Offentlige anskaffelser

Interkommunalt Fellesinnkjøp
Herredshuset
4700 Vennesla

FORHOLDET MELLOM ANSKAFFELSES- OG FORSYNINGSFORSKRIFTEN FOR ANSKAFFELSER RELATERT TIL VANN OG AVLØP

Det vises til brev av 9.desember 2002 og 16. januar 2003 der det bes om en avklaring på hvilket regelverk som gjelder for offentlige anskaffelser relatert til vann og avløp.

Problemstillingen gjelder forholdet mellom følgende forskrifter:
1) Forskrift av 16. desember 1994 nr. 1110 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon ( heretter kalt ”forsyningsforskriften” ) og
2) Forskrift av 15. juni 2001 om offentlige anskaffelser ( heretter kalt ”anskaffelsesforskriften” ).

1. Det generelle utgangspunktet for forholdet mellom forsyningsforskriften og anskaffelsesforskriften

Oppdragsgivere som omfattes av forsyningsforskriften vil i utgangspunktet ikke omfattes av anskaffelsesforskriften. Dette følger bl.a. av anskaffelsesforskriften § 1-2 fjerde ledd: ”Forskriften får ikke anvendelse for oppdragsgivere som omfattes av forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsynig, transport og telekommunikasjon ( forsyningsforskriften ).”

Det følger imidlertid av anskaffelsesforskriften § 1-2 fjerde ledd siste setning at dette kun gjelder ” i den utstrekning anskaffelsen skjer som ledd i utøvelse av virksomhet som angitt i nevnte forskrift”. Dersom en oppdragsgiver som faller inn under forsynings­forskriften skal foreta en anskaffelse som ikke er et ledd i en virksomhetssektor som angitt i forsyningsforskriften 1Jf. forsyningsforskriften § 4, skal virksomheten som utgangspunkt følge anskaffelses­forskriften for denne konkrete anskaffelsen. Samme rettssubjekt kan med andre ord omfattes av anskaffelses­forskriften for en anskaffelse og forsyningsforskriften for en annen.

For å vite om en konkret anskaffelse faller inn under forsyningsforskriften er det derfor ikke tilstrekklig å konstantere at en er en oppdragsgiver i henhold til forsynings­forskriftens § 3, en må i tillegg vurdere om anskaffelsen skjer som ledd i en virksomhetssektor som omfattes av forsyningsforskriften.

2. Vann- og avløpskontrakter inngått av virksomheter innenfor vannforsyningsektoren

Forsyningsforskriften gjelder bl.a. for ” virksomhet som utøves av en oppdragsgiver som nevnt i § 3 og som hartil formål å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann”2Jf. forsyningsforskriften § 4 nr.1 bokstav a (heretter kalt ”virksomhet innenfor vannforsyningssektoren”).

Dersom den som tildeler en kontrakt eller arrangerer prosjektkonkurranse er en oppdragsgiver som utøver virksomhet innen vannforsyningssektoren, gjelder følgende regler:

For anskaffelser relatert til vann- og avløp som er høyere enn terskelverdien3De såkalte EØS/WTO-terskelverdiene følger av forsyningsforskriften § 12 gjelder forsyningsforskriften 4Jf. forsyningsforskriften § 9 og § 4 nr.1 bokstav a.. Et unntak gjøres imidlertid for oppdragsgivere som produserer eller distribuerer vann i henhold til forskrift om drikkevann og vannforsyning 5Jf. forsyningsforskriften § 11 nr. 5 og § 5 bokstav a., her kommer anskaffelsesforskriften til anvendelse på anskaffelser som gjelder kjøp av vann forutsatt at oppdragsgiveren omfattes av anskaffelsesforskriften 6Jf. anskaffelsesforskriften § 1-2.

For anskaffelser relatert til vann- og avløp under terskelverdien gjelder kun lov om offentlige anskaffelser. Slike anskaffelser faller m.a.o. verken inn under anskaffelsesforskriften eller forsyningsforskriften.

3. Avløpskontrakter inngått av andre

Dersom den som tildeler kontrakten eller arrangerer prosjektkonkurransen ikke er en virksomhet innenfor vannforsyningssektoren 7En oppdragsgiver som utøver virksomhet som nevnt i forsyningsforskriften § 4 nr. 1 bokstav a., og anskaffelsen er relatert til avløp, gjelder anskaffelsesforskriften, uavhengig av om anskaffelsen er under eller over terskelverdien. 8Jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 jf. § 2-2.

Med hilsen

Pål Hellesylt
avdelingsdirektør

Hanne Gjerde
førstekonsultent