Orientering om arbeidet med neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032)

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken.

Langtidsplanen har siden den ble introdusert i 2014 bidratt til forutsigbarhet, langsiktighet og god kobling mellom regjeringens samlede prioriteringer og satsinger på forskning og høyere utdanning.

Dagens langtidsplan ble lagt fram i 2018, og gjelder for perioden 2019-2028. Målene for planen er å:

  • styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne
  • møte store samfunnsutfordringer
  • utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Langtidsplanen har et tiårig perspektiv, med en konkretisering av mål og innsatsområder for den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år, og neste plan skal legges frem i oktober 2022.

Neste langtidsplan

Jeg har nå etablert et prosjekt i Kunnskapsdepartementet som har startet arbeidet med å forberede neste langtidsplan. Som i de tidligere rundene ønsker jeg bred involvering og forankring, slik at de gode ideene kommer fram og får prege planen.

Jeg ønsker innspill fra aktører innen forskning og høyere utdanning og i andre samfunnssektorer. Langtidsplanen må rette seg mot de viktigste behovene i hele samfunnet.

Innspillsrunden

I tiden fram til sommeren gjør koronapandemien at det er vanskelig å møtes fysisk. Vi skal allikevel legge til rette for å diskutere hva som har fungert godt med nåværende langtidsplan, hva som har fungert mindre godt, og hva vi bør legge vekt på når neste plan skal utformes.

Som i tidligere runder vil vi invitere til skriftlige innspill. Vi vil sende ut et høringsbrev med strukturerte spørsmål i medio mai, med en frist for tilbakemelding 10. september

Fredag 21. mai kl. 13-14 blir det et digitalt oppstartsmøte for innspillsrunden der jeg vil innlede om ambisjonene for planen og prosessen fram mot en ferdig revidert plan. Det vil også bli faglige innlegg. Programmet vil bli annonsert på langtidsplanens nettside (se lenke nedenfor).

Fra slutten av mai og i juni vil vi invitere til digitale, regionale innspillsmøter, slik vi har gjort i noen andre prosesser det siste året. Egen invitasjon vil bli sendt ut, inkludert utvalgte temaer og spørsmål som jeg håper å få tilbakemeldinger på i møtene.

Prosjektgruppen for arbeid med neste langtidsplan har etablert en nettside der relevant informasjon legges ut fortløpende: http://regjeringen.no/id2844796

Jeg ser fram til å diskutere den neste langtidsplanen med dere!

Med hilsen

Henrik Asheim

Har du spørmål, kontakt: ltp@kd.dep.no