et foretak plikter å gi de opplysninger som Finanstilsynet anser nødvendige for å avgjøre om det har skjedd overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov vedrørende finansielle instrumenter som er utstedt av foretaket.

(7) Finanstilsynet kan uten hinder av taushetsplikt kreve å få de opplysninger det finner påkrevet i sin kontrollvirksomhet fra et verdipapirregister på den måten Finanstilsynet finner hensiktsmessig.

(8) Verdipapirforetaks og regulerte markeders revisor plikter på forespørsel å gi Finanstilsynet opplysninger om foretakenes virksomhet.

(9) Utstedere som nevnt i § 19-1 annet ledd samt deres tillitsvalgte, ansatte og revisor plikter å gi Finanstilsynet de opplysninger om utsteders forhold som Finanstilsynet krever til gjennomføring av kontroll etter § 19-1 annet ledd. Utstedere som nevnt i § 19-1 annet ledd, deres tillitsvalgte, ledende ansatte og revisor skal gi melding til Finanstilsynet om finansiell rapportering fra utstederen som de anser ikke gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering. Opplysnings- og meldeplikt etter dette ledd gjelder uten hinder av taushetsplikt. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om opplysnings- og meldeplikt etter dette ledd, og kan herunder delegere Finanstilsynets myndighet etter første punktum til regulert marked med tillatelse som børs og fastsette at opplysnings- og meldeplikt etter dette ledd skal oppfylles overfor regulert marked med tillatelse som børs.

(10) Finanstilsynet kan pålegge enhver å innhente den dokumentasjonen som tilsynet krever til gjennomføring av kontroll av at vedkommende har etterlevd bestemmelsene i EMIR som gjennomført i § 17-1 første ledd eller i forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

(11) Finanstilsynet skal gjøre de opplysningspliktige oppmerksom på opplysningspliktens omfang og begrensninger.

§ 19-3 Opplysningsplikt for enhver ved mistanke om brudd på verdipapirhandelloven

(1) Dersom Finanstilsynet har mistanke om overtredelse av kapittel 3, 4, 5, samt MiFIR som gjennomført i § 8-1 og kapittel 9 til 15, eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene, kan enhver pålegges å gi de opplysninger Finanstilsynet krever, herunder fremlegge dokumenter, teknisk lagret informasjon og utskrift fra lagringsmedium.

(2) Opplysningsplikten i første ledd gjelder ikke opplysninger som vedkommende ville vært forhindret fra å gi i straffesak. Opplysningsplikten gjelder likevel uten hinder av:

 • 1. lovbestemt taushetsplikt som ellers påhviler ligningsmyndigheter, andre skatte- og avgiftsmyndigheter og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet,

 • 2. taushetsplikt som nevnt i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 for så vidt gjelder opplysninger om avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger og elektronisk kommunikasjonsadresse, og

 • 3. taushetsplikt som nevnt i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 for så vidt gjelder opplysninger om trafikkdata, dersom det er gitt fritak fra slik taushetsplikt. Begjæring om slikt fritak fra taushetsplikten fremsettes av Finanstilsynet for tingretten på det sted hvor det mest praktisk kan skje. Retten kan ved kjennelse gi tilbyder slikt fritak. Ved vurderingen av om fritak skal gis skal det blant annet legges vekt på hensynet til taushetsplikten og sakens opplysning. Straffeprosessloven § 170 a gjelder tilsvarende.

  Retten sørger for at kjennelsen snarest mulig blir meddelt den mistenkte eller andre som rammes av at taushetsplikten oppheves. Straffeprosessloven § 210 a jf. § 100 a gjelder tilsvarende. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om domstolskontroll og Finanstilsynets behandling av saker etter denne bestemmelsen, herunder regler om behandlingen av overskuddsinformasjon.

(3) Opplysningene innhentet i medhold av denne bestemmelsen kan bare brukes i den sak de er innhentet for. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist og kan nedtegnes eller lagres som lydopptak. Den som innkalles til avhør, har rett til å la seg bistå av advokat.

(4) Denne bestemmelsen gjelder selv om det er besluttet bevissikring etter § 19-5 og gis tilsvarende anvendelse der Finanstilsynet anmodes av annen stats myndighet som fører tilsyn som nevnt i finanstilsynsloven, om å innhente opplysninger på bakgrunn av mistanke om tilsvarende overtredelse av vedkommende stats lovgivning.

