Organisering av tollvesenets distriktsforvaltning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/7463 SA ld

15.2.2000

ORGANISERING AV TOLLVESENETS DISTRIKTSFORVALTNING – HØRING

1.Innledning

Finansdepartementet sender med dette følgende forslag på høring i henhold til vedlagte høringsliste:

Forslag om å slå sammen Buskerud tolldistrikt med Telemark og Vestfold tolldistrikt, med underliggende forslag om at Drammen skal være distriktstollsted i det nye tolldistriktet

2.Tidligere behandling av forslaget

Forslag om sammenslåing av de to tolldisdriktene fremkom første gang i 1995 som en del av en større utredning om organiseringen av tollvesenets som etaten selv gjennomførte, kalt Ny Organisering av tollvesenets Distriktsforvaltning – NOD.

Utredningen ble sendt på en bred høring til næringsliv og næringslivsorganisasjoner, sentrale, regionale og lokale myndigheter, fylker og kommuner, internt i tollvesenet, samt til tjenestemannsorganisasjonene.

I den høringen var alle høringsinstanser, med unntak av den lokale fagforeningen i Telemark og Vestfold, enig i forslaget om sammenslåing av Buskerud tolldistrikt med Telemark og Vestfold tolldistrikt. Den uenighet som ellers fremkom gjaldt plassering av distriktstollstedet.

På bakgrunn av utredningen og høringen fremmet Toll- og avgiftsdirektoratet følgende forslag for Finansdepartementet:

  • Sammenslåing av Oslo tolldistrikt og Akershus tolldistrikt
  • Sammenslåing av Buskerud tolldistrikt med Telemark og Vestfold tolldistrikt
  • Nedlegging av en rekke tollsteder
  • Forenklinger i administrasjonen på distriktstollstedene og tollstedene

Finansdepartementet la frem forslagene for Stortinget i St.prp. nr. 1 (1996-1997).Stortingsbehandlingen resulterte i at de fleste av forslagene ble gjennomført, men når det gjaldt spørsmålet om sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold til ett tolldistrikt ville ikke Stortinget på det daværende tidspunkt slutte seg til den foreslåtte endringen.

Forslaget om sammenslåing av Buskerud tolldistrikt med Telemark og Vestfold tolldistrikt ble på nytt fremmet for Stortinget i St.prp. nr 1 (1998-1999) (sammen med et forslag om å slå sammen Østfold tolldistrikt med Hedmark og Oppland tolldistrikt).

Resultatet av behandlingen ble at Stortinget ba Finansdepartementet foreta en ytterligere vurdering av strukturendringen i Buskerud og Telemark/Vestfold tolldistrikter.

Finansdepartementet anmodet derfor Toll- og avgiftsdirektoratet om å bidra med eventuelle nye momenter i saken. Etaten satte i den forbindelse ned en arbeidsgruppe bestående av representanter for direktoratet, de berørte tolldistrikter og representanter for tjenestemannsorganisasjonene i etaten for å utrede spørsmålet på nytt. Arbeidsgruppen konkluderte med at både gevinstpotensialet og behovet for å frigjøre ressurser til prioritert kontrollvirksomhet i det aktuelle området hadde styrket seg siden forrige utredning (1995/96). Gevinstpotensialet ble vurdert til å ha gått opp fra 11 til 15 årsverk netto.

Toll- og avgiftsdirektoratet konkluderte på denne bakgrunn med at det var sterkt ønskelig å gjennomføre denne endringen og fremmet forslaget på nytt overfor Finansdepartementet.

Finansdepartementet redegjorde for direktoratets forslag i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 1999 og konkluderte med at det var grunnlag for å arbeide videre med saken. I den forbindelse ville forslaget bli sendt på høring til relevante brukere, myndigheter og organisasjoner. Stortinget tok redegjørelsen til orientering.

I St.prp. nr. 1 (1999-2000) uttalte regjeringen at den tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2000. Etter at den nye tolldirektøren, som tiltrådde 3. januar dette år, bekreftet forslaget, sendes saken nå på ny høring.

