Omorg. av VSS - vedlegg

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo

Oslo, den 05.02.2002

Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Ny organisering av Statens vegvesen – lokalisering av regionkontor m.m.

Departementet viser til Vegdirektoratets brev av 15.01.2002 med forslag til lokalisering av regionkontor m.m.

Ut fra en helhetlig vurdering har departementet kommet fram til at regionkontorene lokaliseres som følger:

Region Øst

Lillehammer, Oppland

Region Sør

Arendal, Aust Agder

Region Vest

Leikanger, Sogn og Fjordane

Region Midt-Norge

Molde, Møre og Romsdal

Region Nord

Bodø, Nordland

Når det gjelder distriktsinndeling og lokalisering av vegkontor/filialer vises til den hovedstruktur som er skissert i brev av 15.01.2002 og til den høringsprosessen som pågår. Departementet gir Statens vegvesen fullmakt til å fastsette endelig lokalisering av vegkontorene under de forutsetninger som følger av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002 og dette brev.

Samferdselsdepartementet vil samtidig presisere følgende viktige punkter i den videre omorganiseringen av forvaltningsvirksomheten:

  • De overordnede linjene i omorganiseringen - slik de er foreslått av Regjeringen og besluttet i Stortinget – ligger fast. Dette omfatter for forvaltningsdelens vedkommende bl.a. nedbemanning fra ca. 5 000 til ca. 4 000 årsverk, utflytting av ca. 150 arbeidsplasser fra Vegdirektoratet i Oslo, inndeling i 5 regioner og ca. 30 vegkontorer.
  • Regionkontorene skal ivareta helhetsvurderinger i regional sammenheng der dagens vegkontor blir for små, og i denne sammenheng skal det delegeres oppgaver fra Vegdirektoratet til regionene. Videre skal regionkontoret styre og koordinere en effektiv ressursbruk innen regionen, og ivareta spesialist-/servicefunksjoner.
  • Regionkontorene får en gjennomsnittlig størrelse på ca. 150 årsverk pr. regionkontor. Mange av disse årsverkene kan fysisk lokaliseres ved de nye distriktenes vegkontor, men rapportere til regionkontoret.
  • Vegvesenets forvaltningsdel utøver i stor grad teknologi- og kompetansebaserte tjenester. Det forutsettes at Vegvesenet videreutvikler konseptet med fjernarbeid, slik at hensynet til de ansatte kan ivaretas, effektivitetsgevinster kan høstes og en moderne, desentralisert forvaltning kan oppnås.
  • Også landsdekkende funksjoner/oppgaver skal samles på færre lokaliteter og flyttes ut fra Vegdirektoratet i Oslo. Departementet understreker spesielt viktigheten av et Teknologisenter lagt til Trondheim, med utflytting av et betydelig antall arbeidsplasser fra Vegdirektoratet i Oslo.
  • Oslo-regionens spesielle behov knyttet til samordnet kollektivsatsing, må ivaretas. Departementet forutsetter at det bygges opp strategisk kompetanse på kollektivtrafikk i Oslo, som skal kunne stå sentralt i arbeidet med å komme fram til operative grep for helhetlige kollektivløsninger for hovedstadsregionen.

Med hilsen

Torild Skogsholm

VEDLEGG