(5) Enhver har rett til å nekte å svare på spørsmål eller utlevere dokumenter eller gjenstander når svaret eller utleveringen vil kunne utsette vedkommende for straff eller straffelignende sanksjon. Finanstilsynet skal gjøre vedkommende kjent med denne retten.

(6) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om innholdet av opplysningsplikten og krav til behandling av overskuddsinformasjon.

§ 19-4 Opplysningsplikt overfor tilbudsmyndigheten

Tilbudsmyndigheten kan kreve opplysninger fra verdipapirforetak, selskap og personer som kan ha betydning for spørsmål som omfattes av kapittel 6. Ved tilsidesettelse av opplysningsplikt gjelder § 21-1.

§ 19-5 Bevissikring

(1) For å søke etter bevis kan Finanstilsynet, når det er rimelig grunn til å anta at bestemmelsene i kapittel 3 eller § 9-35 og kapittel 15, samt forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene, er overtrådt, eller det er nødvendig for å oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor annen stat, kreve:

 • 1. å få adgang til lokaler, eiendommer og andre oppbevaringssteder hvor det kan finnes bevis for overtredelse,

 • 2. å få adgang til bolig dersom det er særlig grunn til å anta at bevis oppbevares der, og

 • 3. å ta med ting, herunder kopi av dokumenter og annen informasjon og teknisk lagret informasjon som kan ha betydning som bevis for nærmere granskning, og å forsegle forretningslokaler, bøker, forretningspapirer eller teknisk lagringsmedium så lenge undersøkelsen varer og dette anses nødvendig.

(2) Begjæring om adgang til bevissikring fremsettes av Finanstilsynet for tingretten på det sted hvor det mest praktisk kan skje. Retten treffer sin avgjørelse ved beslutning før bevissikringen settes i verk. Den begjæringen retter seg mot, skal ikke varsles om begjæringen eller beslutningen. Kjæremål over beslutningen har ikke oppsettende virkning. Straffeprosessloven §§ 200, 201 første ledd, §§ 117 til 120, jf. §§ 204, 207, 208, 209, 213 og kapittel 26 og forvaltningsloven § 15 annet og tredje ledd gjelder så langt de passer.

(3) Finanstilsynet kan kreve bistand av politiet for å iverksette beslutning om bevissikring.

(4) Dersom det ikke er tid til å avvente rettens beslutning, kan Finanstilsynet kreve at politiet avstenger områder der bevisene kan være, inntil rettens beslutning foreligger.

(5) Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon.

§ 19-6 Finanstilsynets taushetsplikt

(1) Gir Finanstilsynets undersøkelser grunn til å anta at noen er eller vil bli påført tap som følge av at bestemmelser i lov eller i medhold av lov ikke er overholdt, kan Finanstilsynet underrette vedkommende om forholdet uten hinder av taushetsplikten etter finanstilsynsloven § 7 første ledd.

(2) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger som omhandler tiltak og sanksjoner som knytter seg til overtredelse av bestemmelser i loven her, eller forskrifter gitt i medhold av loven, dersom offentliggjøring av opplysningene kan skape alvorlig uro på finansmarkedene eller påføre de berørte parter uforholdsmessig stor skade. Forvaltningsloven § 13 og §§ 13 b til 13 e gjelder ikke for opplysninger som nevnt i første punktum.

(3) Enhver som utfører arbeid eller tjeneste for Finanstilsynet eller departementet, har taushetsplikt overfor uvedkommende om identiteten til personer som har gitt meldinger, tips eller liknende opplysninger om overtredelser av loven og tilhørende forskrifter, og om andre opplysninger som kan gjøre identiteten kjent, med mindre bruk av opplysningene er nødvendig som ledd i ytterligere undersøkelser av overtredelsen eller etterfølgende rettsforfølgning av saken. Taushetsplikten etter første punktum gjelder også identiteten til den fysiske personen opplysningene gjelder. Taushetsplikten etter første og annet punktum gjelder overfor sakens parter og deres representanter.

§ 19-7 Pålegg mv.

