NOU 2020: 14

Ny barnelov — Til barnets beste

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Lover, forskrifter, konvensjoner og andre internasjonale kilder

Norske lover

Grunnloven: Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814.

Kong Christian Den Femtis Norske Lov.

Adopsjonsloven: lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon.

Barneloven: lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.

Barnebortføringsloven: lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn.

Barnehageloven: lov 17. juni nr. 64 om barnehager.

Barnetrygdloven: lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.

Barnevernloven: lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Bioteknologiloven: lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.

Bidragsinnkrevingsloven: lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv.

Domstolloven: lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene.

Ekteskapsloven: lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap.

Familievernkontorloven: lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer.

Folketrygdloven: lov 22. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Forskotteringsloven: lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott.

Forvaltningsloven: lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Friskoleloven: lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar.

Helse- og omsorgstjenesteloven: lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Helsepersonelloven: lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.

Helseregisterloven: lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger.

Likestillings- og diskrimineringsloven: lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering.

Lov om Haagkonvensjonen 1996 (Haagloven): lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn.

Lov om endring av juridisk kjønn: lov 17. juni 2016 nr. 46 om endring av juridisk kjønn.

Menneskerettsloven: lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

NAV-loven: lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Opplæringsloven: lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæring.

Pasient- og brukerrettighetsloven: lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Passloven: lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass.

Psykisk helsevernloven: lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

Rettsgebyrloven: lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

Rettshjelploven: lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.

Sosialtjenesteloven: lov 18. desember 2009 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Spesialisthelsetjenesteloven: lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Straffeloven: lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff.

Straffeprosessloven: lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker.

Trossamfunnsloven: lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (i kraft 1. januar 2021, Kongen bestemmer).

Tvangsfullbyrdelsesloven: Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.

Tvisteloven: lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

Utlendingsloven: lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Vergemålsloven: lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål.

Forskrifter

Forskrift 20. november 1981 nr. 8950 om nordiske farskapsavgjørelser (forskrift om nordiske farskapsavgjørelser).

Forskrift 20. november 1981 nr. 8986 om indeksregulering av underholdsbidrag til barn (forskrift om indeksregulering av underholdsbidrag til barn).

Forskrift 4. november 2001 nr. 1250 om gebyr for offentlig fastsettelse av barnebidrag (forskrift om gebyr for bidragsfastsettelse).

Forskrift 15. januar 2003 nr. 121 om særtilskot (forskrift om særtilskot).

Forskrift 15. januar 2003 nr. 122 om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle (forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle).

Forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot (forskrift om fastsetjing av fostringstilskot).

Forskrift 11. februar 2003 nr. 125 om gjennomføringen av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott (forskrift om inntektsprøving av forskott).

Forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (tilsynsforskriften).

Forskrift 12. desember 2005 nr. 1443 til lov om fri rettshjelp (rettshjelpsforskriften).

Forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova (forskrift til opplæringslova).

Forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til friskolelova (forskrift til friskolelova).

Forskrift 18. desember 2006 nr. 1478 om mekling etter ekteskapsloven og barneloven (meklingsforskriften).

Forskrift 29. november 2007 nr. 1346 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (forskrift om tilskudd til ungdomsorganisasjoner).

Forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket (utlendingsforskriften).

Forskrift 24. september 2009 nr. 1210 om barnesakkyndig kommisjon (forskrift om Barnesakkyndig kommisjon).

Forskrift 17. desember 2013 nr. 1592 om å klargjere morskap (forskrift om å klargjere morskap).

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), fastsatt ved kgl. Res. 19 februar 2016.

Konvensjoner

Barnekonvensjonen: FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

CRPD: Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne av 13. desember 2006.

Den europeiske sosialpakt av 18. oktober 1961.

EMK: Den europeiske menneskerettskonvensjon av 4. november 1950.

Europeisk konvensjon om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar og om gjenopprettelse av foreldreansvar av 20. mai 1980.

Konvensjon om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring av 25. oktober 1980.

Konvensjon om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn av 19. oktober 1996.

Konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie av 23. november 2007.

Kvinnekonvensjonen: FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner av 18. desember 1979.

