Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 06.02.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

05/04

Saksnr:

2004/00123

Dato:

06.02.2004

Om delegasjon og myndighetsfordeling etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Dette forslaget til kronprinsregentens resolusjon legges frem av Landbruksdepartementet i samråd med Fiskeridepartementet.

Bakgrunn

Som ledd i omorganiseringen av matforvaltningen som er iverksatt fra 1. januar 2004, er det gjort restruktureringer av departementsansvaret. I St.prp. nr. 1, tillegg nr. 8 punkt 5.2 heter det blant annet: ”ansvar for nærmere utforming av forskrifter for sykdommer, mattrygghet, matkvalitet og dyrevern knyttet til viltlevende og domestiserte akvatiske organismer, inklusive sjøpattedyr, er det Regjeringens oppfatning at dette, i tråd med prinsippet om et vertikalt grensesnitt langs ulike ledd i matkjeden, bør legges til Fiskeridepartementet.”

Forvaltningsansvaret for lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) ligger i dag til Landbruksdepartementet. For å gjennomføre Regjeringens mål om et vertikalt grensesnitt langs ulike ledd i matkjeden, er det behov for å gi Fiskeridepartementet den nødvendige kompetansen til å ivareta dyrevernet på sitt område.

Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet vil arbeide for et enhetlig regelverk hvor de dyrevelferdsmessige kravene gir grunnlag for en harmonisert forvaltning av området.

Det forutsettes at:

Landbruksdepartementet har ansvaret for å fremme lovproposisjoner ved eventuelle endringer av dyrevernloven;

Landbruksdepartementet, i samråd med Fiskeridepartementet, har ansvaret for å fremme forslag til endringer av forskrifter og retningsliner vedrørende forsøksdyrutvalgets sammensetning, arbeidsoppgaver, arbeidsmåte og muligheter for inspeksjon, og

Landbruksdepartementet, i samråd med Fiskeridepartementet, har ansvaret for å fremme forslag til endringer av forskrifter og retningsliner vedrørende organiseringen av dyrevernnemnder, deres antall, sammensetning og kompetanse.

Delegasjon

Ved Kongelig resolusjon av 19. november 1976 er den myndighet som i lovens § 22 er tillagt Kongen, delegert til Landbruksdepartementet. I tillegg er den myndighet som i loven er tillagt ”departementet”, delegert til Landbruksdepartementet. Det foreslås at denne myndigheten også delegeres til Fiskeridepartementet.

Før 1. januar 2004 ga dyrevernloven § 26, annet ledd, Kongen myndighet til å fastsette at dyrevernnemndene kan ilegge tvangsmulkt. Ved Kongelig resolusjon av 21. februar 2003 ble denne myndigheten delegert til Landbruksdepartementet. Ved lov 19. desember 2003 nr. 129, ble det gjennomført enkelte endringer av dyrevernloven. Endringene medførte blant annet at Kongens myndighet etter § 26, annet ledd nå er hjemlet i § 27.

Landbruksdepartementet forutsetter at dyrevernnemndene vil ha det samme behovet for å kunne ilegge tvangsmulkt ovenfor eier eller innehaver av sjøpattedyr, fisk eller krepsdyr, som dyrevernnemndene har ovenfor eier eller innehaver av terrestriske dyr. Følgelig bør Fiskeridepartementet delegeres myndighet etter § 27, så langt gjelder forhold relatert til sjøpattedyr, fisk og krepsdyr. For ordens skyld videreføres den myndighet Landbruksdepartementet ble tildelt i resolusjonen av 21. februar 2003.

Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet

t i l r å r:

Delegasjon av Kongens og departementets myndighet etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern i samsvar med vedlagte forslag.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 06.02.2004

Delegasjon etter lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

I

Den myndighet som i loven ligger til ”departementet,” delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 22 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet så langt gjelder terrestriske dyr.

Den myndighet som i lovens § 27 ligger til Kongen, delegeres til Fiskeridepartementet så langt gjelder sjøpattedyr, fisk og krepsdyr.

II

Kongelig resolusjon 21. februar 2003 hvor Kongens myndighet etter lov 20. desember 1974 nr. 73 § 26, annet ledd delegeres til Landbruksdepartementet, oppheves.