(1) Finanstilsynet kan gi foretak som nevnt i § 19-1 første ledd pålegg om retting dersom foretaket opptrer i strid med lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov. Videre kan pålegg om retting gis til foretak som opptrer i strid med bestemmelsene i EMIR som gjennomført i § 17-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene. Pålegg om retting kan også gis dersom verdipapirforetak opptrer i strid med interne retningslinjer og instrukser som nevnt i § 9-16, eller markedsoperatører eller datarapporteringsforetak opptrer i strid med egne regler og forretningsvilkår. Tilsvarende gjelder dersom foretakenes ledelse eller styre ikke oppfyller kravene som fastsatt i § 9-10, § 11-7, § 14-4 eller EMIR artiklene 26 til 50 som gjennomført i § 17-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende dersom Finanstilsynet underrettes av tilsynsmyndigheter i annen EØS-stat om at et norsk verdipapirforetak har overtrådt regler som gjelder for foretakets virksomhet i vedkommende land. Finanstilsynet skal i tilfelle underrette vedkommende myndighet om hvilke pålegg som blir gitt.

(3) Finanstilsynet kan forby verdipapirforetak å drive virksomhet som ikke anses tilfredsstillende regulert i lov, forskrift gitt med hjemmel i lov eller interne retningslinjer og instrukser som nevnt i § 9-16, når virksomheten kan påføre foretaket eller dets kunder uforsvarlig stor risiko. Finanstilsynet kan også gi pålegg om at slik virksomhet bare kan finne sted på bestemte vilkår.

(4) Dersom en eier med kvalifisert eierandel ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket, eller en eier ikke har gitt melding til Finanstilsynet etter § 9-13 første ledd, eller etter § 11-10 tredje ledd, eller erverver aksjer i strid med Finanstilsynets vedtak etter § 9-13 annet ledd, § 11-10 eller § 13-3, kan Finanstilsynet gi pålegg om at stemmerettighetene knyttet til aksjene ikke kan utøves, eller at aksjene skal avhendes, etter fremgangsmåten i § 13-4.

(5) Finanstilsynet kan gi pålegg om å oppfylle opplysnings- og meldeplikt etter § 19-2 niende ledd. Finanstilsynsloven § 10 annet ledd gjelder tilsvarende.

(6) Dersom Finanstilsynet har grunn til å anta at noen handler i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, kan Finanstilsynet pålegge vedkommende å bringe handlingen til opphør. Pålegget kan omfatte ethvert tiltak som er nødvendig for å bringe overtredelsen til opphør.

(7) Finanstilsynet kan pålegge foretak som nevnt i § 19-1 annet ledd å innhente den dokumentasjon som Finanstilsynet krever til gjennomføring av kontroll etter § 19-1 annet ledd. Finanstilsynsloven § 10 annet ledd gjelder tilsvarende.

(8) Finanstilsynet kan gi pålegg om stans i markedsføring eller salg av finansielle instrumenter eller strukturerte innskudd når verdipapirforetaket som har produsert produktene, ikke har utviklet eller gjennomført en effektiv prosess for fremstilling av produktene eller på annen måte ikke oppfylt kravene etter § 9-19.

§ 19-8 Forbud mot å inneha ledelsesfunksjon

(1) Dersom styremedlem, daglig leder eller faktisk leder i foretak med konsesjon til å drive virksomhet som omfattes av verdipapirhandelloven, i sin stilling har foretatt alvorlige, systematiske eller gjentatte brudd på bestemmelser i lov eller gitt i medhold av lov, kan Finanstilsynet fatte vedtak om at vedkommende ikke kan inneha slik stilling, dersom bruddene medfører at vedkommende må anses uegnet eller uskikket til å inneha stillingen. Det skal legges vekt på om vedkommendes utøvelse av ledelsesfunksjoner som nevnt kan skade tilliten til verdipapirmarkedet.

(2) Vedtak etter denne bestemmelsen kan gjelde for en tidsbegrenset periode.

§ 19-9 Midlertidig forbud mot medlemskap på regulert marked m.v.

Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan Finanstilsynet midlertidig forby verdipapirforetak å være medlem eller deltaker på regulert marked og MHF eller kunde av OHF, hvis det er grunn til å frykte at medlemskapet eller deltakerforholdet kan skade det aktuelle markedet eller handelsplassen, andre kunder eller allmenne interesser.

§ 19-10 Klagenemnd

(1) Departementet kan i forskrift fastsette at en klagenemnd skal avgjøre klager på vedtak etter bestemmelser gitt i medhold av § 19-1 annet ledd.

