Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området

Leveranser til det offentlige

Nye markedsmuligheter for din bedrift i EØS-området

Hvilke muligheter gir dette din bedrift?

Felles konkurranse-
regler innen EØS

EØS-avtalen innebærer felles "konkurranseregler i markedet for offentlige anskaffelser i EØS-området.* Med anskaffelser menes her offentlige kjøp av både varer, tjenester og bygg- og anlegg.

For norsk næringsliv åpner disse markedene for nye muligheter. Det er viktig for din bedrift å ha en offensiv holdning til dette for å kunne bruke de nye rettighetene regelverket innebærer.

Kan din bedrift selge
til offentlige etater i
andre land ?

Norge har tradisjonelt hatt en forholdsvis åpen økonomi, og norske bedrifter er på mange områder vant til konkurranse om offentlige kontrakter. Det bør derfor være en fordel for norske leverandører at det nå blir innført et felles regelverk for ikke-diskriminerende konkurranse innen offentlige anskaffelser i hele EØS-området. Utfordringene bør derfor være å ikke bare forsvare seg hjemme, men aktivt ta del i nye muligheter i andre land. Har din bedrift vurdert mulighetene for å selge til offentlige etater i for eksempel Sverige, Tyskland, Storbritannia eller Spania?

Hva kreves av din bedrift?

Langsiktig strategi

Lokalkunnskaper

En rekke faktorer som din bedrift bør vurdere nærmere er bl.a.:

- å forberede seg grundig og sette opp en langsiktig strategi

- å velge ut en del av markedet, og jobbe målrettet i dette området

- å skaffe seg lokale samarbeids-partnere og/eller bli kjent med lokale myndigheter

– å følge med i anbudsdatabasen TED både for å bli oppmerksom på nye kontrakts-muligheter, og for å få annen nyttig bransjeinformasjon

– å forberede seg godt, språklig og kulturelt

– å legge ned ressurser på utforming av anbud/tilbud og oppfølging

– å ikke bare holde seg til sine gamle offentlige innkjøpere, de kan nemlig skifte til en utenlandsk leverandør i morgen!

Er din bedrift vant til å arbeide med leveranser til det offentlige i Norge eller utenlands, har den et fortrinn.

Hva kjennetegner det nye regelverket?

Regelverket gjelder for alle statlige, regionale og lokale etater i hele EØS-området. I tillegg omfattes en del såkalte "offentligrettslige organer" som enten direkte eller indirekte er kontrollert av myndighetene. Regelverket er delt inn i regler for varekjøp, regler for tjenestekjøp og regler for bygg- og anleggs-kontraheringer. (Regler for kjøp fra virksomheter innen forsynings-sektorene; vannforsyning, energiforsyning, transport og telekommunikasjon (tidligere kalt ekskluderte sektorer) vil gjelde i Norge fra 1.1.95, og baseres hovedsakelig på de samme prinsippene som nevnt under.)

EØS-regelverket for offentlige anskaffelser bygger på fire prinsipper:

1. Anbud skal kunngjøres

Kunngjøringskrav

Språkkrav

Alle offentlige anskaffelser over visse terskelverdier skal kunngjøres i EF-Tidende og i TED. I tillegg skal etatene kunngjøre årlige veiledende planer for varekjøp og tjenestekjøp, samt veiledende opplysninger om større planlagte bygg- og anleggs-prosjekter. Senest to måneder etter at kunngjorte kontrakter er tildelt, skal etatene også kunngjøre hvilken bedrift som fikk kontrakten. Alle de obligatoriske kunngjøringene skal være på et EU-språk. Innkjøper står imidlertid fritt til å velge hvilket språk som skal benyttes videre i anskaffelsesprosessen (anbuds-grunnlag og lignende), og bedriftene må tilpasse seg innkjøpers valg av språk.

Terskelverdiene (ekskl. moms) er i hvert land omregnet til nasjonal valuta, men verdien er på:

Terskelverdier

Varekjøp og Tjenestekjøp:
200.000 ECU (ca. 1,6 mill. NOK)
Bygg- og anleggsprosjekter:
5 mill. ECU (ca. 40,0 mill. NOK)

2. Forbud mot diskriminerende spesifikasjoner

Standarder

Tekniske handelshindringer skal fjernes. Kontrakter skal ikke skreddersys for en lokal eller nasjonal leverandør gjennom diskriminerende tekniske spesifikasjoner. Dersom en offentlig innkjøper velger å definere tekniske spesifikasjoner ved bruk av standarder, skal det henvises til nasjonale standarder som er i overensstemmelse med europeiske standarder. Dersom slike ikke finnes, kan det henvises til andre inter-nasjonale eller nasjonale standarder. Alle spesifikasjoner som vil bli benyttet i vurderingene av anbudet må oppgis i kunngjøringen eller i anbudsgrunnlaget.