Luganokonvensjonen: Konvensjon om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker av 30. oktober 2007.

Nordisk familierettslig konvensjon: Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål med sluttprotokoll av 6. februar 1931.

SP: Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 23. mars 1976.

ØSK: Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966.

Andre internasjonale kilder

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 3

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 5

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 8

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 12

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 13

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 14

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 15

Generell kommentar fra FNs barnekomité nr. 20

Utkast av 13. august 2020 til generell kommentar nr. 25: Children’s rights in relation to the digital environment.

Barnekomiteens avsluttende merknader til Norges fjerde rapport, (2010). CRC/C/NOR/CO/4.

Barnekomiteens avsluttende merknader til Norges femte og sjette rapport, (2018). CRC/C/NOR/CO/5-6.

Kvinnekomiteens avsluttende merknader til Norges niende rapport, (2017). CEDAW/C/NOR/CO/9.

FN-komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sine avsluttende merknader til Norges sjette rapport, (2020). E/C.12/NOR/CO/6.

Hague Conference on Private International Law (2020). Conclusions & Decisions adopted by The Council on General Affairs and Policy, 3 to 6 March 2020. Hentet fra www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy

Kommisjon om europeisk familierett (CEFL): Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities. Hentet fra http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PRS-English1.pdf

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000.

Nordisk rett

Danmark

Børneloven.

Familieretshusloven.

Forældreansvarsloven.

Retsplejeloven.

Serviceloven.

BEK nr 299 af 20/03/2019. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v., Børne og Socialministeriet, j.nr. 2018-5646.

VEJ nr 9007 af 07/01/2014. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven), Børne og Socialministeriet, j.nr. 2013-1513.

VEJ nr 9258 af 20/03/2019. Vejledning om anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed, Børne- og Socialministeriet, j.nr. 2018-5646.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. (2014). Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder. Hentet fra https://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/beslutningsforslag/B78/20141_B78_som_fremsat.pdf

Finland

Föreningslag (503/1989).

Finlands grundlag (11.6.1999/731).

Kyrkolag (1054/1993).

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (8.4.1983/361).

Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (16.8.1996/619).

Lag om förmyndarverksamhet (442/1999).

Lag om för- och efternamn (19.12.2017/946).

Lag om unga arbetstagare (998/1993).

Religionsfrihetslag (6.6.2003/453).

Socialvårdslag (30.12.2014/1301).

Strafflag (19.12.1889/39).

RP 88/2018 rd.

Island

Barnalög no. 76, 27 mars 2003, på engelsk Children Act No. 76, 27 March 2003.

Lög um útlendinga no 80, 16 juni 2016.

Sverige

Föräldrabalk (1949:381).

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52).

Socialtjänstlag (2001:453).

NJA 1997 s. 341 Högsta domstolen.

NJA 1997 s. 196 Högsta domstolen.

Prop. 1975/76:170. Regeringens proposition om ändring i föräldrabalken, m. m.

Prop. 1997/98:7. Vårdnad, boende och umgänge

Prop. 2005/06:99. Nya vårdnadsregler

Prop. 2009/10:192. Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

SOU 2005:111. Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention m.m.

SOU 2017:6. Se barnet!

SOU 2018:68. Nya regler om faderskap och föräldraskap.

Skatteverket (2020). Hävande av faderskap och föräldraskap. Hentet fra https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/330263.html.

Social- och Hälsovårdsministeriet (2019). Lag om ändring av lagen angåande vårdnad om barn och umgängesrett träder i kraft 1.12.2019. Kommuninfo 5/2019.