3.Tollvesenets behov for å gjennomføre en omorganisering i området

Etaten så allerede i 1995 et behov for å gjennomføre en sammenslåing av de aktuelle distriktene for å kunne frigjøre ressurser fra administrative oppgaver til høyt prioriterte kontrolloppgaver, spesielt i søndre del av Vestfold. Utviklingen i etatens budsjettrammer har gjort at en omorganisering fremstår som den mest realistiske måten å kunne møte et stadig økende kontrollbehov på.

I perioden frem til i dag har tollvesenets oppgavevolum i dette området vist en enda sterkere økning enn forventet. Dette skyldes i hovedsak økt fergetrafikk i Larvik og Sandefjord og en stor ekspansjon på Sandefjord Lufthavn - Torp. Innenfor dagens organisering har etaten ikke tilstrekkelig ressurser til å utføre en så omfattende kontrollvirksomhet som ønskelig. Etter direktoratets vurdering får den vanskelige bemanningssituasjonen negative konsekvenser også med hensyn til ekspedisjonsvirksomheten (dvs. servicenivået for næringslivet).

Som følge av økt oppgavevolum og en meget stram ressurssituasjon i hele etaten, anser Toll- og avgiftsdirektoratet det ikke for mulig å overføre tilstrekkelige ressurser fra andre deler av etaten til dette området. Et slik tiltak vil dessuten etter direktoratets oppfatning bare innebære å flytte problemer.

4.Nærmere beskrivelse av forslaget

Buskerud tolldistrikt og Telemark og Vestfold tolldistrikt omfatter et område hvor det vesentligste omfanget av den tollmessige trafikken er konsentrert i et relativt begrenset geografisk område; kyststrekningen fra Drammen i nord til Grenland i sør.

Disse to tolldistriktene omfatter 3 fylker som hver for seg har for liten tollmessig virksomhet til å forsvare opprettholdelse av selvstendige tolldistrikter. En sammenslåing av distriktene vil medføre et sterkt og bærekraftig tolldistrikt med betydelig større muligheter for å takle endringer i arbeidsmengde/oppgavevolum og omstillinger enn dagens organisering gjør.

Sammenslåingen vil medføre at de anslagsvis 15 årsverk som frigjøres fra administrative oppgaver og intern drift på relativt kort sikt kan omdisponeres til prioriterte kontrolloppgaver samtidig som et tilfredsstillende servicenivå overfor næringslivet kan opprettholdes. Sammenslåingen av disse to distriktene vil i utgangspunktet kun være en administrativ forenkling i og med at forslaget ikke innebærer nedleggelse av noe tollsted. Tollvesenet vil være lokalisert ved de samme stedene som i dag, med tilnærmet fullt tjenestetilbud til næringsliv og publikum. Tollstedene vil ha kompetanse og ressurser til å foreta ekspedisjon av varer ved inn- og utførsel på samme måte og nivå som et distriktstollsted. I tillegg vil ordinære saksbehandlingsoppgaver bli utført ved tollstedene. Direktoratet peker i denne sammenheng på at tolldeklarering i all hovedsak foregår gjennom næringslivets direkte tilknytning til etaten gjennom det elektroniske TVINN-systemet og således ikke er avhengig av fysisk nærhet. Tollstedene vil også ha en kassefunksjon, slik at publikum som i dag kan foreta kontante innbetalinger av toll og avgifter.

Det er i utgangspunktet kun de arbeidsoppgavene som utelukkende blir utført ved distriktstollstedet som vil bli berørt av sammenslåingen ved at de vil bli samlet ett sted i distriktet. Dette er i all er i all hovedsak snakk om funksjoner som er relatert til distriktets interne drift.

Oppgaver som kun vil bli utført ved distriktstollstedet og som berører næringsliv og publikum vil være klagebehandling, behandling av refusjonssøknader, kredittadministrasjon og innfordring. Dette er oppgaver som også i dag betinger skriftlig saksbehandling. Dette bør således ikke bety noen vesentlig endring for etatens kunder.

Samarbeid med andre myndigheter, i hovedsak politi og skattetat, vil bli som i dag. Tollstedene har sitt daglige samarbeide med myndighetene innen for det området de dekker, mens det overordnede samarbeidet foregår mellom tolldistriktssjefen og ledelsene for de lokale myndighetene i regionen.

