Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1268-32 EVV

05.09.2006

Ny forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak
Utkast til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak har vært på alminnelig høring med høringsfrist 13. august 2004. Fastsatt forskrift med merknader ligger vedlagt. Det er i tilknytning til denne også gjort endringer i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Endringene trer i kraft f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2007.

Bakgrunnen for den nye forskriften var at det fra 1. juli 2004 ble åpnet for konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester. Kommuner og fylkeskommuner ble gitt mulighet til å konkurranseutsette hele eller deler av det arbeidsområdet som ligger under kommunerevisjonen. Det ble også gitt anledning til å ha en egen revisor for ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak. Dette krevde imidlertid endringer i forskrift av 17. desember 1999 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, bl.a. med hensyn til regler for dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger, samt transaksjoner mellom kommunen eller fylkeskommunen og foretaket. 1999-forskriften erstattes f.o.m. budsjett- og regnskapsåret 2007 av vedlagte forskrift.

Den nye forskriften innebærer i hovedsak en videreføring og klargjøring av gjeldende regelverk. Den introduserer begrepet særbudsjett for foretaket, mens årsbudsjettet som begrep er forbeholdt kommunen/fylkeskommunen, og presiserer skillet mellom myndigheten til å vedta årsbudsjettet (bevilgningskompetansen), som ligger til kommunestyret og fylkestinget, og adgangen kommunestyret og fylkestinget har til å delegere fastsettelsen av foretakets særbudsjett (fordelingsfullmakt).

I høringsutkastet skisserte departementet to alternativer omkring det økonomiske forholdet mellom foretaket og kommunen/fylkeskommunen, og høringsinstansene talte klart i retning av det ene. Justert forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) angir at et regnskapsmessig merforbruk i et foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det første året, skal f.o.m. budsjettåret 2007 føres opp til dekning på kommunens eller fylkeskommunens budsjett for det påfølgende år. I den nye foretaksforskriften har man også synliggjort den plikt foretakets styre har til å informere kommunestyret/fylkestinget om den økonomiske utviklingen i foretaket gjennom året.

Med de nye bestemmelsene underlegges også kommunale og fylkeskommunale foretak de samme krav som kommunen og fylkeskommunen for øvrig når det gjelder registrering og oppbevaring av regnskapsopplysninger samt tidsfristen for fastsettelse av regnskapet.

Enkelte høringsinstanser etterlyste bestemmelser knyttet til saksbehandlingen forut for at kommunestyret eller fylkestinget vedtar særregnskapet og årsberetningen. I forskriften er dette fulgt opp ved at foretakets styre skal ha avlagt regnskapet innen 15. februar året etter regnskapsåret. Videre skal foretakets styre utarbeide årsberetningen og fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Dersom det ikke er kontrollutvalget, skal årsberetningen oversendes kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til særegnskapet, tilsvarende behandlingen av kommunens årsberetning. Foretakets styre vil altså ha en tilsvarende rolle i foretaket ved avleggelse av særregnskap og utarbeidelse av foretakets årsberetning som det fagsjef for regnskap og rådmann har i kommunen.

Når det gjelder foretak som driver næringsvirksomhet og derigjennom skal følge prinsippene i regnskapsloven, er bestemmelsene i hovedsak utdypet i forhold til dagens regelverk.

For øvrig er de endringer som er gjort, av mer teknisk karakter.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Vedlegg: Forskrift med merknader (i pdf-format)

Kopi til:
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving (NKK)
Forening for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
Fylkesmennene
Kommunenes Sentralforbund
Norges Kommunerevisorforbund

Likelydende brev sendt til:
Fylkeskommunene
Kommunene