NOU 1990: 11

Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester

GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER

GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER

Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

6.desember 1985

Avgitt til Finansdepartementet mai 1990

Til Finans- og tolldepartementet

Utvalget ble i Finansdepartementets brev av 25. november 1987 bedt om å vurdere en utvidet avgiftsplikt for omsetning av tjenester. Departementet pekte på at en slik utvidelse av avgiftsplikten enten kan gjennomføres ved å trekke flere tjenester under avgiftsplikt, eller ved å generalisere avgiftsplikten slik det allerede er gjort for varer. I brevet sier departementet at en er kommet til at en ved en eventuell utvidelse primært bør ta sikte på å gjøre avgiftsplikten så generell som mulig. En slik generalisering vil innebære at alle tjenester i prinsippet gjøres avgiftspliktige. Det pekes videre på at selv med en generalisert avgiftsplikt vil det være behov for fortsatt å holde visse typer av tjenester utenfor, og det bør derfor vurderes hva som taler for og imot for å holde slike tjenester utenfor avgiftsområdet.

Det ble fra departementets side bedt om at dette arbeidet ble fremlagt som en delutredning.

Utvalget legger med dette frem sin delutredning om generell merverdiavgift på omsetning av tjenester.

Det er i de aller fleste hovedspørsmål enighet i utvalget. Det er imidlertid enkelte dissenser, blant annet gjelder dette avgiftsplikt på advokatvirksomhet, aksje- og fondsmegling, kultur- og underholdningstjenester, idrettsarrangementer og tjenester i regi av organisasjoner og foreninger. Det er dessuten dissens i spørsmålet om fradragsrett for hotellopphold.

Oslo mai 1990

Kjell Storvik
formann

J ohan von der Fehr
Kolbjørn Nordstrøm
Anne Skjønsberg
Torbjørn Østby

Inge Moen
Kari Fyhn
Ingrid Norstein
Erik Wahlstrøm
Frederik Zimmer
Agnes Gundersen
Thor Refsland
Erna Wenche Østrem
Trygve Holst Ringen

INNHOLD

1. 1 Utvalgets mandat

1. 2 Utvalgets sammensetning

1. 3 Utvalgets arbeid

2. 1 Innledning

2. 2 Avgiftsplikt for tjenester etter tidligere og gjeldende regler

2. 3 Avgiftsreglene for tjenester i EF og i Norden

2. 3.1 Avgiftsreglene innen EF

2. 3.2 Avgiftsreglene i de nordiske land

2. 4 Generelt om hovedprinsippene i merverdiavgiftssystemet

2. 5 Økonomiske beregninger

2. 6 De enkelte tjenesteområder

2. 7 Import av tjenester

2. 8 Merverdiavgift på EDB

2. 9 Offentlige institusjoner

2. 10 Fritak etter §§ 16 og 17

2. 11 Administrative og økonomiske konsekvenser

2. 12 Merknader til lovutkastet

2. 13 Forslag til lovutkast

Kap. 3 AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING AV TJENESTER I SISTELEDDSSYSTEMET OG I MERVERDIAVGIFTSSYSTEMET

3. 1 Avgiftsplikten for omsetning av tjenester frem til 1. januar 1970.

3. 2 Avgiftsplikt for omsetning av tjenester i merverdiavgiftssystemet.

3. 3 Frivillig registrering

3. 4 Unntak fra avgiftsplikten

3. 4.1 Begrunnelse for unntakene i §§ 16 og 17

3. 5 Avgiftsplikt for uttak av tjenester i merverdiavgiftssystemet

Kap. 4 MERVERDIAVGIFTEN PÅ TJENESTER INNEN EF OG I DE NORDISKE LAND

4. 1 Generelt om merverdiavgift innen EF

4. 1.1 Oversikt over gjeldende avgiftsdirektiver og forslag til direktiver

4. 1.2 EF-rådets 6. avgiftsdirektiv

4. 1.2.1 Avgift på omsetning av tjenester innen EF

4. 1.2.2 Unntak fra direktivets hovedbestemmelser

4. 1.2.2.1 Adgangen til ytterligere avgiftsfritak

4. 1.2.2.2 Adgangen til utvidelse av avgiftsområdet

4. 1.2.3 Valgmulighet

4. 1.3 Forslag til videre harmonisering av avgiftsområdet innen EF

4. 1.4 Særskilt om begrensninger i fradragsretten

4. 1.5 Avgiftssatsene i EF-landene

4. 1.5.1 Forslag om harmonisering av avgiftssatsene

4. 1.6 Clearingordningen

4. 2 Avgiftssystemene i de nordiske land

4. 2.1 Danmark

4. 2.1.1 Særskilt om begrensninger i fradragsretten

4. 2.2 Sverige

4. 2.2.1 Generelt om avgiftsplikt på tjenester

4. 2.2.2 Redusert beregningsgrunnlag

4. 2.2.3 Begrensninger i fradragsretten

4. 2.2.4 Forventede endringer i det svenske avgiftssystemet

4. 2.3 Island

4. 2.4 Finland

4. 2.5 Avgiftssatsene i de nordiske land

Kap. 5 UTGANGSPUNKTER FOR GENERELL AVGIFTSPLIKT PÅ TJENESTER

5. 1 Prinsipielt om skatter og avgifter

5. 2 Generelt om utvidet avgiftsplikt på tjenester

5. 3 Valg av modell for utvidet avgiftsplikt for tjenester

5. 3.1 Generelt om valg av modell og definisjon av tjenester

5. 3.2 Avgiftsharmonisering innen Norden

5. 4 Målsettingene for en generell forbruksavgift

5. 4.1 Innledning

5. 4.2 Merverdiavgiften er en avgift på forbruk

5. 4.3 Merverdiavgiften skal være nøytral

5. 4.3.1 Generelle bemerkninger

5. 4.3.2 Nøytralitet gjennom frivillig registrering

5. 4.4 Avgiftsreglene skal være enkle å praktisere

5. 5 Forutsetninger for avgiftsplikt

5. 5.1 Innledning

5. 5.2 Kravet til omsetning

5. 5.2.1 Omsetningsbegrepet og subsidierte ytelser

5. 5.3 Kravet til næringsvirksomhet

5. 5.3.1 Forholdet til lønnstakere

5. 5.3.2 Næringsdrift i forhold til de objektive vilkår for avgiftsplikt

5. 6 Begrensninger i fradragsretten

5. 7 Avgiftsunntak

5. 7.1 Innledning

5. 7.2 Unntak fra avgiftsområdet

5. 7.3 Unntak med fradrag for inngående avgift

5. 8. Hensyn som taler for å holde visse tjenesteytelser utenfor avgiftsområdet

5. 8.1 Innledning

5. 8.2 Like ytelser bør behandles likt

5. 8.3 Hensynet til et positivt proveny

5. 8.4 Avgiftstekniske hensyn

5. 8.5 Harmonisering i forhold til andre land

5. 8.6 Sammenfatning

6. 1 Innledning

6. 2 Full avgiftsplikt på omsetning av tjenester (alt. 1)

6. 3 Avgiftsplikt på omsetning av tjenester etter det danske avgiftssystemet (alt. 2)

6. 4 Generell avgiftsplikt på omsetning av tjenester hvor enkelte områder er holdt utenfor (alt. 3)

6. 5 Kort om den økonomiske virkningen for investerings-avgiften

6. 5.1 Investeringsavgiftens tilknytning til merverdiavgiften

6. 5.2 Økonomiske konsekvenser

6. 6 Nærmere kommentarer til beregningene

6. 7 Ytterligere beregninger med utgangspunkt i alt. 2

6. 7.1 Innledende bemerkninger

6. 7.2 Hovedberegningen

6. 7.3 Beregning av enkelte tjenesteområder

Kap. 7 EN AVGIFTSMESSIG VURDERING AV ENKELTE TJENESTEOMRÅDER

7. 1 Innledning

7. 2 Helsetjenester

7. 2.1 Gjeldende regler på området

7. 2.1.1 Grensedragning mot avgiftspliktige tjenester

7. 2.2 Rammene for avgiftsfritak for helsetjenester innen EF

7. 2.3 De danske avgiftsreglene

7. 2.4 Det svenske forslaget

7. 2.5 Avgiftsmessig vurdering av helsetjenester

7. 2.5.1 Generelt om helsetjenester

7. 2.5.2 De forskjellige betalingsordninger for helsetjenester

7. 2.5.3 Grunnlaget for en eventuell avgiftsberegning

7. 2.5.4 Forventet proveny ved en evntuell avgiftsplikt

7. 2.6 Særskilt om tannlegetjenester

7. 2.6.1 Kort om organiseringen av tannhelsetjenesten

7. 2.6.2 Avgiftsmessig vurdering av tannhelsetjenester

7. 2.7 Avgrensning av unntaket for helsetjenester

7. 2.7.1 Behovet for avgrensning mot andre tjenesteytelser

7. 2.7.2 Hva skal anses som helsetjeneste

7. 3. Sosiale tjenesteytelser

7. 3.1 Gjeldende regler på området

7. 3.2 Avgiftsreglene for sosiale tjenesteytelser innen EF

7. 3.3 De danske avgiftsreglene

7. 3.4 Det svenske forslaget

7. 3.5 De forskjellige betalingsordninger for sosial tjenesteytelse

7. 3.6 Avgiftsgrunnlag og provenymessige virkninger

7. 3.7 Avgiftsmessig vurdering av sosiale tjenesteytelser

7. 3.8 Avgrensning av avgiftsområdet

7. 4. Undervisningstjenester

7. 4.1 Gjeldende regler på området

7. 4.2 Avgiftsreglene for undervisningstjenester innen EF

7. 4.3 De danske avgiftsreglene

7. 4.4 Det svenske forslaget

7. 4.5 Generelt om undervisningstjenester i Norge hvor det offentlige dekker eller yter støtte til driften

7. 4.5.1 Innledende bemerkninger

7. 4.5.2 Offentlige grunnskoler og videregående skoler

7. 4.5.3 Privat grunnskoler og videregående skoler

7. 4.5.3.1 Private grunnskoler

7. 4.5.3.2 Private videregående skoler

7. 4.5.4 Offentlige universitet og høyskoler

7. 4.5.5 Private høyskoler

7. 4.5.6 Fagopplæring i arbeidslivet

7. 4.5.7 Etatsopplæring

7. 4.5.8 Folkehøyskoler

7. 4.5.9 Voksenopplæring

7. 4.5.10 Opplysningsorganisasjonene

7. 4.5.11 Annen voksenopplæring

7. 4.5.12 Brevundervisning

7. 4.6 Undervisningstjenester hvor det ikke gis offentlige tilskudd

7. 4.6.1 Særskilt om trafikkopplæring

7. 4.7 Avgiftsmessig vurdering av undervisningstjenester.

7. 4.7.1 Innledende bemerkninger

7. 4.7.2 Omkostningene dekkes av det offentlige

7. 4.7.3 Kostnadene dekkes delvis av det offentlige

7. 4.7.3.1 Private grunnskoler, videregående skoler og høyskoler

7. 4.7.3.2 Opplysningsorganisasjoner, brevskoler m.v.

7. 4.7.4 Undervisning hvor det ikke gis offentlig støtte

7. 4.7.4.1 Kjøreskoler

7. 4.7.4.2 Annen undervisning

7. 4.8 Forventet proveny

7. 4.8.1 Undervisning hvor det gis offentlig støtte

7. 4.8.2 Undervisning hvor det ikke gis offentlig støtte

7. 4.9 Sammenfatning

7. 5 Utleie av fast eiendom

7. 5.1 Gjeldende regler på området

7. 5.1.1 Innledende bemerkninger

7. 5.1.2 Beregning av utgående avgift

7. 5.1.2.1 Utgående avgift i hotellsektoren

7. 5.1.3 Fordeling av inngående avgift

7. 5.1.3.1 Inngående avgift i hotellsektoren

7. 5.1.3.2 Utleie kombinert med avgiftspliktig virksomhet

7. 5.1.4 Frivillig registrering

7. 5.1.4.1 Bortforpaktning

7. 5.1.4.2 Oppføring av utleiebygg-/anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet

7. 5.1.5 Særspørsmål tilknyttet utleie av fast eiendom

7. 5.1.5.1 Parkering av kjøretøyer

7. 5.1.5.2 Båtopplag

7. 5.1.5.3 Utleie for reklame

7. 5.2 Avgiftsreglene for utleie av fast eiendom innen EF

7. 5.3 De danske avgiftsreglene

7. 5.3.1 Frivillig registrering av utleievirksomheter

7. 5.3.2 Fradragsrett for inngående avgift ved hotellopphold

7. 5.4 De svenske avgiftsreglene

7. 5.4.1 Kort om gjeldende regler

7. 5.4.2 Det svenske forslaget

7. 5.5 Norske regler sammenholdt med reglene i utlandet

7. 5.6 Spørsmålet om avgiftsplikt på utleie av fast eiendom i Norge

7. 5.6.1 Utleie til boligformål

7. 5.6.2 Utleie av næringseiendommer

7. 5.6.2.1 Hensynet til et konsekvent system

7. 5.6.2.2 Utleiers forhold

7. 5.6.2.3 Leietakers forhold

7. 5.6.2.4 Nærmere om utleie av bolig- og næringsarealer i kombinerte bygg. Spørsmål om avgrensning

7. 5.6.2.5 Adgangen til frivillig registrering

7. 5.6.2.6 Sammenfatning

7. 5.6.3 Utleie av grunn

7. 5.6.4 Utleie av plasser for parkering, båtopplag etc.

7. 5.6.5 Romutleie i hoteller m.v.

7. 5.6.5.1 Avgrensning mot annen type utleievirksomhet

7. 5.6.5.1.1 Forholdet til hotelloven

7. 5.6.5.1.2 Avgrensningen etter danske og svenske regler

7. 5.6.5.2 Utvalgets forslag til avgrensning

7. 5.6.5.2.1 Romutleie i hoteller o.l.

7. 5.6.5.2.2 Annen romutleie og campingplasser

7. 5.6.5.2.3 Privat hytteutleie

7. 5.6.5.2.4 Behandlings- og undervisningsinstitusjoner m.v.

7. 5.6.5.3 Fradragsrett for inngående avgift

7. 5.6.5.3.1 Innledende bemerkninger

7. 5.6.5.3.2 Utvalgets vurderinger

7. 5.6.5.4 Henvendelse fra bransjen

7. 5.6.5.5 Provenymessige beregninger

7. 6 Persontransport

7. 6.1 Gjeldende regler på området

7. 6.1.1 Innledning

7. 6.1.2 Tjeneste som gjelder persontransport

7. 6.1.3 Driftsmidler til bruk i persontransport

7. 6.1.4 Særregler for personkjøretøyer

7. 6.2 Avgiftsreglene for persontransport innen EF

7. 6.2.1 Tjeneste som gjelder persontransport

7. 6.2.2 Avgiftsfritak for visse transportmidler

7. 6.2.3 Særregler for personkjøretøyer

7. 6.2.4 Fradrag for bruker av persontransport

7. 6.3 Nærmere om de danske avgiftsreglene

7. 6.3.1 Tjeneste som gjelder persontransport

7. 6.3.2 Avgiftsfritak for visse transportmidler

7. 6.3.3 Særregler for personkjøretøyer

7. 6.4 Det svenske forslaget

7. 6.4.1 Tjeneste som gjelder persontransport

7. 6.4.2 Avgiftsfritak for visse transportmidler

7. 6.4.3 Særregler for personkjøretøy

7. 6.4.4 Fradrag for bruker av persontransport

7. 6.5 Avgiftsmessige virkninger av gjeldende norske regler.

7. 6.5.1 Økonomiske virkninger

7. 6.5.2 Avgiftstekniske virkninger

7. 6.6 En avgiftsmessig vurdering av persontransport

7. 6.6.1 Generelt

7. 6.6.2 Internasjonal transport

7. 6.6.2.1 Transport til utlandet

7. 6.6.2.2 Transport fra utlandet

7. 6.7 Fradrag for inngående avgift

7. 6.7.1 Driftsmidler til bruk i persontransport

7. 6.7.2 Fradragsrett for brukere av persontransport

7. 6.8 Økonomiske virkninger av avgiftsplikt

7. 6.9 Kollektiv transport i forhold til privat bilbruk

7. 6.10 Alternative løsninger

7. 6.10.1 Rutegående persontransport utenfor avgiftsområdet

7. 6.10.2 Særskilte fritak for beregning av utgående avgift for rutegående persontransport

7. 7 Reisebyråer

7. 7.1 Gjeldende regler på området

7. 7.2 Avgiftsreglene for reisebyråer innen EF

7. 7.3. Nærmere om de danske reglene

7. 7.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 7.5 Reisebyråenes tjenesteytelser i Norge

7. 7.6 Avgiftsmessig vurdering av reisebyråer

7. 7.7 Særspørsmål tilknyttet internasjonal ransport

7. 7.8 Sammenfatning

7. 8 Postverkets tjenester

7. 8.1 Gjeldende regler

7. 8.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 8.3 Avgiftsreglene i Sverige

7. 8.4 Generelt om Postverkets tjenester

7. 8.5 Avgiftsmessig vurdering av Postverkets tjenester

7. 9 Advokatvirksomhet

7. 9.1 Gjeldende regler på området

7. 9.2 Avgiftsreglene for advokatvirksomhet innen EF

7. 9.3 De danske avgiftsreglene

7. 9.4 Det svenske forslaget

7. 9.5 Generelt om advokattjenester i Norge

7. 9.6 Henvendelse fra Advokatforeningen

7. 9.7 Avgiftsmessig vurdering av advokattjenester

7. 9.8 Forventet proveny

7. 10 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet

7. 10.1 Gjeldende regler på området

7. 10.2 Avgiftsreglene i EF og Sverige

7. 10.3 Generelt om inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet

7. 10.4 Avgiftsmessig vurdering av inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet

7. 11 Administrativ, organisatorisk og teknisk bistand og rådgivning, herunder økonomisk rådgivning.

7. 11.1 Gjeldende regler på området

7. 11.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 11.3 Avgiftsreglene i Danmark

7. 11.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 11.5 Avgiftsmessig vurdering av administrativ, organisatorisk, og teknisk bistand og rådgivning

7. 11.5.1 Innledende bemerkninger

7. 11.5.2 Nærmere om tidligere endringer i merverdiavgiftsloven § 13, annet ledd nr. 9

7. 11.5.3 Teknisk bistand

7. 11.5.4 Administrativ og organisatorisk bistand

7. 11.5.5 Økonomisk rådgivning

7. 11.5.6 Formidling og utleie av arbeidskraft

7. 11.6 Sammendrag

7. 12 Forskning

7. 12.1 Gjeldende regler på området

7. 12.2 Avgiftsreglene i EF og i Danmark

7. 12.3 Avgiftsreglene i Sverige

7. 12.4 Avgiftsmessig vurdering av forskningstjenester

7. 12.4.1 Innledende bemerkninger

7. 12.4.2 Avgiftsmessig vurdering

7. 12.5 Sammenfatning

7. 13 Finansiering- og forsikring

7. 13.1 Gjeldende regler

7. 13.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 13.3 Nærmere om danske regler

7. 13.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 13.5 Generelt om finansiering og forsikring

7. 13.5.1 Innledning

7. 13.5.2 Finansieringstjenester

7. 13.5.3 Forsikringstjenester

7. 13.6 Avgiftsmessig vurdering av finansiering og forsikring

7. 13.6.1 Generell innledning

7. 13.6.2 Nærmere om betalingsformidling

7. 13.6.3 Nærmere om kredittformidling

7. 13.6.4 Nærmere om factoring og forvaltningstjenester

7. 13.6.5 Nærmere om forsikringstjenester

7. 13.6.6 Sammenfatning

7. 14 Formidlings- og meglertjenester (Mellommannstjenester)

7. 14.1 Gjeldende regler på området

7. 14.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 14.3 Avgiftsreglene i Danmark

7. 14.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 14.5 Generelt om formidlingstjenester i Norge

7. 14.5.1 Innledning

7. 14.5.2 Eiendomsmegling

7. 14.5.3 Fonds- og aksjemegling

7. 14.5.4 Finansmegling

7. 14.5.5 Valutamegling

7. 14.5.6 Forsikringsmegling

7. 14.6 Avgiftsmessig vurdering av formidlingstjenester

7. 14.7 Sammenfatning

7. 15 Kringkasting

7. 15.1 Gjeldende regler på området

7. 15.2 Avgiftsreglene i EF og Sverige

7. 15.3 Generelt om kringkastingsvirksomhet

7. 15.4 Avgiftsmessig vurdering av kringkastingsvirksomhet

7. 16 Kultur og underholdning

7. 16.1 Gjeldende regler på området

7. 16.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 16.3 Nærmere om avgiftsreglene i Danmark

7. 16.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 16.5 Avgiftsmessig vurdering av kultur- og underholdningssektoren

7. 16.5.1 Innledende oversikt

7. 16.5.2 Generelle avgiftstekniske vurderinger

7. 16.5.3 Nærmere om de enkelte tjenesteformer

7. 16.5.3.1 Bibliotek, muséer og offentlige gallerier

7. 16.5.3.2 Kino, konserter, teater, underholdning

7. 16.5.3.3 Opphavsretter og utøvende kunstneres virksomhet

7. 16.6 Provenyberegninger

7. 16.7 Sammenfatning

7. 17 Idretts- og sportsaktiviteter

7. 17.1 Gjeldende regler på området

7. 17.2 Avgiftsreglene i EF

7. 17.3 Nærmere om avgiftsreglene i Danmark

7. 17.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 17.5 Generelt om idretts- og sportsaktiviteter

7. 17.6 Avgiftsmessig vurdering av tjenester som gjelder idrett og sport

7. 17.6.1 Generelt

7. 17.6.2 Nærmere om tjenester fra idrettsforeninger

7. 17.6.2.1 Særlig om kontingenter

7. 17.6.2.2 Billettinntekter m.v.

7. 17.7 Sammenfatning

7. 18 Organisasjoner og foreninger

7. 18.1 Gjeldende regler

7. 18.2 Avgiftsreglene innen EF

7. 18.3 Nærmere om de danske bestemmelsene

7. 18.4 Avgiftsreglene i Sverige

7. 18.5 Generelt om organisasjoner og foreninger

7. 18.6 Avgiftsmessig vurdering av organisasjoners og foreningers tjenester

7. 18.6.1 Innledning

7. 18.6.2 Nærmere om medlemskontingenter

7. 18.6.3 Nærmere om organisasjoners og foreningers tjenester til andre enn medlemmer

7. 19 Lotterier m.v

7. 19.1 Gjeldende regler på området

7. 19.2 Avgiftsreglene i EF og Sverige

7. 19.3 Generelt om lotterier m.v.

7. 19.4 Avgiftsmessig vurdering av lotterier m.v.

Kap. 8 KJØP AV TJENESTER I UTLANDET

8. 1 Gjeldende regler om kjøp av tjenester i utlandet

8. 2 Reglene i EF for kjøp av tjenester i utlandet

8. 2.1 Omsetning innen EF-området

8. 2.2 Kjøp av tjenester utenfor EF-området

8. 3 De danske reglene for kjøp ev tjenester i utlandet

8. 3.1 Kjøp av tjenester fra annet EF-land

8. 3.2 Kjøp av tjenester utenfor EF

8. 4 Svenske regler og vurderinger av avgift på kjøp av tjenester fra utlandet

8. 4.1 Gjeldende regler

8. 4.2 Foreslåtte endringer

8. 5 Utvalgets vurdering av gjeldende norske regler

9. 1 Innledende bemerkninger

9. 2 Gjeldende regler for tjenester som gjelder EDB

9. 2.1 Hva anses som EDB-tjeneste

9. 2.2 Utarbeidelse av programmer

9. 2.3 Særregler for uttak av EDB-tjenester

9. 3 Gjeldende regler for omsetning av programmer for EDB

9. 3.1 Avgiftsmessige grensedragninger

9. 4 Avgiftsreglene innen EF og i Sverige

9. 4.1 Avgiftsreglene innen EF

9. 4.2 Nærmere om de danske reglene for EDB

9. 4.2.1 Omsetning over landegrensene

9. 4.3 Avgiftsreglene i Sverige

9. 4.3.1 Datamaskinprogrammer

9. 4.3.2 Tjenester som gjelder EDB

9. 4.3.3 Forslaget i den svenske utredningen

9. 4.4 Norske regler sammenholdt med reglene i Danmark og Sverige

9. 5 Avgiftsmessige vurderinger

9. 5.1 Tjenester som gjelder EDB

9. 5.2 Omsetning av programmer for EDB

9. 5.3 Innførsel av programvare

Kap. 10 SÆRSPØRSMÅL TILKNYTTET OFFENTLIGE INSTITUSJONER

10. 1 Innledende bemerkninger

10. 2 Kort om avgiftsplikt for offentlige institusjoner

10. 2.1 Hovedreglene for avgiftsplikt etter mval. § 11

10. 2.2 Kort om beregningsgrunnlaget etter mval.§ 18

10. 2.3 Avgiftsplikt for isolert oppkreving av gebyrer m.v.

10. 3 Reglene for offentlige institusjoner i EF

10. 4 Nærmere om de danske reglene

10. 5 De svenske reglene

10. 5.1 Kort om gjeldende regler

10. 5.2 Det svenske forslaget

10. 6 Problemstillinger ved offentlige gebyrer og generell avgift på tjenester

Kap. 11 VURDERING AV GJELDENDE AVGIFTSUNNTAK FOR TJENESTER

11. 1 Innledning

11. 2 Tjenester til bruk i utlandet

11. 3 Tjenester til skip og fly i innenriks fart

11. 4 Andre tjenesteytelser

11. 4.1 Fritak for tjenester på veisektoren

11. 4.2 Ferging av kjøretøyer

11. 4.3 Reklametjenester og garantireparasjoner

11. 4.4 Direkte transport til eller fra utlandet

11. 5 Behov for ytterligere fritak

Kap. 12 KORT OM ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE VIRKNINGER AV FORSLAGENE

12. 1 Proveny- og prismessige virkninger

12. 2 Administrative konsekvenser

12. 2.1 Innledende bemerkninger

12. 2.2 Antall avgiftspliktige

12. 2.3 Beløpsgrensen for registrering

12. 2.4 Bruk av lengre avgiftsterminer

Kap. 13 MERKNADER TIL LOVUTKASTET

Kap. 14 UTKAST TIL ENDRINGER I MERVERDIAVGIFTSLOVEN