Ny strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2006-2010

I-1112B

På Verdens røykfrie dag 31. mai 2006 la helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad frem Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010.

NY STRATEGIPLAN FOR DET TOBAKKSFOREBYGGENDE ARBEIDET I NORGE 2006-2010

På Verdens røykfrie dag 31. mai 2006 la helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad frem Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010. Nedgangen i andelen dagligrøykere er i en positiv trend. En firedel (25 %) av den norske befolkningen (16-74 år) røykte i 2005, med en sterk overrepresentasjon av personer med lav utdanning (i underkant av 40 % røykere). Denne sosiale ulikheten fører til store helseforskjeller som kunne vært forebygget. Målet i strategiplanen er at andelen dagligrøykere i befolkningen skal være under 20 % i 2010.

I løpet av den neste femårsperioden satses det på å halvere andelen gravide som røyker ved slutten av svangerskapet. Tiltak må rettes særskilt mot gravide under 25 år, som ifølge statistikken er de som røyker mest.

Det skal satses spesielt på tilbud om hjelp til røykeslutt ved å involvere helsepersonell mer i tobakksforebyggende arbeide. Fastleger, jordmødre, helsestasjonene og tannhelsetjenesten er de som når alle uansett sosial tilhørighet gjennom én-til-én-kommunikasjon.

For å forebygge røykestart er skolebaserte tiltak, salgsbegrensende tiltak og røykfrie oppvekstarenaer blant innsatsområdene. Blant annet skal forslag om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer i butikk utredes, for eksempel ved å plassere tobakksvarer under disk.

Det er 8 innsatsområder i strategiplanen; forebygge røykestart, røykeslutt, vern mot tobakksrøyk, forebygging av snusbruk, informasjonstiltak, lokalt folkehelsearbeid, forskning og internasjonalt samarbeid.

Planen legger en felles strategi for det tobakksforebyggende arbeidet for departementet, direktoratet og fylkesmennene i samarbeid med kommuner, fylker og frivillige organisasjoner frem til 2010.

Les strategiplanen her