Arbetsmarknadsdepartementet (2019). Pressemeldingen Översyn av familjerättslig lagstiftning av 31. juli 2019. Hentet fra https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/oversyn-av-familjerattslig-lagstiftning/

Rettspraksis

Høyesterettspraksis

Rt. 1987 s. 794

Rt. 1990 s. 568

Rt. 1993 s. 1082

Rt. 1993 s. 1140

Rt. 1993 s. 1144

Rt. 1994 s. 1244

Rt. 1995 s. 1565

Rt. 1996 s. 888

Rt. 1999 s. 1183

Rt. 2000 s. 996

Rt. 2000 s. 1006

Rt. 2000 s. 1898

Rt. 2001 s. 1006

Rt. 2002 s. 497

Rt. 2002 s. 557

Rt. 2003 s. 35

Rt. 2004 s. 811

Rt. 2005 s. 833

Rt. 2005 s. 1345

Rt. 2005 s. 1567

Rt. 2005 s. 1693

Rt. 2005 s. 1993

Rt. 2006 s. 929

Rt. 2006 s. 1702

Rt. 2007 s. 967

Rt. 2008 s. 513

Rt. 2009 s. 1261

Rt. 2010 s. 216

Rt. 2011 s. 1439

Rt. 2011 s. 1572

Rt. 2012 s. 1388

Rt. 2012 s. 1985

Rt. 2012 s. 2039

Rt. 2013 s. 565

Rt. 2013 s. 1176

Rt. 2013 s. 1329

Rt. 2014 s. 530

Rt. 2014 s. 585

Rt. 2015 s. 93

Rt. 2015 s. 155

Rt. 2015 s. 1388

HR-2016-2314-U

HR-2016-2554-P

HR-2017-18-U

HR-2017-1996-U

HR-2017-2437-U

HR-2018-2241-U

HR-2019-1230-A

HR-2019-1436-U

HR-2019-2420-A

HR-2019-2038-A

HR-2019-2205-A

HR-2019-2301-A

HR-2020-331-U

HR-2020-661-S

HR-2020-662-S

HR-2020-663-S

HR-2020-1619-U

HR-2020-1843-A

Underrettspraksis

RG-2009-348

RG-2010-1339

LB-2012-201495

LG-2013-52027

LE-2014-40988

LE-2016-176627

LF-2017-22776

LB-2017-11322

Praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Abdi Ibrahim mot Norge, (2019), dom av 17. desember 2019, klagenummer 15379/16

A.M. mot Norge, kommunisert sak, 19. juni 2018, nr. 30254/18

Association Innocence en Danger og Association Enfance et Partage mot Frankrike (2020), dom av 4. juni 2020 (endelig 04/09/2020), klagenummer 15343/15 og 16806/15

Bronda mot Italia (1998), dom av 9. juni 1998, klagenummer 22430/93

Buchleither mot Tyskland (2016), dom av 28. april 2016 (endelig 17/10/2016), klagenummer 20106/13

Cincimino mot Italia (2016), dom av 28. april 2016 (endelig 28/07/2016), klagenummer 68884/13

D. mot Frankrike (2020), dom av 16. juli 2020 (endelig 16/10/2020), klagenummer 11288/18

Elsholz mot Tyskland (2000), dom av 13. juli 2000, klagenummer 25735/94

Gandrud mot Norge (2009), avvisningsavgjørelse av 1. oktober 2009, klagenummer 23109/07

Giorgioni mot Italia (2016), dom av 15. september 2016 (endelig 15/12/2016), klagenummer 43299/12

Gnahoré mot Frankrike (2000), dom av 19. september 2000 (endelig 17/01/2001), klagenummer 40031/98

K.A. og A.D. mot Belgia (2005), dom av 17. februar 2005 (endelig: 06/07/2005), klagenummer 42758/98 og 45558/99

K.O. og V.M. mot Norge (2019), 19. november 2019 (endelig: 15/04/2020), klagenummer 64808/16

Kruskic mot Kroatia (2014), avvisningsavgjørelse av 25. november 2014, klagenummer 10140/13

Kacper Nowakowski mot Polen (2017), dom av 10. januar 2017 (endelig 10/04/2017), klagenummer 32407/13

Kopf og Liberda mot Østerrike (2012), dom av 17. januar 2012 (endelig 17/04/2012), klagenummer 1598/06

Khusnutdinov og X. mot Russland (2018), dom 18. desember 2018 (endelig 18/03/2019), klagenummer 76598/12

Marckx mot Belgia (1979), dom av 13. juni 1979, klagenummer 6833/74

Mennesson mot Frankrike (2014), dom av 26. juni 2014 (endelig 26/09/2014), klagenummer 65192/11

Mikulic mot Kroatia (2002), dom av 7. februar 2002 (endelig 04/09/2020), klagenummer 53176/99