3. Kriteriene som benyttes skal være relevante og ikke-diskriminerende

Tre typer
anskaffelses-
prosedyrer

Regelverket skiller mellom tre typer anskaffelsesprosedyrer: åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse og kjøp/ kontrahering etter forhandling.

Tidsfrister

For varekjøp, tjenestekjøp og bygg- og anleggskontraheringer kan innkjøper velge fritt om man vil benytte åpen eller begrenset anbudsrunde. Kjøp/kontrahering eller forhandling kan kun benyttes der særskilte vilkår er oppfylt. Regelverket setter også grenser for hvor korte frister oppdragsgiver kan benytte seg av.

Tildelingskriterier

Uansett innkjøpsprosedyre skal innkjøper enten basere tildelingen av kontrakt utelukkende på laveste pris eller på en samlet vurdering av det økonomisk mest fordelaktige anbud/ tilbud. Eksempler på kriterier dersom økonomisk mest fordelaktige anbud legges til grunn er: pris, leveringstid/ byggetid, kvalitet, service, teknisk bistand etter kontraktsinngåelsen, levetids-kostnader, forpliktelser med hensyn til reservedeler, leverings-garanti m.m. Hvilket av disse alternativene som skal benyttes må oppgis i kunngjøringen eller i anbudsgrunn-laget. Alle kriterier som skal benyttes i en vurdering av det økonomisk mest fordelaktige anbud/tilbud må også framgå av kunngjøringen eller anbuds-grunnlaget.

Ingen forhandlinger
ved anbuds-
konkurranser

For leverandører er det viktig å legge merke til at regelverket i hovedsak ikke tillater forhandlinger mellom partene. Det er derfor ikke anledning til å forbedre sitt anbud etter at fristen er gått ut.

4. Det opprettes bedre klageordninger

Nasjonale
klageorgan

Regelverket inneholder også håndhevelsesregler med bl.a. prosedyrer for hvordan bedriftene kan gå frem dersom de mener at reglene blir brutt. I Norge, som i en del andre land, skal slike klager rettes til domstolene. Enkelte andre land har valgt å opprette nasjonale klage-nemder.

Domstolen kan:
- sette til side beslutninger
- stanse hele eller deler av anskaffelsesprosessen
- idømme anskaffelsende etat å betale erstatning

Bedrifter som får mistanke om at regelverket vil bli brutt bør klage omgående, fordi man da kan få stoppet kontraktstildelingen. Etter at kontrakten er inngått vil bedriften kun kunne oppnå erstatning.

Internasjonale
klageorgan

En leverandør kan også klage til EFTAs overvåkingsorgan eller EU-kommisjonen, avhengig av om innkjøperen er i et EFTA-land eller i et EU-land. Disse kan så be hhv. EFTA-domstolen eller EU-domstolen om å behandle saken.

En leverandør som mener seg forbigått, kan kreve begrunnelse for hvorfor bedriften ikke fikk kontrakten, evt. for hvorfor bedriften ikke fikk delta i anbudskonkurransen.

Anskaffelser under
terskelverdiene

Reglene om anskaffelsesprosedyrer som skal følges, gjelder kun for anskaffelser over terskelverdiene. EØS-avtalens generelle bestemmelser om ikke-diskriminering gjelder imidlertid for alle offentlige anskaffelser (også under terskelverdiene).

Anbudsdatabasen Tender Electronic Daily (TED)

Tender
Electronic
Daily

En enkel måte å skaffe seg oversikt over de offentlige markeder som kan være aktuelle for din bedrift, er å benytte databasen TED (Tenders Electronic Daily). På grunn av EØS-reglene er offentlige innkjøpere i hele EØS-området pliktige til å kunngjøre alle større anskaffelser i TED og i EUs offisielle lysingsblad EF-Tidende. Videre må veiledende informasjon om planlagte anskaffelser kunngjøres, samt hvem som har fått de kontrakter som tidligere har vært kunngjort.

TED gir:
- utlysninger av alle større kontrakter
– forhåndsinformasjon om planlagte anskaffelser
– etterhåndsinformasjon om tildelte kontrakter

Informasjon om
underleveranser

Bransjeinformasjon

Ved å skaffe deg informasjon fra TED får du tilgang på informasjon om hvilke innkjøpere som er aktive, og hva de etterspør. I tillegg kan du skaffe deg kunnskap om hvilke bedrifter som får kontraktene, noe som kan være svært viktig informasjon for de bedrifter som ønsker å posisjonere seg som underleverandører. Du kan også få nyttig informasjon om konkurrenter på denne måten.

