Ny matlov - informasjon om kommende høring, høringsfrist og høringsmøte

Høringsnotatet om ny matlov legges ut på Odin senest lørdag 15. februar.

Til høringsinstansene

se vedlagte liste

Vår ref

Dato

03/00181

12.02.2003

Ny matlov - informasjon om kommende høring, høringsfrist og høringsmøte

Høring av ny matlov

Som en oppfølging av NOU 1996:10 Effektiv matsikkerhet, og som et ledd i omorganiseringen av matforvaltningen, skal Helsedepartementet i samarbeid med Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet legge frem et høringsnotat om en ny lov på matområdet. Den nye matloven vil ta opp i seg 13 av dagens lover og ha et virkeområde som går fra jord/fjord til bord. Den vil gi hjemmel for implementering av EUs Food Law forordning og legge til rette for fremtidig implementering av EUs regelverk på matområdet.

Lovene som omfattes av den nye loven er:

 1. Lov 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. (næringsmiddelloven),
 2. Lov 17. juni 1932 nr 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. (landbrukskvalitetsloven),
 3. Lov 28. mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. (fiskekvalitetsloven),
 4. Lov 10. jan 1997 nr 9 om kjøttproduksjon (kjøttproduksjonsloven),
 5. Lov 17. mars 1978 nr 6 om samordnet næringsmiddelkontroll (samordningsloven),
 6. Lov 23. mars 1973 nr 18 om tilsyn med fôrvarer (fôrvareloven),
 7. Lov 5. april 1964 nr 9 om plantevernmiddel m.v. (plantevernmiddelloven),
 8. Lov av 4. desember 1970 nr 83 om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. (gjødselvareloven),
 9. Lov 4. desember 1970 nr 82 om såvarer (såvareloven),
 10. Lov 8. juni 1962 nr 4 om tiltak mot dyresykdommer (husdyrloven),
 11. Lov 13. juni 1997 nr 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven),
 12. Lov 23. juni 2000 nr 53 om plantehelse (plantehelseloven)
 13. Lov 6. april 1962 om floghavre.

Høingsnotatet vil legges ut på nettsidene til de tre departementene lørdag 15. februar 2002 og sendes i papirkopi til alle høringsinstansene. Notatet vil være tilgjengelig via Helsedepartementets hjemmeside: http://hd.dep.no

Landbruksdepartementets hjemmeside: http://ld.dep.no

Fiskeridepartementets hjemmeside: http://fid.dep.no

Høringsfrist

Når det nye Mattilsynet trer i funksjon 1. januar 2004. er det viktig at lovgrunnlaget for tilsynets virksomhet er på plass. For å sikre dette må Helsedepartementet fremme proposisjonen om ny matlov for Stortinget allerede denne våren. Av hensyn til dette har de tre departementene bestemt at høringsfristen settes til 6 uker, det vil si til mandag 31.mars 03.

Høringsmøte

Av hensyn til den korte høringsfristen ønsker de tre departementene i tillegg å invitere til et høringsmøte om utkastet til ny matlov:

Onsdag 12. mars 2003 kl 10.00Radisson SAS, Conference Center East

På høringsmøtet vil det bli en kort gjennomgang av hovedpunktene i høringsnotatet og lovutkastet. Det meste av tiden vil imidlertid settes av til høringsinstansene som bes komme med sine foreløpige vurderinger. Det vil også være anledning til å få avklart eventuelle uklarheter vedrørende høringsnotatet og utkastet til lovtekst.

Konferansesenteret ligger ved Oslo Lufthavn Gardermoen, 200 meter fra terminalbygget. Departementene setter av dagen frem til kl 16. 00 for at alle skal få tid til å fremme sine synspunkter. Det vil bli servert en enkel lunsj på dette høringsmøtet.

Påmelding

Helsedepartementet ber om en tilbakemelding om hvem som kommer til høringsmøtet fra den enkelte høringsinstans. Departementet ønsker tilbakemelding innen mandag 3. mars kl 12.00 til Tone Matheson, tlf 22 24 86 50 eller på e-post tem@hd.dep.no

Helsedepartementet ser frem til høringsmøtet og håper på å få mange nyttige innspill som vi kan arbeide videre med for å få en best mulig lov. Høringsmøtet er selvfølgelig ikke en erstatning for eventuelle høringssvar, men de første inntrykkene fra høringsinstansene vil være nyttige innspill for departementet i det videre arbeidet.

Med hilsen
Anne Kari Lande Hasle e.f.
Departementsråd

Kjetil Tveitan
Prosjektleder ny matlov