Orientering om etablererprøven i serveringsloven

Rundskriv K-1/00 Rundskriv K-2/00

Rundskriv K-1/00 31.01.00

Rundskriv K-2/00 17.07.00

K-1/00

Til kommunene

Orientering om etablererprøven i serveringsloven

Innledning

Serveringsloven (lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringssteder) trådte som kjent i kraft 1. januar 1998. 1. januar 2000 trådte også lovens § 5 i kraft. Denne bestemmelsen inneholder et krav om at serveringsstedets styrer må ha gjennomført en etablererprøve før serveringsstedet kan få serveringsbevilling.

Begrunnelse for innføring av etablererprøven

Bakgrunnen for innføring av etablererprøven er at det i liten grad er opplæringstilbud til de som skal stå for den daglige driften av et serveringssted. Gjennom å sette seg inn i lærematerialet og ta prøven vil opplegget bidra til at styrere har kjennskap til regelverket og grunnleggende kunnskaper i økonomistyring som kreves når en driver servering.

Nærmere om gjennomføring av etablererprøven

Kommunene kjenner nå godt til serveringslovens system etter to år med bevillingssaker etter den nye loven. Det var derfor naturlig å legge avholdelsen av etablererprøven til kommunene.

Det er altså kommunene selv som står som arrangør av etablererprøven. Den enkelte kommune må sørge for tilgjengelig informasjon om prøven og stille egnede lokaler til disposisjon. Et naturlig utgangspunkt for informasjonen vil være dette rundskrivet og den tilhørende forskrift.

Prøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 90 minutter til å svare på spørsmålene. Videre gis det 10 minutter til å overføre svarene til rettekolonnen på forsiden av prøven. Kandidaten må bestå 40 av de 50 spørsmålene prøven inneholder.

Kommunen kan kreve et gebyr på inntil kr. 300,- for hver prøveavleggelse.

Ordningen er obligatorisk, men har overgangsordninger, se nærmere i nedenstående.

Kandidatene har anledning til å ta med ordbøker.

De nærmere regler om etablererprøven er utformet i forskrift som følger vedlagt.

Ikrafttredelse og overgangsordninger

For å forhindre en opphopning av kandidater har departementet valgt en løsning hvor kravet til etablererprøve ikke gjelder for de steder som har fått eller søkt om serveringsbevilling før utløpet av desember 1999.

Det bemerkes at ved skifte av styrer fra og med 1. januar 2000, gjelder kravet om bestått etablererprøve fullt ut. Dvs både for de serveringssteder som har fått bevilling i medhold av den gamle hotelloven og de som har fått bevilling etter serveringsloven.

Det er gitt en overgangsordning for de steder som skifter styrer eller søker om serveringsbevilling fra og med 1. januar 2000. For disse stedene må styrer ha bestått etablererprøven innen 31. desember 2000.

Ved søknad om serveringsbevilling fra og med 1. januar 2001 må kravet til bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer være oppfylt før serveringsbevilling gis. Dersom serveringsstedet skifter styrer etter dette tidspunkt, og den nye styreren ikke har bestått etablererprøve, må kommunen vise lempelighet oven for serveringsstedet. Det må gis en rimelig frist for å ordne opp i forholdene.

Læremateriell og prøver

VINN har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet nødvendig læremateriell til etablererprøven. Boken "Læremateriell-Etablererprøven for serveringsvirksomheter" kan kjøpes fortrinnsvis via faks eller elektronisk post hos:

VINN
8512 Narvik
Faksnummer: 76 96 72 01
E-post: firmapost@vinn.no

Eventuelt kan bestilling pr. telefon gjøres til Tove Os på telefonnummer
76 96 72 00 eller 76 96 72 03.

Pris pr. stk: Kr. 300,- + eksp. gebyr kr. 95,-. Totalt kr. 395,-. Materiellet vil bli sendt ut i postoppkrav til bedrifter/privatpersoner. Kommuner som bestiller, vil bli fakturert kostnadene.

Kommuner kan samtidig bestille prøver med rettemaler. Det er utarbeidet fem ulike prøvesett.

Forholdet til kunnskapsprøven etter alkoholloven

Etablererprøven vil følge det samme opplegg som kunnskapsprøven etter alkoholloven. De som har behov for begge prøvene skal kunne avlegge prøvene samtidig.

Med hilsen

Reier Søberg (e.f.) ekspedisjonssjef

Tom Hugo-Sørensen avdelingsdirektør

K-2/00

Til kommunene

Etablererprøven i serveringsloven

Det vises til Nærings- og handelsdepartementets rundskriv av 31. januar 2000 (dette benevnes nå K-1/00) der det ble gitt en orientering om etablererprøven i serverings-loven. Forskrift til etablererprøve for styrer av serveringssted (FOR 2000-01-18 46 NHD) var vedlagt rundskrivet.

Det er nå under et halvt år igjen til overgangsordningen for etablererprøven utløper. De kommuner som ikke har etablert ordningen, må nå iverksette denne snarest slik at prøvene kan avlegges. Kommuner kan gjerne samarbeide om avholdelsen av etablererprøven. Det er videre ikke noe i veien for at for eksempel en skole kan arrangere prøven på kommunens vegne. Det forutsettes da at det er kommunen som står som ansvarlig myndighet for prøveordningen.

Vi minner om at ved skifte av styrer eller ved søknad om serveringsbevilling fra og med 1. januar 2000, må styrer ha bestått etablererprøven innen 31. desember 2000. Dette betyr i praksis at overgangsperioden vil bli svært kort for de steder som søker om bevilling sent på året. Videre minner vi om at ved søknad om serveringsbevilling fra og med 1. januar 2001 må kravet til bestått etablererprøve for serveringstedets styrer være oppfylt før serveringsbevilling gis.

For de serveringssteder som har søkt og fått serveringsbevilling eller skiftet styrer i inneværende år bør kommunen, dersom dette ikke allerede er gjort, opplyse de aktuelle bevillingshaverne om

at overgangsordningen løper ut ved årsskiftet, og at prøven må avlegges før dette tidspunkt.

Departementet har bestemt at det i tillegg til ordbøker skal være tillatt å medbringe lovsamlinger til prøven. Kommunen bes sørge for at kandidatene blir informert om dette.

Vi minner om at læremateriell og prøver med rettemaler bestilles fra:

VINN
8512 Narvik
Faksnummer: 76 96 72 01
E-post: firmapost@vinn.no.

Eventuelt kan bestilling pr. telefon gjøres til Tove Os på telefonnummer
76 96 72 00 eller 76 96 72 03.

Pris pr. stk: Kr. 300,- + eksp. gebyr kr. 95,-. Totalt kr. 395,-. Materiellet vil bli sendt ut i postoppkrav til bedrifter/privatpersoner. Kommuner som bestiller, vil bli fakturert kostnadene.

Flere eksemplarer av rundskrivet av 31. januar 2000 (K-1/00) og dette rundskrivet (K-2/00) kan fås ved henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet ved Gunnvor Mortensen på telefon 22 24 66 73.

Med hilsen

Tom Hugo-Sørensen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Kari Bjørke
underdirektør