Mifsud mot Malta (2019), dom av 29. januar 2019 (endelig 29/4/2019), klagenummer 62257/15

Mustafa og Armagan Akin mot Tyrkia (2010), dom av 6. april 2010 (endelig 06/07/2010), klagenummer 4694/03

Nazarenko mot Russland (2015), dom av 16. juli 2015 (endelig 16/10/2015), klagenummer 39438/13

Nuutinen mot Finland (2000), dom av 27. juni 2000, klagenummer 32842/96

Paradiso og Campanelli mot Italia (2017), dom av 24. januar 2017, klagenummer 25358/12

S. og Marper mot Storbritannia (2008), dom av 4. desember 2008, klagenummer 30562/04 og 30566/04

Sahin mot Tyskland (2003), dom av 19. september 2003, klagenummer 30943/96

Sanchez Cardenas mot Norge (2007), dom av 4. oktober 2007 (endelig 04/01/2008), klagenummer 12148/03

Solarino mot Italia (2017), dom av 9. februar 2017 (endelig 09/05/2017), klagenummer 76171/13

Stankunaite mot Litauen (2019), dom av 29. oktober 2019 (endelig 29/01/2020), klagenummer 67068/11

Strand Lobben og andre mot Norge (2019), dom av 10. september 2019, klagenummer 37283/13

Strumia mot Italia (2016), dom av 23. juni 2016 (endelig 23/09/2016), klagenummer 53377/13

Söderman mot Sverige (2013), dom av 12. november 2013, klagenummer. 5786/08

V.D. mfl. mot Russland (2019), dom av 9. april 2019 (endelig 09/09/2019), klagenummer 72931/10

Wetjen mfl. mot Tyskland (2018), dom av 22. mars 2018 (endelig 22/06/2018), klagenummer 68125/14 og 72204/14

X og andre mot Østerrike (2013), dom av 19. februar 2013, klagenummer 19010/07

X, Y og Z mot Storbritannia (1997), dom av 22. april 1997, klagenummer. 21830/93

Rådgivende uttalelse fra EMD av 10. april 2019. «Concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child relationship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the intended mother».

Annen internasjonal praksis

A mot kommisjonen, Case C-523/07, dom 2. april 2009.

Forarbeider

Offentlige utredninger

NOU 1977: 35 Lov om barn og foreldre.

NOU 1982: 14 Fastsettelse og innkreving av underholdsbidrag.

NOU 1998: 17 Barnefordelingssaker avgjørelsesorgan, saksbehandlingsregler og delt bosted.

NOU 2001: 32 Rett på sak Lov om tvisteløsning (tvisteloven).

NOU 2004: 16 Vergemål.

NOU 2008: 9 Med barnet i fokus en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.

NOU 2009: 1 Individ og integritet.

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap Fastsettelse og endring av foreldreskap.

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn En helhetlig tros- og livssynspolitikk.

NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

NOU 2017: 3 Folketrygdens ytelser til etterlatte. Forslag til reform.

NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker.

NOU 2017: 12 Svikt og svik Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem.

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgssektoren.

NOU 2019: 17 Domstolstruktur.

NOU 2019: 19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom – Likestillingsutfordringer blant barn og unge.

NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste – En gjennomgang av familieverntjenesten.

NOU 2019: 23 Ny opplæringslov.

NOU 2020: 5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Proposisjoner og innstillinger

Ot.prp. nr. 5 (1914) Om udfærdigelse av lov om barn, hvis forældre ikke har indgaat egteskap med hverandre mv.

Ot.prp. nr. 26 (1976–77) Om lov om endringer i lov av 28. april 1961 om psykisk helsevern

Ot.prp. nr. 62 (1979–80) Om lov om barn og foreldre (barnelova)

Ot.prp. nr. 56 (1983–84) Om endringer i lov 8 april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (Barnelova), (prøveprosjekt for fastsettelse av underholdsbidrag).

Ot.prp. nr. 8 (1986–87) Om lov om endring i barneloven § 30 (vold og annen mishandling av barn

Ot.prp. nr. 44 (1987–88) Om lov om endringer i barneloven (underholdsbidrag, samværsrett m.v.)

