Oppsummeringsbrev 16.12.1999 (f)

KOSTRA

Oppsummering av KOSTRA-spørsmål

Til: KOSTRA-fylkeskommunene
Fra : Prosjektledelsen
Dato: 16.12.99

Spørsmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Tidligere funksjon 730 er nå splittet i flere funksjoner, en oppdeling vi er godt fornøyd med. Men vi hadde forutsatt at TT-ordningen skulle rapporteres mot funksjon 730, og har problemer med å finne riktig funksjon etter revideringen. Hvilken funksjon er det riktig å rapportere TT-ordningen mot? I vår fylkeskommune har vi inngått totalavtaler om skyss av elever, avtalene inkluderer også funksjonshemmede elever. Disse avtalene gjelder frem til 31.12.2000, før det vil vi få vanskeligheter med å splitte denne kostnaden. Gjelder funksjon 733 kun varig funksjonshemmede elever, eller også dem som pga en skade er midlertidig funksjonshemmet ?

I de reviderte forsøksforskriftene for Fylkes-KOSTRA er tidligere funksjon 730 fra og med 1. januar 2000 oppdelt i 730 bilruter, 731 fylkesveiferjer, 732 båtruter, 733 transport for funksjonshemmede og 734 sporvei og forstadsbaner. Utgifter til skyss av elever i videregående skoler skal føres på funksjon 510. Dette kan være utgifter til egne ruter for skoleskyss og billettpenger for all skyss av elever i videregående skole. Alle andre utgifter til rutetransport (tilskudd til rutebilselskapene som omfatter både skoleskyss og vanlig rutetilbud) føres på funksjon 730. Funksjon 733 transport for funksjons-hemmede skal inkludere transport av funksjonshemmede skoleelever, men ikke billettutgifter til elever i videregående opplæring. I funksjonskontoplanen skilles det ikke mellom varig og midlertidig funksjonshemming.

Skillet mellom artene i hovedseriene 1/2 og 3:

- Varer og tjenester som medgår i fylkeskommunens egen produksjon er 1 og 2 (eks. medisinsk forbruksmateriell.
- Kjøp av gjestepasientplasser hos et annet fylke er 3.

Hva med kjøp av laboratorietjenester, vaskeritjenester samt kjøp av transporttilbud for egne pasienter? Skal disse kategoriene regnes som en tjeneste som medgår til egen tjenesteproduksjon? Er disse et ledd i produksjonen som ikke leveres til sluttbruker direkte? Kan vi få en generell formulering som vi kan videreformidle til våre sykehus?

Vi har i et svarbrev av 12.7.99 knyttet til Kommune-KOSTRA gitt en mer prinsipiell drøfting av avgrensningen mellom "varer og tjenester som inngår..." i forhold til "tjenester som erstatter...". Dette svaret gjelder også for fylkeskommunenes bruk av artskontoplanen. Hovedprinsippet er at 300-serien fanger opp kjøp av tjenester som har karakter av "sluttprodukt". Det betyr at det er tjenester som leveres brukeren direkte, uten videre "bearbeiding" fra kommunens/fylkeskommunens side. Definisjon av "sluttprodukt" er knyttet til en subjektiv opplevelse: Det som brukeren som regel oppfatter som en helhetlig tjeneste.

I helsesektoren vil de fleste oppfatte "behandling" som det helhetlige sluttproduktet. Kjøp av gjestepasientplasser eller driftsavtaler med private spesialister innebærer at sykehuset i et annet fylke eller den private avtalespesialisten står for hele behandlingen - de leverer altså sluttproduktet direkte til pasienten uten at fylkeskommunen er involvert i denne leveransen. Kjøp av laboratorietjenester derimot betyr som regel at fylkeskommunens helsetjeneste kjøper analyse av prøver som et ledd i diagnostisering og behandling av pasienten. For pasienten er laboratorietjenester ikke et avsluttet produkt, men en del av det som trengs for diagnose og behandling. Tilsvarende gjelder for vaskeritjenester - som er en forutsetning for å kunne drive et sykehus - eller pasienttransport - som er en forutsetning for å kunne gi pasienten behandling ved sykehuset. Kjøp av slike tjenester føres derfor i artsserien 100-290.