(2) Forvaltningsloven kommer til anvendelse for klagenemndens virksomhet. Departementet kan fastsette nærmere regler om frister, innholdet av klage, tilsvar og muntlig forhandling samt om klagenemndens sammensetning og virksomhet.

(3) Klagenemndens utgifter til klagebehandling etter første ledd dekkes av Finanstilsynet og utlignes på utstedere av omsettelige verdipapirer som er notert på regulert marked i EØS med Norge som hjemstat. Departementet fastsetter medlemmenes godtgjørelse.

(4) Det kan kreves gebyr for behandling av klage som angitt i første ledd. Departementet kan gi nærmere regler om når gebyr skal kreves, om gebyrenes størrelse og om innkrevingen.

Kapittel 20 Tilsyn med verdipapirforetak med hovedsete i annen stat

§ 20-1 Opplysningsplikt for foretak med hovedsete i annen EØS-stat

(1) Finanstilsynet kan til statistisk bruk pålegge verdipapirforetak som yter investeringstjenester gjennom filial etter § 9-46, å avgi rapporter om sin virksomhet.

(2) Finanstilsynet kan kreve de opplysninger fra verdipapirforetakene som nevnt i første ledd som anses nødvendige for å kontrollere at de regler som gjelder for virksomheten her i landet overholdes.

§ 20-2 Stedlig kontroll med foretak med hovedsete i annen EØS-stat

(1) Etter forutgående melding til Finanstilsynet kan tilsynsmyndigheten i verdipapirforetakets hjemstat, i samarbeid med Finanstilsynet, foreta stedlig kontroll i filial etablert etter § 9-46. Etter anmodning fra tilsynsmyndigheten i hjemstaten kan Finanstilsynet foreta den nevnte kontroll.

(2) Første ledd er ikke til hinder for at Finanstilsynet kan foreta den stedlige kontroll som anses nødvendig for å kontrollere at de regler som gjelder for filialens virksomhet her i landet overholdes.

§ 20-3 Pålegg om retting m.m. mot foretak med hovedsete i annen EØS-stat

(1) Finanstilsynet skal gi verdipapirforetak som yter investeringstjenester i henhold til § 9-46, pålegg om retting, herunder opphør av virksomhet her i landet, dersom virksomheten drives i strid med lov eller forskrift.

(2) Finanstilsynet kan treffe tiltak for å hindre nye overtredelser dersom pålegg etter første ledd ikke etterkommes.

(3) Før Finanstilsynet gir pålegg etter første ledd, skal tilsynsmyndighetene i verdipapirforetakets hjemstat varsles, og gis anledning til å treffe tiltak for å bringe det lovstridige forhold til opphør.

(4) Hvis det er nødvendig for å verne interessene til investorer og andre som mottar tjenester fra verdipapirforetaket, kan Finanstilsynet treffe nødvendige tiltak uten slikt varsel som nevnt i tredje ledd.

(5) Dersom et foretak med hovedsete i annen EØS-stat har fått sin tillatelse tilbakekalt, skal Finanstilsynet treffe tiltak for å hindre at foretaket fortsatt yter investeringstjenester her i landet.

§ 20-4 Dokumentasjon fra norske filialer av foretak med hovedsete i annen EØS-stat

Finanstilsynet skal ha tilgang til og føre tilsyn med dokumentasjon, herunder opptak av telefonsamtaler og lagring av elektronisk kommunikasjon, etter § 9-16 nr. 8 og § 9-17, foretatt av norske filialer av utenlandske verdipapirforetak.

§ 20-5 Tilsyn med foretak med hovedsete utenfor EØS

Finanstilsynet fører tilsyn med filialer av foretak med hovedsete utenfor EØS som har tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet etter § 9-48 første ledd.

Kapittel 21 Sanksjoner

§ 21-1 Daglig mulkt mv.

(1) Tilbudsmyndigheten kan ilegge foretaket eller person som forsømmer sine plikter etter kapittel 6, en daglig mulkt som påløper inntil forholdet er rettet.

(2) Tilbudsmyndigheten fastsetter mulktens størrelse. Mulkten tilfaller statskassen.

(3) Påløpt mulkt forfaller til betaling ved påkrav og er tvangsgrunnlag for utlegg.

