Oppsummeringsbrev 07.02.2000

KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål

Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig
Fra : Prosjektledelsen
Dato: 07.02.00

Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll

1. Jeg har fått spørsmål fra Tingvoll kommune vedrørende håndtering av sosialstatistikk (skjema 11) og flyktninger. Tingvoll har gått inn på en ordning der flyktninger som er berettiget til integreringstilskudd ikke mottar sosialhjelp men en månedlig godtgjørelse. Etter det jeg får opplyst så blir denne godtgjørelsen ført på funksjon 242 og ikke på 281. Det har nå kommet spørsmål fra sosialkontoret hvordan de skal håndtere disse flyktningene i forhold til innrapportering av skjema 11, for flyktningene ligger pr. d.d. ikke inne i fagsystemet på sosialhjelp.

Etter det jeg skjønner så har UDI anbefalt at godtgjørelse til flyktninger ikke føres som sosialhjelp og at flyktningene ikke skal komme med i sosialstatistikkene. Dette er vel av faglig hensyn for at flyktningene ikke skal komme inn i en negativ trend med å motta sosialhelp. Jeg har ikke sjekket dette med UDI.

I oppsummeringsbrev av 8.7.99 har KRD svart på følgende spørsmål:

"Flyktningeavdelingen hos oss skal gå bort fra sosialhjelp til flyktninger og innføre noe som heter kvalifiseringsstønad. Det er en ytelse de får mottatt de møter og deltar på ulike kvalifiseringsopplegg. Eksempel på tiltak:Undervisning i norsk, Informasjonsutveksling i forhold til norske int. og organisasjoner, Språktrening på arbeidsplass, Arbeidstrening på

arbeidsplass. Læringsgrupper (praktisk læring). Har du forslag til hvilken funksjon som kan benyttes?"

"Svar: Formålet med ytelsen er livsopphold, men det stilles krav til motytelse ved å delta i kvalifiseringsopplegg for å motta ytelsen. Støtten føres derfor under økonomisk sosialhjelp funksjon 281. Det viktig at det er slik forståelse i klientskjemaene for sosialstatistikken og i regnskapsstatistikken. (Kommunens utgifter til gjennomføring av norskkurs for flyktninger føres på funksjon 213 - Voksenopplæring.)"

Funksjon 242 derimot som jeg har forstått dette inneholder oppgavene knyttet til organisering og koordinering av bosetting/integrering av flyktninger. Utgiftene til tiltak overfor flyktninger skal imidlertid plasseres på de respektive funksjonene (f.eks. sosialhjelp, sosiale boliger, undervisning).

Jeg sender denne henvendelsen både til KRD og til SSB da dette er en noe integrert problemstilling. Jeg forstår det dithen at Tingvoll kommune er ikke noe enestående i denne sammenheng, da det er flere kommuner som gjør det samme bl.a. Kr. Sand og Bærum. Jeg ønsker svar på om det er mulig å føre "godtgjørelsen" på andre funksjoner enn 281 ? Hva med UDI's anbefalinger ? Hvis dette ikke er mulig så må vel følgende blir at flyktninger som mottar denne godtgjørelsen også må rapporteres inn i sosialsystemene. Hvis det er flere kommuner som har håndtert dette slik som Tingvoll, så vil både regnskap og statistikker blir meget misvisende.

Svar:

For at rapporteringen til SSB skal være pålitelig, er det viktig at alle kommuner bruker de samme prinsipper når det gjelder registrering av økonomisk hjelp til flyktninger. Avgjørende for registrering på funksjon er hvilket regelverk ytelsen og utmålingen av denne baserer seg på. Det er riktig at funksjon 242 inneholder oppgavene knyttet til organisering og koordinering av bosetting/integrering av flyktninger. Funksjon 242 omfatter ikke stønad til livsopphold og kan derfor ikke brukes. Funksjon 281, dermed, skal inneholde økonomisk sosialhjelp berettiget etter sosialtjenestelovens kap.5. Godtgjørelser hjemlet i sosialtjenestelovens kap. 5 skal dermed føres på funksjon 281. Andre ytelser skal føres på de aktuelle funksjonene.