Reiseutgifter som ikke vedrører kurs/opplæring, dvs. vanlige tjenestereiser. Har vi forstått dette riktig: Oppgavepliktige godtgjørelser skal på 160, utgifter til hotellopphold skal på 120 og utgifter til transport (taxi, fly, ferge, parkeringsavgift m.v.) skal på 170. I så tilfelle har vi tolket dette helt feil, da teksten på 170 er EGNE transportmidler. Vi trodde at disse utgiftene skulle være relatert til fylkeskommunale transportmidler.

Fylkeskommunen har forstått avgrensingen riktig: Alle oppgavepliktige godtgjørelser skal på art 160. Dette vil gjøre det mulig å bruke regnskapet som grunnlag for avstemning mot lønns- og trekkoppgavene i forhold til Skattedirektoratets krav. Hotellopphold plasseres på art 120, mens transportutgifter kommer på art 170.

Spørsmål fra Hedmark fylkeskommune

Under § 2 i revidert forskrift for fylkeskostra "AVSKRIVNINGER" står det at regnskapsrapportering til statlige myndigheter skal belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler for fylkekomm. virksomhet. Under det samme pkt. står det også at avskrivninger ikke er obligatorisk i budsjett- og bevilgningsregnskapet.

Under funksjon 960 AVSKRIVNINGER står det nemlig at avskrivninger er obligatorisk i driftsregnskapet. Kan du raskt gi meg en forklaring på hvorfor det er motstridende opplysninger innefor disse punktene.

Budsjett- eller bevilgningsregnskap er kommunens interne oppfølgingsgrunnlag – et regnskap som gjenspeiler budsjettet. I KOSTRA er det ikke krav om at kommunene/fylkeskommunene må budsjettere med avskrivninger. Det betyr at en kommune/fylkeskommune kan utarbeide og behandle budsjettet uten avskrivninger, og rapportere til kommunestyret/fylkestinget i forhold til dette. I de eksterne regnskapsrapportene skal derimot avskrivninger være inkludert i driftsregnskapet. Det betyr at de aktuelle funksjonene skal belastes med verdien som forbruket av varige driftsmidler innebærer.

Spørsmål fra Finnmark fylkeskommune

Hvilken funksjon skal brukes ved utleie av fylkeskommunale boliger til egne ansatte?

Det er etablert en egen funksjon 677 – Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak som i første omgang var tiltenkt personalboliger og personalbarnehager for helsepersonell. I forbindelse med evaluering av pilotforsøket i Sør-Trøndelag ble det imidlertid kommentert at denne funksjonen bør kunne åpnes for alle typer personell. Det betyr at utleie av boliger til fylkeskommunalt ansatte – uansett arbeidsområde – kan føres på funksjon 677.

Finnmark fylkeskommune deler ut hovedfagsstipend til studenter fra Finnmark som begynner på hovedfagsstudium. Skal denne utgiften rapporteres på funksjon 590?

Ja, funksjon 590 – Andre undervisningsformål, virker riktig her.

Hvilken funksjon skal brukes til rapportering av KS-kontingenten (Kommunenes sentralforbund).

KS-kontingent føres på funksjon 420 - Administrasjon. For øvrig må kontingenter knyttes til de funksjonene som deltakelse i den aktuelle organisasjonen berører.

Vi har plassert utgifter til familievernkontor i funksjon 685 etter de nye forskriftene av 09.11.99, som gjelder fra og med 01.01.2000. Kan vi bruke denne funksjonen til rapportering av 1999-tall. Hvilken funksjon skal vi bruke hvis vi ikke får bruke funksjon 685?

Funksjon 685 er tatt inn i rapporteringshåndboka for KOSTRA-regnskap 1999, og SSB kan derfor ta imot denne funksjonen.