Skreddersydde
abonnements-
ordninger

Bedrifter kan enten knytte seg direkte mot TED og foreta søkene selv, eller de kan tegne et "abonnement" for å få tilsendt regelmessig alle relevante kunngjøringer. Disse kunngjøringene kan være sortert ut etter produkter/ bransjer og/eller geografiske områder, avhengig av bedriftens egne ønsker. En prøveperiode på noen måneder vil i hvert fall kunne gi bedriften nok informasjon til å kunne vurdere om TED bør bli en av bedriftens faste kilder for markeds-informasjon. Det er også mulig å tegne abonnement på EF-Tidende (S-supplementet) som kommer daglig, men denne inneholder alle kunngjøringene for hele EØS-området og kan derfor være vanskelig å finne fram i. Hva som passer din bedrift best vil kanskje være avhengig av hvor mye erfaringer en fra før har med databaser, hvor stort behovet for informasjon er, osv.

Bakerst i brosjyren vil du finne ut hvem som kan hjelpe til med å skaffe TED-informasjon.

Det er viktig å merke seg at kunngjøringene som offentliggjøres inneholder de mest sentrale opplysningene om kontrakten, og er ment for å gi tilstrekkelig informasjon til å avgjøre om et anbud er interessant eller ikke. Ønsker en bedrift å være med i anbudskon-kurransen, bør man skaffe seg de originale anbudsdokumentene ved å kontakte innkjøper direkte (med en gang!).

EU oversetter kortversjoner av alle kunngjøringer til alle andre EU-språk. Man kan altså velge hvilket av EU-språkene en ønsker å benytte ved søking etter informasjon i TED.

Hvor søke etter informasjon og konsulentassistanse?

Euro Info nettverk tilbyr
norske bedrifter
:

Skreddersydd overvåking av offentlige anbud gjennom TED databasen (abonnementsordninger basert på bedriftens behov).

Informasjon og rådgivning om lover og regler som følger av EØS/EU samt konsekvenser for enkeltbedrifter.

Informasjon om program innen bl.a. bedriftsutvikling og FoU samt finansieringsmuligheter i EU og EØS.

Ta kontakt med:
Euro Info (Oslo)
EU-Informasjonskontor for næringslivet
Tlf. 22 92 65 70, faks. 22 43 16 40

Euro Info Kristiansand, Agderforskning (Maj Britt Haver)
Tlf. 38 02 50 55, faks. 38 02 50 90

Euro Info Sogndal, Vestlandsforsking (Terje Aaberge)
Tlf. 57 67 61 50, faks. 57 67 61 90

Euro Info Narvik, VINN (Hans Ola Pedersen)
Tlf. 76 92 22 22, faks. 76 94 72 60


EksportPartner –
Norges Eksportråds strategikonsulenter – har valgt offentlige anskaffelser i EØS som ett av sine satsings-områder. EksportPartner arbeider bl.a. med målrettet forretnings-utvikling for å posisjonere norske bedrifter for lønnsom eksport til markedet for offentlige anskaffelser i EØS. EksportPartner tilpasser arbeidsmetodene etter bedriftens utfordringer, behov og ønsker.

Ta kontakt med:
EksportPartner
Tlf. 22 92 63 80, faks. 22 92 64 00.

Norsk Lysingsblad vil fra høsten 1994 utgi en ukentlig oversikt som inneholder overskriftene fra alle TED-kunngjøringene om offentlige anskaffelser foregående uke. Abonnenter vil dermed kunne følge med på anskaffelser i hele EØS-området. Utskrifter av de kunngjøringer man ønsker kan også kjøpes fra Norsk Lysingsblad.

Ta kontakt med:
Norsk Lysingsblad
Tlf. 76 95 05 50, faks. 76 95 05 80

Nyttig informasjon kan også fås ved følgende organisasjoner:

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon
Pb 5250 Majorstua, 0303 Oslo
Tlf. 23 08 80 00, faks. 23 08 80 01

TBL – Teknologibedriftenes Landsforening
Pb 7072 Homansbyen, 0306 Oslo
Tlf. 22 46 58 20, faks. 22 46 18 38

LBA – Landsforeningen for bygg og anlegg
Pb 128 Blindern, 0314 Oslo
Tlf. 22 96 55 00, Faks. 22 69 58 56

Andre bransjeorganisasjoner vil også kunne gi nyttig informasjon om EØS-regelverk

Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for området offentlige anskaffelser og utarbeider bl.a. lov og forskrifiter på området. Nærings- og handels-departementet er også opptatt av å få informa-sjon om, og følge opp, norske bedrifters erfaringer når de forsøker seg på eksport til offentlige etater i resten av EØS-området. Bedrifter som møter situasjoner de mener er diskriminerende, eller har spørsmål i for-bindelse med eksport-framstøt på dette området, kan ta kontakt med:

Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk
Tlf. 22 24 66 71,
faks. 22 24 66 69

Brosjyren er utarbeidet i samarbeid med Euro Info, Eksportpartner og LBA.

* EØS-området omfatter de 12 EU-landene og 5 av 6 EFTA-land.