Oppheving av forskrift 17. april 1953 Nr. 6 om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt

Fastsatt ved kgl.res. 9. april 2003

09.04.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON

Landbruksminister: Lars Sponheim

Ref.nr.:

Saksnr:

Dato:

09.04.2003

Oppheving av forskrift 17. april 1953 Nr. 6 om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt

Forskrift 17. april 1953 Nr. 6, vedtatt ved kongelig resolusjon, om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt ble gitt med hjemmel i lov 10. desember 1948 Nr. 7 om veterinærer m.v. § 16. Loven er avløst av lov 15. juni 2001 Nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Den nye lovens § 21 har bestemmelser om begrensninger i taushetsplikten som dekker reglene i forskrift 17. april 1953 Nr. 6 om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt. Den er derfor overflødig og bør oppheves.

Med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37 fjerde ledd bokstav c og utredningsinstruksen pkt. 5.4 første ledd bokstav c, har Landbruksdepartementet besluttet ikke å sende utkastet til forskrift om oppheving av forskrift 17. april 1953 Nr. 6 på høring da departementet finner det åpenbart unødvendig.

”Landbruksdepartementet

t i l rå r :

Forskrift 17. april 1953 Nr. 6 om bestemmelser om lemping av veterinærenes taushetsplikt blir opphevet i samråd med forelagte forslag. ”