Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Orientering om justering av EØS-terskelverdier og fremdrift i arbeidet med nye anskaffelsesforskrifter

Leverandører og offentlige oppdragsgivere
i henhold til vedlagte liste

Deres ref.

Vår ref.
200503274

Dato
12. januar 2006

Orientering om justering av EØS-terskelverdier og fremdrift i arbeidet med nye anskaffelsesforskrifter

Terskelverdier
Nye terskelverdier trer i kraft med umiddelbar virkning. Oversikt over de justerte terskelverdiene følger vedlagt.

Bakgrunnen for endringen er at EØS-avtalen pålegger norske myndigheter å oppdatere terskelverdiene i regelverket for offentlige anskaffelser hvert andre år, i henhold til referanseverdier i EURO. Moderniseringsdepartementet har derfor med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (4) og forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon § 11, fastsatt nye terskelverdier.

Nytt regelverk
Departementet har tidligere informert om at det nye regelverket for offentlige anskaffelser skulle tre i kraft 1. januar 2006. Som følge av at den nye regjeringen har trengt noe tid til å sette seg inn i arbeidet med å revidere regelverket, samt at Norge ikke kan gjennomføre de nye innkjøpsdirektivene fra EU før de formelt er blitt en del av EØS-avtalen, er de nye forskriftene fremdeles ikke trådt i kraft. EØS-prosessen ser nå ut til å ta lengre tid enn tidligere antatt. Departementet forventer at forskriftene vil kunne tre i kraft sommeren 2006.

Departementet minner om at regjeringen har vedtatt å videreføre den nasjonale terskelverdien for å kunngjøre offentlige innkjøp på 500 000 kroner, samt at det ikke skal innføres en plikt til forenklet kunngjøring under den nasjonale terskelverdien.

Regjeringen har også vedtatt at ved anskaffelser over 100 000 kroner skal alle leverandører legge frem skatteattest og den valgte leverandøren skal legge frem en egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet. I tillegg innføres protokollplikt for kjøp over 100 000 kroner. De nye pliktene skal tas inn i forskriftene og vil først tre i kraft samtidig med disse.

Det bes om at departementene informerer underliggende etater/ virksomheter om innholdet i dette brevet.

Med hilsen

Jan Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Pål Hellesylt
avdelingsdirektør