Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.05.2021

Vår ref.: 21/387

Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.

Innholdet i høringsnotatet

Departementet foreslår endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4a som regulerer statsforvalternes plikt til å vurdere og behandle anmodninger om vurdering av pliktbrudd. Endringene innebærer at statsforvalteren får større mulighet til å prioritere hvilke saker som er egnet for tilsyn ut fra formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Er det grunn til å tro at det foreligger forhold som er til fare for pasient- og brukersikkerheten, skal imidlertid statsforvalteren alltid undersøke forholdet.

Samtidig foreslår departementet å presisere helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet, da mange av henvendelsene som kommer til statsforvalteren i dag vil bli raskere og bedre besvart ved at de behandles direkte fra helse- og omsorgstjenesten.

Departementet foreslår også endringer i helsepersonelloven kapittel 11 om reaksjoner overfor helsepersonell. Forslaget innebærer blant annet at bestemmelsen om advarsel oppheves og erstattes av en ny reaksjon om faglig pålegg; en plikt til å ta imot veiledning og andre kompetansetiltak. Vi mener dette er bedre egnet for å oppnå formålet med tilsyn om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Høringsfrist

Departementet ber om merknader til forslaget innen 3. mai 2021.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets sider for høringer på regjeringen.no.

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

Med hilsen

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Guro Breien Westby

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

ACOS AS
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bioteknologirådet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Diabetesforbundet
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse

Fagforbundet
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesråd for funksjonshemmede

Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
HIV-Norge
Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge
Infodoc
Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning

Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS

Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets statsforvaltere
Landets universiteter
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret

Mental Helse Norge
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk helsenett SF
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANAKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
NUPI
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Personvernnemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Spekter
Spiseforstyrrelsesforeningen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Sysselmannen på Svalbard

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO
Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Voksne for Barn
Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)