Ot.prp. nr. 56 (1996–97) Endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Ot.prp. nr. 3 (1998–99) Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Ot.prp. nr. 43 (2000–2001) Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.)

Ot.prp. nr. 93 (2001–2002) Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap)

Ot.prp. nr. 29 (2002–2003) Om lov om endringer i barneloven mv.

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 64 (2002–2003) Om lov om medisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Ot.prp. nr. 103 (2002–2003) Om lov om endringar i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) m.m.

Ot.prp. nr. 82 (2003–2004) Om lov om endringer i barneloven (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Ot.prp. nr. 51 (2004–2005) Om lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Ot.prp. nr. 103 (2004–2005) Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Ot.prp. nr. 11 (2005–2006) Om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Ot.prp. nr. 47 (2005–2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Ot.prp. nr. 74 (2005–2006) Om lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover)

Ot.prp. nr. 76 (2005–2006) Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

Ot.prp. nr. 33 (2007–2008) Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)

Ot.prp. nr. 69 (2007–2008) Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

Ot.prp. nr. 104 (2008–2009) Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Ot.prp. nr. 110 (2008–2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)

Prop. 14 L (2009–2010) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Prop. 118 L (2009–2010) Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven (tilpasninger til Haag-konvensjonen av 2007)

Prop. 47 L (2011–2012) Endringer i personopplysningsloven

Prop. 85 L (2012–2013) Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)

Prop. 105 L (2012–2013) Endringer i barnelova (farskap og morskap)

Prop. 102 LS (2014–2015) Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke til ratifikasjon av konvensjonen

Prop. 74 L (2015–2016) Lov om endring av juridisk kjønn

Prop. 85 L (2015–2016) Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.)

Prop. 161 L (2015–2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Prop. 75 L (2016–2017) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Prop. 88 L (2016–2017) Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Prop. 12 S (2016–2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Prop. 58 L (2016–2017) Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)

Prop. 81 L (2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Prop. 161 L (2015–2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Prop. 167 L (2016–2017) Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)

Prop. 7 L (2017–2018) Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover

Prop. 56 LS (2017–2018) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen

Prop. 82 L (2017–2018) Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)

Prop. 75 L (2018–2019) Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover

Prop. 130 L (2018–2019) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven).

Prop. 1 S (2018–2019) For budsjettåret 2019

Prop. 97 L (2019–2020) Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Prop. 1 S (2020–2021) For budsjettåret 2021

Innst. O. nr. 30 (1980–81) Innstilling fra justiskomiteen om lov om barn og foreldre (barnelova)

Innst. O. nr. 23 (1988–89) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) (underholdsbidrag, samværsrett m.v.)

Innst. O. nr. 100 (1996–97) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Innst. O. nr. 127 (2000–2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.)

Innst. O. nr. 26 (2002–2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endring i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsetting og endring av farskap)

Innst. O. nr. 96 (2002–2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i barneloven mv. (Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)

Innst. O. nr. 84 (2004–2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i barnelova (felles foreldreansvar for samboende foreldre)

Innst. O. nr. 35 (2005–2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.)

Innst. O. nr. 55 (2005–2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Innst. O. nr. 7 (2006–2007) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i tvisteloven (endringer i straffeprosessloven og andre lover)

Innst. S. nr. 185 (2006–2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om evaluering av nytt regelverk for barnebidrag

Innst. S. nr. 208 (2008–2009) Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om menn, mannsroller og likestilling

Innst. O. nr. 63 (2007–2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)

Innst. O. nr. 25 (2008–2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær)

Innst. 160 L (2009–2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Innst. 307 L (2009–2010) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova (tilpasninger til Haag-konvensjonen av 2007)

Innst. 169 S (2012–2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Innst. 374 L (2012–2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)

Innst. 186 S (2013–2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV

Innst. 329 L (2014–2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover

Innst. 315 L (2015–2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om endring av juridisk kjønn

Innst. 370 L (2015–2016) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.)