(4) Ved overtredelse av plikter etter kapittel 7 eller forskrifter fastsatt i medhold av kapittel 7, kan prospektmyndigheten pålegge daglig mulkt etter nærmere regler fastsatt av departementet.

(5) Finanstilsynet kan ilegge sentral motpart eller foretak eller personer tilknyttet sentral motpart som forsømmer sine plikter etter EMIR artikkel 4 til 13 og artikkel 26 til 54 som gjennomført i § 17-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene, en daglig mulkt som påløper inntil forholdet er rettet.

§ 21-2 Vinningsavståelse

(1) Dersom det er oppnådd vinning ved en uaktsom eller forsettlig overtredelse av §§ 3-3 første ledd, 3-4, 3-6 første og annet ledd, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 9-8, 10-3, 10-4, 10-5, 10-9 til 10-17, samt MiFIR artikkel 29 nr. 1 som gjennomført i § 8-1 eller shortsalgforordningen artiklene 12 til 15 som gjennomført i § 3-14 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, kan den som vinningen er tilfalt, pålegges helt eller delvis å avstå denne. Dette gjelder også når den som vinningen tilfaller, er en annen enn lovovertrederen. Kan størrelsen av vinningen ikke godtgjøres, fastsettes beløpet skjønnsmessig.

(2) Dersom vinningen er tilfalt et selskap som inngår i et konsern, hefter selskapets morselskap og morselskapet i det konsern selskapet er en del av, subsidiært for beløpet.

(3) Finanstilsynet kan beslutte vinningsavståelse etter denne paragraf. Beslutning om vinningsavståelse anses ikke som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vinningsavståelsen skal ha frist for vedtakelse på inntil to måneder. Vedtatt vinningsavståelse er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom vinningsavståelsen ikke vedtas, kan Finanstilsynet innen tre måneder etter utløpet av vedtaksfristen reise sak mot vedkommende i den rettskrets der vedkommende kan saksøkes. Saken følger lov om rettergangsmåten for tvistemål. Megling i forliksrådet er ikke nødvendig.

(4) Det skal gjøres fradrag i kravet om vinningsavståelse for beløp som den ansvarlige ved dom blir tilpliktet å betale tilbake til den skadelidte. Det samme gjelder hvis vedkommende på forhånd har foretatt slik tilbakebetaling og godtgjør at tilbakebetaling har funnet sted. Dersom dom som nevnt i første punktum avsies etter at vinning er avstått, og den ansvarlige ikke har midler til å dekke kravet, skal den avståtte vinning tilbakeføres til skadelidte i den grad det er nødvendig for å betale det i dommen fastsatte beløp.

(5) Kravet om vinningsavståelse foreldes etter ti år. For øvrig får reglene i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer anvendelse så langt de passer.

(6) Dersom overtredelsen behandles av påtalemyndigheten eller retten etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker, skal eventuelt krav om vinningsavståelse tas med som inndragningskrav etter straffeloven § 67.

§ 21-3 Overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelser i kapittel 3 til 6 og 17

(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 3-6 tredje, fjerde og sjette ledd, § 4-2, § 4-3 eller § 4-4 første eller annet ledd eller shortsalgforordningen artiklene 5 til 11 som gjennomført i § 3-14 eller EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som gjennomført i § 17-1 første ledd eller forskrift gitt til utfylling av disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Medvirkning kan sanksjoneres på samme måte. Det samme gjelder forsøkshandlinger, jf. straffeloven § 16.

(2) Finanstilsynet kan ilegge foretak som nevnt i § 19-1 annet ledd, overtredelsesgebyr dersom foretakets finansielle rapportering ikke er i samsvar med lov eller forskrift når overtredelsen har skjedd forsettlig eller uaktsomt. Klage over slikt vedtak følger reglene i § 19-10.

(3) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i §§ 5-2 eller 5-3, samt forskrifter gitt for å utfylle disse bestemmelsene, kan Finanstilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Første ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende. Dersom Finanstilsynets myndighet til å føre tilsyn med overholdelsen av §§ 5-2 og 5-3 er delegert til markedsoperatør i henhold til § 19-1 første ledd, kan vedkommende markedsoperatør ilegge overtredelsesgebyr etter dette ledd. Klage over vedtak av regulert marked følger regler i § 12-11. Bestemmelsen i § 19-6 annet ledd gjelder tilsvarende for regulert marked.

