Oppsummerings- og erfaringsseminar med norske frivillige organisasjoner

Oppsummerings- og erfaringsseminar med norske frivillige organisasjoner

Departementet inviterte norske frivillige organisasjoner som har arbeidet i Sri Lanka og Indonesia etter tsunamien og som fikk støtte fra UD til dette arbeidet til et heldags oppsummerings- og erfaringsdelingsseminar 9. desember 2005. Formålet med seminaret var å oppsummere organisasjonenes erfaringer med nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet nærmere ett år etter at flodbølgen rammet landene. Departementet ønsket å høre om og lære av organisasjonenes erfaringer både i den første nødhjelpsfasen og i forbindelse med det mer langsiktige gjenoppbyggingsarbeidet. Forumet skulle også kunne brukes av organisasjonene til å dele erfaringer med hverandre.

Utenriksdepartementets føringer for tsunami-arbeidet, som blant annet ble presentert på møtet med norske frivillige organisasjoner i januar 2005, lå til grunn for seminaret. Departementet ønsket at organisasjonene delte sine erfaringer i felt i lys av disse føringene. I føringene lå vektlegging av koordinering, konfliktsensitivitet, desentralisering og styrking av den lokale kapasiteten, deltakelse fra de berørte, bruk av lokale ressurser og null-toleranse i forhold til korrupsjon. Utvalgte organisasjoner innledet på hvert av disse temaene, før alle deltok i en felles diskusjon. I tillegg utarbeidet alle organisasjonene et fakta-ark om status for sitt arbeid som ble gjort tilgjengelig for alle på seminaret. Se vedlegg for informasjon om organisasjonenes aktiviteter.

Utviklingsminister Solheim innledet seminaret.

Følgende organisasjoner og institusjoner deltok på seminaret:

  • Care
  • Røde Kors
  • Leger uten grenser
  • Havforskningsinstituttet
  • Universitetet i Oslo
  • NTNU
  • NIBR
  • Noragric
  • Norad
  • representanter fra ulike avdelinger i UD