Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 12 (1998-99)

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget