NTP 2002-2011 - retningslinjer for handlingsprogram - brev til etatene

NTP-hovedside

Det kongelige Samferdselsdepartement

Dato: 25.10.2000

Ref. 00/3028

Likelydende til:
Jernbaneverket
Kystverket
Luftfartsverket
Vegdirektoratet

Retningslinjer for transportetatenes arbeid med sektorvise handlingsprogram for perioden 2002-2011

Nasjonal transportplan skal følges opp med mer detaljerte handlingsprogram. Disse programmene skal i nødvendig grad samordnes, men fastsettes av den enkelte etat.

Vedlagt følger Fiskeridepartementets og Samferdselsdepartementets retningslinjer for etatenes arbeid med sine respektive handlingsprogram.

Med hilsen

Knut Rønning e.f.
Kjell Rosanoff