I hvilken funksjon skal utgifter til tillitsvalgte (for hele fylkeskommunen) føres. Utgiftene består av frikjøp, refusjoner av kontorutgifter, dekning av reiser- og oppholdsutgifter i forbindelse med lønnsforhandlinger og konferanser. Finnmark fylkeskommune fører ovennevnte utgifter som fellesutgifter for hele fylkeskommunen.

Disse utgiftene skal føres på funksjon 420 - Administrasjon.

Finnmark fylkeskommune har en fylkeskommunal institusjon (Seidajok skole) hvor det foregår grunnskoleundervisning. Kan vi rapportere utgiftene på funksjon 214? Vi har stilt dette spørsmålet tidligere uten å få svar.

Bruk av funksjon 214 bryter med prinsippet om å skille mellom kontoplanen til kommunene og fylkeskommunene. Vi har derfor i brev 29.09.99 forelagt spørsmålet for SSB. I brev 18.11.99 ber SSB om at Finnmark fylkeskommune før de rapporterer inn regnskapet sitt til SSB sørger for at utgiftene og inntektene på den omtale funksjonen er konvertert til en annen gyldig funksjon. KRD anbefaler her at fylkeskommunen benytter funksjon 590 – Andre undervisningsformål.

Finnmark fylkeskommune har 7 brukerutvalg som tar beslutninger om hvilke leverandører fylkeskommunen skal bruke ved kjøp av varer og tjenester. Utvalget består av fagpersoner fra ulike fylkeskommunale institusjoner. Skal kostnadene til disse utvalgene føres på funksjon 420?

Ja, disse brukerutvalgene ivaretar en administrativ støttefunksjon og hører mest naturlig hjemme i funksjon 420 – Administrasjon.

Finnmark fylkeskommune har en videregående skole som driver med fiskeproduksjon og en som driver med gårdsdrift i tilknytning til undervisningen. Vi har ført disse kostnadene på funksjon 520, er det riktig?

Utgiftene til skoleledelse (rektor og inspektører) og den direkte undervisningen (lønn til pedagogisk personell) hører hjemme på funksjon 520. Driftsutgiftene (og ev. inntektene) som følger av fiskeproduksjon og gårdsbruket derimot plasseres på den studieretningen som virksomheten er knyttet til – antakelig funksjon 551 – Drift av naturbruk.

Hvilken funksjon skal brukes for transportberedskapsøvelse finansiert fra samferdselsdepartementet?

Vi tilrår at utgifter til beredskapsøvelser plasseres på funksjon 480 - Diverse fellesutgifter.

Spørsmål fra Buskerud fylkeskommune:

Det vises til deres brev av 5. mai 1999 vedrørende blant annet bruk av funksjon 480.

Buskerud fylkeskommune bruker i dag funksjon 480 for følgende råd og utvalg: Likestillingsutvalget, bygg- og eiendomsutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. I tillegg føres utgifter til nasjonalt og internasjonalt samarbeide og kontingent til KS.

Buskerud fylkeskommune ber om departementets vurdering av vår bruk av funksjon 480.

Burde utgifter til pasientombudet også føres på funksjon 480?"

Vi ser det slik at eldreråd og råd for funksjonshemmede bør føres på funksjon 480. Likestillingsutvalget er vel heller en administrativ oppgave, knyttet til personalrekruttering og personalforvaltning. Vi vil derfor foreslå funksjon 420 – Administrasjon. Dersom bygg- og eiendomsutvalgets oppgaver er knyttet til forvaltning av fylkeskommunale eiendommer, foreslår vi at det plasseres på funksjon 430 – Administrasjonslokaler. KS-kontingenten føres på funksjon 420. Utgifter til nasjonalt/internasjonalt samarbeid vil gjerne være knyttet til aktiviteten i de politiske styringsorganene (representasjon), altså funksjon 400, eller til spørsmål knyttet til regional utvikling (funksjon 715). Fylkeskommunen bør her velge den funksjonen der utgiftene mest naturlig hører hjemme. Utgifter til pasientombudet bør føres på funksjon 610 – Fellesfunksjoner.