5.Plassering av distriktstollstedet i det nye distriktet

I den siste utredningen for ett år siden foreslo Toll- og avgiftsdirektoratet at Sandefjord burde velges som distriktstollsted i det nye distriktet, fordi en plassering av distriktstollstedet i det sterkeste vekstområdet i distriktet ville være strategisk mest gunstig. Å etablere Sandefjord som distriktstollsted, og dermed nødvendiggjøre oppbygging av et helt nytt administrasjonssenter i distriktet, vil imidlertid være tidkrevende og også forbundet med en viss usikkerhet både med hensyn til økonomi og når et slikt alternativ vil være fullt ut operativt.

Direktoratet har derfor revurdert spørsmålet og foreslår nå at Drammen, som allerede har status som distriktstollsted, blir distriktstollsted i det nye distriktet. Velges Drammen som distriktstollsted vil det gi etaten muligheten til å etablere det nye distriktet i løpet av kort tid, til lave engangskostnader og med små personalmessige konsekvenser - og samtidig vil det gi muligheten til å styrke kontrollvirksomheten i distriktet raskt. Skien, det andre av dagens to distriktstollsteder, anser direktoratet som uaktuelt alternativ.

Som et eksempel på hvordan det nye distriktet kan bli bygget opp, vises til følgende organisasjonskart og årsverkfordeling, med Drammen som distriktstollsted:

6.Konsekvenser

En omorganisering vil ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet gi disse konsekvenser:

  • Service overfor næringsliv og publikum vil bli opprettholdt som i dag ved at tollvesenet vil være lokalisert med tilnærmet fullt tjenestetilbud på de samme stedene som i dag.
  • Det vil være mulig å omprioritere netto ca. 15 årsverk til prioritert kontrolltjeneste. Dette vil i hovedsak skje ved at 10-12 årsverk overføres fra Skien til Larvik. En slik styrking av kontrollvirksomheten vil gi etaten muligheten til å skjerme andre deler av virksomheten slik at servicen overfor næringsliv og publikum kan holdes på et godt nivå. Videre vil Torp flyplass bli betjent på en langt bedre måte enn i dag.
  • En reduksjon i etatens løpende driftsutgifter på ca. kr. 250.000,- pr. år ved at etaten kan utnytte bedre/redusere eksisterende bygningsmasse.
  • Engangsutgifter (fordelt over 2 år) til dekning av merutgifter til reise samt bygningsmessige endringer på ca. kr. 700.000,-. Reiseutgiftene er en følge av at etaten må dekke merutgifter til reise for tjenestemenn som må bytte tjenestested i det to første årene (jf. Statens personalhåndbok).
  • På grunn av små avstander kan etaten tilby berørte tjenestemenn tjeneste innenfor områder som gjør at de ikke må bytte bosted.

7.Om høringsprosessen

Finansdepartementet har besluttet at saken sendes til et begrenset antall høringsinstanser fordi saken har vært på høring tidligere. Oversikt over høringsinstansene er vedlagt.

Departementene forutsettes å vurdere aktuelle høringsinstanser utover de oppførte på sitt forvaltningsområde, og bes om å opplyse i høringsuttalelsen om hvilke virksomheter som eventuelt har medvirket i høringen. Uttalelser fra underliggende virksomheter forutsettes i nødvendig grad lagt ved uttalelsen fra departementet.

Som alternativ til å lage egen høringsuttalelse kan gjerne den enkelte fylkeskommune eller kommune la seg høre via Kommunenes Sentralforbund. Det siste bes i tilfelle opplyst om i høringsuttalelsen fra Kommunenes Sentralforbund, og uttalelser fra kommuner forutsettes da i nødvendig grad lagt ved denne uttalelsen.

Finansdepartementet ber om at høringsinstansene gir en vurdering av forslaget til organisasjonsendring i tollvesenet, både av forslag til sammenslåing av tolldistrikter og forslag til valg av distriktstollsted. For øvrig inviterer departementet til andre kommentarer som saken foranlediger.

Fordi høringsinstansene har hatt saken til uttalelse tidligere, settes en kortere frist enn normalt, jf. Utredningsinstruksen pkt. 4.1.

Frist for å avgi høringsuttalelse i denne saken er 31. mars 2000.

Eventuell uttalelse sendes til

Finansdepartementet

Skatte- og avgiftslovavdelingen

Postboks 8008

0030 OSLO

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Johanne Slinning

avdelingsdirektør

Vedlegg