NOU 2022: 1

Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder— Sjøsikkerhet, beredskap og redning – utfordringer og anbefalinger

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det er snart tre år siden nestenulykken med Viking Sky på Hustadvika. Hendelsen endte bra, men kunne ha blitt en katastrofe om skipet hadde gått på grunn. Dette var bakgrunnen for at Cruiseutvalget ble nedsatt.

Sannsynligheten for en alvorlig hendelse med cruiseskip i Norge er heldigvis ikke høy, men konsekvensene kan bli enorme når ulykken først er ute.

Det er umulig å dimensjonere en beredskap som tar høyde for en verstefallshendelse med et cruiseskip. Skjer det en alvorlig ulykke med et stort cruiseskip, vil vi få mange skadde og omkomne. Derfor må den samlede risikoen ved cruisetrafikk reduseres. I denne utredningen belyser utvalget utfordringer, og anbefaler en rekke tiltak for å redusere denne risikoen.

Utvalget har ikke prioritert mellom sine anbefalinger. Prioriteringer vil i stor grad avhenge av politiske vurderinger, der en helhetlig tilnærming til cruisenæringen vil stå sentralt. Det er derfor utvalgets mål at denne utredningen skal gi et godt grunnlag for politiske diskusjoner, videre faglige vurderinger og beslutninger.

Til forsiden