Oppsummering fra møte i kontaktgruppen 9. november 2004

Europapolitisk forum

Europapolitisk forum

Oppsummering fra møte i kontaktgruppen 9. november 2004

Møte i kontaktgruppen mellom sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget, 9. november 2004.

Europaportalen

Den nye hovedredaktøren, Eva Offerdal Ødegaard, viste innledningsvis til at Europaportalen, sammen med EØS-notatbasen og Schengen-notatbasen, er sentrale når det gjelder oppfølgingen av Regjeringens europapolitiske plattform. Når det gjelder EØS-notatbasen, ble en pilot lansert uken før. Fire departementer jobber nå med denne, med sikte på lansering av notatbasen i januar/februar neste år, samt på sikt kobling opp mot Europaportalen.

Ødegaard viste til at redaksjonen var åpen for innspill fra Kontaktgruppen, dersom det var saker man ønsket litt ekstra ”blest” om. Dessuten hadde ”Ofte stilte spørsmål” og ”A til Å” (søkeord) betydelig utbyggingspotensiale, og Kontaktgruppen var velkommen til å bidra her. Det var enighet om at informasjon fra Kontaktgruppen og Europapolitisk lokal- og regionalforum skal legges ut både på KRDs sider og på Europaportalen. I tillegg bør hjemmesidene til Kontaktgruppens medlemmer ha lenker til Europaportalen, og søke å markedsføre portalen mest mulig. Det vil bli lagt ut en liste over alle medlemmene med lenker til de respektive hjemmesidene.

Forberedelser til Europapolitisk lokal- og regionalforum 4. februar 2005

Kontaktgruppen ble enig om å ha nordområdene som hovedtema på neste møte i Europapolitisk forum, som skal finne sted i Bodø 4. februar neste år. UD/KRD vil på basis av de innspill som kom, fremme forslag til konkret temaliste.

EØS-spesialutvalget for offentlige innkjøp

Henriette Grønn, MOD, viste innledningsvis til at utvalget, som ledd i omorganiseringen, er overført fra NHD til MOD. Utvalget hadde sitt første møte på flere år i sommer. Utvalget har pr. i dag fem faste medlemmer, fra SD, FIN, KRD, OED og UD. Neste møte vil finne sted i desember. På dagsorden står da EUs grønnbok om anskaffelser av forsvarsmateriell, og FD og NHD er invitert til møtet.

Grønn understreket at det viktigste forumet for kontakt med lokale- og regionale myndigheter var det såkalte Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser, som i motsetning til ovennevnte spesialutvalg hadde hatt jevnlige møter de siste årene. Utvalgets medlemmer (medlemsliste ble delt ut til Kontaktgruppens medlemmer) er svært kompetente og aktive. All relevant informasjon av allmenn interesse om nye direktiver, grønnbøker o.l. blir videre lagt ut på NHDs, nå MODs hjemmesider. Grunnet saksfeltets flytting fra NHD til MOD var det imidlertid for tiden forsinkelser når det gjaldt publisering på nettet. Grønn viste også til at det nordiske samarbeidet på området fungerer godt. De nordiske landene har to-tre uformelle møter i året hvor bl.a. EØS-relevant regelverk er på dagsorden. Aina Simonsen viste til behovet for en kobling mellom spesialutvalget og kontaktutvalget.

Grønn understreket at utgangspunktet for hele regelverket for offentlige anskaffelser er de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. På spørsmål fra Sverre Mauritzen om det var fokus på norsk næringslivs dyktighet som tilbydere, svarte Grønn at man gir hovedprioritet til å ivareta små og mellomstore bedrifters (SMB) interesser. Når det gjelder terskelverdier for offentlige anskaffelser, er dagens nasjonale terskelverdi kr 200.000. Mellom 200.000 og 1,6 mill. kroner har man visse prosedyrekrav for bl.a. å ivareta SMB’enes interesser. Grønn viste til at også under 200.000 kroner gjelder de grunnleggende prinsippene – for å ivareta konkurranseprinsippet kan man eksempelvis ta noen telefoner til forskjellige tilbydere, finne markedsprisen etc., og velge ut fra dette.

En rapport utarbeidet av Asplan-Viak konkluderer med at terskelverdiene bør heves til 500.000 kroner. Hovedargumentet er at transaksjonskostnadene er for høye til å forsvare någjeldende terskelverdinivå. En heving av nivået vil kunne føre til at SMB’ene mister oversikten over offentlige anskaffelser under 500.000 kroner. Det vil imidlertid fortsatt kunne være mulig å ha regler om f.eks. kunngjøringsplikt for kjøp under denne summen. Grønn understreket at MOD fortsatt ønsker (velbegrunnede) innspill – gjerne fra Kontaktgruppens medlemmer - på hvor terskelverdiene bør ligge, slik at man kan komme frem til et riktigst mulig nivå. Hun så for seg tre grovt skisserte alternativer: 1) 200.000, men forenklet regelverk opp til 1,6 mill.; 2) 500.000, med forenkling over dette beløpet, muligens supplert med noen regler under dette beløpet; 3) ingen nasjonale terskelverdier (usannsynlig). Lite trolig at verdiene vil ligge under 200.000. (Hun viste til at trenden i EU er nasjonale terskelverdier, med etterhvert strengere krav (f.eks. kunngjøringsplikt) også under disse.) Man ser også en utvikling mot en ”forenkling” av regelverket i form av mer fleksibilitet samt enklere regler, men sistnevnte har faktisk økt i antall. Norge er et foregangsland på området, ved å ha hatt en nasjonal terskelverdi i tre år. Grønn viste avslutningsvis til at man håpet på å ha et samlet nytt regelverk for offentlige anskaffelser på plass innen 1. januar 2006. (Fristen for implementering av nye EU-direktiver er antatt å bli 31.01.2006.)

Revisjon av tiltakslisten

En gjennomgang av tiltakslisten (jfr. blant annet statusnotatet av 18.10.04) viser at en rekke av tiltakene er gjennomført. Man har bl.a. fått etablert Europapolitisk lokal- og regionalforum, og rapporten har lagt grunnlaget for en rekke diskusjoner lokalt og regionalt om europapolitiske spørsmål. Den første diskusjonen rundt tiltakslisten og statusnotatet viste at det var grunnlag for å slå sammen enkelte punkter, evt. reformulere disse. Statusnotatet og den nye tiltakslisten vil bli revidert i lys av denne diskusjonen. Det tas sikte på å legge frem den reviderte tiltakslisten før møtet i Europapolitisk lokal- og regionalforum 4. februar neste år. Statusnotatet vil bli lagt ut på Europaportalen så snart den er ferdig.

Neste møte i kontaktgruppen blir 13.01.04 fra kl 1100 til kl 1600.