Når det gjelder praksis for behandling av sosialhjelp til flyktninger, er det tydelig at dette blir gjennomført meget ulikt blant kommunene. Det bør derfor gjøres en del utredningsarbeid i forbindelse med Kostraprosjektet på dette området. Dette vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Fra fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Inger Kristin Jære

1. Kommunen har SFO-tilbud på Haug spesialskole, og spørsmålet dreier seg om hvilken funksjon som skal benyttes. 214 – Spesialskole, 215 – Skolefritidsordning eller 234 – Aktivisering eldre og funksjonshemmede. Utgiftene føres i dag på funksjon 214 – Spesialskoler. Dette fordi det har vist seg å være vanskelig å skille skoledriften fra SFO i regnskapet. Kommunen argumenterer også ut fra det faktum at det er de samme assistentene som følger barna hele dagen, både i skoletiden og i SFO. Fylkesmannen antar at det mest korrekte vil være at lønnsutgiftene føres på funksjon 214, jfr. prinsippet om at lønnsutgifter skal plasseres på den funksjon der vedkommende arbeidstaker bruker mesteparten av sin arbeidstid. Øvrige utgifter, for eksempel utgifter til forbruksmateriell skal imidlertid føres på funksjon 215-Skolefritidsordning, det samme gjelder foreldrebetalingen.

Svar:

Lønnsutgifter skal føres på den funksjon vedkommende arbeidstaker bruker mesteparten av sin arbeidstid. Lønnsutgiftene til kommunens SFO-tilbud bør derfor føres på funksjon 214. Andre SFO-utgifter, unntatt lokaler, skal føres på funksjon 215. Utgifter til lokaler skal føres på funksjon 222.

2. Kommunen er usikker på om deler av Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter (BVKO) bør føres på 214 – Spesialskoler. Kommunene har valgt å føre alt på funksjon 213 – Voksenopplæring siden BVKO ikke er definert som en spesialskole. Da det ikke er hvordan tjenestene er organisert som avgjør hvilken funksjon som skal benyttes, antar Fylkesmannen at dersom kommunen for eksempel har fattet vedtak i medhold av opplæringsloven § 5-1 skal utgifter/inntekter i tilknytning til det tilbudet som ytes føres på funksjon 213 – Spesialskoler. (Det er hvilket tilbud som ytes som bestemmer hvilken funksjon utgifter/inntekter skal føres, ikke hvor tilbudet ytes.)

Svar:

Når det gjelder vedtak fattet i henhold til opplæringsloven §5-1, skal utgifter til slikt tilbud føres på funksjon 214 – Spesialskoler. Annen voksenopplæring skal føres på funksjon 213 – Voksenopplæring.

3. Bærum Kommunale Kurssenter (BKK) driver ikke lovpålagt voksenopplæring, og dermed kan ikke funksjon 213 – Voksenopplæring benyttes. Kommunen oppgir å rapportere denne på funksjon 320 – Kommunal næringsvirksomhet. Så vidt fylkesmannen kan se er ikke dette i overensstemmelse med veiledningen hvor det fremgår at voksenopplæring utenfor skoleverket skal føres på funksjon 385 – Andre kulturaktiviteter. Når det gjelder kommunens spørsmål som gjelder synliggjøring av voksenopplæring når det gjelder tjenesterapporteringen og kobling mot regnskapstall, er det vel bare å si at ikke alt kan leses ut av regnskapet.

Svar:

Voksenopplæring utenfor skoleverket skal føres på funksjon 385 – Andre kulturaktiviteter. Funksjon 320 er dermed ikke korrekt.

4. Regionalt aktivitetssenter (REGA) driver blant annet kafevirksomhet som brukes av både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Virksomhetene har en del arbeidsplasser for funksjonshemmede, og det kan virke som de er basert på inntjening fra funksjonsfriske for at en del funksjonshemmede skal få arbeidsplasser. Fylkesmannen antar at ut fra kommunens redegjørelse at funksjon 320 – kommunal næringsvirksomhet ikke er en funksjon som skal benyttes i dette tilfelle, men funksjon 234 – aktivisering eldre og funksjonshemmede og funksjon 272 – arbeid for yrkes-/utviklingshemmede som kommunen selv anfører.

Svar:

Funksjon 272 bør brukes for utgifter i forbindelse med arbeid til funksjonshemmede.

5. Bærum kommune har foreløpig satt opp kvalifiseringsstønad til flyktninger under funksjon 281 – økonomisk sosialhjelp, men er tvil om dette er korrekt funksjon. Spørsmålet her er om kvalifiseringsbistanden ytes med hjemmel i lov om sosiale tjenester, og inngår i kommunens sosialhjelprapportering. Fylkesmannen antar at funksjon 271 – sysselsetting kan være en aktuell funksjon dersom forutsetningen for stønaden er å kvalifisere flyktninger ift. arbeidsmarkedet.

Svar:

Dersom kvalifiseringsstønaden ytes med hjemmel i sosialtjenestelovens kap.5 skal den føres på funksjon 281. Andre ytelser skal føres på de aktuelle funksjonene.