Innst. 195 L (2016–2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)

Innst. 247 S (2016–2017) Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Innst. 255 L (2016–2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)

Innst. 359 L (2016–2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Innst. 361 L (2016–2017) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)

Innst. 389 L (2016–2017) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Innst. 61 L (2017–2018) Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre

Innst. 150 L (2017–2018) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Innst. 336 L (2017–2018) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)

Innst. 208 L (2019–2020) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Høringsnotater

Høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet med forslag til endringer i barnelovens kapitler om farskap, foreldreansvar og samværsrett, oktober 1995.

Høringsnotat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med forslag til endringer i reglene om tilsyn under samvær i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), juni 2012.

Høringsnotat med forslag om endringer i barnelova, forskotteringsloven mv., februar 2008.

Høringsnotat fra Barne- og likestillingsdepartementet med forslag til endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep, oktober 2012.

Høringsnotat – forslag til ny forskrift om samvær med tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson etter barneloven, 2013.

Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til endringer i straffeloven om bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred, juni 2018.

Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om endringer i vergemålsloven, november 2018.

Høringsnotat fra Barne- og likestillingsdepartementet med forslag til ny barnevernslov, april 2019.

Høringsnotat fra Barne- og likestillingsdepartementet med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap, mai 2019.

Høringsnotat med forslag til ny barnevernslov, april 2019.

Høringsnotat om bruken av sakkyndige i foreldretvister, mai 2020.

Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften, juni 2020.

Dokumentserien, Stortinget

Dokument 16 (2011–2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

Dokument 3:3 (2019–2020) Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene.

Stortingsmeldinger

St.meld. nr. 15 (2000–2001) Nasjonale minoritetar i Noreg – Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

St.meld. nr. 19 (2006–2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag

St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining

St.meld. nr. 8 (2008–2009) Om menn, mannsroller og likestilling

Meld. St. 24 (2015–2016) Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meld. St. 39 (2015–2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven

Meld. St. 7 (2017–2018) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017

Vedtak og uttalelser

Tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen (2017). JDLOV-2017-5557

Vedtak fra diskrimineringsnemnda (2018). Sak 1/2018

Rundskriv og veiledere

Rundskriv til folketrygdloven. R15-00. Rundskriv til folketrygdloven kap 15 – Stønad til enslig mor eller far. NAV – Arbeids- og velferdsetaten.

Rundskriv til barnelova. R51-00 Nr. 1. Rundskriv til barnelova – Farskap og medmorskap. NAV – Arbeids- og velferdsetaten.

Rundskriv til barnelova. R55-02. Rundskriv til barnelova kap. 8 og 9: Lov om barn og foreldre Kapittel 8 og 9. NAV – Arbeids- og velferdsetaten.

Rundskriv Q-2004-15. Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn. Barne- og familiedepartementet.

Rundskriv Q-02/2008. Mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Barne- og likestillingsdepartementet/Barne- og familiedepartementet.

Rundskriv R-112/15 Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering. Finansdepartementet.

Rundskriv 8/2017: Foreldreansvar – regler for registrering i Folkeregisteret. Skattedirektoratet.

Helsedirektoratets rundskriv Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentar til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.

Nasjonal veileder for behandling av foreldretvister. Versjon 2.0. 2019. Domstoladministrasjonen.

Justisdepartementets lovavdeling (2000). Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid.

Andre offentlige dokumenter

Anmodningsvedtak nr. 5, 12. juni 2003.

Anmodningsvedtak nr. 8, 11. november 2014.

Anmodningsvedtak nr. 109, 4. desember 2015.

Dokument nr. 15:2093 (2019–2020). Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren.

Dokument nr. 15:2103 (2019–2020). Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til barne- og familieministeren.

Dokument nr. 15:2105 (2019–2020). Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren.