(4) Ved overtredelse av plikter etter kapittel 7 eller forskrifter fastsatt i medhold av kapittel 7, kan prospektmyndigheten ilegge overtredelsesgebyr.

(5) Ved utmåling av overtredelsesgebyr skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, samt graden av utvist skyld. Overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.

(6) Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

(7) Søksmål mot vedtak etter denne bestemmelsen kan ikke reises før vedkommende part har benyttet klageretten og klagen er avgjort av klageinstansen. Søksmål skal likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått seks måneder fra det tidspunkt erklæringen om klage første gang ble fremsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

(8) Når Statens innkrevingssentral er pålagt å innkreve gebyr som nevnt i første til fjerde ledd, kan den inndrive kravene ved trekk i lønn og lignende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive kravene ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd.

§ 21-4 Overtredelsesgebyr ved brudd på reglene i kapittel 8 til 15 og 19

(1) Finanstilsynet kan ilegge foretak med tillatelse etter §§ 9-1, 9-48, 11-1 og 14-1, samt kredittinstitusjoner med tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet etter finansforetaksloven § 2-7, overtredelsesgebyr dersom foretaket eller noen som har handlet på vegne av foretaket, overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av MiFIR som gjennomført i § 8-1 og kapittel 9 til 15 i loven. Det samme gjelder ved brudd på vilkår i tillatelser gitt i medhold av de nevnte bestemmelsene, eller dersom tillatelse er oppnådd ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter, eller dersom foretaket iverksetter tiltak som krever tillatelse, uten at tillatelse er gitt. Foretak som nevnt i § 9-46 kan ilegges overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsene som fremgår i § 9-47. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(2) Når overtredelsesgebyr kan ilegges foretak etter første ledd, kan overtredelsesgebyr i tillegg ilegges styremedlemmer, daglig leder eller faktisk leder i foretaket, dersom vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet i forbindelse med forholdet som medfører at foretaket ilegges overtredelsesgebyr.

(3) Finanstilsynet kan ilegge foretak som driver virksomhet som krever tillatelse etter §§ 9-1, 11-1 og 14-1 overtredelsesgebyr dersom foretaket, eller noen som har handlet på vegne av foretaket, driver slik virksomhet uten tillatelse. Det samme gjelder foretak som overtrer § 9-35 om algoritmehandel og bestemmelsene i § 15-1 om posisjonsgrenser, eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan også ilegges foretak som ikke etterkommer Finanstilsynets pålegg etter §§ 19-2, 19-3 og 19-7. Overtredelsesgebyr kan ilegges selv om ingen enkeltperson har utvist skyld.

(4) Finanstilsynet kan ilegge fysiske personer som forsettlig eller uaktsomt driver virksomhet som krever tillatelse etter §§ 9-1, 11-1 og 14-1 overtredelsesgebyr dersom vedkommende driver slik virksomhet uten tillatelse. Det samme gjelder personer som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 9-35 om algoritmehandel og bestemmelsene i § 15-1 om posisjonsgrenser eller forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr kan også ilegges personer som forsettlig eller uaktsomt unnlater å etterkomme Finanstilsynets pålegg etter §§ 19-2, 19-3 og 19-7.

(5) For juridiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 42 millioner kroner, eller opptil 10 prosent av den samlede årsomsetningen i henhold til siste godkjente årsregnskap. For et morselskap eller et datterselskap av et morselskap som skal utarbeide konsernregnskap etter direktiv 2013/34 EU, skal den samlede omsetningen være den totale årsomsetningen, eller tilsvarende inntekt etter relevante regnskapsdirektiver, etter siste tilgjengelige konsoliderte årsregnskap godkjent av ledelsen i det overordnede morforetaket.

(6) For fysiske personer kan det fastsettes overtredelsesgebyr på inntil 42 millioner kroner.

(7) Overtredelsesgebyret kan fastsettes til to ganger oppnådd fortjeneste eller unngått tap som følge av overtredelsen, selv om dette gir høyere gebyr enn utmålingen etter tredje og fjerde ledd.

(8) Ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr skal det betales renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

(9) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at Finanstilsynet gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr.