6. Innen området kultur benytter kommunen p.t. funksjon 377 – kunstformidling og funksjon 385 – andre kulturaktiviteter, og ønsker tips for bruk av funksjon 383 – musikk- og kulturskoler. Fylkesmannen stiller spørsmål om hvorvidt arbeidet med kulturplan for skolebarn i Bærum er et tiltak som burde føres på funksjon 383.

Svar:

Funksjon 383 gjelder bare lovpålagt musikk og kulturskoletilbud til barn og unge. Gjelder kulturplanen kulturskoletilbud skal det føres på funksjon 383. Er dette ikke tilfelle skal det føres på funksjon 377 – kunstformidling.

7. Natur og idrettsforvaltningen (Nilk): Nilk har bestiller rollen og INTB (Interne bedrifter – dvs, selvfinansierende enheter, men ikke selvstendige foretak) er utførere. Hadde INTB vært private utførere ville kun beløpet kommunen subsidierte tjenesten med vært synlig i kommunens regnskap. INTB er en del av kommunens virksomhet og skal gå i null. Iht. avtalen sender INTB faktura til LEVE (Levekår – dvs. tjenester til alle/voksne, sosial, tekniske tj., kultur, miljø, idrett…). Synlig på LEVE’s regnskap blir derved subsidien av tjenesten. Slik fremstilt bør INTB benytte funksjon 190. Så enkelt er det dessverre ikke.

Problemstillingen er at kommunens brutto utgifter skal synliggjøres ved rapportering til KOSTRA. INTB har fått fullmakt til å drive bla. Idrettsanlegg best mulig innenfor den rammen de har fått til disposisjon. Inntekter de klarer å få inn på kreativ drifts kan de fritt benytte til bedre tjeneste for brukerne.

EKSEMPEL: Svømmehallene drives av INTB og de tar inn alle publikumsinntekter. Driver for eksempel INTB en kafe i idrettsanlegget og INTB derved kan utvide åpningstidene i svømmehallen for tilsvarende beløp som overskuddet av kafedriften. I utgangspunktet betrakter LEVE dette som en del av idrettstilbudet som derved skal føres på funksjon 380 Idrett. Er det næringsdrift eller idrett?

Tilsvarende problemstilling gjelder for drifts av kirkegårdene, hvor INTB tar inntekter for stell av gravplasser. Det samme gjelder catering i sykehjem, hvor et sykehjem kan ha kjøkkenet åpent større del av døgnet fordi de driver moms belagt catering når de har tid. Grensene for hva som er næringsdrift og hva som er kommunal tjeneste er litt uklare for oss.

Hvordan skal kostnader for bruk av skolebygg fordeles? Må Bærum kommune lage fordelingsnøkler for de frivillige lags bruk av for eksempel skolebygg, dvs. synliggjøre deres subsidierte bruk av kommunale anlegg? Hvorledes er dette tenkt?

Svar:

Angående problemstillingen om hvorvidt et tiltak er næringsdrift eller ikke. Det er her hensiktsmessig å se på tiltakets formål. Er formålet med tiltaket å maksimere overskuddet, er det uten tvil næringsdrift. (En rekke kommunale tiltak kan ha næringskarakter. Dette gjelder f.eks. kinodrift.) I et slikt tilfelle vil tjenesten føres på funksjon 320 – Kommunal næringsdrift. Har ikke tiltaket næringskarakter skal det føres på de aktuelle funksjoner.

I et skolebygg kan det være en rekke funksjoner representert. Kostnader for bruk av et skolebygg skal fordeles ved hjelp av relevante fordelingsnøkler. En slik fordelingsnøkkel kan for eksempel ta utgangspunkt i kvadratmeter. Kostnadene skal fordeles på de funksjonene som er representert. Dette under forutsetning av at funksjonen utgjør en rimelig del av skolebygget. Normalt vil det ikke være hensiktsmessig å fordele utgifter mer detaljert enn fordeling på representerte funksjoner.

8. Kommunalteknisk: I forbindelse med ny forskrift, hvor skal parkeringsvirksomhet føres? Før 333, nå??

Svar:

Parkeringsvirksomhet skal fortsatt føres på funksjon 333.

Fra Arendal kommune v/ Torstein Karlsen

Jeg viser til siste utgave av Kostra-forskriften som er sendt ut.

Iflg denne er funksjon 333, som tidligere ble benevnt "Veier og gater", nå døpt om til "Kommunale veier". Kommentaren til funksjonen er fortsatt den samme.

Vår kommune har avtale med Veivesenet om vedlikehold av riks- og fylkesveier. Vi har plassert disse utgiftene/inntektene på funksjon 333.Med nytt navn blir det mer tvilsomt kanskje. Hva er alternativet??

Svar:

Utgiftene/inntektene i forbindelse med denne tjenesten skal føres på funksjon 333 – Kommunale veier.