Statsministerens kontor. (2019). Granavoldenplattformen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/

Nettsteder

Bufdir (2020). Statistikk og analyse. Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Familie, foreldreskap og barn. Hentet fra https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Barn_oppvekst_og_familie/

Bufdir (2020). Statistikk og analyse. Hvor mange er lhbtiq? Hentet fra https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Hvor_mange

Datatilsynet (2018) Samtykke fra mindreårige. Hentet fra https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkje-fra-mindrearige

Dinutvei.no – Nasjonal veiviser ved vold og overgrep (2020). Ulike former for vold. Hentet fra https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/ulike-former-for-vold

Familieretshuset (2020). Faderskab. Hentet fra https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/faderskab

Försäkringskassan. Underholdsbidrag. Hentet fra https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/Barnet_bor_inte_hos_dig/underhallsbidragslank

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2020). Vold og overgrep. Hentet fra https://www.nkvts.no/tema/vold-og-overgrep-i-naere-relasjoner

NAV (2020). Familie-statistikk. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/familie-statistikk/

NAV (2019). Familie-statistikk. Arkiv – Barnebidrag september 2019. Kjønn og alder. 30. september 2010–2019. Antall og prosent. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/familie-statistikk/tabeller/barn-med-barnebidrag-og-eller-forskudd.kjonn-og-alder.30.september-2010-2019-antall

Oslo Met (2020). SIFOs Referansebudsjett. Hentet fra https://www.oslomet.no/om/sifo/referansebudsjettet

Oslo universitetssykehus (2020). DNA-Test.Farskapstest. Hentet fra https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rettsmedisinske-fag/rettsgenetikk/genetisk-slektskap/farskapstest

Soite (u.å.). Socialservice. Barnatillsyningsmannen. Hentet fra https://www.soite.fi/sv?page_id=lastenvalvoja

Statens Barnehus 2020. Hentet fra https://www.statensbarnehus.no

Statistisk sentralbyrå (2020). Utdanning. Foreldrebetaling i barnehager. Hentet fra https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/barnegenniv

Statistisk sentralbyrå (2020). Utdanning. Elever i grunnskolen. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/list/utgrs

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 03743 Elever i grunnskolen, etter målform, statistikkvariabel og år. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/03743/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 04232 Samlet fruktbarhetstall, kvinner, etter region, statistikkvariabel og år. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/04232/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 05525 Levendefødte, etter mors samlivsstatus (F) 2002–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/05525/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 05703 Barn som opplevde skilsmisse. Skilsmisser mellom ulike kjønn 1996–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/05703

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 05709 Barn som opplevde separasjon. Separasjoner mellom ulike kjønn 1999–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/05709

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 05742 Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn. Ekteskap mellom ulike kjønn 1974–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/03743/

Statistisk Sentralbyrå (2020). Tabell 06239 Barn 0–17 år, etter antall foreldre i familien, og foreldrenes samlivsform (F) 2001–2020. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/06239

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 06241 Barn 0–17 år, etter antall hjemmeboende søsken og foreldre og foreldrenes samlivsform 2001–2020. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/06241

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 06685 Adopterte, etter adopsjonstype, kjønn og alder 2006–2018. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/06685

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 07872 Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel 1961–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/07872/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 09745 Fødte, etter kjønn 1986–2019. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/09745/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 10939 Avsluttede meklinger og resultat, etter region, meklingsinstans, årsak til mekling, statistikkvariabel og år. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/10939/

Statistisk sentralbyrå (2020). Tabell 12481 Samlet fruktbarhetstall og antall levendefødte for innvandrerkvinner, etter statistikkvariabel og år. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/12481/

Statistisk sentralbyrå (2020). Barn og unge i befolkningen. Stadig færre barn og unge i Norge. Hentet fra https://www.ssb.no/a/barnogunge/2020/bef/

Statistisk sentralbyrå (2020). Familier og husholdninger. Hentet fra https://www.ssb.no/familie

Store norske leksikon (2020). Kvener. Hentet fra https://snl.no/kvener

Ungdatasenteret (2020). Se https://www.ungdata.no/

Brev og pressemeldinger

Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til barnelovutvalget 14. august 2020 om erklæring av farskap.

Brev fra Oslo universitetssykehus til Barne- og familiedepartementet 15. juni 2020 om antall DNA-analyser i farskapssaker i 2019.

Brev fra Finansdepartementet til barnelovutvalget 26. mai 2020 om antall som har registrert foreldreansvar ukjent.

Nærings- og fiskeridepartementet. (2020). Pressemeldingen Vil gjøre det enklere å drive forening av 25. juni 2020. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjore-det-enklere-a-drive-forening/id2720882/

Pressemelding nr. 7 – 2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, 6. februar 2019.

Til dokumentets forside