§ 21-5 Momenter ved avgjørelse om administrative tiltak skal treffes, om sanksjoner skal ilegges og ved utmåling av overtredelsesgebyr

(1) Ved avgjørelse om et administrativt tiltak skal treffes eller en administrativ sanksjon skal ilegges og ved utmåling av administrative gebyrer etter bestemmelsene i kapittelet her, skal det blant annet tas hensyn til:

 • 1. overtredelsens grovhet og varighet,

 • 2. graden av skyld hos overtrederen,

 • 3. overtrederens finansielle styrke, særlig samlet omsetning eller årsinntekt og eiendeler,

 • 4. oppnådd fortjeneste eller unngått tap,

 • 5. tap påført tredjemann som følge av overtredelsen,

 • 6. vilje til å samarbeide med myndighetene,

 • 7. tidligere overtredelser.

(2) Det kan tas hensyn til flere momenter enn dem som er omhandlet i første ledd, når typen av og nivået på administrative sanksjoner og tiltak fastsettes.

§ 21-6 Straff

(1) Med bøter eller fengsel inntil seks år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 3-3 første ledd eller § 3-8, jf. forskrift gitt i medhold av denne.

(2) Med bøter eller fengsel inntil 1 år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

 • 1. overtrer §§ 3-4, 3-5, 3-7, 3-11, 3-14, 7-2, 7-3, 7-7, 7-10, 9-1, 9-16 første ledd nr. 8, 10-3 til 10-5, 9-17, 19-2, 19-3 eller EMIR artiklene 4 til 13 og artiklene 26 til 54 som gjennomført i § 17-1 første ledd eller shortsalgforordningen artiklene 12 til 15 som gjennomført i § 3-14 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene,

 • 2. overtrer § 3-6 første og annet ledd dersom det foreligger innsideinformasjon i foretaket,

 • 3. gir villedende eller uriktige opplysninger i prospekt, annonser mv. som nevnt i § 7-13 og § 7-15,

 • 4. overtrer plikten i § 9-18 til å oppbevare finansielle instrumenter og midler som tilhører investoren atskilt fra foretakets,

 • 5. unnlater å etterkomme krav etter § 19-5 eller pålegg etter § 19-7, eller

 • 6. grovt eller gjentatte ganger overtrer § 3-6 tredje, fjerde eller sjette ledd, § 3-9, § 3-10, § 4-2, § 5-2, § 5-3 eller §§ 10-9 til 10-17, jf. forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene.

(3) Med bøter straffes den som grovt eller gjentatte ganger forsettlig eller uaktsomt overtrer § 4-3 eller § 4-4 første eller annet ledd, eller shortsalgforordningen artiklene 5 til 11 som gjennomført i § 3-14 eller forskrifter gitt til utfylling av disse bestemmelsene, eller den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 4-4 tredje eller fjerde ledd, eller forskrifter gitt til utfylling av disse.

Gjeldende kapittel 18 blir nytt kapittel 22:

Kapittel 22 Overgangsregler og Ikrafttredelse

Ny § 22-1 skal lyde:

§ 22-1 Ikrafttredelse og overgangsregler.

(1) Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

(2) Departementet kan fastsette utfyllende regler om ikrafttredelse i forskrift.

§ 18-2 blir ny § 22-2 med følgende endringer:

Nytt første ledd skal lyde:

(1) Tillatelser etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel og lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder videreføres. Foretak med slike tillatelser må innrette sin virksomhet etter reglene i loven her fra lovens ikrafttredelse.

Nytt femte ledd skal lyde:

(5) Forskrifter gitt i medhold av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven), lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel og lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder videreføres og gjelder inntil noe annet er bestemt også etter at loven her har trådt i kraft.

Forslag til endringer i andre lover:

I Lov 4. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) foreslås følgende endringer:

§ 2-7 skal lyde:

§ 2-7. Konsesjon som bank

Tillatelse til å drive virksomhet som bank gir adgang til å motta innskudd og andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten, å yte kreditt og stille garantier for egen regning og til å yte betalingstjenester. Tillatelsen kan også omfatte følgende typer virksomhet:

 • a) annen finansieringsvirksomhet,

 • b) utstedelse av elektroniske penger,

 • c) forretninger for foretakets eller kundenes regning i penge-, valuta- og verdipapirmarkedet, herunder investeringstjenester og investeringsvirksomhet etter verdipapirhandelloven § 2-1 samt tilknyttede tjenester etter verdipapirhandelloven § 2-6.

 • d) andre banktjenester.

Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven), oppheves.

Til forsiden